ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ มหกรรมวิชาการ
รายชื่อ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานประจำสาระ
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ 66
ที่ สาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ  
หมายเลขโทรศัพท์
 
1 คณิตศาสตร์ ศน.กุศล ชาปัญญา 0854544330
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ศน.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ 0877743920
3 ดนตรี ศน.จุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ 0840709335
4 ทัศนศิลป์ ศน.อิษณาพร คุ้มตะบุตร 0844287901
5 นาฎศิลป์ ศน.อาทิฐยา วรนิตย์ 0876360380
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศน.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ 0877743920
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศน.คุณาพร วรรณศิลป์ 0844283174
8 ปฐมวัย ศน.จิระภา ธรรมนำศีล 0815749574
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ศน.วรวุฒิ   วงศ์วีระขันธ์ 087-0209411
10 ภาษาไทย ศน.มหรรณพ สมอเนื้อ 088-5728732
11 วิทยาศาสตร์ ศน.ประสงค์ พรหมเมตตา 0879516979
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศน.เทพนา เครือคำ 807388989
13 ภาษาต่างประเทศ ศน.สมถวิล ชูเนตร 0899412602
14 คอมพิวเตอร์ ศน.เทอดชัย บัวผาย 086-8567270
15 หุ่นยนต์ ศน.กิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ 0801842337
16 เรียนรวม  ศน.พิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ 0801842337
       
       
วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 10:47 น.