เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  ลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ได้ลำดับที่ 59
 
  ตารางแข่งขันระดับภาคทุกกิจกรรม http://esan66.sillapa.net/sp-center/?name=index&file=time_table_by_date
สถานที่แข่งขันงานศิลปฯระดับภาคในส่วนที่ สพป.หนองคาย เขต ๒ เป็นเจ้าภาพ
ที่ลิงค์ http://gg.gg/mapnk2

 
 

ผู้ประสานงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สพป.หนองคาย เขต 1
ภาษาไทย

1. นางทดทรง ทีนาวัฒน์ โทร. 087-2252172   (สพป.หนองคาย เขต 1)
2. นางเสนาะจิต  สิริเลิศธีรกุล โทร. 081-9751977 (สพป.หนองคาย เขต 1)
3. นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ โทร.089-7573881 (สพป.หนองคาย เขต 2)
4. นางเอมอร พันธุวร โทร.099-7388457 (สพป.บึงกาฬ)
คณิตศาสตร์
1.นางมติภา  ชัยชิต โทร. 095-463-5944    
2.  นางกฤตชญา  เที่ยงรัตน์ โทร. 081-280-2482
วิทยาศาสตร์ ( นักบินน้อย สพฐ.)
1. นางอนงค์ คำแสงทอง โทร. 081-975 2088   
2. นางปิยพร สิงห์สุวรรณ  โทร. 091-0619146
ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
1. นายคึกฤทธิ์  วงศ์อารีย์  โทร.  089-7116240
2. นายธีรภพ  วงศ์โยธา โทร.  287-7713468
ศิลปะ สาระดนตรี
1. นางทดทรง   ทีนาวัฒน์ โทร. 087-225-2172
2. นางมติภา   ชัยชิต โทร. 087-717-4097
3.นางอนงค์   คำแสงทอง โทร. 081-975-2088
ศิลปะ สาระนาฎศิลป์
1. นางเสนาะจิต  สิริเลิศธีรกุล โทร. 081-9751977  (สพป.หนองคาย เขต 1)
2. นางสมหมาย โยธากุล  โทร. 081-9643173  (สพป.หนองคาย เขต 1)
3. นางรำเพย ทินกระโทก โทร. 089-8424963    (สพป.หนองคาย เขต ๒)
4. นางสาวอภินันท์ อรกุล  โทร. 081-2610831 (สพป.บึงกาฬ)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1. นายชาตรี  ราชบัณฑิต โทร. 095-598-9923    
2. นางจิตราพร  ราชบัณฑิต โทร. 087-774-5034 
การศึกษาพิเศษเรียนรวม 
นางฉวีวรรณ  โยคิน  โทร. 088-5733312

สพป.หนองคาย เขต ๒
ปฐมวัย ,วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา ,ศาสนาและวัฒนธรรม ,สุขศึกษาและพลศึกษา,การงานอาชีพและเทคโนโลยี, หุ่นยนต์ สพฐ., ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้ประสานงาน (ผู้รับผิดชอบ/แอดมิน) 
นางรำเพย ทินกระโทก โทรศัพท์ 0898424963
นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์  โทรศัพท์ 0879061302
เว็บไซด์ http://esan66.nongkhai2.go.th/

สพป.บึงกาฬ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และ OBEC Awards
ผู้ประสานงาน (ผู้รับผิดชอบ/แอดมิน) 
นายเสนอ รัมพณีนิล โทรศัพท์ 0804619453
เว็บไซด์ http://awards59.obecawards.net/obec-esan/
            http://www.bki.ictbk.net/new/index.php
 
  กิจกรรมการแข่งขันที่มีทีมแข่งทีมเดียว 
ไม่ต้องแข่งขันในวันที่ 10 - 11 ต.ค. 59
ให้เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันในระดับภาค
 
  กิจกรรมสาระดนตรีไทย ลำดับที่ 1 - 27
กิจกรรมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
ทางเขตจะแต่งตั้งกรรมจัดแข่งขันภายหลัง
 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
 
แข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559
ณ โรงเรียนพล 
โรงเรียนบ้านหนองอรุณ จัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  จัดการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จัดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม ทุกกลุ่มสาระ
(แข่งขันทั้งประถมและมัธยม ในวันที่ 10 ต.ค. 59 วันเดียว)

โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพล  จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(แข่งขันทั้งประถมและมัธยม ในวันที่ 10 ต.ค. 59 วันเดียว)


ประชุมคณะกรรมการ วันที่ 7 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมเบญจพร สพป.ขอนแก่น เขต 3
เช้า ประชุมกรรมการ  ระดับประถมศึกษา
บ่าย ประชุมกรรมการ  ระดับมัธยมศึกษา
 
 

แนวปฏิบัติของกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้งระดับเขตและระดับภาคของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แก้ไข ณ วันที่ 29 ส.ค. 2559)

แนวปฏิบัติของกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้งระดับเขตและระดับภาคของกลุ่มสาระสังคมฯ มีดังนี้

1. การตัดสิน ให้ยึดเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
2. หากมีกรณีที่แตกต่างไม่เข้าเกณฑ์การตัดสินข้อใดเลย ขอให้ยกผลประโยชน์นั้นให้นักเรียน

ยกตัวอย่างเช่น การสวดมนต์แปล บทอภิปัจจเวกขณ์ ซึ่งไม่มีตัวอย่างสียง หากนักเรียนจะสวดโดยแบ่งบทเป็นข้อความสั้นแล้วแปล หรือแบ่งบทยาวๆแล้วแปล กรณีนี้ ถือว่าทำถูกทั้ง 2 วิธี เนื่องจากเกณฑ์การตัดสิน มิได้ดูว่าแบ่งบทสวดอย่างไรจึงจะได้คะแนน แต่การตัดสินดูที่ความพร้อมเพรียง /ความถูกต้องของการออกเสียง(ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้)
ดังนั้น การแบ่งบทสวดไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคะแนนได้

3. โครงงานคุณธรรม ไม่ต้องมีภาคผนวก ซึ่งหากนักเรียนมีข้อมูล รูปภาพ เกียรติบัตร ฯลฯ ที่ต้องการนำเสนอ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่องให้มีจำนวนหน้าไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4

4. ท่านสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์ส่าสุดได้ที่  http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=969&cat=F  (ข่าวสารโรงเรียนวิถีพุทธข้อที่ 190)

5. การประกวดเพลงคุณธรรม นักเรียนต้องใช้เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง ที่เผยแพร่โดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มีเนื้อหาเพลงที่ส่งเสริมคุณธรรมอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเพลง  เช่น 1) เพลงชีวิตสัมพันธ์(คาราบาว)   2) เพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป(อัสนีย์-วสันต์ โชติกุล)  3) เพลงอิ่มอุ่น(ศุบุญเลี้ยง)  4) เพลงกราบเท้าย่าโม(สุนารี ราชสีมา)  5) เพลงรักเธอประเทศไทย(หรั่งร็อคเครสตร้า)  6) เพลงของขวัญจากก้อนดิน(พี่เบิร์ด ธงไชย)   7) เพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน(จรัลมโนเพชร)  8) เพลงเสรีขอพร(เสรี รุ่งสว่าง)  9) เพลงหลวงพ่อคูณ (แอ๊ด คาราบาว)  เป็นต้น  นักเรียนสามารถเลือกเพลงอื่นๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงตามที่ยกตัวอย่างมานี้  อย่างไรก็ตาม หากเป็นเพลงที่มีนัยส่งเสริมคุณธรรมก็ตาม แต่ใช้คำที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะกับวัยนักเรียน ก็ไม่สมควรเลือกนำมาประกวด

ทั้งนี้ หากมีข้อแนะนำ กรุณาโทรแจ้งสพฐ. 02-2885879

 
 

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559

ข้อกำหนดทั่วไป  (ควรอ่านทำความเข้าใจ)

ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน (Score Sheet) 

1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

2. หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 

3. หุ่นยนต์บังคับมือ 

(ปรับปรุง 30 ส.ค. 59)

หมายเหตุ   สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัดการแข่งขันมาแล้วที่ https://www.facebook.com/obecrobot2016/

4. โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

 

 
  เว็บไซต์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ประกาศ สพฐ.
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย - บึงกาฬ 
ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559

ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 14:16 น.
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559
แข่งขัน ณ โรงเรียนพล 
โรงเรียนบ้านหนองอรุณ จัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  จัดการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพล  จัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10:23 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 199
จำนวนทีม 1,631
จำนวนนักเรียน 3,719
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,441
จำนวนกรรมการ 1,345
ครู+นักเรียน 6,160
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,505
ประกาศผลแล้ว 215/264 (81.44%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 6
เมื่อวาน 18
สัปดาห์นี้ 142
สัปดาห์ที่แล้ว 112
เดือนนี้ 453
เดือนที่แล้ว 782
ปีนี้ 6,816
ทั้งหมด 102,292