สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สนามบิน 26 8 8 42 49 11 7 1 67
2 อนุบาลขอนแก่น 19 10 9 38 47 8 2 2 57
3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 9 3 1 13 15 6 1 0 22
4 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 7 4 2 13 20 7 3 1 30
5 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 7 2 2 11 13 3 3 3 19
6 บ้านแดงน้อย 6 6 3 15 26 3 0 0 29
7 บ้านหินลาดวังตอ 6 4 6 16 29 19 4 5 52
8 หนองตูมหนองงูเหลือม 5 6 2 13 17 6 3 1 26
9 ชุมชนบ้านท่าพระ 5 1 4 10 14 6 2 2 22
10 บ้านหนองแสงโคกน้อย 4 6 4 14 21 5 4 1 30
11 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 4 5 3 12 21 5 2 1 28
12 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 4 3 4 11 16 5 0 0 21
13 พัฒนาเด็ก 4 2 4 10 12 2 0 1 14
14 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 4 2 3 9 12 3 3 0 18
15 บ้านหนองหิน 4 1 2 7 16 5 3 2 24
16 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 4 1 0 5 8 2 0 0 10
17 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 3 5 1 9 15 7 2 0 24
18 บ้านม่วง 3 3 4 10 19 2 0 0 21
19 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 3 3 3 9 20 5 1 1 26
20 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 3 3 1 7 14 8 1 1 23
21 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 3 3 1 7 14 8 0 0 22
22 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 3 2 3 8 15 3 1 0 19
23 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 3 1 2 6 6 2 0 0 8
24 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 3 1 1 5 8 4 0 1 12
25 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 3 1 1 5 8 2 1 1 11
26 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 3 1 1 5 7 3 0 2 10
27 บ้านเป็ด 3 0 0 3 9 1 1 1 11
28 บ้านดอนบม 2 5 4 11 18 6 2 1 26
29 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 2 3 2 7 13 7 1 1 21
30 บ้านโนนรังวิทยาคาร 2 3 1 6 15 5 2 0 22
31 บ้านโคกแปะ 2 3 0 5 12 0 0 1 12
32 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 2 2 1 5 6 0 0 0 6
33 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 2 2 0 4 12 4 3 1 19
34 บ้านค้อท่อนน้อย 2 1 5 8 11 11 1 0 23
35 โคกงามวิทยาคาร 2 1 4 7 17 3 2 3 22
36 บ้านซำจานเนินทอง 2 1 0 3 5 2 1 0 8
37 บ้านหนองหัววัว 2 1 0 3 4 0 0 0 4
38 ชุมชนบ้านพระยืน 2 0 2 4 8 4 1 0 13
39 บ้านบะยาว 2 0 2 4 5 2 0 0 7
40 บ้านหนองปิง 2 0 1 3 6 1 0 0 7
41 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 2 0 1 3 4 0 0 0 4
42 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1 3 6 10 24 8 3 1 35
43 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 3 4 8 13 4 2 2 19
44 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 1 3 1 5 11 5 4 2 20
45 บ้านหนองเบ็ญ 1 3 1 5 10 1 0 2 11
46 บ้านโนนท่อนวิทยา 1 3 0 4 15 9 1 3 25
47 สระแก้วราษฎร์บำรุง 1 2 1 4 7 0 0 0 7
48 พิมพ์ใจวิทย์ 1 2 0 3 13 20 2 3 35
49 บ้านเหล่านางาม 1 2 0 3 4 2 1 0 7
50 อนุบาลพิกุลทิพย์ 1 1 3 5 14 3 3 3 20
51 บ้านโสกแต้ 1 1 2 4 13 6 3 3 22
52 หนองโพธิ์ประชานุกูล 1 1 2 4 5 8 2 0 15
53 บ้านทองหลาง 1 1 1 3 5 4 1 1 10
54 การกุศลวัดหนองแวง 1 1 1 3 4 1 1 0 6
55 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 1 1 1 3 3 0 1 1 4
56 ไพบูลย์วิทยา 1 1 0 2 7 6 0 0 13
57 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 1 1 0 2 6 2 0 0 8
58 บ้านวังโพน 1 1 0 2 4 3 0 0 7
59 ชุมชนบ้านหนองบัว 1 0 1 2 5 0 0 0 5
60 ขอนแก่นคริสเตียน 1 0 1 2 3 3 0 0 6
61 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 1 0 1 2 3 0 1 2 4
62 บ้านป่าส่าน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
63 บ้านนาเพียง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
64 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
65 บ้านโคกนางามปลาเซียม 1 0 0 1 6 3 1 1 10
66 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 1 0 0 1 3 3 0 1 6
67 บ้านโคกฟันโปง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
68 ไตรมิตรวิทยาคาร 1 0 0 1 2 3 0 2 5
69 บ้านโคกท่า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 วัดศรีจันทร์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 บ้านโนนกู่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 ชุมชนบ้านฝาง 0 4 2 6 13 5 3 0 21
75 บ้านโนนม่วง 0 4 2 6 11 3 2 2 16
76 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 0 4 1 5 12 6 4 1 22
77 บ้านสะอาด 0 3 3 6 14 4 2 0 20
78 บ้านงิ้ว 0 3 2 5 5 7 0 0 12
79 บ้านหนองหลุบ 0 3 1 4 9 4 1 0 14
80 กัลยาณีวิทยา 0 2 4 6 11 2 0 2 13
81 อนุบาลตั้งใจ 0 2 0 2 6 2 0 1 8
82 หินกองวิทยา 0 2 0 2 5 0 1 0 6
83 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 0 1 2 3 7 2 1 2 10
84 บ้านโนนบ่อ 0 1 2 3 5 4 6 0 15
85 ห้วยหว้าวิทยาคม 0 1 1 2 9 3 2 1 14
86 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 0 1 1 2 8 4 1 0 13
87 บ้านป่าหม้อหนองคู 0 1 1 2 8 1 0 1 9
88 บ้านชาด 0 1 1 2 5 1 0 0 6
89 บ้านท่าพระเนาว์ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
90 สองภาษากรประภาภัทร 0 1 1 2 2 0 0 0 2
91 บ้านหนองคลอง 0 1 0 1 6 4 2 1 12
92 บ้านกระเดื่อง 0 1 0 1 5 2 0 0 7
93 บ้านโจดศรีวิชัย 0 1 0 1 5 1 0 0 6
94 สวนสนขอนแก่น 0 1 0 1 3 3 0 0 6
95 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 0 1 0 1 2 4 0 2 6
96 บ้านม่วงโป้ 0 1 0 1 2 3 2 2 7
97 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
98 บ้านป่าหวาย 0 1 0 1 2 1 2 0 5
99 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 0 1 0 1 1 1 0 1 2
100 บ้านโนนค้อ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
101 กุดนางทุย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านนาล้อม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 0 0 2 2 12 9 1 5 22
104 บ้านบ่อแก 0 0 1 1 5 2 0 5 7
105 บ้านเหล่านาดี 0 0 1 1 4 3 1 1 8
106 บ้านโนนลาน 0 0 1 1 4 1 0 0 5
107 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 4 1 0 0 5
108 บ้านโคกล่าม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
109 หนองชาดพิทยาคม 0 0 1 1 3 5 0 2 8
110 ลาดนาเพียง 0 0 1 1 3 1 0 1 4
111 บ้านดอนยาง 0 0 1 1 2 1 3 0 6
112 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
113 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 0 0 1 1 2 0 2 1 4
114 บ้านเลิง 0 0 1 1 2 0 1 2 3
115 เอกศึกษาขอนแก่น 0 0 1 1 1 3 0 1 4
116 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 บ้านแก่นเท่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 0 0 1 1 0 3 2 2 5
119 เพ็ญบุรี 0 0 1 1 0 1 0 0 1
120 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 8 1 1 1 10
121 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 0 0 0 0 6 4 0 2 10
122 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 0 0 0 0 4 3 2 0 9
123 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
124 บ้านโนนเรือง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
125 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 0 0 0 3 1 1 0 5
126 บ้านคำหญ้าแดง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
127 บ้านดอนหันวิทยาสาร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
128 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
129 บ้านดอนช้าง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
130 บ้านบึงแก 0 0 0 0 2 2 2 0 6
131 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
132 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านหินขาว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
135 บ้านดงเก่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านแก่นประดู่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
138 บ้านคำบอน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
139 บ้านห้วยชัน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
140 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 พงษ์ภิญโญ 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 อนุบาลปานทิพย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 สุรัสวดี 0 0 0 0 1 0 0 3 1
145 บ้านค้อ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
146 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านดงพอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านศิลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองคู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองค้ากลางฮุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านโจดใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 อนุบาลพรสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 เขื่อนกระพี้ศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านบึงฉิม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
157 บ้านตอกแป้น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
158 หนองไผ่มอดินแดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
159 บ้านหนองปอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 โชคมณีศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
161 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านเหล่าเกวียนหัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านโกทา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านไก่นา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านดอนหญ้านาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 เมทนีดล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 211 186 170 567 1,091 429 134 110 1,654