สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองลุมพุก 11 2 2 15 16 5 0 2 21
2 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 9 6 4 19 28 4 2 3 34
3 บ้านขามป้อม 9 3 3 15 22 5 0 7 27
4 บ้านภูเหล็ก 8 4 3 15 20 5 1 5 26
5 บ้านป่างิ้วหนองฮี 7 2 7 16 24 4 3 3 31
6 โคกโกโคกกลาง 4 3 0 7 14 11 2 4 27
7 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 4 2 3 9 9 4 1 2 14
8 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 4 2 2 8 9 2 2 0 13
9 บ้านคำโซ่ 4 2 1 7 13 1 2 2 16
10 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 4 1 0 5 10 4 2 0 16
11 บ้านเสือเฒ่า 4 0 1 5 10 3 1 1 14
12 บ้านทุ่งมน 3 3 3 9 15 5 2 2 22
13 บ้านมูลนาค 3 3 2 8 8 3 3 1 14
14 บ้านเล็บเงือก 3 2 0 5 11 2 1 3 14
15 ชุมชนบ้านหัวขัว 3 0 2 5 11 5 2 5 18
16 บ้านหนองแปน 2 4 3 9 12 7 1 4 20
17 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 2 3 2 7 16 7 0 2 23
18 สวัสดี 2 3 1 6 14 5 2 3 21
19 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 2 3 1 6 10 5 3 2 18
20 เบญจมิตรวิทยาคม 2 2 3 7 14 7 1 4 22
21 ชุมชนบ้านชนบท 2 2 3 7 12 10 2 0 24
22 นาจานซับสมบูรณ์ 2 2 3 7 11 4 1 1 16
23 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 2 2 2 6 11 4 1 5 16
24 บ้านวังม่วง 2 2 1 5 9 4 1 1 14
25 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 2 2 1 5 7 0 1 2 8
26 บ้านวังเวินกุดหล่ม 2 1 3 6 13 7 2 4 22
27 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 2 1 2 5 12 5 1 12 18
28 บ้านสว่าง 2 1 2 5 6 3 1 0 10
29 บ้านไผ่ประถมศึกษา 2 1 1 4 11 6 2 3 19
30 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 2 1 0 3 6 1 1 0 8
31 บ้านศิลานาโพธิ์ 2 0 2 4 7 3 0 0 10
32 ไตรคามประชาพัฒนา 2 0 1 3 7 5 2 3 14
33 บ้านแคนเหนือ 2 0 1 3 6 2 1 3 9
34 บ้านวังหว้า 2 0 1 3 5 0 2 2 7
35 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 2 0 1 3 3 1 1 3 5
36 บ้านโนนเค็ง 2 0 0 2 7 2 2 3 11
37 บ้านหินตั้งโคกก่อง 2 0 0 2 6 0 3 1 9
38 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 2 0 0 2 5 6 4 2 15
39 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 2 0 0 2 4 5 2 0 11
40 บ้านหนองสองห้อง 2 0 0 2 3 4 2 3 9
41 จตุรมิตรบ้านไผ่ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านโนนข่า 1 7 0 8 22 7 1 4 30
43 บ้านหนองไห 1 4 0 5 11 1 0 2 12
44 บ้านโจด 1 3 1 5 14 3 2 1 19
45 บ้านห้วยแร่ 1 3 1 5 13 6 1 4 20
46 ไตรคามประชาสรรค์ 1 3 1 5 9 0 5 3 14
47 บ้านหนองสะแบงหนองโน 1 3 1 5 4 6 2 3 12
48 บ้านวังผือขามป้อม 1 2 3 6 10 8 3 4 21
49 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1 2 2 5 16 5 2 2 23
50 กรุณาศึกษา 1 2 0 3 10 2 0 1 12
51 บ้านผักหวานโนนสวาง 1 2 0 3 5 0 0 0 5
52 บ้านท่าม่วง 1 2 0 3 3 4 0 0 7
53 สามหมอโนนทัน 1 1 2 4 10 1 5 6 16
54 บ้านหนองม่วงหลุบคา 1 1 0 2 6 2 1 3 9
55 โนนสวางวิทยาสรรค์ 1 1 0 2 6 1 1 1 8
56 อนุบาลอรุณโรจน์ 1 1 0 2 5 0 0 0 5
57 บ้านหัวนากลาง 1 1 0 2 4 1 1 0 6
58 เหล่าใหญ่วิทยา 1 1 0 2 3 3 0 0 6
59 บ้านชีกกค้อ 1 1 0 2 2 1 0 1 3
60 บ้านดู่ใหญ่ 1 0 2 3 6 1 0 0 7
61 ประเสริฐแก้วอุทิศ 1 0 2 3 3 0 0 1 3
62 บ้านเกิ้ง 1 0 1 2 7 3 2 2 12
63 มาบตากล้าร่มเย็น 1 0 1 2 7 0 0 1 7
64 บ้านนางาม 1 0 1 2 5 4 1 4 10
65 บ้านโนนทัน 1 0 1 2 5 4 0 1 9
66 บ้านกอกป่าผุวิทยา 1 0 1 2 4 1 3 3 8
67 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 0 1 2 4 0 1 3 5
68 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 1 0 1 2 3 0 1 0 4
69 โนนพะยอมพิทยไพศาล 1 0 1 2 2 4 5 2 11
70 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1 0 0 1 5 1 0 0 6
71 บ้านวังหินเก่าค้อ 1 0 0 1 4 5 3 1 12
72 ราชประชานุเคราะห์50 1 0 0 1 4 0 3 1 7
73 บ้านคำปากดาว 1 0 0 1 3 1 1 1 5
74 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 1 0 0 1 3 0 3 0 6
75 บ้านโคกสำราญ 1 0 0 1 2 2 4 3 8
76 คำน้อย 1 0 0 1 2 2 1 1 5
77 บ้านเหล่าเหนือ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านท่าสวรรค์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
79 บ้านห้วยฮวก 1 0 0 1 1 1 1 0 3
80 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านโสกนาค 0 3 0 3 8 7 4 6 19
82 บ้านปอแดง 0 3 0 3 5 0 0 1 5
83 บ้านละว้า 0 2 2 4 11 3 2 3 16
84 ป่าปอ 0 2 1 3 5 3 1 1 9
85 บ้านกุดเชือก 0 2 0 2 4 3 1 2 8
86 บ้านโนนสานัก 0 2 0 2 4 2 0 0 6
87 บ้านลาน 0 2 0 2 4 1 0 0 5
88 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 0 2 0 2 3 0 1 0 4
89 มัญจาคริสเตียน 0 2 0 2 2 4 0 1 6
90 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 0 1 3 4 8 1 0 0 9
91 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 0 1 2 3 5 5 2 3 12
92 บ้านเมืองเพีย 0 1 2 3 5 1 1 3 7
93 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 0 1 1 2 7 7 0 1 14
94 ชุมชนบ้านโคก 0 1 1 2 6 4 5 2 15
95 ดอนหมู 0 1 1 2 4 3 0 1 7
96 ไตรมิตรประชาบำรุง 0 1 1 2 3 1 1 0 5
97 บ้านหนองทุ่มวิทยา 0 1 1 2 3 0 0 1 3
98 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 1 1 2 3 0 0 0 3
99 อนุบาลศักดิ์สุภา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
100 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
101 หนองแซงวิทยาคม 0 1 0 1 5 2 3 3 10
102 ขามป้อมประชานุกูล 0 1 0 1 5 0 3 2 8
103 บ้านโนนคุต 0 1 0 1 4 1 0 2 5
104 บ้านหัวนา 0 1 0 1 3 2 5 2 10
105 โนนเขวาประชารักษ์ 0 1 0 1 3 0 2 2 5
106 บ้านนาข่า 0 1 0 1 3 0 1 3 4
107 ชุมชนโนนแสนสุข 0 1 0 1 2 2 1 1 5
108 บ้านสร้างเอี่ยน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
109 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
110 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 1 0 1 2 0 1 0 3
111 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 0 1 0 1 1 2 3 1 6
112 บ้านหนองน้าใส 0 1 0 1 1 2 2 1 5
113 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 0 1 0 1 1 2 2 0 5
114 บ้านโพธิ์ไชย 0 1 0 1 1 2 0 0 3
115 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 1 0 1 1 0 1 0 2
116 ไตรมิตรศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 อุดมคงคาคีรีเขต 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านวังแสง 0 0 3 3 6 4 1 1 11
119 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 7 4 0 4 11
120 บ้านหนองตับเต่า 0 0 2 2 4 4 0 0 8
121 บ้านหนองมะเขือ 0 0 1 1 6 0 0 2 6
122 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 0 0 1 1 4 4 3 3 11
123 บ้านห้วยแล้ง 0 0 1 1 4 3 0 1 7
124 บ้านหนองบัวเย็น 0 0 1 1 4 0 2 1 6
125 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 1 1 3 2 0 0 5
126 บ้านโสกนาดี 0 0 1 1 3 1 2 1 6
127 บ้านส้มป่อย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
128 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 3 0 1 2 4
129 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
130 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 4 1 1 6
131 บ้านแท่น 0 0 1 1 1 3 0 1 4
132 บ้านขามเรียน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
133 บ้านขุมดิน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
134 บ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
136 บ้านหันแฮด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
137 บ้านแจ้ง 0 0 1 1 0 0 1 1 1
138 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 0 0 0 0 6 3 3 0 12
139 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 0 0 0 0 6 1 0 2 7
140 บ้านสวนหม่อน 0 0 0 0 5 1 2 1 8
141 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 4 0 0 1 4
142 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 0 0 0 3 3 1 4 7
143 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 3 2 0 1 5
144 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 2 1 2 5
145 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 0 0 0 0 2 1 1 1 4
146 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 บ้านไส้ไก่ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
148 บ้านนาตับเต่า 0 0 0 0 2 0 1 1 3
149 บ้านเสาเล้าหินแตก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
150 บ้านซับบอนซับเจริญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 บ้านหินตั้ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านหนองผักตบ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
154 บัวเหลือง 0 0 0 0 1 2 0 4 3
155 บ้านดอนปอแดง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
156 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
157 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
159 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
160 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
161 สระแก้วโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
162 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
163 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
164 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
165 บ้านโนนพันชาติ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
166 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
168 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 0 0 0 0 2 0 2 2
169 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
170 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
171 ซับแดงซำไผ่ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
172 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 0 0 0 0 0 1 2 0 3
173 บ้านนาแพงสงแดง 0 0 0 0 0 1 0 4 1
174 บ้านหนองผือกอบง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
176 ห้วยยางมัญจาคีรี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
177 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านคำแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านนาฮี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านเขวา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านหนองรูแข้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านมูลตุ่น 0 0 0 0 0 0 0 2 0
192 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 บ้านแจ้งทัพม้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านโกน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 เอี่ยมไพศาล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 171 153 132 456 912 392 198 268 1,502