รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และ โรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ ๖ - ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กชายขวัญข้าว  แพงบุตรดา
 
1. นางสุภาพ  เริงฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทราพร  ป้อมคำ
 
1. นายอาทิตย์  วงษ์ภูธร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  วงษ์อินตา
 
1. นางอรินดา  บรรณวงษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 1. เด็กหญิงณัชกานต์  สีดา
 
1. นางวัฒนา  แก้วกัลยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กหญิงไอรดา  สิมลี
 
1. นางสาวสุภาพร  จันทะเฆ่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. นางสาวบุษราพร  รอยเวียงคำ
 
1. นางขจร  กองทุน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงไอริน  บุตรแสนคม
 
1. นางอภิวรรณ  ดวงจันทิพย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  อุปปิด
 
1. นายวันชัย  อุดมฉวี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิสา  เสนะไพรวรรณ
 
1. นางจันทร์ศรี  วิจิตรจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ดิษเจริญ
 
1. นางสุณิตรา  ทองนุช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงดุจวดี  คำเบ้า
 
1. นายรักไทย  ละทัยนิล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กชายชยพล  จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงณัชชา  เอสุจินต์
3. เด็กหญิงพรพรรษา  พลล้ำ
 
1. นางกอบเกื้อ  อดิศักดิ์สดใส
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมราช
2. เด็กหญิงณัฐธนันท์  วิริยกรอบชัย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุตระทอง
 
1. นางสาวพรอำพัน  อินทรพานิชย์
2. นางสายฝน  สมจิตต์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. เด็กชายณัฐพล  หมายติดกลาง
2. นางสาววรรพษา  สุกุมาลย์
3. นายอดุลวัส  ยงปัดชา
 
1. นางสาวลักคณา  เจริญกุล
2. นางสาวทวิตา  สีลาอ้อ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะยาว 1. เด็กหญิงกรานต์ศิณี  โนนศร
2. เด็กหญิงเพชรลดา  จันทร์โสดา
 
1. นางบำเพ็ญ  จันทร์โสดา
2. นางกนกวรรณ  อัตไพบูลย์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 1. เด็กหญิงนริศรา  สิทธิไกรพงษ์
2. เด็กหญิงศุภราภรณ์  ชัยหงษ์
 
1. นางนุจรินทร์  โคตรสวรรค์
2. นางสาวสรัญรัตน์  ขวามาตร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงปนัดดา  โคตรพจน์
 
1. นางสุวรรณี  อิ่มประสิทธิชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกวิสรา  สุมามาลย์
 
1. นางอาจรีย์  ถนอมดำรงค์ศักดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. นางสาวทัชวรรณ  สีสง
 
1. นางรำพรรณ  นาอุดม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงทิพยา  ทารักษ์
2. เด็กชายภูบดินทร์  จึงตระกูล
3. เด็กหญิงอรวรรยา  ป้องมาลี
 
1. นายธีรัตม์  กันตัง
2. นางสุพัตรา  พลพิมพ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. นายธนาโดม  พิมพุฒ
2. นางสาวนวลักษ์  สำราญภูมิ
3. นางสาวอภิชญา  จังพล
 
1. นายนิธิโรจน์  ชาญชัยอริยเตชิน
2. นางอรุณี  ศักดิ์พิสิษฐ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   ดานพงษ์
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ   สุดสาร
3. เด็กหญิงสรวีย์  เนตรแสงศรี
 
1. นางสาวพรรณิกา   ม่วงคร้าม
2. นางสาวปรตี  กิตติภูมิ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. เด็กหญิงปิ่นธิดา  ศิริภูธร
2. เด็กหญิงภัทรวดี  โยวะ
3. นางสาวสุธิดา  ชุ่มเรืองศรี
 
1. นางดรุณี  แก้วเรือง
2. นางคำพู  งอสอน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายธัชพล  มงคลศิลป์
2. เด็กชายปวรรัตน์  ภารตุ้มเหลา
 
1. นายจักรพงษ์  โชติการณ์
2. นางมธุรส  หอทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  โนนแดง
2. เด็กชายวัชรวรงค์  บุญบาล
 
1. นางอุไรภรณ์  วงษ์เบาะ
2. นายประสงค์  ดอนบรรเทา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1. เด็กชายจิรภัทร  เหล่าวีระโยธิน
 
1. นางสาวนงนุช  คำแหล้
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  อ่อนช้อยสกุล
 
1. นางสาวอะชิราวรรณ  คำซองเมือง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วลือ
 
1. นายสยาม  บุตรศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายกีรติ  แก้วโนนตุ่น
2. เด็กชายบุริศร์  คะสีทอง
3. เด็กหญิงอภิสรา  คำเชียง
 
1. นางวานิตย์  นามศิริ
2. นางปุณรวิภา  แก้วสีหาบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงเทเวท
2. เด็กหญิงอนงค์นภา  วงศ์หมากเห็บ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หมอนวังเทียม
 
1. นางรัชฎาพร  สิงคิบุตร
2. นางสาวพัชรียา  พิมพ์สิงห์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุตรสามาลี
2. เด็กหญิงวรันธร  คุณแสง
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ป้องแดง
 
1. นางแหวนใจ  ภู่เงิน
2. นางสาวสุมาลี  ชนะบุญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 1. เด็กหญิงดวงสุรี   บุตรแสนโคตร
2. เด็กชายปิยะพงษ์   บุญมั่น
3. เด็กหญิงวันวิสาข์   ศรีพันธ์
 
1. นางประครอง   แสนไชย
2. นางสาวปวีณา   วงษ์แก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงนฤมล  อุตเสนา
2. เด็กหญิงนวรัตน์  เสียสี
3. เด็กชายพชรกร  สวัสดี
 
1. นางกนกพร  สิริกมลา
2. นางรสสุคนธ์  จำเริญสม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กหญิงญารินดา  แข่นจันทร์โส
2. เด็กชายปฏิวัตร  คำพิภักษ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  บัวลอย
 
1. นางนฐพร  สังข์ทอง
2. นางจรรยาภรณ์  อิสสระวงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง
2. เด็กชายธีรภัทร  อัดโดดดร
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  ติยะโคตร
 
1. นางถนอมขวัญ  รัญดร
2. นางปุญญิศา  เบญจศิลป์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ประทุมไข
2. เด็กหญิงปิยะดา  พรมกัณฑ์
3. เด็กหญิงสุรางคณา  โด่งดัง
 
1. นางสาวลักขณาวัลย์  อรัญเวศ
2. นางสาวคณิตา  ไมเด็น
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายนิจิพนธ์  หิรัญนุเคราะห์
2. เด็กชายพศวีร์  ผองแก้ว
 
1. นายพรชัย  บุญยืน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. นายวรายุทธ   ประชายุ่น
2. นายเลอสรรค์   บรรยงค์
 
1. นายสำรวย   อำมาตหิน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนา  ภูมิโยชน์
2. เด็กชายพีรธัช  ผิวขาว
 
1. นายภัทรพงศ์  แก้ววงษา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 1. เด็กชายจักรภัทร  เตมายัง
2. เด็กชายพิทวัส  ศิรินคร
 
1. นายจักรวาล  สุขดี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กชายชาณรงค์  บำรุงสำราญ
2. เด็กชายยศสรัล  สีอินทร์มนต์
 
1. นายฉัตรชัย  บุบผาดา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. นายกฤษณพงศ์  หยองเอ่น
2. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณคำ
 
1. นายบรรจบ  โนราช
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กชายวัชระพงษ์  วิลัยราญ
2. เด็กชายอัษฎา  เพียชิน
 
1. นายพงศธร  พาเบ้า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงณัฐฌิชา  วนารักษ์
2. เด็กหญิงณีรนุช  นามอาษา
3. เด็กหญิงนุชวรา  นาสูงชน
4. เด็กหญิงพาขวัญ  พงษ์เสนา
5. เด็กหญิงพิชามนชุ์  บัวผัน
 
1. นางอาภรณ์  คำบุญ
2. นางสุธาสินี  เวชสุวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกฤตพร  ประจันตะเสน
2. เด็กหญิงกันยกร  แสนแก้ว
3. เด็กหญิงจิตรานุช  ประทุมวงศ์
4. เด็กหญิงณิชนันท์  เขียวสด
5. เด็กหญิงสุภาพร  มะลิพันธ์
 
1. นางสมฤดี  สุตรีศาสตร์
2. นางสาวสใบทิพย์  แสนสุทรวิจิตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หาญมะโน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สอนศิวโมกข์
3. เด็กหญิงชลรดา  ปล่อยยิ้ม
4. เด็กหญิงปทุมวดี  แนวงาม
5. เด็กหญิงอรอนงค์    จิตรตรง
 
1. นายสุรศักดิ์  สอนศิวโมกข์
2. นางสาวสุภาพร  นามเชียงใต้
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 1. เด็กหญิงธนพร  กบิลพัฒน์
2. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  เพ็งศรี
3. เด็กชายสตางค์  มุงคุล
4. เด็กหญิงสริตา  เกสรหอม
5. เด็กหญิงอรชุมา  บุญมาตุ่น
 
1. นางอัศรินทร์พร  วงธิสอน
2. นางสาวอุไรภรณ์  ป้องปาน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 1. เด็กหญิงกนกลดา  หนูบุญ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เป้าหมั่น
3. เด็กหญิงวรดา  ดำดิน
4. เด็กหญิงศดานันท์  ถามาตรโยธี
5. เด็กหญิงสุชานันท์  เหง้ามูล
 
1. นางนุจรินทร์  โคตรสวรรค์
2. นางสมบัติ  ดาวังปา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เจียมภูเขียว
2. เด็กหญิงจรรยาพร  บุญนาค
3. เด็กหญิงพัชรพร  นันท์ดี
4. เด็กหญิงวิลาสิณี  ไทยอ่อน
5. เด็กหญิงศรุตา  นันท์ดี
 
1. นางวรพร  ดิษฐเกษร
2. นางสุรีพร  อิสสระวงษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 1. เด็กชายบุรินทร์  พุ่มแจ้
2. เด็กหญิงปภัสรา  เหมาะราษี
3. เด็กหญิงปิยลักษณ์  เดชบุรัม
4. เด็กชายรัตนากร  สีตาแสง
5. เด็กหญิงอินทิรา  ไกยะวัฒน์
 
1. นายสุคนธ์  รบไพรินทร์
2. นายสมบัติ  ภูอภินันท์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรประภา  คำแสน
2. เด็กชายณัฐชัย  จันทร์กูล
3. เด็กชายธนพล  คำพรม
4. เด็กหญิงบุษมาภรณ์  ชมเชย
5. เด็กหญิงอุไรพร  บัวน้อย
 
1. นายนัสกร  มะลาศรี
2. นายสรเทพ  แมนเมือง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1. เด็กหญิงกนกพร  จันดาหงษ์
2. เด็กชายก้องภพ  เหลาลุน
3. เด็กชายชินาตะ  โยมสีดำ
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูทองเงิน
5. เด็กชายดวงตะวัน  กามไกรแก้ว
6. เด็กหญิงดาวประกาย  บุญช่วย
7. เด็กชายธนกร  ศรีครซ้าย
8. เด็กหญิงนันทิชา  บางใบ
9. เด็กหญิงปภาวรินท์  เย็นอ่วม
10. เด็กหญิงพิชามญร  โสภาบุตร
11. เด็กชายภูพิทักษ์  ทองสืบสาย
12. เด็กหญิงรวิปรียา  พระคุณ
13. เด็กหญิงวรรณนิภา  เจริญสุข
14. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีมูล
15. เด็กหญิงสุนันทา  เหล่าสุวรรณ์
16. เด็กหญิงอนุธิดา  อาจจำปา
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมสอน
18. เด็กหญิงอรจิรา  มานันชัย
19. เด็กหญิงอัจฉรา  สีลาโท
20. เด็กหญิงเมยาณี  ปะวะโก
 
1. นางสาวสุมิตรา  วงษ์นู
2. นางนาตยา  เสาะก่าน
3. นางดาวเล็ก  นิลเขต
4. นางพิกุล  คุณภู่
5. นายประสิทธิ์  โชคช่วยพัฒนากิจ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  น้อยหา
2. เด็กหญิงจรีภัทร  มหิสนันท์
3. เด็กชายจักริน  คมจิต
4. เด็กหญิงชนกชนม์  วสุวรรณ
5. เด็กหญิงชลิตา  เหลาผา
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงศิริกร
7. เด็กชายถิระวัฒน์  สายอุดม
8. เด็กชายธีรภัทร  ทมถา
9. เด็กชายพัทธาดา  ปานอุทัย
10. เด็กหญิงพิยดา  ภูบุญอบ
11. เด็กหญิงระพีพร  สิมมี
12. เด็กหญิงศิริกาญจน์  สักขวา
13. เด็กชายสุรชิต  กลางถิ่น
14. เด็กหญิงอนิตา  เชี่ยวธนะกุล
15. เด็กชายอิทธิวัฒน์  พิริยะสุวัฒนา
16. เด็กหญิงแอนเดรีย  โรสไรสแฮม
17. เด็กชายไกรวิชญ์  ชัยเรียบ
 
1. นางเพ็ญพักตร์  ลักษณะ
2. นางมยุรี  นามมหานวล
3. นางสาววงเดือน  ไชยรักษ์
4. นางทิพวรรณ์  มะลิรัตน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 1. เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์โพธิงาม
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  กองเป้า
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1. เด็กหญิงอภิสรา  ชาชุม
 
1. นายภวภัทร  ดีแนบเนียน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายอัมรินทร์  ชัยเดช
 
1. นางพิมญาดา  สังขนุกิจ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงณชภัทร  เจียมศิริกาญจน์
2. เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณ
 
1. นางศิริญาณี  นววงษ์อนันต์
2. นางทัศนา  อุ่นเรือน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายวงศพัทธ์  กวีก้องเกียรติ
2. เด็กหญิงเจริญพิรยา  ทวีชัยจุฑานนท์
 
1. นางจีรวรรณ  อนุชน
2. นางจินตนา  ศรีสงค์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายคุณากร  ศรีดารา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีวรรณ
 
1. นางพิมญาดา  สังขนุกิจ
2. นางสาวิตรี  อรุณาเจริญทรัพย์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  เวียงวิเศษ
2. เด็กหญิงกาญจนี  วงศ์ยา
3. เด็กหญิงจุฑาพร  สีลอด
4. เด็กหญิงณัฐนรี  หินทุม
5. เด็กหญิงประภาพร  หินทุม
6. เด็กหญิงปรารถนา  ยศธสาร
7. เด็กหญิงวราพร  พรมสอน
8. เด็กหญิงศลาศิณี  ร่วมสุข
9. เด็กหญิงสุพัชชา  เกษา
10. เด็กหญิงโสภิตนภา  ช่วยปุ้ง
 
1. นางอรุณรัตน์  ดรเสนา
2. นางจุไรพร  สาวิกันย์
3. นายทองอยู่  พระชัย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. นางสาวกรกนก  ทัพเจริญ
2. เด็กหญิงกรวรรณ  วงษ์มั่น
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สังขพัฒน์
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เนินชัด
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถีทัน
6. เด็กชายนนทนันท์  ดรปัญญา
7. เด็กหญิงบุษบา  เมืองแสน
8. นางสาวอรอุมา  อานพินิจ
9. นายเกียรติศักดิ์  เลิศวิใล
10. เด็กชายเนรมิตร  คำภูมี
 
1. นายไสว   กองแก้ว
2. นางบังอร  ดวงอัน
3. นางสาวพิมพ์นิภา  สุโพธิ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำหวาน
2. เด็กหญิงกรพิณ  ลาดพันนา
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีโยชัย
4. เด็กหญิงขวัญชนก  หล้าสีดา
5. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เดชพุด
6. เด็กชายจักรกฤษ  สมภารสิงห์
7. เด็กหญิงชลนิชา  ข่ายเพชร
8. เด็กหญิงณัฐริกา  พิลาโสภา
9. เด็กหญิงวารพร  แพนแสง
10. เด็กหญิงศศิธร  อุปถัมภ์
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทิพเนตร์
12. เด็กหญิงสุชาดา  แก่นดรหัน
13. เด็กหญิงสุพรรษา  พลบำรุง
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุนนาค
15. เด็กหญิงเปรมิกา  อ่อนสม
 
1. นายไสว  กองแก้ว
2. นายดนตรี  หล้าสีดา
3. นางบังอร  ดวงอัน
4. นางสาวนิรันดร  บุบผา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงตุลยา  อ่างศิลา
2. เด็กชายทัฐดานัย   ไพพา
3. เด็กชายธนพล   หมื่นป่า
4. เด็กหญิงธนาพร   หาญพล
5. เด็กหญิงปริญดา   โคตะนิวงษ์
6. เด็กหญิงภัคธีมา   ดวงสำราญ
7. เด็กหญิงภัทรศร  จันทหาร
8. เด็กชายวรากรณ์   ยศพันธ์
9. เด็กชายสรยุทธ์    สกุลศรี
10. เด็กชายสันติภาพ  สายเสมา
11. เด็กหญิงสุจิตรา  สายเสมา
12. เด็กชายสุธิพงศ์   วิชัยคำมาตย์
13. เด็กชายอลงกรณ์  คำซาว
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โชคดี
15. เด็กชายเสริมมงคล   เสนาเจริญ
 
1. นายทรงกลด  คำซาว
2. นายวรพจน์  หล่องบุศรี
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กชายธนพนธ์  ระไวกลาง
2. เด็กชายภัทรพงศ์  หงส์กาญจนกุล
 
1. นางสาวสมพร  คชาแก้ว
2. นางสาวเยาวเรศ  สุคำภา
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงปวีณา  โหยงโสภา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีบูโฮม
 
1. นายศุภชัย  มโนชัย
2. นางบุปผา  คำงาม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงชุติปภา  เนาวสี
 
1. นางชุลีพร  ฤทธิ์รักษา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงพรหมภัสสร  วัตนปรารมย์
 
1. นางวัชรี  นามพรมมา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  คำชาว
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงวิภาพร  แสงโยธา
 
1. นางชุลีพร  ฤทธิ์รักษา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงขวัญชนก   อารามพงษ์
 
1. นางอมรรัตน์  ชัยชนะ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. เด็กชายพรพนม  ศรีขวา
 
1. นางรำพรรณ  นาอุดม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กหญิงธิติมา  ดวงฤดี
 
1. นายนิรันต์  อิ่มสมบัติ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กชายราชัน  บุตรดาน้อย
 
1. นางกิ่งดาว  ซื่อสัตย์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 1. เด็กหญิงธีรภัทร์  เพสาลี
2. เด็กชายเดวิทย์  สิงห์เหิน
 
1. นางเพ็ญศรี  มะรังศรี
2. นางสาวสิริยากร  รู้ปัญญา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  พรมตู้
2. เด็กหญิงเอมจิตร  จันริสินธ์
 
1. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายคุณากร   ศุภมาตย์
2. นางสาวอรอนงค์   กกสันเทียะ
 
1. นางบุปผา  คำงาม
2. นายศุภชัย  มโนชัย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. นางสาวสุกัญญา  วิชาโคตร
 
1. นางนงนุช  พระวงศ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมุณี
2. เด็กชายปัญญา  โทแดงน้อย
3. เด็กหญิงภัทธนวรนัน  ทัพซ้าย
 
1. นางสาวชมัยพร  แผนบุตร
2. นางธมนวรรณ  สมดี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงดวงฤดี   น้อยดีมูล
2. เด็กชายพีรพัฒน์    ขันธะมาตร์
3. เด็กหญิงวิลัยพร   สุจริต
 
1. นางอมรรัตน์  ชัยชนะ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. นายพรรณวศิลป์  สินธุบัว
2. นายภานุ  จันทะประเทศ
3. นายสดายุ  หยองเอ่น
 
1. นางอิศราภรณ์  อรรคฮาต
2. นางสถาพร  แก้วภูมิแห่
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายกฤตภาส  หินเธาว์
 
1. นางสาววนิดา  พรหมบุตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายธิปก  วันจันทึก
 
1. นางสาววนิดา  พรหมบุตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายวีรเดช  ตามควร
 
1. นางสาววนิดา  พรหมบุตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กชายสิรวิชญ์  สุริยะไกร
 
1. นายสุชาติ  ทั่งสถิรสิมา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีเสถียรวงศ์
 
1. นางอรนุช  กิตติศิริวัฒนกุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ดีเสมอ
 
1. นายพีระ  เปรมธีรวัฒน์ชัย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงภูษณิศา  เอกก้านตรง
 
1. นายพีระ  เปรมธีรวัฒน์ชัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ณพัชร  เฉลิมพล
 
1. นายเอกพล  ช่วยวงศ์ญาติ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายพงศ์ปณต  ธรรมวาริน
 
1. นายเอกพล  ช่วยวงศ์ญาติ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายนิปุณ  สิงธพ
 
1. นางอรนุช  กิตติศิริวัฒนกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงทัตพร  วีระพงษ์
2. เด็กชายธิติสรณ์  เวียงดินดำ
3. เด็กชายธีรัตม์พสิษฐ์  เหล่าศศิธร
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คุยสี
5. เด็กชายพุทธิพงศ์  อนุภาพ
6. เด็กหญิงศิริฉาย  ใจหมั่น
7. เด็กหญิงสรมณีย์  มีบุญเปี่ยม
8. เด็กหญิงสิริญาพร  กันทรพิพิธ
9. เด็กหญิงเยาวนุช  โนนทิง
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ดอนตระกูล
2. นางสิริวัน  วรรณห้วย
3. นางสุดาวดี  ไกรศรีสุนทร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แหล่ยัง
2. เด็กชายคุณากร  ตั้งตระกูล
3. เด็กหญิงจิณัฐตา  คำบึงกลาง
4. เด็กชายชัชรินทร์  ข้อยุ่น
5. เด็กหญิงญาณิกร  ลีอุต
6. เด็กหญิงณัฐชา  ดำหนูไทย
7. เด็กหญิงณิชา  จันทโกศล
8. เด็กชายธนภัทร์  พวกพระลับ
9. เด็กชายธีรพงศ์  นิลหุต
10. เด็กชายนัฐพล  ศรีกลชาญ
11. เด็กหญิงพรลภัส  พรศรีเมตต์
12. เด็กหญิงพิชญาภา  ปล้องยาง
13. เด็กหญิงภคพิมพ์  เอื้ออนันต์
14. เด็กชายศิวัช  สมทรัพย์
15. เด็กหญิงสิริกานต์  ทัพหงษา
16. เด็กหญิงสุจิรา  ยูระทัย
17. เด็กหญิงสุภัสสร  ชัยมณี
18. เด็กหญิงอิงขวัญ  วงศ์พุฒ
19. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สรวลเส
20. เด็กหญิงเมธาวี  แลภูเขียว
 
1. นายสุชาติ  ทั่งสถิรสิมา
2. นายธีรติ  เค้าแคน
3. นางสุมาลี  ระคำภา
4. นางศรีประไพ  เพียนอก
5. นางสาววรรณศรี  ขันขวา
6. นางสาวจิระวรรณ  สร้อยเงิน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายจารุวัตร  ไชยพิเดช
2. เด็กหญิงจีรภัทร  ชุมปัญญา
3. เด็กชายณัฐพล  ชัยภูมิ
4. เด็กชายธนกฤต  บุริจันทร์
5. เด็กชายวรัญญู  มีชัย
6. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญภา
3. นายปิโยรส  ถนอมดำรงศักดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายเปรม  นิวาสธรรมรัตน์
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายธนากร  ดอนสุวรรณ
 
1. นางมะลิ  แสนบุตร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1. เด็กหญิงบุญธิดา  คำผาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์  สังฆธรรม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. เด็กหญิงลลิตา  บุญประเสริฐ
 
1. นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิง 1. เด็กชายธนากร  แสนบุตร
 
1. นางบัวทอง  นาค-อก
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายธนากร  ดอนสุวรรณ
 
1. นางมะลิ  แสนบุตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าส่าน 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  ศรีสุนนท์
 
1. นางชุติกาญจน์  หางนาค
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1. เด็กชายธกร  นามวงศ์พิสุทธิ์
 
1. นายจิรวัตน์  เกษเงิน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายธนกร  คำสาแก้ว
 
1. นางศุภรดา  พุทธศรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  ไพบูลย์กฤษธนา
 
1. นางพนอนิตย์  หล่อยดา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. นางสาวสิณีนาถ  พลายงาม
 
1. นางสาววิมล  สมบัติจ่อย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 1. เด็กชายนิติกร  ลีล่ำ
 
1. นางเสาวนีย์  ขันเงิน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. นายธนากร  ดอนสุวรรณ
 
1. นางมะลิ  แสนบุตร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1. เด็กหญิงพรย่า  ตราชู
 
1. นายจิรวัตน์  เกษเงิน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงอาทิตญา  สารสอน
 
1. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายกฤษปกรณ์  นาสวน
2. เด็กชายจารุวัตร  ไชยพิเดช
3. เด็กชายณัฐชนน  ณัฐเบรน
4. เด็กหญิงดาวดารา  เหลาพันนา
5. เด็กชายธนดล  มณีพงศ์
6. เด็กหญิงธิดาเดียว  ซึ้งสุขเกษม
7. เด็กชายธิบดี  ทองภู
8. เด็กชายอดิเทพ  สร้อยโพธิ์
9. เด็กหญิงอธิชา  โภคทรัพย์
10. เด็กชายอนันต์  จุนเสน
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญภา
3. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงกนกพร  คำภูนอก
2. เด็กชายกฤษณพล  พรมทองมี
3. เด็กหญิงกัลยกร  ประพรมมา
4. เด็กหญิงกิติยาพร  พรมรินทร์
5. เด็กหญิงขวัญข้าว  วันปลั่ง
6. เด็กชายขวัญตระกูล  คำมี
7. เด็กชายคมสันต์  ประเที่ยง
8. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สังฆพัฒน์
9. เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทบุตร
10. เด็กหญิงชนาทิพย์  ประทุมเขต
11. เด็กหญิงญาณพันธ์  เต้บำรุง
12. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พุมแก้ว
13. เด็กชายธีรภัทร  แสงท่านั่ง
14. เด็กหญิงนัทวัล  อาจหาญ
15. เด็กหญิงนันทกานต์  กองชา
16. เด็กชายนันทวุธ  บุตวงษ์
17. เด็กหญิงประภาพร  นรโภชน์
18. เด็กหญิงปลายฟ้า  มาตยาริตย์
19. เด็กชายปัญญาพล  เหลาฤทธิ์
20. เด็กหญิงปิยธิดา  ดวงชื่น
21. เด็กหญิงปุณยนุช  โอกาโมโตะ
22. เด็กชายพงศกร  หวานเย็น
23. เด็กชายพนมรัตน์  นรโภชน์
24. เด็กหญิงพนิดพร  จันทร์ชุ่ม
25. เด็กหญิงพรพรรณ  นพคุณ
26. เด็กหญิงพรพิมลทรัพย์  ถนอมชีพ
27. เด็กหญิงพลอยชมพู  โอชารส
28. เด็กหญิงพีรยาดา  สีพิมพ์สอ
29. เด็กหญิงภัทรพร  แก้วพรมมา
30. เด็กชายวรโชติ  ไชยก้ง
31. เด็กหญิงวันวิสา  ถึงสุข
32. เด็กชายวิทยา  สอนน้อย
33. เด็กชายศตวรรษ  สอนนอก
34. เด็กชายศุภกร  จันทะรัตน์
35. เด็กชายศุภนัท  คำพิทุม
36. เด็กหญิงสาริศา  ลิมปกรณ์กุล
37. เด็กหญิงสิรารัตน์  คนบุญ
38. เด็กหญิงสุพัตรา  โชติบ้านขาม
39. เด็กชายโชคชัยฤทธิ์  จันทราษฎร์
40. เด็กหญิงโชติรส  ครองผล
 
1. นางเฮจิน  คิม
2. นางทรงศรี  ตังตระกูลไพศาล
3. นางสุภลักษณ์  สีตะวัน
4. นางบุษบา  เสนิราช
5. นางสายใจ  ทองบัวบาน
6. นายธวัชชัย  มะสาลี
7. นางสาวกัลยา  จะนู
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. เด็กหญิงกรรฐริกา  ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ฉิมนอก
3. เด็กหญิงจันจิรา  ช่ำชอง
4. นางสาวชลดา  จักรเปี้ย
5. เด็กหญิงชลธิชา  ตรันเจริญ
6. เด็กหญิงชลธิดา  อยู่ดีพะเนาว์
7. นายชัยชนะ  ริพลทา
8. เด็กชายชินพัท  ยันตะคุ
9. นายณัฐพล  หมายติดกลาง
10. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดอนบรรเทา
11. เด็กชายธนากร  จันดาลี
12. นายปรีชา  ไตรเนตร
13. เด็กชายพรชัย  จันทร์บัว
14. เด็กหญิงพรธิรา  สุดใจ
15. นางสาวพัชรี  จันทะบาล
16. เด็กหญิงพันธนันท์  ด้วงมูล
17. นายภูมินทร์  ยันตะคุ
18. เด็กหญิงมธุรส  เดชขันธ์
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีศิลป์
20. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สาเสน
21. เด็กหญิงวรรณวิสา  สนธิการณ์
22. นางสาววรรพษา  สุกุมาลย์
23. เด็กหญิงวรันธร  เชยบุญช่วย
24. เด็กชายศักดิพล  ศักดา
25. เด็กชายสรจักร  ราชสีเมือง
26. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่นพิมาย
27. นายอดุลวัส  ยงปัดชา
28. เด็กชายอนุชา  นามเทพา
29. เด็กหญิงอักษรรัตน์  เหล่าสงคราม
30. นางสาวเกศรา  พรรณศรี
 
1. นางมะลิวัลย์  หมื่นไธสง
2. นางนัยนา  พรหมทอง
3. นางเบญจวรรณ  สายโยค
4. นางจันทิวา  ศรีมะโฮงนาม
5. นางประนอม  โชคเจริญ
6. นางสาวโฉมวิไล  แก้วโสม
7. นางสาวสุนารี  เจริญแก่นทราย
8. นางวราภรณ์  หงษ์คำ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงฐิติมา   สหธารา
2. เด็กชายต่อตระกูล  บุญรวม
3. เด็กชายธนภัทร  เมฆวัน
4. เด็กชายพชรพล  อักฌราศิวะโรจน์
5. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
6. เด็กหญิงวิษณุพร  มณีพงศ์
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุปฮาต
8. เด็กชายอกนิษฐ์  ยศธิพานา
9. เด็กหญิงเกวลิน  สวัสดี
10. เด็กชายเมธีพงษ์  เอกอัคคอิทธิกุล
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทะโยธี
3. นางธิดารัตน์  ประสมสุข
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  จอมทอง
2. เด็กชายกำพล  มีชัยภูมิ
3. เด็กชายชนาธิป  โอดพิมพ์
4. เด็กชายชัยรัตน์  ใจกว้าง
5. เด็กหญิงชิดชนก  สีช้าง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือสุคนธ์
7. เด็กหญิงรัตนาวลี  วิมลภักดี
8. เด็กชายเอกราช  อินทร์พรหม
9. เด็กหญิงโสภา  ครูแก้ว
10. เด็กหญิงไอรดา  ชนะกาศรี
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทะโยธี
3. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1. เด็กหญิงกานติมา  ตรงสาหัส
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศีรี
3. เด็กหญิงชลธิชา  จุลหนองใหญ่
4. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์รอด
5. เด็กหญิงมนทกานติ  เย็นใจ
6. เด็กหญิงวราภรณ์  สาพาลา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  กวนวงศ์
8. เด็กหญิงเสาวภา  มณฑา
 
1. นางสาวเรไร  ผางทัยสง
2. นางสุธัญณิชา  แพงปัสสา
3. นายสุรพล  คำมะณีจันทร์
4. นางสาวปวรา  วงศ์ปัญญา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 1. เด็กชายกิติกรณ์  ศรีพันดอน
2. เด็กหญิงจริยาพร  ทิพพชัย
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ด้วงวังหิน
4. เด็กหญิงทรรศิกา  จันทะคุณ
5. เด็กชายธราเทพ  ยอดอ่อน
6. เด็กหญิงนันทิชา  ศิริทองจักร
7. เด็กหญิงนิภาวรรณ  โปร่งกลาง
8. เด็กชายปริพัฒน์  ต่อสกุล
9. เด็กชายปริพัฒน์  วงษ์สกุล
10. เด็กหญิงพัชรมัย  ชินเนหันหา
11. เด็กหญิงภัชรธร  พิมพ์วงศ์
12. เด็กชายวารินทร์  แซ่เจีย
13. เด็กหญิงอริสรา  โสโท
 
1. นายเจษฎา  คงชูดี
2. นางสาวชญานิศ  วรภรไพศาล
3. นางสาวมะลิวัลย์  ภูขาว
4. นางสาวจิราพร  กุลวงษ์
5. นายเสริมศักดิ์  ผาสุตะ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิยากร  ผุยอุทา
2. นางสาวชลวิภา  บัวลี
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ผางโคกสูง
4. เด็กชายทรัพย์ทวี  ชัยแสง
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสนป้อ
6. เด็กหญิงพิชญา  คำศิริ
7. นางสาวภาวิณี  เหล่าเคน
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โนนเปลือย
9. เด็กหญิงอัญธิชา  บัวงาม
 
1. นายวัชรวุธ  ศรีภูมิกุล
2. นางสุขุมาลย์  กุลสีนอ
3. นางสาวพัชรี  อีคะละ
4. นางประทุม  จำปานุ้ย
5. นางนัตติยา  มีโพนทอง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายคุปติชาญ  ศรีชมชื่น
2. เด็กชายธนกร  นาบง
3. เด็กชายธนพล  บัวสิม
4. เด็กชายมงคล  บรรยงค์
5. เด็กชายอิสรา  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
2. นายโกมินทร์  คนกลาง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กชายวชิรพล  บัวหนอง
2. เด็กชายสรศักดิ์  โพธิ์สุดตา
 
1. นางพานทอง  ถวิลการ
2. นางสุนันทา  พานพิมพ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลิดา  โคผดุง
 
1. MissZhao  Kaikai
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายปฏิภาณ  หมื่นวัน
 
1. นางสาวภัทรทิรา  นิจจอหอ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงพิมรภัตร  ภูบรรทัด
 
1. นางสาวภัทรทิรา  นิจจอหอ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชญานุช  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงชลิตา  สาคำ
3. เด็กชายณัฐพล  พันฤทธิ์
4. เด็กชายนวัฒน์  ทัดทาน
5. เด็กชายภูบดินทร์  มะณี
6. เด็กชายเมธี  แตงอ่อน
 
1. นายสันติ  มูลตรีภักดี
2. นางสุรีพร  มูลตรีภักดี
3. นางสาวอัจฉราพร  ชนะบุญ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายพีระพล  น้อยแก้ว
2. เด็กชายมานะชัย  สกุลเสน
3. เด็กชายรังสรรค์  ชาธรรมมา
4. เด็กชายอดิเทพ  ชาภูวงษ์
5. เด็กชายอนุวัตร  หลู่เวียง
6. เด็กชายเศรษฐศาสตร์  หล่อยดา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์
2. นายสานิตย์  สิทธิอุปชา
3. นางสาวจริยพร  เจริญศิริ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายทรงพล  ดวงพุทธา
2. เด็กชายธราเทพ  หินทุม
3. เด็กชายพิเชษฐ  วุฒิสาร
4. เด็กชายภัทรวัต  เผ่าหอม
5. เด็กชายภาคภูมิ  นิชำนาญ
6. เด็กชายวิชิต  มุรีจันทร์
7. เด็กชายวีรภัทร  ทองจันทร์
8. เด็กชายเณติพงษ์  นาหนองตูม
 
1. นายเจริญ  บรรณวงษา
2. นางอรินดา  บรรณวงษา
3. นางอรอินทร์  มูลศรี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญภัส  ราชสุวอ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำสีแก้ว
3. เด็กหญิงณภัทร  ธรรมวิเศษ
4. เด็กหญิงบุณยาพร  สีพาติ่ง
5. เด็กหญิงปรานปรียา  อินทโชติ
6. เด็กหญิงปรายฟ้า  พิมพ์แสง
7. เด็กหญิงวริศรา  ธนะเพชร
8. เด็กหญิงสิริยากร  โชคลา
9. เด็กชายอชิตพล  นามวงศ์
10. เด็กชายเจษบดินทร์  เพียทา
 
1. นางอภิวรรณ  ดวงจันทิพย์
2. นางสุดานี  พิทยาวุธวินิจ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงทิมรยา  สุดสา
2. เด็กชายบุญนิธิ  โนนธิงค์
3. เด็กหญิงปิยพรรณ  แหยมแก้ว
4. เด็กชายศรายุทธ  ผ่านวงษ์
5. เด็กหญิงศิลารัตน์  แสนนา
6. เด็กชายอภิรักษ์  เลพล
7. เด็กหญิงอริศรา  พรมกลาง
 
1. นายเริงฤทธิ์  มั่งคั่ง
2. นายศรพิชัย  นครศรี
3. นางณัฐการณ์  จันทราเทพ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 1. เด็กหญิงบุรัสกร  ทุนดี
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  โนนเปือย
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  คุณโกทา
 
1. นางสุพรรัตน์  สุขวิชัยเจริญ
2. นายธีรวุฒิ  ไวยะกัน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 1. เด็กหญิงวรรณภา  กุดทา
2. เด็กหญิงสุภาพร  จุฬารมย์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุ้งทอง
 
1. นางสาวธันยกานต์  ใจบุญ
2. นางสุกัญญา  สามุงคุน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดอนเชียงใหม่
2. เด็กชายพงษ์ธเนศร์  ศรีกลชาญ
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  แสนมุงคุณ
 
1. นางสุรีพร  อิสสระวงษ์
2. นางพัชนี  จันนาฝาย
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรุจิรา  กำหยุก
2. เด็กหญิงศุรีรัตน์  สมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอัจฉรียา  ร่มซ้าย
 
1. นางสุรีพร  อิสสระวงษ์
2. นางพัชนี  จันนาฝาย
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กหญิงปารดา  จุลลาบุดดี
2. เด็กหญิงวันวิสา  บงแก้ว
 
1. นางสุมาลี  แสนสีลา
2. นางอรวรรณ  มุ่งหมาย
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. เด็กหญิงวารุณี  ธัญญาการ
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีทองเหลา
 
1. นางสาวรัตน์มณี  มณีรัตน์
2. นางสาวสุมาภรณ์  แสนเหลา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีโยธา
2. เด็กชายพรากรณ์  ชนิดชน
 
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  สันทา
2. ว่าที่ร้อยตรีพิชัยวุฒิ  ละมูลมอญ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายชเลชัย  วงหาร
2. เด็กชายอลงกรณ์  บุดดา
 
1. นางกุหลาบ  พงษ์เทพิน
2. นางสาวเบญจพร  สีสุกอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรศิริ
2. เด็กชายบูรพา  พิมพ์ดีด
 
1. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
2. นางประทุมวัน  นาคนาคา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 1. เด็กชายจีรภัทร์  กูดอั้ว
2. เด็กชายวัฒนพงษ์  วิชาโคตร
 
1. นายวินิจ  มีทองหลาง
2. นางรัตนา  มูลป้อม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. นางสาวปิยฉัตร  หลวงศรี
2. นางสาวเกวรินทร์  หล้าเขียว
 
1. นางนุชจรินทร์  รื่นรมย์
2. นางสาวภาวินี  โคตรนุกูล
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงบุญธดา  สุรินทร์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  อนุภาพไพรบูรณ์
 
1. นางสาวเฟื้องเพชร  ศรีพลี
2. นางสาวจิรวัฒน์  นครศรี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กหญิงคัดเค้า  นามอาษา
2. เด็กหญิงพัชรี  อ่างคำ
 
1. นายฉัตรชัย  บุบผาดา
2. นายวุฒินันท์  พรนิคม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายณภัทร  ปรุงศรีปัญญา
2. เด็กชายพงศ์สุพัฒน์  เดิมพันธ์
 
1. นายณฐพงศ์  ผิวขม
2. นางสุดารัตน์  ผาตะเนตร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1. เด็กชายจุลจักร  จอมศรีประเสิรฐ
2. เด็กชายณัฐนันท์  ตาตินิจ
 
1. นายสุบัน  คำจันทร์
2. นางดาหวัน  รุ่งวงษ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1. นางสาวนิธิฎา  ไชโย
2. นางสาววิลัยพร  พุทธคำ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  แก้วยงกุฎ
 
1. นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์
2. นายทวี  ขันขวา
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กหญิงปณิตา  นาชัย
2. เด็กหญิงวรนุช  แก่นผา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีพุทธา
 
1. นางบังอร  คุณชัยวงษ์
2. นางสาวประครอง  ร้อยพรมมา
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กหญิงพิยะดา  แสงสิมมา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  วิโทจิตร
3. เด็กชายสุเมธ  ไชยประเสริฐ
 
1. นายวุฒินันท์  พรนิคม
2. นายฉัตรชัย  บุบผาดา
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กชายถิรายุ  บุรีจันทร์
2. เด็กชายปรัชญาพงษ์  คำดุลย์
3. เด็กหญิงพลอยชมภู  เทพบุตร
 
1. นางสาวประครอง  ร้อยพรมมา
2. นางสาวสุทิศา  พิศฐาน
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. นายทักษิณ  ใจดี
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เรืองนา
3. เด็กหญิงวารกร  กาพย์มณี
 
1. นายวุฒินันท์  พรนิคม
2. นางสาวทิพาวรรณ  บุตรวงค์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กชายกิตตินันท์  นาคทวง
2. เด็กชายพงษ์นรินทร์  ปิงปอง
3. เด็กชายสิทธิชัย  เคนานัน
 
1. นางบังอร  คุณชัยวงษ์
2. นายทิพวัฒน์  ริยะ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายจักกฤช  กองวงษ์
2. เด็กชายศุภกร  กรีพลฤกษ์
3. เด็กชายไตรภพ  สาลาด
 
1. นายอ่างทอง  พวงมาลา
2. นางนันทิยา  ฤทธี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. เด็กชายปรายรัตน์  ขัดคำ
2. เด็กชายภูวดล  คำวันดี
3. เด็กชายสมชาย  มอญดี
 
1. นายสุรพงษ์  เทียมจันทร์
2. นายทวีชัย  บุญรุ่ง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญลือ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ดำหนูไทย
3. นางสาวอภิรดี   น้อยอินทร์
 
1. นายสุรพงษ์  เทียมจันทร์
2. นายทวีชัย  บุญรุ่ง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 1. เด็กชายจิตติพัทธ์  โพธิ์โน
2. เด็กหญิงนฤนาท   โมกรัตน์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทินเกิ๊ก
 
1. นางธรรมา  ชำนาญภูมิ
2. นางสาวกรรณิการ์  ศรีสวัสดิ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  วรบุตร
2. นางสาวพรหมพร  ดาสา
3. นายมินธดา  อับไพชา
 
1. นางสาวดวงใจ  ศิริอามาตย์
2. นางสาวณัฐธยาน์  ดอนอ่อนเบ้า
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  แสนสะท้าน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสนคำ
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  พลหินกอง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุริจันทร์
5. เด็กหญิงสุนิสา  สิมมา
6. เด็กหญิงเอมอร  กระดานราษฎร์
 
1. นางวิวัฒนา  กองจันทร์ดี
2. นายผดุงศิลป์  กองจันทร์ดี
3. นายสุวัฒน์  สิงห์เทพ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณคำ
2. เด็กชายพงศ์เพชร  อนุสุริยา
3. เด็กหญิงวรรณธนา  เพ็งแสน
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จันมา
5. เด็กชายสันติ  พิกุล
6. เด็กหญิงอุมาพร  บุตรตาสี
 
1. นางละออ  ผาน้อย
2. นางอรินดา  บรรณวงษา
3. พระวิญญู  จันอุด
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  จันทรี
2. เด็กหญิงธัญชนก  ว่องไว
3. เด็กหญิงวินิธา  ข้อยุ่น
 
1. นางพัชราพร  ศิริพันธ์บุญ
2. นางเพ็ญศรี  วงษ์ไชยา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงสุภาณี  นาไชย
2. เด็กหญิงอักษราภัค  ชื่นนาเสียว
3. เด็กชายเวชสุวรรณ  ต้นกันยา
 
1. นางสาวพิศเสวต  สุดวิเศษ
2. นางสาวธนัญญา  ดวงธนู
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกท่า 1. เด็กหญิงชลธิชา  ต้นทองคำ
2. เด็กหญิงนิรุชา  มูลนาคำ
3. เด็กหญิงภัคจิรา   กองสิมมะ
 
1. นางนงนุช  ใยแก้ว
2. นายภิญโญ  คงกุดขมิ้น
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 1. นางสาวรัตนภรณ์  นนตานอก
2. เด็กหญิงวิชชุดา  อับไพชา
3. นายเกียรติศักดิ์  มอมหม่าย
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ดอนอ่่อนเบ้า
2. นางสาวดวงใจ  ศิริอามาตย์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. เด็กหญิงรันวารี  ศรีเสมอ
2. เด็กหญิงสิรินธร  คำจันทร์
3. เด็กหญิงอทิตยา  วังคาม
 
1. นางัรัสดา   มงคลสวัสดิ์
2. นางเพ็ญวดี  วิริยะเสนา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิภาพร  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงปิยพร  ทานาลาด
3. เด็กหญิงสายฝน  ทองเหง้า
 
1. นางสุดารัตน์  ศรีรุ่งเรือง
2. นายทองบน  วาวิลัย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกู่ 1. เด็กหญิงกนกอร  ขันติจิตร
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดายใหม่
3. เด็กหญิงอุมาวรรณ  ดาวสาวะ
 
1. นางศิริพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางเนาวรัตน์  ภิรมย์กิจ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กหญิงนันธิชา  ทองน้อย
2. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์วิเศษ
3. เด็กหญิงอภิญญา  มิ่งมิตรมี
 
1. นางจันทิมา  สมอเนื้อ
2. นายวิรัตน์  มหามาตย์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองแพง
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ประเสริฐกุล
3. เด็กหญิงอริศรา  จารุจินดา
 
1. นางสาวอนันธิกา  ชาติขยัน
2. นางสาวอำพิกา  เกื้อเกิน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. นางสาวภูศนิศา  กองศรีนนท์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ทิพวัจนา
3. นางสาวอารยา  ประกอบมี
 
1. นางสำรี  หอมชื่นใจ
2. นางสาวชลธิชา  ดวงชาคำ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กชายจักริน  โคกแปะ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีหานาม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  คมปราด
 
1. นางดวงเดือน  กลางจันทา
2. นางเสาวนีย์  นันสมบัติ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. นางสาวธิดารัตน์  หินคล้าย
2. เด็กหญิงภัทรธวรรณ  สะตะ
3. เด็กหญิงวรรธิดา  สาเกตุ
 
1. นางดวงเดือน  กลางจันทา
2. นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน
 
168 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายณัฐธัญ  สุวรรณสุข
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ตุบันโน
3. เด็กหญิงอลิซ่า  บูเตต์
 
1. นางพรเพชร  จังจรูญ
2. นางวรารักษ์  รังษี
 
169 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิง 1. เด็กหญิงชนรัตน์ดา  คณะแพง
2. เด็กหญิงธนพร  โคตรลือชา
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ศิริสุทธากร
 
1. นางบัวทอง  นาค-อก
2. นางพิสมัย  พิมพ์โพธิ์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายชนาธิป  ประทุมมี
 
1. นางฐิติรัตน์  พลเสน
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 1. เด็กชายอัครเดช  ดาบบัง
 
1. นางกาญจนากร  ภักดีปัญญา
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิชุดา  พรมมา
 
1. นางขจร  กองทุน
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 1. เด็กชายชาญชัย  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นางสุทธาทิพย์  ศุภรมย์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  เบ้ามูลตรี
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  โคตรชา
3. เด็กชายเจษฎาพร  โพธิจักร
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  ขันทะสีมา
2. นางคนึงนิจ  บุสดี
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  มาบ้านโซ้ง
2. เด็กหญิงวันดี  ธรรมโส
3. เด็กหญิงวาสนา  กันหาสร้อย
 
1. นางทัศนภรณ์  แสงศรีเรือง
2. นางสาวสุดารัตน์  ศรีไสว
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  พัดพรม
2. เด็กหญิงอธิชา  จันทแสง
 
1. นางนิภา  น้อยโนนงิ้ว
2. นางรัชนีพรรณ  เสนามนตรี
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงวัลภา  หอมสมบัติ
 
1. นางนิรมล  จิตภิลัย
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. เด็กชายรัชภูมิ  คำโบราณ
 
1. นางขจร  กองทุน
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายมังกรทอง  ทาบุราณ
 
1. นางกอบกุล  คำจันทร์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. นายอนันต์  ผันบาง
 
1. นายชัยวัน  บัวช่วย
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 1. เด็กชายมนต์มนัส  เฉลิมพล
 
1. นายศรายุทธ  พงค์เกษม
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กชายสิทธินนท์  จีรังกาลกุล
 
1. นางรัชนีวรรณ  อินหาดกรวด
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายศิวพล  สีถาพล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวบุญเรือง
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงศุลีพร  เย็นสวัสดิ์
 
1. นางสาวสมคิด  เพิ่มกลาง
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1. เด็กหญิงปัญญาพร  แก้ววังปา
 
1. นางสาวเขมิกา  พันธุ์อำมาตย์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แก้วสำราญ
 
1. นางจูมทอง  จันทร์ขัน
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กหญิงวรัทยา  เคนดา
 
1. นางจูมทอง  จันทร์ขัน
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 1. เด็กหญิงโชติรส  จันทนประเสริฐ
 
1. นางจรินทร  น้อยผาง
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรประภา  ศรีกัลป์
 
1. นางขวัญนภา  สอนศิวโมกข์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 1. เด็กชายพุฒิชัย  แก้วลา
 
1. นางนงนุช  บรรทุมพร
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กหญิงกุลฑิดา  พิมพุฒ
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  พั่วโพธิ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนื่องวงษา
4. เด็กหญิงธรารัตน์  ฆ้องค่ำ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  สาริมา
6. เด็กหญิงสาวิตรี  สอบหาญ
 
1. นางเพ็ญศรี  พรมพิลา
2. นายประยงค์  พรมพิลา
3. นางรัตนาภรณ์  เรืองแหล้
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1. เด็กชายนัธทวัฒน์  นาคเครือ
2. เด็กหญิงศกาวรัตน์  สีเหลือง
3. เด็กชายอานันท์ทวีป  จันทำ
 
1. นางพัชรีญา  หินวิเศษ
2. นางอลิสสรา  ผุดผ่อง
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิศิษฎบุตร
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สีหาพล
 
1. นางนฐพร  สังข์ทอง
2. นางจรรยาภรณ์  อิสสระวงษ์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงประนอม  แก้วบุญเรือง
2. เด็กหญิงพัสนันท์  โซ่เซียงคำ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นาแพง
 
1. นายสุระ  คงศิริ
2. นางสาวศรัณพร  ฤทธิศร
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะยาว 1. เด็กชายชาญนุวงศ์  แก้วลือ
2. เด็กชายวัชรศักดิ์  ศรีคำ
3. เด็กชายเอกวี  สมศรีคาน
 
1. นางสาวมยุรี  ผาสุโพธิ์
2. นางสาวศิรินภา  โนนศรี
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม 1. เด็กหญิงจิราพร  สุขดี
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  คำดี
3. เด็กหญิงอังคณา  สร้อยรัก
 
1. นางสุมลทรา  แสนเมือง
2. นางวรรณพร  เทพาขันธ์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 1. เด็กชายกฤษณนันท์  ทุลลี
2. เด็กชายอภิธน  จงรักกลาง
 
1. นายทศพร  ดอนบรรเทา
2. นายประสงค์  ดอนบรรเทา
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ภูมิการีย์
2. เด็กชายปฏิภพ  ใจหยุด
 
1. นางบรรจง  ชัยมุงคุณ
2. นายบัญชา  ละมุลตรี
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กชายวิทย์ศรุต  หาญสุริย์
2. เด็กชายวีระภาพ  ช่วยปุ้ง
 
1. นางสุมาลี  แสนสีลา
2. นางนงลักษณ์  แสงชาลี
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 1. เด็กชายทัชธนากรณ์  ลุนบง
2. นางสาววริดา  ประจันตะเสน
 
1. นางสมบัติ  ดาวังปา
2. นางนุจรินทร์  โคตรสวรรค์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลุนจันทา
2. เด็กชายทรงยศ  หินแก้ว
3. เด็กหญิงอินทิรา  ชินทะนาม
 
1. นางจุไรพร  สาวิกันย์
2. นางอรุณรัตน์  ดรเสนา
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 1. เด็กชายธนกร  อเนกะเวียง
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  คำสวัสดิ์
3. เด็กชายวิจิตรจินดา  นามวิเศษ
 
1. นางสาวพิศเสวต  สุดวิเศษ
2. นางสาวภัทราภรณ์  ประชานันท์
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายภูรินทร์  ขาวสะอาดคับ
 
1. นายธนวุฒิ  โคตรลุน
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กชายพุทธพงศ์  นันท์ธราดล
 
1. นายอัครพงษ์  ศรศักดา
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กชายศุภฤกษ์  โนนศรี
 
1. นายสังคม  ชนะโยธา
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 1. เด็กชายศิริวัฒน์  ดรนาม
 
1. นายดุสิต  สื่อกลาง
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 1. เด็กชายไกรวิทย์  แก้วล้วน
 
1. นายประมวล  ดาทุมมา
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายนราเทพ  แดงสนาม
 
1. นายโกมินทร์  คนกลาง
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 1. เด็กชายศักกรินทร์  ชาแก้ว
 
1. นางทองย่อย  ภาระหันต์
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ตะโนนทอง
 
1. นายนายศุฑิอรรถ  ผาพิมพ์
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์ทุย
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หลักทอง
3. เด็กหญิงกันยรัตน์  สีจันลี
4. เด็กหญิงกุลธิดา  แสงอ่อน
5. เด็กหญิงครองขวัญ  จันทร์เพ็ง
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภูสีโสม
7. เด็กชายฐากูร  จันทะวงษ์
8. เด็กชายณชวนนท์  แสนราษฎร์
9. เด็กหญิงณัฏฐิรัตน์  ยศพล
10. เด็กหญิงณัฐชยา  หมอแพทย์
11. เด็กหญิงณัฐธิชา  ละมูลมอญ
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขามธาตุ
13. เด็กหญิงณัฐสุดา  เอี่ยมวัฒนะ
14. เด็กหญิงนริศรา  ศรีอรรคพรหม
15. เด็กชายพัฒนพงศ์  ขันสุวรรณา
16. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อิ่มนาง
17. เด็กหญิงภัทราพา  ทายิดา
18. เด็กชายภาคิน  เนตรสว่าง
19. เด็กชายภูรินทร์  ขาวสะอาด
20. เด็กชายภูริพัฒน์  ราชำ
21. เด็กชายรชต  น้อยทรง
22. เด็กชายรัชตพล  จันทร์เพ็ง
23. เด็กชายวันมงคล  จันทรดี
24. เด็กชายศิวกร  ทองดีพันธ์
25. เด็กหญิงสาธิตา  เวชชัชศาสตร์
26. เด็กหญิงสิริณัฐชา  เนื่องภักดี
27. เด็กหญิงสุพิชญา  อินทรโด
28. เด็กหญิงหทัยชนก  สังหาวิทย์
29. เด็กชายอภิเดช  ณะศรี
30. เด็กหญิงอัยลดา  สุดงูเหลือม
 
1. นางสิริวัน  วรรณห้วย
2. นางกนกกาญจญ์  เฟื่องฟูสถิตย์
3. นายชนะชัย  ขจรเดช
4. นายธนวุฒิ  โคตรลุน
5. นางสาววันวิสา  คล่องใจ
6. นายวุฒิชัย  ปรีพลู
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พิมพะลับ
2. เด็กชายกฤษดา  จันทร์โม้
3. เด็กชายคนิน  คำภูเวียง
4. เด็กชายจักรพงษ์  เวียงคำ
5. เด็กชายจักรพรรดิ์  เวียงคำ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตรจันทร์
7. นางสาวจุฑามาศ  คำสวัสดิ์
8. เด็กหญิงชาริสา  นาไชย
9. นางสาวณัฐนิชา  นาชัย
10. เด็กชายถิรวัฒน์  ถมคำ
11. เด็กชายทัศนพงษ์  เวียงคำ
12. เด็กชายธนพล  เงาะเศษ
13. เด็กหญิงธีติยา  องค์นาม
14. เด็กชายธเนศพล  ชินคำ
15. เด็กชายปิยพงษ์  นามหานวล
16. เด็กชายปิยพัด  แหยมแก้ว
17. เด็กหญิงปิยวรรณ  แหยมแก้ว
18. เด็กชายพชร  องค์นาม
19. เด็กหญิงพิมพิศา  ไชยราช
20. เด็กชายรัฐศาสตร์  อ่อนสุด
21. เด็กหญิงรุจิราพร  ภาพโสภา
22. เด็กชายรุ่งโรจน์  พันธุ์ชิน
23. นางสาววิลาวัลย์  ศรีหนองบัว
24. เด็กชายวีระวุฒิ  สอนสมนึก
25. เด็กหญิงศิรินันท์  ผ่านวงษ์
26. เด็กหญิงสุกัญญา  สุเพ็งคำ
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  เตินเตือน
28. เด็กหญิงอริสรา  ใจดี
29. เด็กหญิงอริสา  ทาดัน
30. เด็กชายไกรวิทย์  แก้วล้วน
 
1. นายประมวล  ดาทุมมา
2. นายสุนทร  แก้วล้วน
3. นายธันธร  สิงโสภา
4. นายสาคร  อุ่นผาง
5. นางนิตยา  อุ่นผาง
6. นางสาวจิราภรณ์  คำวงษา
7. นายชินกรณ์  หูตาชัย