หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนกุดนางทุย 1 1 1
2 014 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 26 82 46
3 015 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 23 86 44
4 016 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 13 20 17
5 017 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 14 51 22
6 018 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 5 20 12
7 013 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 13 45 21
8 021 โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 0 0 0
9 036 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 9 29 14
10 037 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
11 038 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 21 47 36
12 043 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 24 44 37
13 046 โรงเรียนบ้านคำบอน 3 7 5
14 047 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง 4 5 5
15 048 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 8 16 12
16 049 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 2 4 3
17 045 โรงเรียนบ้านค้อ 2 5 4
18 044 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 24 60 38
19 059 โรงเรียนบ้านงิ้ว 12 26 16
20 062 โรงเรียนบ้านชาด 6 13 10
21 063 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 9 16 13
22 064 โรงเรียนบ้านดงกลาง 4 13 6
23 066 โรงเรียนบ้านดงพอง 1 1 1
24 065 โรงเรียนบ้านดงเก่า 2 6 4
25 067 โรงเรียนบ้านดอนช้าง 6 9 8
26 068 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 5 18 10
27 070 โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 2 4 3
28 071 โรงเรียนบ้านดอนบม 27 58 43
29 072 โรงเรียนบ้านดอนยาง 8 18 12
30 073 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 2 9 2
31 074 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 4 7 4
32 069 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 22 35 33
33 078 โรงเรียนบ้านตอกแป้น 2 4 3
34 080 โรงเรียนบ้านทองหลาง 12 46 18
35 082 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 25 46 36
36 081 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 5 13 9
37 083 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 28 44 34
38 085 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 3 2
39 084 โรงเรียนบ้านนาเพียง 2 4 3
40 086 โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 0 0 0
41 101 โรงเรียนบ้านบะยาว 7 13 11
42 103 โรงเรียนบ้านบึงฉิม 3 5 4
43 105 โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 0 0 0
44 104 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 30 61 47
45 102 โรงเรียนบ้านบึงแก 7 12 10
46 100 โรงเรียนบ้านบ่อแก 12 29 19
47 106 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี 0 0 0
48 107 โรงเรียนบ้านป่าส่าน 3 5 4
49 108 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 10 34 15
50 109 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 5 18 9
51 110 โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม 0 0 0
52 112 โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 1 1
53 113 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 2 4 3
54 115 โรงเรียนบ้านม่วง 22 54 41
55 116 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ 11 48 24
56 119 โรงเรียนบ้านวังโพน 7 19 12
57 120 โรงเรียนบ้านศิลา 1 1 1
58 121 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 7 19 11
59 122 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 3 7 6
60 123 โรงเรียนบ้านสะอาด 22 53 34
61 124 โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 5 8 7
62 127 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 8 28 15
63 128 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 3 4 4
64 129 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 6 12 9
65 130 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 0 0 0
66 132 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 14 39 24
67 134 โรงเรียนบ้านหนองคู 1 3 2
68 133 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 1 1 1
69 136 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 23 46 34
70 138 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 8 24 14
71 139 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 2 10 4
72 141 โรงเรียนบ้านหนองปอ 3 7 5
73 142 โรงเรียนบ้านหนองปิง 7 13 10
74 146 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 5 7 6
75 147 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 30 107 54
76 148 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 15 39 23
77 149 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 4 10 7
78 150 โรงเรียนบ้านหนองหิน 27 56 29
79 135 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 35 68 51
80 137 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 6 19 13
81 140 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 13 24 15
82 143 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 19 38 28
83 144 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 14 29 23
84 145 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 32 64 49
85 131 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 3 4 3
86 151 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 41 89 70
87 152 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 9 17 13
88 155 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 23 40 34
89 156 โรงเรียนบ้านหินขาว 6 26 8
90 157 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 3 2
91 158 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 61 170 104
92 159 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 12 39 24
93 153 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 3 8 3
94 154 โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 0 0 0
95 079 โรงเรียนบ้านเต่านอ 0 0 0
96 111 โรงเรียนบ้านเป็ด 12 20 16
97 114 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 2 4 4
98 118 โรงเรียนบ้านเลิง 5 19 10
99 117 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 0 0 0
100 160 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 1 5 2
101 162 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 7 15 11
102 163 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 7 16 9
103 164 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 9 19 14
104 161 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 1 1 1
105 040 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 2 4 2
106 039 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 3 1
107 075 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 29 52 41
108 076 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี 12 24 20
109 077 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 22 35 27
110 041 โรงเรียนบ้านโกทา 1 2 1
111 050 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 11 35 21
112 051 โรงเรียนบ้านโคกท่า 2 4 3
113 052 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม 15 34 25
114 054 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 4 13 6
115 055 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 4 8 5
116 057 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 3 6 5
117 056 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 22 43 33
118 058 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม 0 0 0
119 053 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 13 28 20
120 060 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 6 10 9
121 061 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 1 1 1
122 087 โรงเรียนบ้านโนนกู่ 1 3 2
123 089 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 2 4 3
124 090 โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 4 6 5
125 091 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 4 19 9
126 092 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 21 33 27
127 094 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 29 58 30
128 095 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 15 27 20
129 096 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 19 32 28
130 097 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 23 61 35
131 099 โรงเรียนบ้านโนนลาน 6 14 9
132 088 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 0 0 0
133 098 โรงเรียนบ้านโนนเรือง 5 9 7
134 093 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 0 0 0
135 126 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 5 8 7
136 125 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 33 63 51
137 042 โรงเรียนบ้านไก่นา 1 1 1
138 165 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 0 0 0
139 167 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 2 8 3
140 166 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง 0 0 0
141 168 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 28 65 42
142 181 โรงเรียนลาดนาเพียง 5 14 7
143 184 โรงเรียนสนามบิน 79 203 123
144 185 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 7 14 12
145 186 โรงเรียนสว่างมรรคา 0 0 0
146 187 โรงเรียนสว่างศิริพัฒนา 0 0 0
147 194 โรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 1 3 2
148 195 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 11 28 19
149 196 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 27 91 43
150 199 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 2 6 4
151 198 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 15 26 21
152 197 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 2 7 3
153 201 โรงเรียนหินกองวิทยา 6 8 8
154 202 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 1 5 2
155 200 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 17 51 29
156 205 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 59 164 102
157 212 โรงเรียนอนุบาลปานทิพย์ 2 4 2
158 229 โรงเรียนอานันทนวิทยา 0 0 0
159 010 โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 1 3 1
160 007 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 5 9 6
161 011 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 25 64 43
162 012 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 2 4 3
163 019 โรงเรียนโชคมณีศึกษา 3 7 4
164 022 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 7 14 9
165 035 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 21 66 40
166 192 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 0 0 0
167 001 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา 15 62 22
168 002 โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 5 22 11
169 003 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 6 22 9
170 005 โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล 0 0 0
171 008 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 6 53 12
172 009 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 0 0
173 020 โรงเรียนดรุณาลัย 0 0 0
174 170 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 15 18 15
175 169 โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสร 0 0 0
176 171 โรงเรียนพิกุลแก้วศึกษา 0 0 0
177 172 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 44 112 62
178 176 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 0 0 0
179 177 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 6 25 7
180 178 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 12 75 26
181 179 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 2 2
182 182 โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา 0 0 0
183 183 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 2 19 8
184 225 โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 6 30 7
185 188 โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร 2 8 3
186 193 โรงเรียนสุรัสวดี 5 11 9
187 203 โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ 0 0 0
188 206 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 0 0 0
189 208 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ 10 23 16
190 209 โรงเรียนอนุบาลนัฐสุดา 0 0 0
191 211 โรงเรียนอนุบาลบุญพร้อง 0 0 0
192 210 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 0 0 0
193 213 โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ 0 0 0
194 214 โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์ 0 0 0
195 215 โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์ 1 3 1
196 216 โรงเรียนอนุบาลพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น 0 0 0
197 217 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ 23 54 40
198 218 โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก 0 0 0
199 221 โรงเรียนอนุบาลราตรี 0 0 0
200 222 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ 0 0 0
201 223 โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง 0 0 0
202 224 โรงเรียนอนุบาลสมสวัสดิ์ 0 0 0
203 226 โรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ 0 0 0
204 227 โรงเรียนอนุบาลสามพี่น้อง 0 0 0
205 228 โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร 0 0 0
206 207 โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 3 2
207 219 โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ 0 0 0
208 220 โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา 0 0 0
209 204 โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา 0 0 0
210 231 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 4 6 5
211 173 โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 1 1
212 180 โรงเรียนเมทนีดล 1 0 0
213 230 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 5 14 9
214 175 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 13 29 21
215 174 โรงเรียนไพบูลย์วิทยาเต่านอ 0 0 0
216 024 โรงเรียนเทศบาลท่าพระ 0 0 0
217 189 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 55 36 18
218 190 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 25 35 23
219 191 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล 0 0 0
220 004 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 0 0 0
221 023 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 0 0 0
222 025 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 0 0 0
223 029 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 0 0 0
224 030 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 0 0 0
225 031 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 0 0 0
226 026 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 0 0 0
227 027 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 0 0 0
228 028 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด 0 0 0
229 032 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 0 0 0
230 033 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 0 0 0
231 034 โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่ 0 0 0
รวม 1922 4616 2905
7521

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]