สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลขอนแก่น 44 6 2 2 52
2 สนามบิน 43 11 7 1 61
3 บ้านหินลาดวังตอ 25 17 4 5 46
4 บ้านแดงน้อย 23 2 0 0 25
5 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 22 8 3 1 33
6 บ้านหนองแสงโคกน้อย 21 4 4 1 29
7 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 20 5 2 1 27
8 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 20 5 1 1 26
9 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 16 7 3 1 26
10 บ้านดอนบม 16 5 2 1 23
11 บ้านม่วง 16 2 0 0 18
12 บ้านโนนท่อนวิทยา 15 9 1 3 25
13 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 15 6 1 0 22
14 บ้านหนองหิน 15 5 3 2 23
15 อนุบาลพิกุลทิพย์ 14 3 3 3 20
16 พิมพ์ใจวิทย์ 13 20 2 3 35
17 บ้านโสกแต้ 13 6 3 3 22
18 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 13 6 2 0 21
19 ชุมชนบ้านฝาง 13 5 3 0 21
20 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 13 4 2 2 19
21 โคกงามวิทยาคาร 13 3 2 3 18
22 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 12 9 1 5 22
23 ชุมชนบ้านท่าพระ 12 6 2 2 20
24 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 12 5 0 0 17
25 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 12 4 3 1 19
26 บ้านสะอาด 12 4 2 0 18
27 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 12 3 1 0 16
28 พัฒนาเด็ก 12 2 0 1 14
29 บ้านโนนรังวิทยาคาร 11 4 2 0 17
30 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 11 3 3 3 17
31 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 11 3 3 0 17
32 กัลยาณีวิทยา 11 2 0 2 13
33 บ้านโคกแปะ 11 0 0 1 11
34 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 10 5 4 0 19
35 บ้านหนองเบ็ญ 10 1 0 2 11
36 หนองตูมหนองงูเหลือม 9 6 3 1 18
37 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 9 4 4 2 17
38 บ้านค้อท่อนน้อย 8 10 1 0 19
39 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 8 7 0 0 15
40 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 8 6 1 1 15
41 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 8 4 1 0 13
42 บ้านโนนม่วง 8 3 2 2 13
43 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 8 2 1 1 11
44 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 8 2 0 0 10
45 บ้านโคกกว้าง 8 1 1 1 10
46 บ้านป่าหม้อหนองคู 8 1 0 1 9
47 ไพบูลย์วิทยา 7 6 0 0 13
48 บ้านหนองหลุบ 7 3 1 0 11
49 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 7 3 0 2 10
50 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 7 2 1 2 10
51 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 6 5 1 1 12
52 อนุบาลตั้งใจ 6 2 0 1 8
53 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 6 2 0 0 8
54 บ้านหนองปิง 6 1 0 0 7
55 บ้านเป็ด 6 0 1 1 7
56 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 6 0 0 0 6
57 ชุมชนบ้านพระยืน 5 3 1 0 9
58 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 5 3 0 1 8
59 หินกองวิทยา 5 0 1 0 6
60 ชุมชนบ้านหนองบัว 5 0 0 0 5
61 บ้านโนนบ่อ 4 3 6 0 13
62 ห้วยหว้าวิทยาคม 4 3 2 1 9
63 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 4 3 2 0 9
64 บ้านทองหลาง 4 3 1 1 8
65 บ้านเหล่านาดี 4 3 1 1 8
66 บ้านวังโพน 4 3 0 0 7
67 บ้านหนองคลอง 4 2 2 1 8
68 บ้านบ่อแก 4 2 0 5 6
69 การกุศลวัดหนองแวง 4 1 1 0 6
70 บ้านชาด 4 1 0 0 5
71 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 4 1 0 0 5
72 บ้านโนนเรือง 4 1 0 0 5
73 บ้านหนองหัววัว 4 0 0 0 4
74 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 4 0 0 0 4
75 สระแก้วราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
76 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 4 0 0 0 4
77 บ้านโคกล่าม 4 0 0 0 4
78 หนองโพธิ์ประชานุกูล 3 8 2 0 13
79 บ้านงิ้ว 3 7 0 0 10
80 หนองชาดพิทยาคม 3 5 0 2 8
81 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 3 4 0 2 7
82 บ้านโคกนางามปลาเซียม 3 3 1 1 7
83 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 3 3 0 1 6
84 ขอนแก่นคริสเตียน 3 3 0 0 6
85 สวนสนขอนแก่น 3 3 0 0 6
86 บ้านซำจานเนินทอง 3 2 1 0 6
87 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 3 2 0 0 5
88 บ้านบะยาว 3 2 0 0 5
89 บ้านเหล่านางาม 3 1 1 0 5
90 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 3 1 1 0 5
91 บ้านกระเดื่อง 3 1 0 0 4
92 บ้านดอนหันวิทยาสาร 3 1 0 0 4
93 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 3 0 1 2 4
94 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 3 0 1 1 4
95 บ้านโจดศรีวิชัย 3 0 0 0 3
96 บ้านดอนช้าง 2 4 0 0 6
97 บ้านม่วงโป้ 2 3 2 2 7
98 ไตรมิตรวิทยาคาร 2 3 0 2 5
99 บ้านบึงแก 2 2 2 0 6
100 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 2 2 0 2 4
101 บ้านดอนยาง 2 1 3 0 6
102 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 2 1 2 0 5
103 บ้านป่าหวาย 2 1 2 0 5
104 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 2 1 0 2 3
105 ลาดนาเพียง 2 1 0 1 3
106 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 2 1 0 0 3
107 บ้านหนองกุงน้อย 2 1 0 0 3
108 บ้านโคกฟันโปง 2 1 0 0 3
109 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 2 1 0 0 3
110 บ้านโนนลาน 2 1 0 0 3
111 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 2 0 2 1 4
112 บ้านเลิง 2 0 1 2 3
113 บ้านป่าส่าน 2 0 0 0 2
114 บ้านนาเพียง 2 0 0 0 2
115 บ้านโคกท่า 2 0 0 0 2
116 วัดศรีจันทร์ 2 0 0 0 2
117 สองภาษากรประภาภัทร 2 0 0 0 2
118 บ้านหินขาว 2 0 0 0 2
119 บ้านท่าพระเนาว์ 2 0 0 0 2
120 บ้านดงเก่า 2 0 0 0 2
121 บ้านแก่นประดู่ 2 0 0 0 2
122 เอกศึกษาขอนแก่น 1 3 0 1 4
123 บ้านดงกลาง 1 2 1 0 4
124 บ้านคำบอน 1 2 0 0 3
125 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 1 1 0 1 2
126 บ้านคำหญ้าแดง 1 1 0 0 2
127 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 1 1 0 0 2
128 บ้านหนองบัวน้อย 1 1 0 0 2
129 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 1 1 0 0 2
130 อนุบาลปานทิพย์ 1 1 0 0 2
131 บ้านโนนค้อ 1 0 1 0 2
132 สุรัสวดี 1 0 0 3 1
133 บ้านค้อ 1 0 0 1 1
134 บ้านโนนกู่ 1 0 0 0 1
135 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 0 0 0 1
136 กุดนางทุย 1 0 0 0 1
137 บ้านนาล้อม 1 0 0 0 1
138 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 0 0 0 1
139 บ้านแก่นเท่า 1 0 0 0 1
140 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 1 0 0 0 1
141 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 1 0 0 0 1
142 บ้านศิลา 1 0 0 0 1
143 บ้านหนองคู 1 0 0 0 1
144 บ้านหนองค้ากลางฮุง 1 0 0 0 1
145 บ้านห้วยชัน 1 0 0 0 1
146 บ้านโจดใหญ่ 1 0 0 0 1
147 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
148 อนุบาลพรสวรรค์ 1 0 0 0 1
149 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 0 0 0 1
150 เขื่อนกระพี้ศึกษา 1 0 0 0 1
151 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 0 3 2 2 5
152 บ้านบึงฉิม 0 2 1 0 3
153 บ้านตอกแป้น 0 2 0 0 2
154 หนองไผ่มอดินแดง 0 2 0 0 2
155 บ้านหนองปอ 0 1 1 0 2
156 โชคมณีศึกษา 0 1 0 2 1
157 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 0 1 0 1 1
158 เพ็ญบุรี 0 1 0 0 1
159 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 1 0 0 1
160 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 0 1 0 0 1
161 บ้านเหล่าเกวียนหัก 0 1 0 0 1
162 บ้านโกทา 0 1 0 0 1
163 บ้านไก่นา 0 1 0 0 1
164 พงษ์ภิญโญ 2 0 1 0 0 1
165 บ้านดอนหญ้านาง 0 0 0 0 0
166 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 0 0 0 0 0
167 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0
168 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 0 0 0 0 0
169 เมทนีดล 0 0 0 0 0
รวม 939 394 134 108 1,575