เอกสาร เปลี่ยนชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรมขันทักษวิชาการ กรณีมีเหตุจำเป็น
กรณีที่โรงเรียนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง รายชื่อนักเรียน ครู ผู้ฝึกสอนกรณีมีเหตุจำเป็น  เช่น เด็กนักเรียนเจ็บป่วย เป็นต้น ให้ทำหนังสือราชการชี้แจงเหตุผล โดยมีผอ.รร.ลงนาม  ส่งคณะกรรมการในวันแข่งขัน คลิกหนังสือ
วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 20:34 น.