สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 32 4 2 3 38
2 บ้านขามป้อม 27 5 1 7 33
3 บ้านป่างิ้วหนองฮี 26 4 3 3 33
4 บ้านทุ่งมน 24 6 2 3 32
5 บ้านโนนข่า 22 7 1 4 30
6 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 20 5 2 2 27
7 บ้านภูเหล็ก 20 5 1 5 26
8 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 19 8 0 3 27
9 บ้านคำโซ่ 18 1 2 3 21
10 โคกโกโคกกลาง 17 11 2 4 30
11 บ้านไผ่ประถมศึกษา 17 6 2 3 25
12 บ้านละว้า 17 3 2 3 22
13 บ้านวังเวินกุดหล่ม 16 7 2 4 25
14 บ้านหนองลุมพุก 16 5 0 2 21
15 ชุมชนบ้านชนบท 15 11 3 0 29
16 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 15 7 0 1 22
17 สวัสดี 15 5 3 4 23
18 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 15 5 1 5 21
19 บ้านวังผือขามป้อม 14 9 3 4 26
20 เบญจมิตรวิทยาคม 14 7 1 4 22
21 บ้านห้วยแร่ 14 6 1 4 21
22 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 14 5 1 12 20
23 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 14 4 2 1 20
24 ไตรคามประชาสรรค์ 14 3 5 3 22
25 บ้านโจด 14 3 2 1 19
26 บ้านเล็บเงือก 14 2 3 3 19
27 บ้านหนองไห 14 1 0 5 15
28 บ้านหนองแปน 13 8 1 4 22
29 ชุมชนบ้านหัวขัว 12 6 2 6 20
30 บ้านดู่ใหญ่ 12 1 0 0 13
31 นาจานซับสมบูรณ์ 11 4 1 1 16
32 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 10 5 3 2 18
33 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 10 5 1 2 16
34 บ้านเสือเฒ่า 10 3 1 2 14
35 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 10 2 2 0 14
36 กรุณาศึกษา 10 2 0 1 12
37 สามหมอโนนทัน 10 1 5 6 16
38 ราชประชานุเคราะห์50 10 0 3 1 13
39 มาบตากล้าร่มเย็น 10 0 0 1 10
40 บ้านวังม่วง 9 7 1 2 17
41 บ้านมูลนาค 9 3 3 1 15
42 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 9 3 3 0 15
43 บ้านแคนเหนือ 9 2 1 3 12
44 บ้านโสกนาค 8 7 4 6 19
45 ไตรคามประชาพัฒนา 8 5 2 3 15
46 บ้านนางาม 8 4 1 4 13
47 บ้านหนองม่วงหลุบคา 8 2 1 3 11
48 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 8 1 2 2 11
49 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 8 1 0 0 9
50 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 7 6 4 3 17
51 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 7 6 0 4 13
52 บ้านหนองตับเต่า 7 5 0 0 12
53 บ้านเกิ้ง 7 4 2 2 13
54 บ้านวังแสง 7 4 1 1 12
55 บ้านโนนทัน 7 4 0 1 11
56 บ้านศิลานาโพธิ์ 7 3 0 0 10
57 บ้านโนนเค็ง 7 2 2 3 11
58 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 7 1 0 0 8
59 บ้านปอแดง 7 0 0 2 7
60 ประเสริฐแก้วอุทิศ 7 0 0 1 7
61 บ้านหนองสะแบงหนองโน 6 7 2 3 15
62 ชุมชนบ้านโคก 6 4 5 2 15
63 บ้านหนองสองห้อง 6 4 2 3 12
64 บ้านสว่าง 6 3 1 0 10
65 บ้านห้วยแล้ง 6 3 0 1 9
66 โนนสวางวิทยาสรรค์ 6 1 1 1 8
67 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 6 1 1 0 8
68 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 6 1 0 2 7
69 บ้านส้มป่อย 6 1 0 0 7
70 บ้านหินตั้งโคกก่อง 6 0 3 1 9
71 บ้านวังหว้า 6 0 2 2 8
72 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 6 0 1 3 7
73 บ้านหนองมะเขือ 6 0 0 2 6
74 บ้านหนองทุ่มวิทยา 6 0 0 1 6
75 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 5 5 2 3 12
76 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 5 5 2 0 12
77 โนนพะยอมพิทยไพศาล 5 4 5 5 14
78 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 5 4 3 3 12
79 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 5 3 3 0 11
80 บ้านโสกนาดี 5 3 2 1 10
81 ป่าปอ 5 3 1 1 9
82 บ้านกอกป่าผุวิทยา 5 2 3 4 10
83 หนองแซงวิทยาคม 5 2 3 3 10
84 บ้านเมืองเพีย 5 1 2 3 8
85 บ้านสวนหม่อน 5 1 2 1 8
86 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 5 1 1 3 7
87 บ้านลาน 5 1 0 0 6
88 ขามป้อมประชานุกูล 5 0 3 2 8
89 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 5 0 1 0 6
90 บ้านผักหวานโนนสวาง 5 0 0 0 5
91 อนุบาลอรุณโรจน์ 5 0 0 0 5
92 บ้านวังหินเก่าค้อ 4 5 3 1 12
93 บ้านกุดเชือก 4 3 1 2 8
94 ดอนหมู 4 3 0 1 7
95 บ้านโนนทองวิทยาคม 4 3 0 0 7
96 คำน้อย 4 2 1 1 7
97 บ้านหนองหญ้ารังกา 4 2 0 1 6
98 บ้านโนนสานัก 4 2 0 0 6
99 บ้านโนนสว่าง 4 1 1 2 6
100 บ้านหัวนากลาง 4 1 1 0 6
101 บ้านโนนคุต 4 1 0 2 5
102 บ้านชีกกค้อ 4 1 0 1 5
103 บ้านหนองบัวเย็น 4 0 2 1 6
104 บ้านมูลตุ่น 4 0 0 3 4
105 บ้านหนองเต่า 4 0 0 1 4
106 บ้านท่าม่วง 3 4 0 0 7
107 บ้านดงหนองเกี่ยว 3 3 1 4 7
108 บ้านหนองผักตบ 3 3 1 1 7
109 เหล่าใหญ่วิทยา 3 3 0 0 6
110 บ้านหัวนา 3 2 5 2 10
111 บ้านห้วยฮวก 3 2 1 0 6
112 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 3 2 0 0 5
113 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 3 2 0 0 5
114 บ้านคำปากดาว 3 1 1 1 5
115 ไตรมิตรประชาบำรุง 3 1 1 0 5
116 บ้านนาแพงสงแดง 3 1 0 4 4
117 บ้านสร้างเอี่ยน 3 1 0 0 4
118 บ้านหินฮาวลาวังชู 3 1 0 0 4
119 ประชาพัฒนาบ้านแฮด 3 0 3 0 6
120 โนนเขวาประชารักษ์ 3 0 2 2 5
121 บ้านไส้ไก่ 3 0 2 0 5
122 บ้านนาข่า 3 0 1 4 4
123 สระแก้วโคกกลาง 3 0 1 1 4
124 บ้านเสาเล้าหินแตก 3 0 1 0 4
125 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 3 0 1 0 4
126 จตุรมิตรบ้านไผ่ 3 0 0 0 3
127 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 3 0 0 0 3
128 มัญจาคริสเตียน 2 4 0 1 6
129 บ้านโคกสำราญ 2 3 4 3 9
130 บ้านแท่น 2 3 0 1 5
131 บ้านหนองน้าใส 2 2 2 1 6
132 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 2 2 1 2 5
133 ชุมชนโนนแสนสุข 2 2 1 1 5
134 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 2 2 1 1 5
135 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
136 บ้านนาตับเต่า 2 0 1 1 3
137 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 2 0 1 0 3
138 บ้านเหล่าเหนือ 2 0 0 0 2
139 อนุบาลศักดิ์สุภา 2 0 0 0 2
140 อุดมคงคาคีรีเขต 2 0 0 0 2
141 บ้านซับบอนซับเจริญ 2 0 0 0 2
142 บ้านหินตั้ง 2 0 0 0 2
143 เก่านาโนมีวิทยา 2 0 0 0 2
144 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 1 4 1 1 6
145 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 1 3 3 1 7
146 บัวเหลือง 1 2 0 4 3
147 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 1 2 0 2 3
148 บ้านดอนปอแดง 1 2 0 1 3
149 บ้านห้วยไร่ 1 2 0 1 3
150 บ้านท่าสวรรค์ 1 2 0 0 3
151 บ้านโพธิ์ไชย 1 2 0 0 3
152 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 1 1 1 0 3
153 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 1 1 1 0 3
154 บ้านขามเรียน 1 1 0 1 2
155 บ้านขุมดิน 1 1 0 1 2
156 บ้านหนองขามบ่อหิน 1 1 0 0 2
157 บ้านโซ่งเหล่านาดี 1 1 0 0 2
158 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 1 0 1 1 2
159 บ้านหนองไฮหนองแวง 1 0 1 1 2
160 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 1 0 1 1 2
161 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
162 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 1 0 1 0 2
163 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 0 0 1 1
164 บ้านแจ้งทัพม้า 1 0 0 1 1
165 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 1 0 0 1 1
166 บ้านโนนพันชาติ 1 0 0 1 1
167 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 0 0 0 1
168 ไตรมิตรศึกษา 1 0 0 0 1
169 บ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองแวงไร่ 1 0 0 0 1
171 บ้านหันแฮด 1 0 0 0 1
172 กุดขอนแก่นท่าเกษม 1 0 0 0 1
173 บ้านโนนสาวเอ้ 1 0 0 0 1
174 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 2 0 2 2
175 บ้านหนองขามวิทยา 0 2 0 0 2
176 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 2 0 0 2
177 ซับแดงซำไผ่ 0 1 3 0 4
178 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 0 1 2 0 3
179 บ้านหนองผือกอบง 0 1 0 1 1
180 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 0 1 0 1 1
181 ห้วยยางมัญจาคีรี 0 1 0 1 1
182 บ้านคำแคน 0 1 0 0 1
183 บ้านนาฮี 0 1 0 0 1
184 บ้านบัว 0 1 0 0 1
185 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองหัวช้าง 0 1 0 0 1
187 บ้านห้วยโป่ง 0 1 0 0 1
188 บ้านเขวา 0 1 0 0 1
189 บ้านเป้าประชาบารุง 0 1 0 0 1
190 หัวห้วยหัวฝาย 0 1 0 0 1
191 บ้านแจ้ง 0 0 1 1 1
192 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 1 0 1
193 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 1 0 1
194 บ้านหนองรูแข้ 0 0 1 0 1
195 บ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 1 0 1
196 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 1 0
197 บ้านวังแคน 0 0 0 1 0
198 บ้านโกน้อย 0 0 0 1 0
199 เอี่ยมไพศาล 0 0 0 1 0
200 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0 0 0
201 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0
รวม 1,119 426 206 288 1,751