สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 28 4 2 3 34
2 บ้านป่างิ้วหนองฮี 24 4 3 3 31
3 บ้านโนนข่า 22 7 1 4 30
4 บ้านขามป้อม 22 5 0 7 27
5 บ้านภูเหล็ก 20 5 1 5 26
6 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 16 7 0 2 23
7 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 16 5 2 2 23
8 บ้านหนองลุมพุก 16 5 0 2 21
9 บ้านทุ่งมน 15 5 2 2 22
10 โคกโกโคกกลาง 14 11 2 4 27
11 เบญจมิตรวิทยาคม 14 7 1 4 22
12 สวัสดี 14 5 2 3 21
13 บ้านโจด 14 3 2 1 19
14 บ้านวังเวินกุดหล่ม 13 7 2 4 22
15 บ้านห้วยแร่ 13 6 1 4 20
16 บ้านคำโซ่ 13 1 2 2 16
17 ชุมชนบ้านชนบท 12 10 2 0 24
18 บ้านหนองแปน 12 7 1 4 20
19 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 12 5 1 12 18
20 บ้านไผ่ประถมศึกษา 11 6 2 3 19
21 ชุมชนบ้านหัวขัว 11 5 2 5 18
22 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 11 4 1 5 16
23 นาจานซับสมบูรณ์ 11 4 1 1 16
24 บ้านละว้า 11 3 2 3 16
25 บ้านเล็บเงือก 11 2 1 3 14
26 บ้านหนองไห 11 1 0 2 12
27 บ้านวังผือขามป้อม 10 8 3 4 21
28 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 10 5 3 2 18
29 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 10 4 2 0 16
30 บ้านเสือเฒ่า 10 3 1 1 14
31 กรุณาศึกษา 10 2 0 1 12
32 สามหมอโนนทัน 10 1 5 6 16
33 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 9 4 1 2 14
34 บ้านวังม่วง 9 4 1 1 14
35 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 9 2 2 0 13
36 ไตรคามประชาสรรค์ 9 0 5 3 14
37 บ้านโสกนาค 8 7 4 6 19
38 บ้านมูลนาค 8 3 3 1 14
39 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 8 1 0 0 9
40 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 7 7 0 1 14
41 ไตรคามประชาพัฒนา 7 5 2 3 14
42 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 7 4 0 4 11
43 บ้านเกิ้ง 7 3 2 2 12
44 บ้านศิลานาโพธิ์ 7 3 0 0 10
45 บ้านโนนเค็ง 7 2 2 3 11
46 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 7 0 1 2 8
47 มาบตากล้าร่มเย็น 7 0 0 1 7
48 ชุมชนบ้านโคก 6 4 5 2 15
49 บ้านวังแสง 6 4 1 1 11
50 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 6 3 3 0 12
51 บ้านสว่าง 6 3 1 0 10
52 บ้านแคนเหนือ 6 2 1 3 9
53 บ้านหนองม่วงหลุบคา 6 2 1 3 9
54 โนนสวางวิทยาสรรค์ 6 1 1 1 8
55 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 6 1 1 0 8
56 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 6 1 0 2 7
57 บ้านดู่ใหญ่ 6 1 0 0 7
58 บ้านหินตั้งโคกก่อง 6 0 3 1 9
59 บ้านหนองมะเขือ 6 0 0 2 6
60 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 5 6 4 2 15
61 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 5 5 2 3 12
62 บ้านนางาม 5 4 1 4 10
63 บ้านโนนทัน 5 4 0 1 9
64 ป่าปอ 5 3 1 1 9
65 หนองแซงวิทยาคม 5 2 3 3 10
66 บ้านสวนหม่อน 5 1 2 1 8
67 บ้านเมืองเพีย 5 1 1 3 7
68 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 5 1 0 0 6
69 ขามป้อมประชานุกูล 5 0 3 2 8
70 บ้านวังหว้า 5 0 2 2 7
71 บ้านปอแดง 5 0 0 1 5
72 บ้านผักหวานโนนสวาง 5 0 0 0 5
73 อนุบาลอรุณโรจน์ 5 0 0 0 5
74 บ้านหนองสะแบงหนองโน 4 6 2 3 12
75 บ้านวังหินเก่าค้อ 4 5 3 1 12
76 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 4 5 2 0 11
77 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 4 4 3 3 11
78 บ้านหนองตับเต่า 4 4 0 0 8
79 บ้านกุดเชือก 4 3 1 2 8
80 ดอนหมู 4 3 0 1 7
81 บ้านห้วยแล้ง 4 3 0 1 7
82 บ้านโนนสานัก 4 2 0 0 6
83 บ้านกอกป่าผุวิทยา 4 1 3 3 8
84 บ้านหัวนากลาง 4 1 1 0 6
85 บ้านโนนคุต 4 1 0 2 5
86 บ้านลาน 4 1 0 0 5
87 ราชประชานุเคราะห์50 4 0 3 1 7
88 บ้านหนองบัวเย็น 4 0 2 1 6
89 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 4 0 1 3 5
90 บ้านหนองเต่า 4 0 0 1 4
91 บ้านหนองสองห้อง 3 4 2 3 9
92 บ้านท่าม่วง 3 4 0 0 7
93 บ้านดงหนองเกี่ยว 3 3 1 4 7
94 เหล่าใหญ่วิทยา 3 3 0 0 6
95 บ้านหัวนา 3 2 5 2 10
96 บ้านหนองหญ้ารังกา 3 2 0 1 5
97 บ้านโนนทองวิทยาคม 3 2 0 0 5
98 บ้านโสกนาดี 3 1 2 1 6
99 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 3 1 1 3 5
100 บ้านคำปากดาว 3 1 1 1 5
101 ไตรมิตรประชาบำรุง 3 1 1 0 5
102 บ้านส้มป่อย 3 1 0 0 4
103 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 3 0 3 0 6
104 โนนเขวาประชารักษ์ 3 0 2 2 5
105 บ้านนาข่า 3 0 1 3 4
106 บ้านโนนสว่าง 3 0 1 2 4
107 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 3 0 1 0 4
108 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 3 0 1 0 4
109 ประเสริฐแก้วอุทิศ 3 0 0 1 3
110 บ้านหนองทุ่มวิทยา 3 0 0 1 3
111 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 3 0 0 0 3
112 โนนพะยอมพิทยไพศาล 2 4 5 2 11
113 มัญจาคริสเตียน 2 4 0 1 6
114 บ้านโคกสำราญ 2 2 4 3 8
115 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 2 2 1 2 5
116 คำน้อย 2 2 1 1 5
117 ชุมชนโนนแสนสุข 2 2 1 1 5
118 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 2 2 0 0 4
119 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 2 1 1 1 4
120 บ้านชีกกค้อ 2 1 0 1 3
121 บ้านสร้างเอี่ยน 2 1 0 0 3
122 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
123 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 2 1 0 0 3
124 บ้านไส้ไก่ 2 0 2 0 4
125 บ้านนาตับเต่า 2 0 1 1 3
126 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 2 0 1 0 3
127 บ้านเสาเล้าหินแตก 2 0 1 0 3
128 จตุรมิตรบ้านไผ่ 2 0 0 0 2
129 บ้านเหล่าเหนือ 2 0 0 0 2
130 อนุบาลศักดิ์สุภา 2 0 0 0 2
131 บ้านซับบอนซับเจริญ 2 0 0 0 2
132 บ้านหินตั้ง 2 0 0 0 2
133 เก่านาโนมีวิทยา 2 0 0 0 2
134 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 1 4 1 1 6
135 บ้านแท่น 1 3 0 1 4
136 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 1 2 3 1 6
137 บ้านหนองน้าใส 1 2 2 1 5
138 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 1 2 2 0 5
139 บ้านหนองผักตบ 1 2 1 0 4
140 บัวเหลือง 1 2 0 4 3
141 บ้านดอนปอแดง 1 2 0 1 3
142 บ้านห้วยไร่ 1 2 0 1 3
143 บ้านท่าสวรรค์ 1 2 0 0 3
144 บ้านโพธิ์ไชย 1 2 0 0 3
145 บ้านห้วยฮวก 1 1 1 0 3
146 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 1 1 1 0 3
147 บ้านขามเรียน 1 1 0 1 2
148 บ้านขุมดิน 1 1 0 1 2
149 บ้านโซ่งเหล่านาดี 1 1 0 0 2
150 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 1 0 1 1 2
151 บ้านหนองไฮหนองแวง 1 0 1 1 2
152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 1 0 1 1 2
153 สระแก้วโคกกลาง 1 0 1 1 2
154 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 1 0 1 0 2
155 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
156 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 1 0 1 0 2
157 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 1 0 0 1 1
158 บ้านโนนพันชาติ 1 0 0 1 1
159 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 0 0 0 1
160 ไตรมิตรศึกษา 1 0 0 0 1
161 อุดมคงคาคีรีเขต 1 0 0 0 1
162 บ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองแวงไร่ 1 0 0 0 1
164 บ้านหันแฮด 1 0 0 0 1
165 บ้านโนนสาวเอ้ 1 0 0 0 1
166 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 2 0 2 2
167 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 2 0 2 2
168 บ้านหนองขามวิทยา 0 2 0 0 2
169 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 2 0 0 2
170 ซับแดงซำไผ่ 0 1 3 0 4
171 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 0 1 2 0 3
172 บ้านนาแพงสงแดง 0 1 0 4 1
173 บ้านหนองผือกอบง 0 1 0 1 1
174 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 0 1 0 1 1
175 ห้วยยางมัญจาคีรี 0 1 0 1 1
176 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 1 0 0 1
177 บ้านคำแคน 0 1 0 0 1
178 บ้านนาฮี 0 1 0 0 1
179 บ้านบัว 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 1 0 0 1
182 บ้านหนองหัวช้าง 0 1 0 0 1
183 บ้านห้วยโป่ง 0 1 0 0 1
184 บ้านเขวา 0 1 0 0 1
185 หัวห้วยหัวฝาย 0 1 0 0 1
186 บ้านแจ้ง 0 0 1 1 1
187 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 1 0 1
188 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 1 0 1
189 บ้านหนองรูแข้ 0 0 1 0 1
190 บ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 1 0 1
191 บ้านมูลตุ่น 0 0 0 2 0
192 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 1 0
193 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 0 0 0 1 0
194 บ้านวังแคน 0 0 0 1 0
195 บ้านแจ้งทัพม้า 0 0 0 1 0
196 บ้านโกน้อย 0 0 0 1 0
197 เอี่ยมไพศาล 0 0 0 1 0
198 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0 0 0
199 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 0 0 0
200 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0
รวม 912 392 198 268 1,770