แจ้งกำหนดการแข่งขัดทักษะวิชาการ ระยะที่ 2
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จึงกำหนดแข่งขันทักษะทางวิชาการในกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559  โดยให้ใช้คณะกรรมการชุดที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วและรายชื่อนักเรียน ทีมแข่งขัน กำหนดการแข่งขัน ในระบบเว็บไซต์บริหารจัดการ  http://esan66.sillapa.net/sp-kkn2/ ดังเดิม

คลิกหนังสือราชการที่นี่

วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:16 น.