สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองลุมพุก 11 2 2 15 16 5 0 2 21
2 บ้านขามป้อม 10 4 3 17 27 5 1 7 33
3 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 9 8 5 22 32 4 2 3 38
4 บ้านภูเหล็ก 8 4 3 15 20 5 1 5 26
5 บ้านป่างิ้วหนองฮี 7 2 7 16 26 4 3 3 33
6 บ้านทุ่งมน 6 8 4 18 24 6 2 3 32
7 บ้านคำโซ่ 5 3 1 9 18 1 2 3 21
8 โคกโกโคกกลาง 5 3 0 8 17 11 2 4 30
9 บ้านวังผือขามป้อม 5 2 3 10 14 9 3 4 26
10 บ้านไผ่ประถมศึกษา 5 1 3 9 17 6 2 3 25
11 บ้านเล็บเงือก 4 4 2 10 14 2 3 3 19
12 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 4 3 0 7 14 4 2 1 20
13 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 4 2 3 9 10 5 1 2 16
14 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 4 2 3 9 10 2 2 0 14
15 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 4 2 2 8 15 5 1 5 21
16 ราชประชานุเคราะห์50 4 2 0 6 10 0 3 1 13
17 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 4 1 2 7 14 5 1 12 20
18 บ้านเสือเฒ่า 4 0 1 5 10 3 1 2 14
19 บ้านหนองแปน 3 4 3 10 13 8 1 4 22
20 บ้านมูลนาค 3 3 2 8 9 3 3 1 15
21 สวัสดี 3 3 1 7 15 5 3 4 23
22 บ้านดู่ใหญ่ 3 2 2 7 12 1 0 0 13
23 ชุมชนบ้านหัวขัว 3 0 3 6 12 6 2 6 20
24 บ้านแคนเหนือ 3 0 2 5 9 2 1 3 12
25 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 3 0 1 4 5 1 1 3 7
26 จตุรมิตรบ้านไผ่ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
27 ชุมชนบ้านชนบท 2 4 3 9 15 11 3 0 29
28 บ้านหนองไห 2 4 1 7 14 1 0 5 15
29 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 2 3 2 7 19 8 0 3 27
30 ไตรคามประชาสรรค์ 2 3 2 7 14 3 5 3 22
31 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 2 3 2 7 8 1 2 2 11
32 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 2 3 1 6 10 5 3 2 18
33 เบญจมิตรวิทยาคม 2 2 3 7 14 7 1 4 22
34 นาจานซับสมบูรณ์ 2 2 3 7 11 4 1 1 16
35 บ้านวังม่วง 2 2 1 5 9 7 1 2 17
36 บ้านวังเวินกุดหล่ม 2 1 3 6 16 7 2 4 25
37 บ้านสว่าง 2 1 2 5 6 3 1 0 10
38 บ้านโนนทัน 2 1 1 4 7 4 0 1 11
39 บ้านหนองสองห้อง 2 1 1 4 6 4 2 3 12
40 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 2 1 0 3 7 6 4 3 17
41 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 2 1 0 3 6 1 1 0 8
42 บ้านชีกกค้อ 2 1 0 3 4 1 0 1 5
43 บ้านนางาม 2 0 2 4 8 4 1 4 13
44 บ้านศิลานาโพธิ์ 2 0 2 4 7 3 0 0 10
45 มาบตากล้าร่มเย็น 2 0 1 3 10 0 0 1 10
46 ไตรคามประชาพัฒนา 2 0 1 3 8 5 2 3 15
47 บ้านวังหว้า 2 0 1 3 6 0 2 2 8
48 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 2 0 1 3 6 0 1 3 7
49 บ้านกอกป่าผุวิทยา 2 0 1 3 5 2 3 4 10
50 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 2 0 1 3 5 0 1 0 6
51 บ้านโนนเค็ง 2 0 0 2 7 2 2 3 11
52 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 2 0 0 2 7 1 0 0 8
53 บ้านหินตั้งโคกก่อง 2 0 0 2 6 0 3 1 9
54 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 2 0 0 2 5 5 2 0 12
55 คำน้อย 2 0 0 2 4 2 1 1 7
56 บ้านห้วยฮวก 2 0 0 2 3 2 1 0 6
57 บ้านโนนข่า 1 7 0 8 22 7 1 4 30
58 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1 4 3 8 15 7 0 1 22
59 บ้านหนองสะแบงหนองโน 1 4 2 7 6 7 2 3 15
60 บ้านห้วยแร่ 1 3 1 5 14 6 1 4 21
61 บ้านโจด 1 3 1 5 14 3 2 1 19
62 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1 2 4 7 20 5 2 2 27
63 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 1 2 1 4 5 3 3 0 11
64 กรุณาศึกษา 1 2 0 3 10 2 0 1 12
65 บ้านผักหวานโนนสวาง 1 2 0 3 5 0 0 0 5
66 บ้านท่าม่วง 1 2 0 3 3 4 0 0 7
67 ประเสริฐแก้วอุทิศ 1 1 3 5 7 0 0 1 7
68 สามหมอโนนทัน 1 1 2 4 10 1 5 6 16
69 บ้านนาแพงสงแดง 1 1 1 3 3 1 0 4 4
70 บ้านหนองม่วงหลุบคา 1 1 0 2 8 2 1 3 11
71 โนนสวางวิทยาสรรค์ 1 1 0 2 6 1 1 1 8
72 อนุบาลอรุณโรจน์ 1 1 0 2 5 0 0 0 5
73 บ้านหัวนากลาง 1 1 0 2 4 1 1 0 6
74 เหล่าใหญ่วิทยา 1 1 0 2 3 3 0 0 6
75 บ้านเกิ้ง 1 0 1 2 7 4 2 2 13
76 โนนพะยอมพิทยไพศาล 1 0 1 2 5 4 5 5 14
77 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
78 บ้านวังหินเก่าค้อ 1 0 0 1 4 5 3 1 12
79 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
80 บ้านคำปากดาว 1 0 0 1 3 1 1 1 5
81 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 1 0 0 1 3 0 3 0 6
82 บ้านเสาเล้าหินแตก 1 0 0 1 3 0 1 0 4
83 บ้านโคกสำราญ 1 0 0 1 2 3 4 3 9
84 บ้านเหล่าเหนือ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านท่าสวรรค์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
86 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
87 บ้านแจ้งทัพม้า 1 0 0 1 1 0 0 1 1
88 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านละว้า 0 4 2 6 17 3 2 3 22
90 บ้านโสกนาค 0 3 0 3 8 7 4 6 19
91 บ้านปอแดง 0 3 0 3 7 0 0 2 7
92 บ้านหนองทุ่มวิทยา 0 2 1 3 6 0 0 1 6
93 ป่าปอ 0 2 1 3 5 3 1 1 9
94 บ้านลาน 0 2 0 2 5 1 0 0 6
95 บ้านกุดเชือก 0 2 0 2 4 3 1 2 8
96 บ้านโนนสานัก 0 2 0 2 4 2 0 0 6
97 บ้านสร้างเอี่ยน 0 2 0 2 3 1 0 0 4
98 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 0 2 0 2 3 0 1 0 4
99 มัญจาคริสเตียน 0 2 0 2 2 4 0 1 6
100 บ้านหนองน้าใส 0 2 0 2 2 2 2 1 6
101 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 0 1 3 4 8 1 0 0 9
102 บ้านห้วยแล้ง 0 1 2 3 6 3 0 1 9
103 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 0 1 2 3 5 5 2 3 12
104 บ้านเมืองเพีย 0 1 2 3 5 1 2 3 8
105 ชุมชนบ้านโคก 0 1 1 2 6 4 5 2 15
106 ดอนหมู 0 1 1 2 4 3 0 1 7
107 บ้านมูลตุ่น 0 1 1 2 4 0 0 3 4
108 ไตรมิตรประชาบำรุง 0 1 1 2 3 1 1 0 5
109 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 1 1 2 3 0 0 0 3
110 บ้านแท่น 0 1 1 2 2 3 0 1 5
111 อนุบาลศักดิ์สุภา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
112 อุดมคงคาคีรีเขต 0 1 1 2 2 0 0 0 2
113 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
114 หนองแซงวิทยาคม 0 1 0 1 5 2 3 3 10
115 ขามป้อมประชานุกูล 0 1 0 1 5 0 3 2 8
116 บ้านโนนคุต 0 1 0 1 4 1 0 2 5
117 บ้านหัวนา 0 1 0 1 3 2 5 2 10
118 โนนเขวาประชารักษ์ 0 1 0 1 3 0 2 2 5
119 บ้านนาข่า 0 1 0 1 3 0 1 4 4
120 ชุมชนโนนแสนสุข 0 1 0 1 2 2 1 1 5
121 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
122 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 1 0 1 2 0 1 0 3
123 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 0 1 0 1 1 3 3 1 7
124 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 1 0 1 1 2 0 2 3
125 บ้านโพธิ์ไชย 0 1 0 1 1 2 0 0 3
126 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 1 0 1 1 1 1 0 3
127 ไตรมิตรศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองตับเต่า 0 0 4 4 7 5 0 0 12
129 บ้านวังแสง 0 0 3 3 7 4 1 1 12
130 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 7 6 0 4 13
131 บ้านส้มป่อย 0 0 2 2 6 1 0 0 7
132 บ้านหนองมะเขือ 0 0 1 1 6 0 0 2 6
133 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 0 0 1 1 5 4 3 3 12
134 บ้านโสกนาดี 0 0 1 1 5 3 2 1 10
135 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 1 1 4 3 0 0 7
136 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 4 1 1 2 6
137 บ้านหนองบัวเย็น 0 0 1 1 4 0 2 1 6
138 สระแก้วโคกกลาง 0 0 1 1 3 0 1 1 4
139 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 4 1 1 6
140 บ้านขามเรียน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
141 บ้านขุมดิน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
142 บ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
143 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
144 บ้านหันแฮด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
145 บ้านแจ้ง 0 0 1 1 0 0 1 1 1
146 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 0 0 0 0 9 3 3 0 15
147 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 0 0 0 0 6 1 0 2 7
148 บ้านสวนหม่อน 0 0 0 0 5 1 2 1 8
149 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 4 2 0 1 6
150 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 4 0 0 1 4
151 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 0 0 0 3 3 1 4 7
152 บ้านหนองผักตบ 0 0 0 0 3 3 1 1 7
153 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 3 1 0 0 4
154 บ้านไส้ไก่ 0 0 0 0 3 0 2 0 5
155 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 2 1 2 5
156 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 0 0 0 0 2 2 1 1 5
157 บ้านนาตับเต่า 0 0 0 0 2 0 1 1 3
158 บ้านซับบอนซับเจริญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านหินตั้ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บัวเหลือง 0 0 0 0 1 2 0 4 3
162 บ้านดอนปอแดง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
163 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
164 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
167 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
168 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
169 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
170 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 บ้านโนนพันชาติ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
173 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
176 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
177 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
178 ซับแดงซำไผ่ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
179 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
180 บ้านหนองผือกอบง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
181 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
182 ห้วยยางมัญจาคีรี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
183 บ้านคำแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านนาฮี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านเขวา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านเป้าประชาบารุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านหนองรูแข้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 บ้านโกน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 เอี่ยมไพศาล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 219 192 161 572 1,119 426 206 288 1,751