หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 3 5 3
2 005 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 11 27 14
3 006 โรงเรียนคำน้อย 9 25 16
4 008 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 3 23 10
5 011 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 30 62 46
6 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 21 55 32
7 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 29 53 33
8 015 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 3 3 3
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 17 30 25
10 012 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 14 43 27
11 009 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 6 17 10
12 016 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 5 5 5
13 017 โรงเรียนดอนหมู 10 24 18
14 022 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 18 44 32
15 028 โรงเรียนบัวเหลือง 7 9 9
16 029 โรงเรียนบัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0
17 030 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 16 24 19
18 031 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 10 28 18
19 032 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 4 7 4
20 033 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 0 0 0
21 038 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 17 31 23
22 039 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 6 10 7
23 041 โรงเรียนบ้านขามป้อม 41 65 52
24 040 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 1 1 1
25 042 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 16 26 22
26 043 โรงเรียนบ้านขามเรียน 4 24 9
27 044 โรงเรียนบ้านขุมดิน 3 3 3
28 048 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 6 13 9
29 046 โรงเรียนบ้านคำแคน 1 3 2
30 047 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 26 50 39
31 056 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 6 17 11
32 057 โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 2 6 4
33 059 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 12 21 17
34 060 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 2 3 2
35 061 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 5 11 8
36 062 โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 1 3 2
37 063 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 13 37 23
38 064 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 0 0 0
39 069 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 35 124 62
40 070 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 0 0 0
41 065 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 2 2 2
42 066 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 7 19 14
43 067 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 33 58 49
44 068 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 3 24 9
45 073 โรงเรียนบ้านนาข่า 10 23 16
46 074 โรงเรียนบ้านนางาม 17 33 24
47 075 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 10 17 15
48 076 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 5 8 6
49 077 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 4 5 4
50 080 โรงเรียนบ้านนาฮี 1 1 1
51 079 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 2 2 2
52 078 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 9 14 12
53 072 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 13 16 15
54 095 โรงเรียนบ้านบัว 1 1 1
55 096 โรงเรียนบ้านปอแดง 12 21 15
56 097 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 36 81 53
57 098 โรงเรียนบ้านป่าดู่ 0 0 0
58 100 โรงเรียนบ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 1 3 2
59 101 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 0 0 0
60 099 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 5 7 5
61 103 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 5 17 9
62 107 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 31 76 53
63 108 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 7 34 14
64 109 โรงเรียนบ้านมูลนาค 16 40 27
65 111 โรงเรียนบ้านละว้า 29 54 42
66 112 โรงเรียนบ้านลาน 8 21 15
67 115 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 31 65 48
68 116 โรงเรียนบ้านวังม่วง 26 53 36
69 119 โรงเรียนบ้านวังหว้า 10 21 15
70 120 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 13 34 22
71 117 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 33 71 49
72 114 โรงเรียนบ้านวังแคน 1 1 1
73 118 โรงเรียนบ้านวังแสง 14 36 25
74 222 โรงเรียนบ้านวังแสง 0 0 0
75 121 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 10 21 17
76 123 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 5 14 9
77 125 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 4 47 12
78 124 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 19 60 33
79 126 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 9 15 13
80 127 โรงเรียนบ้านสว่าง 10 48 20
81 122 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 7 18 13
82 134 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 8 14 11
83 135 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 3 3 3
84 136 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 2 6 3
85 137 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 2 3 2
86 138 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 8 9 9
87 141 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 3 9 6
88 140 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย(สาขาบ้านดอนเปือย) 0 0 0
89 143 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 12 28 21
90 142 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 4 7 6
91 146 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 9 42 20
92 147 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 1 2 2
93 148 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 0 0 0
94 149 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 12 21 14
95 151 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 8 20 14
96 153 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 8 19 12
97 154 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 2 11 4
98 156 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 9 11 10
99 155 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 14 20 17
100 158 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1 1 1
101 157 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 3 4 4
102 159 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 24 50 29
103 161 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 15 28 20
104 162 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 18 40 30
105 163 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
106 165 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 9 14 12
107 164 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 3 3 3
108 166 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 7 15 11
109 167 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1 2 2
110 168 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 27 49 34
111 139 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 1 2 2
112 145 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 5 17 9
113 144 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 15 25 16
114 152 โรงเรียนบ้านหนองแปน 27 40 30
115 160 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 1 1 1
116 150 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 7 13 10
117 169 โรงเรียนบ้านหนองไห 22 47 31
118 170 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 40 106 61
119 171 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 3 7 4
120 182 โรงเรียนบ้านหันแฮด 1 3 1
121 184 โรงเรียนบ้านหัวนา 12 25 17
122 183 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 6 11 8
123 185 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 16 33 26
124 186 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 6 12 10
125 188 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 2 4 4
126 187 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 10 23 17
127 189 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 4 14 7
128 190 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู 5 8 7
129 191 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 2 5 3
130 175 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 11 29 20
131 176 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 3 24 9
132 180 โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง 0 0 0
133 181 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 6 9 8
134 172 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 30 64 46
135 177 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 28 80 54
136 179 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 10 32 20
137 173 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 3 2
138 174 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 15 38 26
139 178 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 4 6 5
140 035 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 16 32 20
141 034 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 0 0 0
142 045 โรงเรียนบ้านเขวา 1 1 1
143 102 โรงเรียนบ้านเป้าประชาบารุง 1 1 1
144 110 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 11 22 12
145 113 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 24 49 37
146 128 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 4 10 7
147 129 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 16 29 22
148 192 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 21 51 34
149 193 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 2 5 3
150 036 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 0 0 0
151 049 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 15 20 18
152 053 โรงเรียนบ้านแจ้ง 2 3 2
153 054 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 2 2 2
154 071 โรงเรียนบ้านแท่น 6 9 8
155 037 โรงเรียนบ้านโกน้อย 1 1 1
156 050 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 3 8 5
157 051 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 17 32 26
158 052 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 21 42 34
159 055 โรงเรียนบ้านโจด 21 56 31
160 058 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 2 4 2
161 081 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 8 13 11
162 082 โรงเรียนบ้านโนนข่า 38 88 56
163 083 โรงเรียนบ้านโนนคุต 8 22 13
164 084 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 2 3 3
165 086 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
166 088 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 0 0 0
167 089 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 7 25 14
168 090 โรงเรียนบ้านโนนทัน 12 28 19
169 091 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 2 4 3
170 092 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8 15 13
171 093 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 7 24 13
172 094 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 2 5 3
173 085 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 15 32 23
174 087 โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 0 0 0
175 106 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 5 9 5
176 130 โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 2 3 2
177 131 โรงเรียนบ้านโสกนาค 29 52 39
178 132 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 12 22 16
179 104 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 30 86 46
180 105 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 20 27 22
181 133 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 5 12 8
182 195 โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 6 7 7
183 196 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 9 15 12
184 197 โรงเรียนป่าปอ 10 18 15
185 202 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 11 15 13
186 204 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 0 0 0
187 206 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 6 14 9
188 207 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 5 11 6
189 208 โรงเรียนสวัสดี 29 58 42
190 209 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 25 74 47
191 211 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 3 38 11
192 210 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 15 31 21
193 212 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 25 55 39
194 214 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 1 2 2
195 213 โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี 2 3 2
196 220 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 2 6 4
197 003 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 2 13 5
198 194 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 29 76 49
199 215 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 6 19 13
200 004 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 9 40 20
201 007 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 38 81 59
202 024 โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 0 0 0
203 025 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 23 39 27
204 027 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 9 23 16
205 026 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 0 0 0
206 023 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 7 17 12
207 199 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 2 4 2
208 018 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 18 33 24
209 019 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 29 73 45
210 020 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 6 13 9
211 021 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 2 3 3
212 001 โรงเรียนกรุณาศึกษา 14 44 26
213 198 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 8 17 12
214 200 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 42 86 57
215 201 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 9 29 17
216 203 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 1 1
217 216 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 0 0 0
218 217 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 2 6 3
219 218 โรงเรียนอนุบาลสุขสัมพันธ์ 0 0 0
220 219 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 5 14 10
221 221 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 0 0
222 205 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 21 72 34
รวม 2208 5022 3341
8363

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]