สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สนามบิน 49 11 7 1 67
2 อนุบาลขอนแก่น 47 8 2 2 57
3 บ้านหินลาดวังตอ 29 19 4 5 52
4 บ้านแดงน้อย 26 3 0 0 29
5 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 24 8 3 1 35
6 บ้านหนองแสงโคกน้อย 21 5 4 1 30
7 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 21 5 2 1 28
8 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 20 7 3 1 30
9 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 20 5 1 1 26
10 บ้านม่วง 19 2 0 0 21
11 บ้านดอนบม 18 6 2 1 26
12 หนองตูมหนองงูเหลือม 17 6 3 1 26
13 โคกงามวิทยาคาร 17 3 2 3 22
14 บ้านหนองหิน 16 5 3 2 24
15 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 16 5 0 0 21
16 บ้านโนนท่อนวิทยา 15 9 1 3 25
17 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 15 7 2 0 24
18 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 15 6 1 0 22
19 บ้านโนนรังวิทยาคาร 15 5 2 0 22
20 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 15 3 1 0 19
21 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 14 8 1 1 23
22 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 14 8 0 0 22
23 ชุมชนบ้านท่าพระ 14 6 2 2 22
24 บ้านสะอาด 14 4 2 0 20
25 อนุบาลพิกุลทิพย์ 14 3 3 3 20
26 พิมพ์ใจวิทย์ 13 20 2 3 35
27 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 13 7 1 1 21
28 บ้านโสกแต้ 13 6 3 3 22
29 ชุมชนบ้านฝาง 13 5 3 0 21
30 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 13 4 2 2 19
31 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 13 3 3 3 19
32 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 12 9 1 5 22
33 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 12 6 4 1 22
34 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 12 4 3 1 19
35 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 12 3 3 0 18
36 พัฒนาเด็ก 12 2 0 1 14
37 บ้านโคกแปะ 12 0 0 1 12
38 บ้านค้อท่อนน้อย 11 11 1 0 23
39 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 11 5 4 2 20
40 บ้านโนนม่วง 11 3 2 2 16
41 กัลยาณีวิทยา 11 2 0 2 13
42 บ้านหนองเบ็ญ 10 1 0 2 11
43 บ้านหนองหลุบ 9 4 1 0 14
44 ห้วยหว้าวิทยาคม 9 3 2 1 14
45 บ้านเป็ด 9 1 1 1 11
46 ชุมชนบ้านพระยืน 8 4 1 0 13
47 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 8 4 1 0 13
48 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 8 4 0 1 12
49 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 8 2 1 1 11
50 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 8 2 0 0 10
51 บ้านโคกกว้าง 8 1 1 1 10
52 บ้านป่าหม้อหนองคู 8 1 0 1 9
53 ไพบูลย์วิทยา 7 6 0 0 13
54 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 7 3 0 2 10
55 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 7 2 1 2 10
56 สระแก้วราษฎร์บำรุง 7 0 0 0 7
57 บ้านหนองคลอง 6 4 2 1 12
58 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 6 4 0 2 10
59 บ้านโคกนางามปลาเซียม 6 3 1 1 10
60 อนุบาลตั้งใจ 6 2 0 1 8
61 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 6 2 0 0 8
62 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 6 2 0 0 8
63 บ้านหนองปิง 6 1 0 0 7
64 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 6 0 0 0 6
65 หนองโพธิ์ประชานุกูล 5 8 2 0 15
66 บ้านงิ้ว 5 7 0 0 12
67 บ้านโนนบ่อ 5 4 6 0 15
68 บ้านทองหลาง 5 4 1 1 10
69 บ้านซำจานเนินทอง 5 2 1 0 8
70 บ้านบ่อแก 5 2 0 5 7
71 บ้านบะยาว 5 2 0 0 7
72 บ้านกระเดื่อง 5 2 0 0 7
73 บ้านชาด 5 1 0 0 6
74 บ้านโจดศรีวิชัย 5 1 0 0 6
75 หินกองวิทยา 5 0 1 0 6
76 ชุมชนบ้านหนองบัว 5 0 0 0 5
77 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 4 3 2 0 9
78 บ้านเหล่านาดี 4 3 1 1 8
79 บ้านวังโพน 4 3 0 0 7
80 บ้านเหล่านางาม 4 2 1 0 7
81 การกุศลวัดหนองแวง 4 1 1 0 6
82 บ้านโนนลาน 4 1 0 0 5
83 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 4 1 0 0 5
84 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 4 1 0 0 5
85 บ้านโนนเรือง 4 1 0 0 5
86 บ้านหนองหัววัว 4 0 0 0 4
87 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 4 0 0 0 4
88 บ้านท่าพระเนาว์ 4 0 0 0 4
89 บ้านโคกล่าม 4 0 0 0 4
90 หนองชาดพิทยาคม 3 5 0 2 8
91 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 3 3 0 1 6
92 ขอนแก่นคริสเตียน 3 3 0 0 6
93 สวนสนขอนแก่น 3 3 0 0 6
94 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 3 1 1 0 5
95 ลาดนาเพียง 3 1 0 1 4
96 บ้านโคกฟันโปง 3 1 0 0 4
97 บ้านคำหญ้าแดง 3 1 0 0 4
98 บ้านดอนหันวิทยาสาร 3 1 0 0 4
99 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 3 1 0 0 4
100 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 3 0 1 2 4
101 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 3 0 1 1 4
102 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 2 4 0 2 6
103 บ้านดอนช้าง 2 4 0 0 6
104 บ้านม่วงโป้ 2 3 2 2 7
105 ไตรมิตรวิทยาคาร 2 3 0 2 5
106 บ้านบึงแก 2 2 2 0 6
107 บ้านดอนยาง 2 1 3 0 6
108 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 2 1 2 0 5
109 บ้านป่าหวาย 2 1 2 0 5
110 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 2 1 0 2 3
111 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 2 1 0 0 3
112 บ้านหนองกุงน้อย 2 1 0 0 3
113 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 2 1 0 0 3
114 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 2 0 2 1 4
115 บ้านเลิง 2 0 1 2 3
116 บ้านหินขาว 2 0 0 1 2
117 บ้านป่าส่าน 2 0 0 0 2
118 บ้านนาเพียง 2 0 0 0 2
119 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 2 0 0 0 2
120 บ้านโคกท่า 2 0 0 0 2
121 วัดศรีจันทร์ 2 0 0 0 2
122 สองภาษากรประภาภัทร 2 0 0 0 2
123 บ้านดงเก่า 2 0 0 0 2
124 บ้านแก่นประดู่ 2 0 0 0 2
125 เอกศึกษาขอนแก่น 1 3 0 1 4
126 บ้านดงกลาง 1 2 1 0 4
127 บ้านคำบอน 1 2 0 0 3
128 บ้านห้วยชัน 1 2 0 0 3
129 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 1 1 0 1 2
130 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 1 1 0 0 2
131 บ้านหนองบัวน้อย 1 1 0 0 2
132 พงษ์ภิญโญ 2 1 1 0 0 2
133 อนุบาลปานทิพย์ 1 1 0 0 2
134 บ้านโนนค้อ 1 0 1 0 2
135 สุรัสวดี 1 0 0 3 1
136 บ้านค้อ 1 0 0 1 1
137 บ้านโนนกู่ 1 0 0 0 1
138 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 0 0 0 1
139 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
140 กุดนางทุย 1 0 0 0 1
141 บ้านนาล้อม 1 0 0 0 1
142 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 0 0 0 1
143 บ้านแก่นเท่า 1 0 0 0 1
144 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 1 0 0 0 1
145 บ้านดงพอง 1 0 0 0 1
146 บ้านศิลา 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองคู 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองค้ากลางฮุง 1 0 0 0 1
149 บ้านโจดใหญ่ 1 0 0 0 1
150 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
151 อนุบาลพรสวรรค์ 1 0 0 0 1
152 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 0 0 0 1
153 เขื่อนกระพี้ศึกษา 1 0 0 0 1
154 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 0 3 2 2 5
155 บ้านบึงฉิม 0 2 1 0 3
156 บ้านตอกแป้น 0 2 0 0 2
157 หนองไผ่มอดินแดง 0 2 0 0 2
158 บ้านหนองปอ 0 1 1 0 2
159 โชคมณีศึกษา 0 1 0 2 1
160 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 0 1 0 1 1
161 เพ็ญบุรี 0 1 0 0 1
162 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 0 1 0 0 1
163 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 0 1 0 0 1
164 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 1 0 0 1
165 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 0 1 0 0 1
166 บ้านเหล่าเกวียนหัก 0 1 0 0 1
167 บ้านโกทา 0 1 0 0 1
168 บ้านไก่นา 0 1 0 0 1
169 บ้านดอนหญ้านาง 0 0 0 0 0
170 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0
171 เมทนีดล 0 0 0 0 0
รวม 1,091 429 134 110 1,764