ศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อกรรมการระดับ เขต
ตรวจสอบการส่งข้อมูล(แต่ละศูนย์เครือข่าย) 
1. file สำหรับกรอกข้อมูลกรรมการ (เด็กปกติ)
2. file สำหรับกรอกข้อมูลกรรมการ(เด็กพิเศษ)
3. ตรวจสอบการส่งข้อมูล
ส่งรายชื่อกรรมการส่งทาง e-mail ที่ ictkk2@gmail.com  ภายในวันที่ 3   ตุลาคม 2559 มีปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถาม ศน.พิทักษ์พันธ์  จันทร์เทศ ๐๙๓๔๕๓๙๙๒๙  ศน.ธนพร  นฤนาทวัฒนา ๐๘๔-๒๖๑ ๗๐๐๗ หรือ ศน.เทอดชัย บัวผาย ๐๘๖-๘๕๖ ๗๒๗๐ 
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 17:21 น.