สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สนามบิน 23 7 7 37 43 11 7 1 61
2 อนุบาลขอนแก่น 17 9 7 33 44 6 2 2 52
3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 9 3 1 13 15 6 1 0 22
4 บ้านแดงน้อย 6 5 2 13 23 2 0 0 25
5 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 6 2 1 9 11 3 3 3 17
6 บ้านหินลาดวังตอ 5 3 6 14 25 17 4 5 46
7 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 5 3 2 10 16 7 3 1 26
8 ชุมชนบ้านท่าพระ 5 1 3 9 12 6 2 2 20
9 บ้านหนองแสงโคกน้อย 4 6 4 14 21 4 4 1 29
10 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 4 5 2 11 20 5 2 1 27
11 พัฒนาเด็ก 4 2 4 10 12 2 0 1 14
12 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 4 2 2 8 11 3 3 0 17
13 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 4 1 0 5 8 2 0 0 10
14 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 3 4 0 7 13 6 2 0 21
15 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 3 3 3 9 20 5 1 1 26
16 บ้านหนองหิน 3 1 2 6 15 5 3 2 23
17 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 3 1 1 5 8 2 1 1 11
18 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 3 1 1 5 7 3 0 2 10
19 บ้านม่วง 2 3 3 8 16 2 0 0 18
20 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 2 3 3 8 12 5 0 0 17
21 หนองตูมหนองงูเหลือม 2 3 1 6 9 6 3 1 18
22 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 2 2 1 5 6 0 0 0 6
23 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 2 2 0 4 12 4 3 1 19
24 บ้านโคกแปะ 2 2 0 4 11 0 0 1 11
25 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 2 1 3 6 12 3 1 0 16
26 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 2 1 1 4 5 3 0 1 8
27 บ้านหนองหัววัว 2 1 0 3 4 0 0 0 4
28 บ้านหนองปิง 2 0 1 3 6 1 0 0 7
29 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 2 0 1 3 4 0 0 0 4
30 บ้านดอนบม 1 5 4 10 16 5 2 1 23
31 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1 3 5 9 22 8 3 1 33
32 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 3 4 8 13 4 2 2 19
33 บ้านหนองเบ็ญ 1 3 1 5 10 1 0 2 11
34 บ้านโนนท่อนวิทยา 1 3 0 4 15 9 1 3 25
35 บ้านโนนรังวิทยาคาร 1 2 1 4 11 4 2 0 17
36 พิมพ์ใจวิทย์ 1 2 0 3 13 20 2 3 35
37 อนุบาลพิกุลทิพย์ 1 1 3 5 14 3 3 3 20
38 โคกงามวิทยาคาร 1 1 3 5 13 3 2 3 18
39 บ้านโสกแต้ 1 1 2 4 13 6 3 3 22
40 การกุศลวัดหนองแวง 1 1 1 3 4 1 1 0 6
41 สระแก้วราษฎร์บำรุง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
42 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 1 1 1 3 3 0 1 1 4
43 ไพบูลย์วิทยา 1 1 0 2 7 6 0 0 13
44 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 1 1 0 2 6 2 0 0 8
45 บ้านวังโพน 1 1 0 2 4 3 0 0 7
46 บ้านเหล่านางาม 1 1 0 2 3 1 1 0 5
47 บ้านค้อท่อนน้อย 1 0 5 6 8 10 1 0 19
48 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 1 0 2 3 3 2 0 0 5
49 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1 0 1 2 6 5 1 1 12
50 ชุมชนบ้านหนองบัว 1 0 1 2 5 0 0 0 5
51 ขอนแก่นคริสเตียน 1 0 1 2 3 3 0 0 6
52 บ้านบะยาว 1 0 1 2 3 2 0 0 5
53 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 1 0 1 2 3 0 1 2 4
54 บ้านป่าส่าน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
55 บ้านนาเพียง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
56 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 1 0 0 1 8 7 0 0 15
57 บ้านเป็ด 1 0 0 1 6 0 1 1 7
58 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 1 0 0 1 3 3 0 1 6
59 บ้านซำจานเนินทอง 1 0 0 1 3 2 1 0 6
60 ไตรมิตรวิทยาคาร 1 0 0 1 2 3 0 2 5
61 บ้านโคกท่า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 วัดศรีจันทร์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านโนนกู่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 ชุมชนบ้านฝาง 0 4 2 6 13 5 3 0 21
66 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 0 4 1 5 10 5 4 0 19
67 บ้านสะอาด 0 3 3 6 12 4 2 0 18
68 บ้านโนนม่วง 0 3 1 4 8 3 2 2 13
69 บ้านหนองหลุบ 0 3 1 4 7 3 1 0 11
70 กัลยาณีวิทยา 0 2 4 6 11 2 0 2 13
71 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 0 2 1 3 9 4 4 2 17
72 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 0 2 1 3 8 6 1 1 15
73 บ้านงิ้ว 0 2 1 3 3 7 0 0 10
74 อนุบาลตั้งใจ 0 2 0 2 6 2 0 1 8
75 หินกองวิทยา 0 2 0 2 5 0 1 0 6
76 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 0 1 2 3 7 2 1 2 10
77 หนองโพธิ์ประชานุกูล 0 1 2 3 3 8 2 0 13
78 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 0 1 1 2 8 4 1 0 13
79 บ้านป่าหม้อหนองคู 0 1 1 2 8 1 0 1 9
80 บ้านทองหลาง 0 1 1 2 4 3 1 1 8
81 สองภาษากรประภาภัทร 0 1 1 2 2 0 0 0 2
82 บ้านหนองคลอง 0 1 0 1 4 2 2 1 8
83 บ้านชาด 0 1 0 1 4 1 0 0 5
84 สวนสนขอนแก่น 0 1 0 1 3 3 0 0 6
85 บ้านม่วงโป้ 0 1 0 1 2 3 2 2 7
86 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 0 1 0 1 2 2 0 2 4
87 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
88 บ้านป่าหวาย 0 1 0 1 2 1 2 0 5
89 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 0 1 0 1 1 1 0 1 2
90 บ้านโนนค้อ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
91 กุดนางทุย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านนาล้อม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 0 0 2 2 12 9 1 5 22
94 บ้านโนนบ่อ 0 0 2 2 4 3 6 0 13
95 ชุมชนบ้านพระยืน 0 0 1 1 5 3 1 0 9
96 บ้านเหล่านาดี 0 0 1 1 4 3 1 1 8
97 บ้านบ่อแก 0 0 1 1 4 2 0 5 6
98 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
99 บ้านโคกล่าม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
100 หนองชาดพิทยาคม 0 0 1 1 3 5 0 2 8
101 บ้านดอนยาง 0 0 1 1 2 1 3 0 6
102 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
103 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 0 0 1 1 2 0 2 1 4
104 บ้านเลิง 0 0 1 1 2 0 1 2 3
105 เอกศึกษาขอนแก่น 0 0 1 1 1 3 0 1 4
106 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านแก่นเท่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 0 0 1 1 0 3 2 2 5
110 เพ็ญบุรี 0 0 1 1 0 1 0 0 1
111 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 8 1 1 1 10
112 ห้วยหว้าวิทยาคม 0 0 0 0 4 3 2 1 9
113 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 0 0 0 0 4 3 2 0 9
114 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
115 บ้านโนนเรือง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
116 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 0 0 0 0 3 4 0 2 7
117 บ้านโคกนางามปลาเซียม 0 0 0 0 3 3 1 1 7
118 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 0 0 0 3 1 1 0 5
119 บ้านกระเดื่อง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
120 บ้านดอนหันวิทยาสาร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
121 บ้านโจดศรีวิชัย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
122 บ้านดอนช้าง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
123 บ้านบึงแก 0 0 0 0 2 2 2 0 6
124 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
125 ลาดนาเพียง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
126 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
127 บ้านโคกฟันโปง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
128 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
130 บ้านหินขาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านท่าพระเนาว์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 บ้านดงเก่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านแก่นประดู่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
135 บ้านคำบอน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
136 บ้านคำหญ้าแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 อนุบาลปานทิพย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 สุรัสวดี 0 0 0 0 1 0 0 3 1
142 บ้านค้อ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
143 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านศิลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองคู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านหนองค้ากลางฮุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านห้วยชัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านโจดใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 อนุบาลพรสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 เขื่อนกระพี้ศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านบึงฉิม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
154 บ้านตอกแป้น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 หนองไผ่มอดินแดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 บ้านหนองปอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
157 โชคมณีศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
158 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
159 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านเหล่าเกวียนหัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านโกทา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านไก่นา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 พงษ์ภิญโญ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านดอนหญ้านาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 เมทนีดล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 168 154 145 467 939 394 134 108 1,467