หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสมยง แก้วกุ่มโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ นาคะวัจนะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ มูลมณีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางสมยงค์ เหล่าคนค้าโรงเรียนบ้านโสกนาดีกรรมการ
5. นางสาวพัทธ์วริน ถิระตระการจันทร์โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางกาญจนาพร หอศิลาชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางยุพาพักตร์ สะเดาโรงเรียนบ้านไผ่ประถมกรรมการ
3. นางนฤมล อาจสมบาลโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
4. นางนางวิภานนท์ คงเทียมศรีโรงเรียนบ้านนาตับเต่ากรรมการ
5. นางสาวดาราวรรณ โทศรีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ บุตรศรีสวยโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญชาติ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ปัจจวงษ์โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อกรรมการ
4. นางทิพวรรณ เคนหงส์โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีกรรมการ
5. นางจันทณา แป้นทองโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสายยมพร พิทักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ นามมนตรีโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
3. นายธนายุทธ อุทธคำโรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
4. นางละอองดาว พึ่งสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางธัญญ์ทิพา สุขเกษตรโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจานประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นางบัวทอง สารจันทร์โรงเรียนบ้านไผ่ประถมกรรมการ
4. นายจันทโรภาส บุญรอดรัมย์โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางนิ่ม ไสบาลโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการ
3. นางบุญหลาย ทาสะโกโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
4. นางจุฑามาศ ทัดเที่ยงนิกรโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางเสาวภา สีสดโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายประยูร เค้าคำโรงเรียนบ้านแท่นประธานกรรมการ
2. นางทองมาตย์ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่ากรรมการ
3. นางกรรณิกา จำปาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
4. นางชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นางโฉมยงค์ ขุมดินพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางวิภาพร อาธนูโรงเรียนบ้านมูลนาคประธานกรรมการ
2. นางปุญญิศา ไร่ขามโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
3. นายวัลย์ประภา อะสุรินทร์โรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางละมุน สินทรัพย์โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดประธานกรรมการ
2. นายสมัย คุ้มบุ่งค้าโรงเรียนบ้านคำแคนกรรมการ
3. นางสุดาวรรณ คำงามโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
4. นางเรณุกา คำแพงโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
5. นางสาววิลิกา บุญมาไชยโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญพิมล ปักสังคะเนย์โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาดา คงถาวรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ช่างปรุงโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการ
4. นางกาญจนา ไชยชาติโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
5. นางวิภาวี พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางคันธารัตน์ พานมะลึกโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิสุทธิ์ มณีพันธู์โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการ
3. นางหนูเวียง แสนบุญศิริโรงเรียนบ้านบัวเหลืองกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่อโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
5. นางรัตนาพร พุทธจักรโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวมุจรินท์ ชัยนาโรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ง คำป้องโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
3. นางจิระประภา ศรีสุธรรมโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการ
4. นางกัลยาณี สร้อยเปาะโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางอรทัย ผือลองไชยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางภาษี สาเพชรโรงเรียนบ้านโพธิ์ไชยประธานกรรมการ
2. นางลัดดา กันตังโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
3. นางรัจณี วิเศษนครโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
4. นางสาวกนกพร อยู่ตั้งตัวโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภากรรมการ
5. นายอวยชัย หิทธิเดชโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางณิชมน ดงพระจันทร์โรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย นามรัตน์โรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
3. นางไสว บุญเรืองโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
4. นางมลิวรรณ รูปหล่อโรงเรียนบ้านคำปากดาวกรรมการ
5. นางสาวณัฐิดา สร้อยพานโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางชื่นจิตต์ โควินทะสุดโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพนิดา หิปะนัดโรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
3. นางสาวอัมพวัลย์ โชติจำลองโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางปริยวรรณ มีเงินโรงเรียนบ้านนาข่าประธานกรรมการ
2. นายเปรื่องวิทย์ มีเงินโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ อุดมโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
4. นางสาวธัญญลักษณ์ ผาสุตะโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางมาลา โพชะกะโรงเรียนบ้านคำปากดาวประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์พร ระวินูโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์ชัยเพ็งโรงเรียนโนนคูณอัมพวันกรรมการ
4. นางบัวทอง ทองรักษ์โรงเรียนโนนข่ากรรมการ
5. นางหทัยมาศ พงษ์สิมาโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ มีเศษโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา วันนอกโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
3. นายบัญชา ยาโสภาโรงเรียนบ้านนาตับเต่ากรรมการ
4. นางจรัส มะณีพันธ์โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบกรรมการ
5. นางสาวศรีแพร สันเพราะโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลละออง มาขุมเหล็กโรงเรียนดอนหมูประธานกรรมการ
2. นางวิรงรอง อุดมโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
3. นางสาวยุพาพักตร์ สร้อยพานโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นายกรณวิชญ์ สว่างตาโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ สีพันดอนโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประณต มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นางเกษร พิมพะทิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นายทรงสิน สีโชติโรงเรียนบัวเหลืองกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ พลสัสดีโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พิสันเทียะโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา เกษนอกโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
3. นางสุชาดา นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราวรรณ จำปาวงษ์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสร้างสรรค์ แพงโพธิ์โรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
3. นายสมภาร ผงษาโรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขตกรรมการ
4. นายสุวิทย์ คำมาโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ อ้มเถื่อนโรงเรียนบ้านแคนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรา นามหงษาโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภา สินแสงโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
3. นางสาวจิราพร วิริยะจิตต์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางรจริน บุตตรีโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางกมลทิพย์ สมบัติธีระโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ ยอดสุวรรณ์โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ศรีดาราโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นางนิตยา เสมเหลาโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
5. นายเจนณรงค์ สวัสดิ์สิงห์โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นายสำรวย พรประไพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
3. นายมุขชาติ บัวดีโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว แก้วชูสกุลโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เวียงสามโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายบุญเพชร เสาวรสโรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นายวรรณเกตุ เกตุกลางโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่ากรรมการ
3. นางภัสสรา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือกรรมการ
4. นางรักชนก จันทร์มงคลโรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่างกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ เทนอิสสระโรงเรียนสระแก้วโคกกลางกรรมการ
6. นางสาวมลิวรรณ์ จันปัญญาโรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญกรรมการ
7. นางหทัยรัตน์ เชื้อเมืองโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
8. นางแจ่มนภา ปัญญพัฒน์พงศ์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านแท่นประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ตีเวียงโรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการ
3. นางสุภาพร สีละพัฒน์โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสว่างนภา คุณภู่โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสรญา อินทร์ทะจันทร์โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุงกรรมการ
6. นางสาวสุนทรี ป่าเกลือโรงเรียนบ้านแคนเหนือกรรมการ
7. นางมยุรี พรมโสภาโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
8. นางสาวศรีวรรณ พิลาบุตรโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
9. นางสาวสุนีย์ โนนทะเสนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ สุริรักษ์โรงเรียนบ้านคำโซ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาพิชญ์ สินโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
3. นางชุติมา สุวรรณลุนโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
4. นางอัญชรา สีพลโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
5. นางสาวธารารัตน์ เหล็กโชติโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
6. นางสาวกนิษฐา ปะระกังโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
7. นางสาวอมร สุนาอาจโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
8. นางณัฐชยา วังหนองลาดโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอัมพร แก้วมาตย์บ้านโสกตลิ่งโสกจานประธานกรรมการ
2. นางพรทิพภา วรรณชัยบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิญา ชอบค้าบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
4. นางเวียงทอง นุ่นภักดีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
5. นางศิริพร มาตรกำจรนาจานซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภลักษณ์ พรหมรับโรงเรียนสามหมอโนนทันประธานกรรมการ
2. นางวีระยา คำมณีจันทร์โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางทัศนวรรณ จันทวิภาคโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
4. นางสาวไพรรัตน์ สมีดีโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
5. นางสาวสุขฤทัย พรหมรับโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางกรองจิตร หงษ์คำดีโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชายโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นางปทุมรัตน์ สุทธมาโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางเพ็ญพักตร์ บัวผายโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
5. นางดอกอ้อ บุญสิงห์โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ อุปศรีโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายประพัฒ วรรณศรีโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ พิศวงษ์โรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
4. นางเกวลิน จินดาโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราภา อำภาคำโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวรนุช ใจปลื้มโรงเรียนบ้านเมืองเพียประธานกรรมการ
2. นางสาวพัช อุทัยกัลโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหินกรรมการ
3. นางเกษมณี จันทะโชติโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการ
4. นางเพียงพร ศิราภัยโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย แก้วโวหารโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พิทักษ์โรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
3. นายเกษม สิงห์รังโรงเรียนบ้านนน้อยกลางคำแคนเหนือกรรมการ
4. นางรุ้งลาวัลย์ สีหะบัณฑิตโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายพิทักษ์ เชื้อเมืองโรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเกษมณี จันทะโชติโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเมธี สมพิมพ์โรงเรียนดอนหมูกรรมการ
3. นางสาวราตรี เหลืองามโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
4. นางสุภาวดี ทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทัศนวรรณ จันทวิภาคโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรรัตน์ สมีดีโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เรืองสมบัติโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นางสาวสุขฤทัย พรหมรับโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจงรัก รือหารโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางลลนา เนาว์วงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นายพรชัย ศรีจำปาโรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวนกรรมการ
4. นางกฤษณา มงคลโรงเรียนเสือเฒ่ากรรมการ
5. นายจักรภัทร ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย โคกหงส์โรงเรียนบ้านคำโซ่ประธานกรรมการ
2. นายศุกลกานต์ หลุ่มใสโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางสาวบัวทอง ทาจันโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
4. นางจงรัก รือหารโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายจักรภัทร ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายณรงค์รัชช์ ธิติมงคลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ บุตรสาระโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นายกฤษกร บัวขวาโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นายสมยศ บุญทันโรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
5. นายธนพงษ์ คาดสนิทโรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจิรานุวัฒน์ คีรีวรรณโรงเรียนบ้านนาข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวประภารัตน์ ธีระตระกูล โรงเรียนบ้านแคนเหนือกรรมการ
3. นางสาวรัตยา บัวสีโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนคร สอนคำโรงเรียนบ้านหันแฮดประธานกรรมการ
2. นายพัชร์วิศาล ยนต์ชัยโรงเรียนดอนหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประมวล บุญเทพโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางอำภัย จำรัสกลางโรงเรียนเมืองเพียกรรมการ
3. นายธานี ศรีพุทธโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
4. นายเอกฉัตร ไชยหงษาโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประมวล บุญเทพโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญประชิต โสภาจิตร์โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางมยุรี แก้วโวหารโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายเอกฉัตร ไชยหงษาโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุจิตรา ศิริปการโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี คะมานิคมโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นางสาวดรุณี ดีเลิศโรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
4. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
5. นางชลลดา หล่าโยมโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววรรษมนตร์ เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
2. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี มิ่งขวัญวัฒนะโรงเรียนหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
4. นายจงเเสถียร อุณชาติโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
5. นายอุทัย จะเรียมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธัญรัศม์ ใสบาลโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
2. นายบรรชา บุญสิงห์โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการ
3. นางทิฐิพร วงษ์กล้าโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาคร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
5. นางเยาวนา เชื้อสีดาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางไพวัลย์ ชนยุทธโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายฯกรรมการ
2. นายอุดมโชค หลงน้อยโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
3. นายบรรจง ทุมจันทร์โรงเรียนบ้านโนนคุตกรรมการ
4. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
5. นางสุพัตรา สีเทาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
6. นายสายันต์ ขอนสักโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมที่ปรึกษา
7. นางสาวประภัสสร สะเดาโรงเรียนบ้านโนนข่าที่ปรึกษา
8. นางสุวาสนา โฮชินโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญนำ แสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยแกฯกรรมการ
2. นายพนม ขอนจันทร์โรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
3. นายทองบัน พิมพ์ภักดีโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
4. นางประภาส ดีนางโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
5. นางละออง งามปัญญาโรงเรียนนาจานทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
6. นายสายันต์ ขอนสักโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมที่ปรึกษา
7. นางดวงพร ห่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผ่วิทยาที่ปรึกษา
8. นางวัลลภา โกสุมโรงเรียนหนองขามวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ ฤทธิ์เรืองไกลโรงเรียนบ้านคำแคนกรรมการ
2. นางหงษ์ทอง บรรยงโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ชานนท์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ หวังสกุลดีย่ิงโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
5. นายสายันต์ ขอนสักโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมที่ปรึกษา
6. นางประภัสสร สะเดาโรงเรียนบ้านโนนข่าที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายภูวนันทน์ จันทีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
2. นายเกื้อกูล ปานาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นายเชวง พุทธศรีโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพร แจ้งภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒิศักดิ์ แก่นพรมโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
6. นางยุพรินทร์ อึ้งพรหมบัณฑิตโรงเรียนบ้านหนองน้ำไสกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางยุพรินทร์ อึ้งพรหมบัณฑิตโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ แก่นพรมโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
3. นายเกื้อกูล ปานาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
4. นายเชวงศักดืิ์ พุทธศรีโรงเรียนบ้านนาจานบ่แก้ววิทยากรรมการ
5. นายสมพร แจ้งภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการ
6. นายภูวนันทร์ จันทีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ย่ิงยงอุทิศกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวบัณฑิตา ผิวฝากโรงเรียนเมืองเพียกรรมการ
2. นางพรประภา หงษาโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นายอภิชัย แก้วสมจันทร์โรงเรียนบ้านคำแคนกรรมการ
4. นายอลงกต ตังตระกูลโรงเรียนซับแดงซำไผ่กรรมการ
5. นางธิติมน คำมีโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา เทพาขันธ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวจิตติมาวดี ศรีราชโรงเรียนบ้านหญ้าเครือกรรมการ
2. นางอุมาพร สีสุริยาโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
3. นางสาวมัญธีญา มุสิกาวัลย์โรงเรียนบ้านลานกรรมการ
4. นางจิราภา เชื้อคำโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายพงษ์สิทธิ์ อันปัญญาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอารีพร ทิพย์พิลาโรงเรียนบ้านแคนเหนือกรรมการ
2. นายค้ำจุน อุตรัศมีโรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่างกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ แสงสุขโรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี จุลลายโรงเรียนหัวห้วยหัวฝายกรรมการ
5. นางสาวทัศนา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบัวลอง เคนโพธิ์โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรภัทร บัวระบัดทองโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นางพัชชานันท์ สุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดกรรมการ
4. นายพงษ์สิทธิ์ อันปัญญาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสาวทัศนา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญพิศก์ นำพลอภิเดชกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
2. นางจันทร์หอม ทองนำโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เหล่าคนค้าโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
4. นางอัมพร วังคะฮาดโรงเรียนบ้านดอนปอแดงกรรมการ
5. นางวนิดา พรกุณาโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ อินธิแสนโรงเรียนกรรมการ
2. นางธนัชชา รอบครอบโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการ
3. นางประมวล เริ่มตระกูลโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ โรจน์จันท์โรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นายสิรินัทธ์ มั่งมาโรงเรียนเสือเฒ่ากรรมการ
6. นางธัญรัศม์ ใสบาลโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจงกล ชาญชำนิโรงเรียนบ้านห้วยแกกรรมการ
2. นายทองใส สิงห์สุวรรณโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
3. นางอรุณ เชื้อสีดาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
4. นายคณิต คำแพงโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
5. นางรวิวรรณ นาคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่าง้ิวหนองฮีกรรมการ
6. นางแสงเพชร ศรีคำน้อยโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสาวประชิต โคตรประชุมโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
2. นางสาวยุวดี ประพันธ์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางสาวกรวรรณ จันภูงาโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยากรรมการ
4. นายสุนิตย์ ขอนสักข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี นำพลอภิเดชกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิศกัณฐ์มณี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวปณิดา หงษ์เหินโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
3. นายสุนิตย์ ขอนสักข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางประชิต โคตรประชุมโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ภูงาโรงเรียนบ้านเก่านาโนมีวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเสถียร บัวระบัดทองโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
2. นายสุชาติ สันเสนาะโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
3. นายสมพร สุ่มศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นายอุทิศ สีแลโรงเรียนบ้านโโนนกระยอมกุดลอบกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางประจักษ์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายสุเนตร ดวงท้าวเศษโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
3. นางสาวภัทราวรรณ วังสงค์โรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเอื้ออังกูรณ์ อินธิแสนโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการ
2. นายสุรชัย เสาวรสโรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัฒนา อานันเตาโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายพงษ์พัฒน์ ตู้บุดดาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ วังคะฮาดโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเอื้ออังกูรณ์ อินธิแสนโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการ
2. นายสุรชัย เสาวรสโรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัฒนา อานันเตาโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายพงษ์พัฒน์ ตู้บุดดาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ วังคะฮาดโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสานิตร ประจันตะเสนโรงเรียนบ้านแคนเหนือประธานกรรมการ
2. นางนิยมพร ทองดีโรงเรียนบ้านโสกนาครองประธานกรรมการ
3. นายสกุลชัย ชุมมุงโรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางสาวชาฒิดา จันตำราโรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวิศณุพันธ์ อนุชนโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
3. นายประหยัด มาลาดโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
4. นางมลิวรรณ์ ศรีพันดรโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิศณุพันธ์ อนุชนโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านโนนข่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชาฒิดา จันตำราโรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางรติรัตน์ เกิดชัยภูมิโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายแสวง แก่นพรมมาโรงเรียนบ้านขุมดินกรรมการ
3. นางสาวพรรทิวา ชุมมุงโรงเรียนโคกสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางกุหลาบ สอนนำโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิระ มีนาโรงเรียนบ้านหญ้าเครือประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ชารีคารโรงเรียนกรรมการ
3. นายบุญยง ต่อชีพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ เทียมจันทร์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะกรรมการ
5. นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางนภาวรรณ ปุริสาโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ศรเสนาโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายพฤหัส เสนไสยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายกำธร ชาติดวงผจญโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ขวัญประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางนภาวรรณ ปุริสาโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ศรเสนาโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายพฤหัส เสนไสยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายกำธร ชาติดวงผจญโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ขวัญประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
6. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางนภาวรรณ ปุริสาโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ศรเสนาโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายพฤหัส เสนไสยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายกำธร ชาติดวงผจญโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ขวัญประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
6. นายวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอุเทน วารินทร์โรงเรียนบ้านซับแดงซำไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร เชื้อในเขาโรงเรียนบ้านคำปากดาวกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา วรราชโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางทรรศนีย์ ขามประไพโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายสันทัน นาขามโรงเรียนกรรมการ
3. นายถาวร โททำโรงเรียนกรรมการ
4. นางยุวะดี คุระโคตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมพร วงษ์อามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นางเกษมสาน ละอองโรงเรียนบ้านวังแสงรองประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ บัวพรมมาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ ขวัญประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ประธานกรรมการ
2. นายกำธร ชาติดวงผจญโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนภาวรรณ ปุริสาโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางกาญจนา ศรเสนาโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
5. นายพฤหัส เสนไสยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
6. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายกำจร ชาติดวงผจญโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต สิงห์วราภรณ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายวีระภาพ แพงไทยโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายฉวีวรรณ ขวัญประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
5. นายสมพร ทองดีโรงเรียนกรรมการ
6. นายทวีรัส นิลดาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวีระภาพ แพงไทยโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายกำธร ชาติดวงผจญโรงเรียนกรรมการ
3. นางทวีรัส นิลดาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากรรมการ
4. นายบัณฑิต สิงห์วราภรณ์โรงเรียนกรรมการ
5. นายสมพร ทองดีโรงเรียนกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ขวัญประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางนภาวรรณ ปุริสาโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ศรเสนาโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายพฤหัส เสนไสยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายกำธร ชาติดวงผจญโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ขวัญประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
6. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นางทองปัน สอนเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือกรรมการ
3. นางปวีณา พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการ
4. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นายวรเชฐษ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
6. นางกัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
8. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
9. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
2. นางทองปัน สอนเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือกรรมการ
3. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางปวีณา พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการ
5. นางกัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนขามป้อมกรรมการ
6. นายวรเชฐษ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
7. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
8. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
9. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
2. นางทองปัน สอนเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือกรรมการ
3. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางปวีณา พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการ
5. นายวรเชฐษ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
6. นางกัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
8. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายวรเชฐษ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายวรเชฐษ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางทองปัน สอนเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายวรเชฐษ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้ายไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางทองปัน สอนเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายวรเชฐษ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
5. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายวรเชฐษ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นางปวีณา พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายวรเชฐษ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นางปวีณา พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการ
5. นายกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายวรเชฐษ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางทองปัน สอนเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือกรรมการ
5. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
6. นางกัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
8. นางปวีณา พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นางอรสา เวชกรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวรเชฐษ์ คำสีแก้วโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายวรเชฐษ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นางกัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี มิ่งขวัญวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ หงส์มาลาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
5. นางกิตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
6. นายวรเชฐษ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากรรมการ
7. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
8. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภูวัตนันทน์ จันทีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ย่ิงยงอุทิศกรรมการ
2. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
3. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร ธีระศรีโรงเรียนชุมชนบ้านยิ่งยงอุทิศกรรมการ
2. นางสาวนุชจรี นาราษฎร์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
3. นายวิเชียร ดำเนตรโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี ลาหลงโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
5. นายประวิทย์ พุฒิศรีเมธีโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
6. นายสมเพชร น้อยน้ำเที่่ยงโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนัฐฏพล สุขไพลย์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดฯกรรมการ
2. นางดวงกมล ชูเชิดโรงเรียนบ้านหนองนาขวัญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ ศิริมงคลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
4. นายกรณวิช สว่างตาโรงเรียนโนนทันสามหมอกรรมการ
5. นางสาวสุบรรณ์ ชัยคำดีโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร ธีระศรีโรงเรียนชุมชนบ้านยิ่งยงอุทิศกรรมการ
2. นางสาวนุชจรี นาราษฎร์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
3. นายวิเชียร ดำเนตรโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี ลาหลงโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
5. นายประวิทย์ พุฒิศรีเมธีโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
6. นายสมเพชร น้อยน้ำเที่่ยงโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐฏพล สุขไพรบูรณ์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดฯกรรมการ
2. นางดวงกมล ชูเชิดโรงเรียนบ้านหนองนาขวัญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ ศิริมงคลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
4. นายกรณวิช สว่างตาโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
5. นางสาวสุบรรร์ ชัยคำดีโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประกอบ ไชยชนะโรงเรียนบ้านห้วยแล้งกรรมการ
2. นายกิตติเดช เสมาชัยโรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยุงกรรมการ
3. นางพรชนก อุพลเถียรโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจิรีชญา ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
5. นายเสวก ถาลีโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุบรรณ์ ชัยคำดีโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
2. นายไพรัช เคนหงส์โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีกรรมการ
3. นางสุมิตรา สมาธยานนท์โรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางสาวจันทวี ว่องไวโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
5. นางสุพัฒนา โคกหงส์โรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
6. นางศิริรัตน์ เวทนาสุขโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประกอบ ไชยชนะโรงเรียนบ้านห้วยแล้งกรรมการ
2. นายกิตติเดช เสมาชัยโรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยุงกรรมการ
3. นางพรชนก อุพลเถียรโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจิรีชญา ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
5. นายเสวก ถาลีโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรัช เคนหงส์โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีกรรมการ
2. นางสุมิตรา สมาธยานนท์โรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางสาวจันทวี ว่องไวโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นางสาวสุบรรณ์ ชัยคำดีโรงเรียนบานแจ้งกรรมการ
5. นางสุพัฒนา โคกหงส์โรงเรียนกรรมการ
6. นางศิริรัตน์ เวทนาสุขโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชัยชาญ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
2. นางบัวลี สุดจิงโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางสุนทรียา เภาพานต์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
4. นายสุกฤษฏ์ หวานดีโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
5. นางสาวมุกดา ชาวชุมชนโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
6. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจิรพรรณ จันทร์เทศโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ หงส์มาลาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นางสาวจาริญา เพียรสารโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นางธิติมน คำมีโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
5. นางสาวขวัญศิริสุข โบราณมูลโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี มิ่งขวัญวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยชาญ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
2. นางบัวลี สุดจิงโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางสุนทรียา เภาพานต์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
4. นางสาวโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสาวมุกดา ชาวชุมชนโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
6. นายสุกฤษฏ์ หวานดีโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจิรพรรณ จันทร์เทศโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ หงส์มาลาโรงเรียนโสกนาคกรรมการ
3. นางสาวฐานิดา หอมทองโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
4. นางสาวจาริญา เพียรสารโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
5. นางธิติมน คำมีโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี มิ่งขวัญวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธานินทร์ ศรีน้อยโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
2. นางสุจิตรา ปานเนาว์โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษมกรรมการ
3. นายสุรพล เคแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
4. นางเบญจา วงศ์พลตรีโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ปิตานุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี คะมานิคมโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
2. นางวงเวช ผิวขาวโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นางกชกร คำนูโรงเรียนบ้านแก้งค้อกรรมการ
4. นางอุมาภรณ์ บุตรสาธรรมโรงเรียนหัวห้วยหัวฝายกรรมการ
5. นายพงศ์สวัสดิ์ ธัญรัตน์โภคินโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
6. นางสาวขวัญศิริสุข โบราณมูลโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธานินทร์ ศรีน้อยโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
2. นางสุจิตรา ปานเนาว์โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษมกรรมการ
3. นายสุรพล เคแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
4. นางเบญจา วงศ์พลตรีโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ปิตานุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี คะมานิคมโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจากรรมการ
2. นางวงเวช ผิวขาวโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นางกชกร คำนูโรงเรียนบ้านแก้งค้อกรรมการ
4. นางอุมาภรณ์ บุตรสาธรรมโรงเรียนบ้านหัวห้วยหัวฝายกรรมการ
5. นางสาวขวัญศิริสุข โบราณมูลโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายพงศ์สวัสดิ์ ธัญรัตน์โภคินโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพงษ์สิทธิ์ อันปัญญาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
2. นางเยาวนา เชื้อสีดาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นางทองปัน สอนเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือกรรมการ
4. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
5. นางกัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปราณี ลีลาศโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางกันติยา สิมลาโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
3. นางภัทรานิษฐ์ หวลศรีไทยโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวจันทร์อุมา คุ้มบุ้งค้าโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภัทรานิษฐ์ หวลศรีไทยโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ลีลาศโรงเรียนบ้านวังหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางกันติยา สิมลาโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
4. นางสาวจันทร์อุมา คุ้มบุ้งค้าโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางภัทรานิษฐ์ หวลศรีไทยโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา ยะวังพลโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
3. นางทวีพร สร้อยพานโรงเรียนบ้านป่าดู่กรรมการ
4. นางนิตติยา เพ็ชชะภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภัทรานิษฐ์ หวลศรีไทยโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา ยะวังพลโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
3. นางทวีพร สร้อยพานโรงเรียนบ้านป่าดู่กรรมการ
4. นางนิตติยา เพ็ชชะภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นายสนอง พรมนอกโรงเรียนบ้านแก่นเท่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี วิลาศรีโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
4. นางนงนุช โพธิไชยเสนโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนวังผือขขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีรองประธานกรรมการ
3. นายสนอง พรมนอกโรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ ภาโนชิตโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสาวรัตนาวลี พันธ์หวยพงษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นางนงนุช โพธิไชยเสนโรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี วิลาศรีโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
4. นางนิตติยา เพ็ชชะภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสนอง พรมนอกโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านห้วยแร่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาวลี พันธ์หวยพงษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
4. นางสาวจันทร์อุมา คุ้มบุ้งค้าโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
5. นางสาวมุกดา ยะวังพลโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุงโรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็นประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ คำภาคำโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีรองประธานกรรมการ
3. นายคะนอง วงทองมาโรงเรียนเมืองเพียกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ สร้อยพานโรงเรียนป่าดู่กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ สื่อเกียรติก้องโรงเรียนชุมชนบ้านแฮดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายเสนีย์ คำภาคำโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีประธานกรรมการ
2. นายคะนอง วงทองมาโรงเรียนเมืองเพียกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สร้อยพานโรงเรียนป่าดู่กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางนางพัชรีภรณ์ สุริยะเดชโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
2. Mr.He Haochenโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวณัฐิยา พาทีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางพักตร์พิมล ภูมิกองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นางจินดา ไชยศิลาโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
6. นางสาวเมลดา พันธ์ศรีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางนางพัชรีภรณ์ สุริยะเดชโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
2. Mr.He Haochenโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวณัฐิยา พาทีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางพักตร์พิมล ภูมิกองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นางจินดา ไชยศิลาโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
6. นางสาวเมลดา พันธ์ศรีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐิยา พาทีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
2. นางพัชรีภรณ์ สุริยะเดชโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. Mr.He Haochenโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางพักตร์พิมล ภูมิกองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นางจินดา ไชยศิลาโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
6. นางสาวเมลดา พันธ์ศรีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางนางพัชรีภรณ์ สุริยะเดชโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
2. Mr.็He Haochenโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวณัฐิยา พาทีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางพักตร์พิมล ภูมิกองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นางจินดา ไชยศิลาโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
6. นางสาวเมลดา พันธ์ศรีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐิยา พาทีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
2. นางพัชรีภรณ์ สุริยะเดชโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. Mr.He Haochenโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางพักตร์พิมล ภูมิกองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นางจินดา ไชยศิลาโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
6. นางสาวเมลดา พันธ์ศรีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย รัตนาภรณ์กุลโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ปานบุญโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
3. นายอุบล ซ่าอินทร์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ กงเพชรโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการ
5. นางสายยนต์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
6. นางสาววรากร แสงดีบ้านวังแสงกรรมการ
7. นางพรทิพย์ นิลจุลกะโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายเข็มพร แสงจันทร์โรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นายเอิบ ปลัดศรีช่วยบ้านหนองสะแบงหนองโนรองประธานกรรมการ
3. นายสุนันท์ ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
4. นายนพดล วิจารย์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
5. นางบัวเงิน ทัพซ้ายโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
6. นายจารุพงษ์ หล้าป้องโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางจินตนา ลุนเพ็งโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
8. นายอำนาจ วิชาเดชโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แทนวันบ้านหินฮาวลำวังชูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ปลัดกองบ้านไผ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองคำ ทองหล่อโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นายสุนทร เค้าโคตรโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายสุเมศ พรมมากุลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
5. นายทวีชัย วัฒนาศิริตระกูลโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยากรรมการ
6. นายเอิบ ปลัดศรีช่วยโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนกรรมการ
7. นายธีระ เหล่าคนค้าโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสนธิศักดิ์ สุขเกษตรโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจานกรรมการ
2. นายเสมียน ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ใสงามโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
4. นายอนพัทย์ ผือลองไชยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสนธิศักดิ์ สุขเกษตรโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจานประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ใสงามโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร เที่ยงนนท์ทรีย์สพป.ขอนแก่น เขต2กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ ชินดรสพป.ขอนแก่น เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล เวียงวงษ์โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ คำดำสพป.ขอนแก่น เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณศร หลุ่มใสโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
2. นายสำลี สอนทาโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
3. นางวัลลภา โกสมโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพุทธพร นันทะเสนโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
2. นางสาวปิยรวี สุริยะโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนุชจรี นาราษฎร์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางนารีรีตน์ ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
2. นางมณีนุช สอนสงครามโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ ภูชาดาโรงเรียนบ้านเมืองเพียประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร โควินทะสุดโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางสุชิรา นารองโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ นามเทพโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปริญญา บาไสโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายรุ่งตะวัน ใจดีโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกรรมการ
3. นางสาวจีราพร ดอนสามารถโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ดั่งเจริญโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มูลมณีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พิริยศิลป์โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกัญญา บัวคำภาโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางกัลยา ขจรบุญโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่นประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สุภาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางดุจเดือน ชัยพรมมาโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
4. นายกิตติคุณ วาระกูลโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจบเจน ทาสีลาโรงเรียนบ้านละว้าประธานกรรมการ
2. นายสันติ สมคำศรีโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
3. นายศุภชัย เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนหนองสะแบงหนองโนกรรมการ
4. นางวรรณรัตน์ พานิชย์โรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ชัยนาฮีโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร เนตร์โคตรโรงเรียนบ้านคำปากดาวกรรมการ
3. นายสุทธิพรรณ รัตนบุญทาโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิชพัฒน์ มาสาโรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรีประธานกรรมการ
2. นางรพีพรรณ ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้วกรรมการ
3. นางสาวพัชรีพร แสงสัตย์โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ พิลาทองโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายวิรพงษ์ ผาพิมพ์โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขตกรรมการ
3. นางสุภาพร พรประไพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
4. นางสาวนัทธ์พรรษชนก ผาอินทร์โรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ เอกปริญญาโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต เจริญใจโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
3. นางรพีพรรณ ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ชัยนาฮีโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ภาวโคตรโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นางสุภาพร พรประไพโรงเรียนภูเหล็กกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ ยกบัตรโรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภูวเนศวร์ ศรีทองโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายรติ จอกสำนักโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวนวิยา พิมไธสงโรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ พื้นหัวสระโรงเรียนบ้านดอนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เอกปริญญาโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ดอกพองโรงเรียนบ้านหินตั้งประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบนโรงเรียนบ้านโนนสำนักกรรมการ
4. นายธนารักษ์ เครือสิงห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
5. นายสงวน โสตาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบนโรงเรียนบ้านโนนสำนักกรรมการ
3. นายธนารักษ์ เครือสิงห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
4. นายสงวน โสตาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ดอกพองโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ดอกพองโรงเรียนบ้านหินตั้งประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นายธนารักษ์ เครือสิงห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
4. นายสงวน โสตาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบนโรงเรียนบ้านโนนสำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายธนารักษ์ เครือสิงห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบนโรงเรียนบ้านโนนสำนักกรรมการ
4. นายสงวน โสตาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ดอกพองโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ดอกพองโรงเรียนบ้านหินตั้งประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นายธนารักษ์ เครือสิงห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
4. นายสงวน โสตาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบนโรงเรียนบ้านโนนสำนักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบนโรงเรียนบ้านโนนสำนักกรรมการ
3. นายธนารักษ์ เครือสิงห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
4. นายสงวน โสตาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ดอกพองโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสามารถ เหล่าคนค้าโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ นามแก้วโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
3. นายสุทธิดล มอญขามโรงเรียนบ้านไส้ไก่กรรมการ
4. นางมลิวัลย์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายโสรัจ เทือกเพียโรงเรียนสระแก้วโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเอกไมย์ ทันมังโรงเรียนบ้านเมืองเพีกรรมการ
3. นายสายันต์ ขอนสักโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นายวิจิตร เกื้อกูลโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสำราญ แก้วศรีโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ไสวดีโรงเรียนกุดเชือกกรรมการ
3. นางสาวไพเราะ สุตธรรมโรงเรียนบ้านโนนสำนักกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา บุญมาไชยโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นายก้าน ไสบาลโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
3. นายไชยยงค์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
4. นางไศยกา ต่ายทรัพย์โรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางปราณี วาระกูลโรงเรียนบ้านโสกนาดีประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ประวันนาโรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวันวิสาข์ น้ำใจดีโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
4. นายภูมิราช นาพยัพโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
5. นายสุนทร ศรีนาโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
6. นางแสงจันทร์ บุญพรหมาโรงเรียนท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปราณี วาระกูลโรงเรียนบ้านโสกนาดีประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ศรีนาโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นายภูมิราช นาพยัพโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ บุญพรหมาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางวันวิสาข์ น้ำใจดีโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
6. นางอรอนงค์ ประวันนาโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา บุญมาไชยโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง อ่อนละออโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นายเกษฎา ขุมดินพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยแล้งกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหัวนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายมานิต โคตรธนูโรงเรียนไตรมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามโรงเรียนป่าปอกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ปัจจุฐาเนย์โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวินัย บุสทิพย์โรงเรียนบ้านนาข่าประธานกรรมการ
2. นายยศธณพล จะเรียมพันธุ์ จะเรียมพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช อังกาพย์ อังกาพย์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี ศิริมาโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกฤตา ศรีคลังโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นางสาววันใหม่ สิงสงโรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขตกรรมการ
4. นางสาวพัทธ์วริน ถิระตระการจันทร์โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางมณเฑียรทอง แสนสินโรงเรียนบ้านเมืองเพียประธานกรรมการ
2. นางฟองจันทร์ เขตคามโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
3. นายพลายงาม สมวงษ์โรงเรียนซับบอนซับเจริญกรรมการ
4. นางเกษมณี จันทะโชติโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิภาภรณ์ ยุกติรัตน์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางทวีพร สร้อยพานโรงเรียนบ้านป่าดู่กรรมการ
3. นางวิจิตรา ระดารงค์โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
4. นางสาววรกมล โคตรมณีโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางมณเฑียรทอง แสนสินบ้านเมืองเพียประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ โนนพะยอมโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
3. นางสมปรารถนา วรสิทธิ์โรงเรียนหัวนากลางกรรมการ
4. นางมยุรี วิจารย์โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ วงษาโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
6. นางประนอม จอกสำนักโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
7. นางอาภรณ์ พวงดอกไม้โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางวัชรีภรณ์ ศรีบุดดาโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
9. นางสมทรง สะเดาโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ โนนพะยอมโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปรารถนา วรสิทธิ์โรงเรียนบ้านหัวนากลางกรรมการ
3. นางมยุรี วิจารย์โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องกรรมการ
4. นางสาวธัญพิมล ปักสังคะเนย์โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ วงษาโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเกศสุดา อุปลาโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นางเยาวชินตน์ สีหมาตรโรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ ประธามาตย์โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภากรรมการ
4. นางณัฐกาญจน์ ทองนาคโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางละมุล รูปพรมโรงเรียนบ้านโสกนาดีประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ตาปราบโรงเรียนบ้านป่าดู่กรรมการ
3. นางสาวศรุดา ศรีบุญสมโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิการ์ อัคนิจโรงเรียนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางประนอม จอกสำนักโรงเรียนบ้านลานประธานกรรมการ
2. นางอัญญรัตน์ วรรณศรีโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
3. นางอาภรณ์ พวงดอกไม้โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฏณ์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศุภมาส บุสทิพย์โรงเรียนสวัสดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายประนอม จอกสำนักโรงเรียนบ้านลานประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภมาส บุสทิพย์โรงเรียนสวัสดีกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ คัญทัพโรงเรียนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางอัญญรัตน์ วรรณศรี วรรณศรีโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
5. นางอาภรณ์ พวงดอกไม้โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางณัฐณิชา บุตรเนียรโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียรประธานกรรมการ
2. นางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์โรงเรียนบ้านดอนปอแดงกรรมการ
3. นางพชรภร ดาราศรีโรงเรียนนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่ากรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ หล้าขวาโรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์โรงเรียนบ้านแท่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุพิชญ์ทยา ธัญรัตน์โภคินโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางละออง มณีวงษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ผิวรัตน์โรงเรียนห้วยฮวกกรรมการ
4. นางบุญถม โพธิ์ตะศรีโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
5. นางปิยะรัตน์ ประจันตะเสนโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนวังเวินกุดหล่มประธานกรรมการ
2. นายสุระ จันทะพรโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมหวัง สุดจริงโรงเรียนแคนเหนือกรรมการ
4. นางวรรณวิสา อ่อนลีโรงเรียนบบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นางสาววิราภรณ์ ชาวประพันธ์โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
6. นางสาวอร่ามศรี หอศิลาชัยโรงเรียนวังผือขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางภัทราพร ศรีบุญมาโรงเรียนท่าศาลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐรดี สวัสดิสิงห์โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ต่อชีพโรงเรียนมูลนาคกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ กิจรุ่งสุวรรณโรงเรียนแคนเหนือกรรมการ
5. นางอรุณณี เสมอไวยโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนวังเวินกุดหล่มประธานกรรมการ
2. นายสุระ จันทะพรโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมหวัง สุดจริงโรงเรียนแคนเหนือกรรมการ
4. นางวรรณวิสา อ่อนลีโรงเรียนบบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นางสาววิราภรณ์ ชาวประพันธ์โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
6. นางอร่ามศรี หอศิลาชัยโรงเรียนวังผือขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนวังเวินกุดหล่มประธานกรรมการ
2. นายสุระ จันทะพรโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมหวัง สุดจริงโรงเรียนแคนเหนือกรรมการ
4. นางวรรณวิสา อ่อนลีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นางสาววิราภรณ์ ชาวประพันธ์โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
6. นางสาวอร่ามศรี หอศิลาชัยโรงเรียนวังผือขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรุณณี เสมอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ต่อชีพโรงเรียนภูเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐรดี สวัสดิสิงห์โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ กิจรุ่งสุวรรณโรงเรียนแคนเหนือกรรมการ
5. นางภัทราพร ศรีบุญมาโรงเรียนท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนวังเวินกุดหล่มประธานกรรมการ
2. นายสุระ จันทะพรโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอร่ามศรี หอศิลาชัยโรงเรียนวังผือขามป้อมกรรมการ
4. นางวรรณวิสา อ่อนลีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นางสาววิราภรณ์ ชาวประพันธ์โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
6. นางสมหวัง สุดจริงโรงเรียนแคนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภัทราพร ศรีบุญมาโรงเรียนท่าศาลาประชารังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ต่อชีพโรงเรียนบ้านภูเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ กิจรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านแคนเหนือกรรมการ
4. นางอรุณณี เสมอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
5. นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนวังเวินกุดหล่มประธานกรรมการ
2. นายสุระ จันทะพรโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมหวัง สุดจริงโรงเรียนบ้านแตนเหนือกรรมการ
4. นางวรรณวิสา อ่อนลีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นางสาววิราภรณ์ ชาวประพันธ์โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
6. นางสาวอร่ามศรี หอศิลาชัยโรงเรียนวังผือขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมพวัลย์ โชติจำลองโรงเรียนวังผือขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางวชรกร จำปาโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสรัญญา ชัยวิศิษฐ์โรงเรียนรชประชานุเคระห์กรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ จันทราโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางแคทลียา จุุลมาโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมพวัลย์ โชติจำลองโรงเรียนวังผือขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางวชรกร จุุำปาโพธิโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสรัญญา ชัยวิศิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ จันทราโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางสาวแคทลียา จุุลมาโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมพวัลย์ โชติจำลองโรงเรียนวังผือขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางวชรกร จำปาโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสรัญญา ชัยวิศิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวิราภรณ์ จันทราโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางสาวแคทลียา จุุลมาโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมพวัลย์ โชติจำลองโรงเรียนวังผือขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางวชรกร จุุำปาโพธิโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสรัญญา ชัยวิศิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ จันทราโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวแคทลียา จุุลมาโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมพวัลย์ โชติจำลองโรงเรียนวังผือขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสาววชรกร จำปาโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสรัญญา ชัยวิศิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ จันทราโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางสาวแคทลียา จุุลมาโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ เหมาะดีโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพูลศิลป์ พาบุโรงเรียนดูู่ใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาล เค้าแคนโรงเรียนกุดชือกกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ หล้าป้องโรงเรียนห้วฮวกกรรมการ
5. นางสาวพิศมัย บุษราคัมภ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปพิชญา ปากเมยโรงเรียนวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางประนอม ทั่งจันทร์แดงโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางยุภาภัณฑ์ จันชาโรงเรียนห้วยแกดอนหันหนองหญ้ม้ากรรมการ
4. นางปาริชาติ เชิดชูโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
5. นางสาวนิลพัตร แถวโนนงิ้วโรงเรียนทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณฤดี ศุภฤกษ์ชัยศรโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบัวพันธ์ เทศสีหาโรงเรียนโพนเพ็กพัฒนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลญา ดรมิ่งคุณโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวชุติมา บุษราคัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
5. นางธาราทิพย์ คำงามโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณฤดี ศุภฤกษ์ชัยศรโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบัวพันธ์ เทศสีหาโรงเรียนโพนเพ็กพัฒนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลญา ดรมิ่งคุณโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวชุติมา บุษราคัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
5. นางธาราทิพย์ คำงามโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรมงคล กระพี้สัตย์โรงเรียนบ้านเป้ารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพล เวียงยศโรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดขันทร์กรรมการ
5. นางเยาวภา รอดกลางโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรมงคล กระพี้สัตย์โรงเรียนบ้านเป้ารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพล เวียงยศโรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดขันทร์กรรมการ
5. นางเยาวภา รอดกลางบ้านหนองขามสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางธนาภรณ์ สุนทองโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนประธานกรรมการ
2. นางรำไพ แผลงศาสตราโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลรองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ขวัญประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางทิภาพร วิสาคามโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
5. นางสาวศุภกานต์ พันอ้นโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฐ์นุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรมงคล กระพี้สัตย์ โรงเรียนบ้านเป้ารองประธานกรรมการ
3. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดขันทร์กรรมการ
4. นางเยาวภา รอดกลางโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางธนาภรณ์ สุนทองโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนประธานกรรมการ
2. นางรำไพ แผลงศาสตราโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภกานต์ พันอ้น โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฐ์นุกุลกรรมการ
4. นางทิภาพร วิสาคาม โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรมงคล กระพี้สัตย์โรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
3. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดขันทร์กรรมการ
4. นางเยาวภา รอดกลางโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธนาภรณ์ สุนทองโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนประธานกรรมการ
2. นางรำไพ แผลงศาสตราโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลรองประธานกรรมการ
3. นางทิภาพร วิสาคาม โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางสาวศุภกานต์ พันอ้นโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฐ์นุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรมงคล กระพี้สัตย์ โรงเรียนบ้านเป้ารองประธานกรรมการ
3. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดขันทร์กรรมการ
4. นางเยาวภา รอดกลางโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประณต มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูล โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางทัศณา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สาพิมานโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
5. นางสาวชวัลรัตน์ ไชยจันลา โรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ปานเนาว์โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษมกรรมการ
2. นายชัยบดี เดชบุรัมยีโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สีถาพลโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ชัยวัฒนเวช โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสุภาวดี ทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประณต มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางทัศณา ศรีภูมิ โรงเรียนบ้านลานกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สาพิมานโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
5. นางสาวชวัลรัตน์ ไชยจันลา โรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ปานเนาว์โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นายชัยบดี เดชบุรัมยี โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สีถาพลโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
4. นางสุภาวดี ทวีวัฒน์ โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ชัยวัฒนเวช โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประณต มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางทัศณา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สาพิมานโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
5. นางสาวชวัลรัตน์ ไชยจันลา โรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ปานเนาว์โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นายชัยบดี เดชบุรัมยีโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สีถาพล โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
4. นางสุภาวดี ทวีวัฒน์ โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ชัยวัฒนเวช โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประณต มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางทัศณา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สาพิมานโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
5. นางสาวชวัลรัตน์ ไชยจันลา โรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ปานเนาว์ โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นายชัยบดี เดชบุรัมยี โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สีถาพลโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ชัยวัฒนเวช โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสุภาวดี ทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประณต มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูล โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางทัศณา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สาพิมาน โรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
5. นางสาวชวัลรัตน์ ไชยจันลา โรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา สมาธยานนท์โรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นายรณะนันทน์ ราชโคตรโรงเรียนท่าสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวัลลภา นวลพุดชาโรงเรียนไตรคาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางดวงกมล ชูเชิดโรงเรียนบ้านหนองนางขวัญกรรมการ
5. นางสาวปาระมีย์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้าประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชิณะวิโรงเรียนโนนเค็งรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐสินี สีแลโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาพร เรืยนทิพย์โรงเรียนห้วยแกดอนหันหนองหญ้ม้ากรรมการ
5. นางอุมาพร สีสุริยาโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุบล พินธะ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมรักษ์ เชิดโกทาโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางธันยพร ไชโยโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นางสาวนิตยา เทพาขันธ์โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางชัญญา จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวรองประธานกรรมการ
3. นางกษมาพร เข็มสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางสุจี สุทธิโรงเรียนบ้านหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเตื่อนใจ ดิษฐ์แก้วโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชวัลลักษณ์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปรานี เรือนแก้ว โรงเรียนบ้านหนองผักตบประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เรืองยศ โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชัญญาภัค ผุยไธสงโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นางดาราวรรณ โทศรี โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางสาวธันยพร ทศคุย โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปรานี เรือนแก้ว โรงเรียนบ้านหนองผักตบประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เรืองยศ โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางชัญญาภัค ผุยไธสงโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นางดาราวรรณ โทศรี โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางสาวธันยพร ทศคุย โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่อ โรงเรียนบ้านเล็บเงือกประธานกรรมการ
2. นางจันทิวา ไสยกิจโรงเรียนหนองร้านหญ้าฯรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะดา ชาวชุมนุมโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นางกันติยา สิมลาโรงเรียนประชาพัฒบ้านแฮดกรรมการ
5. นางสาววรัฐฐา อุปชิตโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภูวัตนันท์ จันทีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสมทรง สะเดาโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงรองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เขตคาม โรงเรียนบ้านหัวนากลางกรรมการ
4. นางรัตนา สุพรรณโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
5. นางสาวพนิดา บุญมาไชยโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายภูวัตนันท์ จันทีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสมทรง สะเดาโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงรองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เขตคาม โรงเรียนบ้านหัวนากลางกรรมการ
4. นางรัตนา สุพรรณโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
5. นางพนิดา บุญมาไชยโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายภูวัตนันทน์ จันทีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสมทรง สะเดาโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงกรรมการ
3. นางบัวลอง นิลทวงษ์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
4. นางพนิดา บุญมาไชยโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวอังคณา จันทะดวง โรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูวัตนันท์ จันทีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสมทรง สะเดาโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงรองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เขตคาม โรงเรียนบ้านหัวนากลางกรรมการ
4. นางรัตนา สุพรรณ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
5. นางพนิดา บุญมาไชยโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระพล บัวคำภูโรงเรียนโคกโกโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางบัวลอง นิลทวงษ์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ศิริมาโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
4. นางสาวอังคณา จันทะดวงโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย บุสทิพย์โรงเรียนบ้านนาข่าประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา ทรงอาจ โรงเรียนบ้านส้มป่อยรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ทิทาโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นายกฤษณา วงศ์วอ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวปิยาภรณ์ บุตรมาตร์ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัจจนา มาซาโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ฉิมลีโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ประพันธ์โรงเรียนวังม่วงกรรมการ
4. นางสาวยุภรินทร์ เฉียงเหนือโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
5. นางวิจิตรา ทรงอาจโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
6. นางสาวศุภมาส บุสทิพย์โรงเรียนสวัสดีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
4. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นายรักพงศ์ นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
6. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
7. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
8. นายทองสวรรค์ เทวหะโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
9. นายดาวยศ พลสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
4. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นายรักพงศ์ นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
6. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
7. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
8. นายทองสวรรค์ เทวหะโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
9. นายดาวยศ พลสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดาวยศ พลสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
5. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
6. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
7. นายทองสวรรค์ เทวหะโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
8. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
9. นายรักพงศ์ นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดาวยศ พลสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นายทองสวรรค์ เทวหะโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
6. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
7. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
8. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
9. นายรักพงศ์ นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายดาวยศ พลสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
3. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรักพงศ์ นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
6. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
7. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
8. นายทองสวรรค์ เทวหะโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
9. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายดาวยศ พลสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
3. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรักพงศ์ นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
6. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
7. นายทองสวรรค์ เทวหะโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
9. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายทองสวรรค์ เทวหะโรงเรียนบ้านปอแดงประธานกรรมการ
2. นายดาวยศ พลสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
4. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นายรักพงศ์ นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
6. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
7. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
8. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการและเลขานุการ
9. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายทองสวรรค์ เทวหะโรงเรียนบ้านปอแดงประธานกรรมการ
2. นายดาวยศ พลสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
4. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นายรักพงศ์ นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
6. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
7. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
8. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการและเลขานุการ
9. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายทองสวรรค์ เทวหะโรงเรียนบ้านปอแดงรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธื์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
4. นายดาวยศ พลสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
5. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
6. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
7. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
8. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
9. นายรักพงศ์ นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายทองสวรรค์ เทวหะโรงเรียนบ้านปอแดงรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
4. นายดาวยศ พลสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
5. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
6. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
7. นายรักพงศ์ นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
8. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
9. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]