หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 42 32 78.05% 4 9.76% 2 4.88% 3 7.32% 41
2 โรงเรียนบ้านขามป้อม 41 27 67.5% 5 12.5% 1 2.5% 7 17.5% 40
3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 36 26 72.22% 4 11.11% 3 8.33% 3 8.33% 36
4 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 35 24 68.57% 6 17.14% 2 5.71% 3 8.57% 35
5 โรงเรียนบ้านโนนข่า 38 22 64.71% 7 20.59% 1 2.94% 4 11.76% 34
6 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 30 20 68.97% 5 17.24% 2 6.9% 2 6.9% 29
7 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 31 20 64.52% 5 16.13% 1 3.23% 5 16.13% 31
8 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 33 19 63.33% 8 26.67% 0 0% 3 10% 30
9 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 26 18 75% 1 4.17% 2 8.33% 3 12.5% 24
10 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 38 17 50% 11 32.35% 2 5.88% 4 11.76% 34
11 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 30 17 60.71% 6 21.43% 2 7.14% 3 10.71% 28
12 โรงเรียนบ้านละว้า 29 17 68% 3 12% 2 8% 3 12% 25
13 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 33 16 55.17% 7 24.14% 2 6.9% 4 13.79% 29
14 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 24 16 69.57% 5 21.74% 0 0% 2 8.7% 23
15 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 30 15 51.72% 11 37.93% 3 10.34% 0 0% 29
16 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 25 15 65.22% 7 30.43% 0 0% 1 4.35% 23
17 โรงเรียนสวัสดี 29 15 55.56% 5 18.52% 3 11.11% 4 14.81% 27
18 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 27 15 57.69% 5 19.23% 1 3.85% 5 19.23% 26
19 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 31 14 46.67% 9 30% 3 10% 4 13.33% 30
20 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 29 14 53.85% 7 26.92% 1 3.85% 4 15.38% 26
21 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 28 14 56% 6 24% 1 4% 4 16% 25
22 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 40 14 43.75% 5 15.63% 1 3.13% 12 37.5% 32
23 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 21 14 66.67% 4 19.05% 2 9.52% 1 4.76% 21
24 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 29 14 56% 3 12% 5 20% 3 12% 25
25 โรงเรียนบ้านโจด 21 14 70% 3 15% 2 10% 1 5% 20
26 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 24 14 63.64% 2 9.09% 3 13.64% 3 13.64% 22
27 โรงเรียนบ้านหนองไห 22 14 70% 1 5% 0 0% 5 25% 20
28 โรงเรียนบ้านหนองแปน 27 13 50% 8 30.77% 1 3.85% 4 15.38% 26
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 29 12 46.15% 6 23.08% 2 7.69% 6 23.08% 26
30 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
31 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 18 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
32 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 21 10 50% 5 25% 3 15% 2 10% 20
33 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 19 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
34 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 16 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
35 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 16 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
36 โรงเรียนกรุณาศึกษา 14 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 25 10 45.45% 1 4.55% 5 22.73% 6 27.27% 22
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 21 10 71.43% 0 0% 3 21.43% 1 7.14% 14
39 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านวังม่วง 26 9 47.37% 7 36.84% 1 5.26% 2 10.53% 19
41 โรงเรียนบ้านมูลนาค 16 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 15 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
43 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 15 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 3 20% 15
44 โรงเรียนบ้านโสกนาค 29 8 32% 7 28% 4 16% 6 24% 25
45 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 18 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
46 โรงเรียนบ้านนางาม 17 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 4 23.53% 17
47 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 14 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 3 21.43% 14
48 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 20 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
49 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 21 7 35% 6 30% 4 20% 3 15% 20
51 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 17 7 41.18% 6 35.29% 0 0% 4 23.53% 17
52 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
53 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 16 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
54 โรงเรียนบ้านวังแสง 14 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนบ้านโนนทัน 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
56 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
57 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 15 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
58 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านปอแดง 12 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
60 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 9 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 18 6 33.33% 7 38.89% 2 11.11% 3 16.67% 18
62 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 17 6 35.29% 4 23.53% 5 29.41% 2 11.76% 17
63 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 15 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
64 โรงเรียนบ้านสว่าง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
65 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
66 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
69 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 10 6 60% 0 0% 3 30% 1 10% 10
71 โรงเรียนบ้านวังหว้า 10 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
72 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 11 6 60% 0 0% 1 10% 3 30% 10
73 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 9 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
74 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 9 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 16 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
76 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 13 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
77 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 23 5 26.32% 4 21.05% 5 26.32% 5 26.32% 19
78 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 15 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
79 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 14 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
80 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 12 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
81 โรงเรียนป่าปอ 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
82 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 16 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 4 28.57% 14
83 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 15 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
84 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 11 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
85 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 10 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
87 โรงเรียนบ้านลาน 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 11 5 50% 0 0% 3 30% 2 20% 10
89 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 13 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
93 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
94 โรงเรียนดอนหมู 10 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
96 โรงเรียนคำน้อย 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
98 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
100 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านโนนคุต 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
102 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 8 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 7 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
105 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
107 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 12 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 11
108 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านหัวนา 12 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 12
111 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 9 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 4 50% 8
117 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
120 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
121 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านนาข่า 10 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 4 50% 8
123 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 9 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
129 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 17 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 3 25% 12
130 โรงเรียนบ้านแท่น 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 12 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
132 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
133 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
135 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 8 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
145 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
146 โรงเรียนบัวเหลือง 7 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 7
147 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
148 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านขามเรียน 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านขุมดิน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
167 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านหันแฮด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
175 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 5 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
178 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
180 โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
181 โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
182 โรงเรียนบ้านคำแคน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านนาฮี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านบัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านเขวา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านเป้าประชาบารุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านแจ้ง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
192 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
196 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
197 โรงเรียนบ้านวังแคน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
198 โรงเรียนบ้านโกน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
199 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
200 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
201 โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]