หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอัจฉราพร อินทรทัพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวณยฎา พรพินิจวรครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นกรรมการ
3. นางจำรัสลักษณ์ เฉลิมแสนครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางโสภา จันทร์เทพย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
5. นางเสรีรัตน์ อามาตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายธีรภัทร์ ชมภูป้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก หล้าทูครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางพัชนี จันนาฝายครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางจินตนา ชนะโยธาครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายดำทมิฬ แสนสงผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอรินดา บรรณวงษาครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายวุฒิโชติ ไชยทุมครู โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการ
4. นางสาวนันทิยา ศรีเมืองบุญครู โรงเรียนบ้านโคกงามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นางทองย่อย ภาระหันต์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
3. นายกมล อรรคฮาตครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
4. นางจิตย์รัตน์ดา จิตหาญครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางอรสา นามบิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านางามประธานกรรมการ
2. นายประเคน ปานเรือนแสนครู โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
3. นางสาวปวรา วงศ์ปัญญาครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
4. นางจรินทร น้อยผางครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ โสรถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระประธานกรรมการ
2. นางประนอม ศรีมุงคุณครู โรงเรียนบ้านหนองชาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางพีรยา นามวงษาครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
4. นางอนงค์ ใจสนธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายเจนณรงค์ วิธีดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ยประธานกรรมการ
2. นายสมาน คำโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านลาดนาเพียงกรรมการ
3. นางอภิวรรณ ดวงจันทิพย์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางอัมพร อรรคแสงครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการ
5. นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายนิสิต สายโยคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสถาพร แก้วภูมิแห่ครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นางสายฝน สมจิตต์ครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา คำรงค์กุลครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายปรีดา แสนเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสารประธานกรรมการ
2. นางมณ๊รัตน์ สังกะคำครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นายสุเทพ ธงศิลาครู โรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางนิรมล จิตภิลัยครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายทินกร ชาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี3)ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ทองสุขครู โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
3. นางกนกวรรณ แก้วดอนหันครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
4. นางสมภาร กองแก้วครู โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ดวงอันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางขจร กองทุนครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
3. นางดาหวัน รุ่งวงษ์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
4. นางสุรีพร อิสสระวงษ์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายนุกูลกิจ คำสุดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดีประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ เสนามนตรีครู โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางเสวียง ผละผลครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางละเอียด จันทร์พุดครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางนวพร บุญล้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปิยะมาภรณ์ กาดนอกครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางมยุรี แอบกลิ่นจันทร์ครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯกรรมการ
4. นางประคอง วันทองครู โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ศรีนภาดรครู โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
3. นายชัยวิชิต มูลป้อมครู โรงเรียนโนนรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางอรนุช เหล็กชูชาติครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ประโพทังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ธนวัตวังกูรครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอารยา ชำนาญไพรครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ ราชภักดีครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายแสงสินธุ์ สำเริงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย อุดมฉวีครู โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ปานเรือนแสนครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
4. นางปภัสรา ใจทานครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายชาญชัย เดชพละโรงเรียนบ้านบึงฉิมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี อิ่มประสิทธิชัยอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางกุลณัฐฐา รุญเจริญโรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางมลิจันทร์ ฐิตินิรันดร์กุลโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุนกรรมการ
5. นางเริงฤดี พาเบ้าโรงเรียนหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
6. นางสาวบำเพ็ญ ดาสีวังปาโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ แก้วบ่อโรงเรียนบ้านดอนดู่ครุราษฏร์ฯประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ชยะบุตรโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายทวิช ผาจันทร์โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
4. นายวัชชิราวุฒิ ศรีโคตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางมลาวัลย์ นกหงส์โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พักวันโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวคำปลิว กองแก้วโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุนกรรมการ
3. นางสุวิมล ชินชูศักดิ์โรงเรียนสวนสนขอนแก่นกรรมการ
4. นางรำพรรณ นาอุดมโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ มุลตะกรโรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นางสาวสัตยา นาอุดมโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์โรงเรียนสงเปือยฮ่องเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เยาวมาตย์โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นางประทุม จำปานุ้ยโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจารุณี ผาสุขโรงเรียนหนองชาติพิทยาคมกรรมการ
5. นายอักขราวุธ กันหาป้องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
6. นางบุษบา บุญณะโชติโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ รักญาติโรงเรียนบึงสวางค์คุยโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไรพรรณ ขาวเมืองน้อยโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางนิศารัตน์ สพภูเขียวโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากรรมการ
4. นางชินวรรณ อาษาวังโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
5. นางอรทัย ใจศิริโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
6. นางสาวถนอมจิตร โคตระบุตรโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายภาณุพงศ์ นวลบุญมาโรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางอาจารีย์ ถนอมดำรงศักดิ์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางประทุม จำปานุ้ยโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
4. นางคำพู งอสอนโรงเรียนหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
5. นางสาวศิวาพร แสนสุภาโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
6. นางสุพัตรา พลพิมพ์โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายไวยากรณ์ ยะนะโชติโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศารัตน์ สพภูเขียวโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากรรมการ
3. นางประทุม จำปานุ้ยโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
4. นางบรรจบ นามพลกรังโรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาวศิวาพร แสนสุภาโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
6. นายธีรัชม์ กันตังโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประวิทย์ ทิพฤาตรีโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายพิภพ ก้านก่ำโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายปรีชา มหาวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
5. นายวิเชียร จันสาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
6. นายจักรพงษ์ โชติการณ์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสันติ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นางอุไรภรณ์ วงษ์เบาะโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นางนันทิยา ฤทธีโรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นายนัสกร มะลาศรีโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นายโฆษิต สิงชูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นกรรมการ
6. นางภัทริกา สีหาโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายฐปนรรฆ์ มังคะตาโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นายเกตุพงษ์ ภูวเกตานนท์โรงเรียนบ้านบึงฉิมกรรมการ
3. นางจรีภรณ์ ล่ามแขกโรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางวิเรืองรอง รู้ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
5. นางพัชรีย์ ป้องบุญจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่านางามกรรมการ
6. นางสุเนตร เทียมทะนงโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอร่าม ลอยคลังโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยประธานกรรมการ
2. ผศ.อารี พาวัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นางจิรอำไพ แก้วฉวีโรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นายไชยยงค์ สาสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางจันทร์มะณี ศรีเศษโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
6. นายภาวัต โทพันธ์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางจารุณี พุ่มมีโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางภาวัต โทพันธ์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร หมอยาโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ราษฎร์คุรุวิทยาคารกรรมการ
5. นายสยาม บุตรศรีโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ราษฎร์คุรุวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวานิตย์ นามศิริโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ชนะบุญโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ศรีอินจันทร์โรงเรียนบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ วันนาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร วรวสุวัสโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ จันทร์หัวโทนโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวาสนา โพธิลุขาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายนพนันท์ เหมนิธิโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตราษฎร์รังสฤษฏิ์)กรรมการ
3. นางแหวนใจ ภู่เงินโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางประดับศรี ไชยสิงห์โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำรวย อำมาตหินโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
3. นางจิรา รักษาภักดีโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางกนกพร สิริกมลาโรงเรียนสนามบินประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิวดี โกมาลย์โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายพรชัย บุญยืนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แรม สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางประครอง แสนไชยโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ศรีนามเพ็งโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางพรรณิภา เห็มสมัครโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ จำเริญสมโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางชุลีพร วรวสุวัสโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสนอง มหาวันโรงเรียนบ้านโนนลานประธานกรรมการ
2. นางจามรี สุวรรณราชโรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
3. นายไตรวิชญ์ ขันแก้วโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์พร บุญพงษ์โรงเรียนบ้านโนนเรืองประธานกรรมการ
2. นางบรรจง บุตรทาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ วรวสุวัสโรงเรียนบ้านซำจานเนินทองประธานกรรมการ
2. นางสุภลัคญ์ อุ่นทะยาโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางปรียา มะโนดีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายบุญช่วย วันทองโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายบุญชู บุตรแดงน้อยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงศธร พาเบ้าโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยกรรมการ
4. นายภัทรพงศ์ แก้ววงษาโรงเรียนแก่นเท่าพัฒศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย บุญสวัสดิ์กุลชัยโรงเรียนสนามบินประธานกรรมการ
2. นายจักร์กริช ชาทองยศโรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิชัยวุฒิ ละมูญมอญโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางทัศนภรณ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ภิญโญวรกุลโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นายวิทวัส โพธิลุขาโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางวณานิภา บุญสวัสดิ์กุลชัยโรงเรียนสนามบินประธานกรรมการ
2. นางทัศนภรณ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิชัยวุฒิ ละมูลมอญโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ ภิญโญวรกุลโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายพงศธร พาเบ้าโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายตรีประเสริฐ แสงศรีเรืองโรงเรียนโนนรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายธีรวัชร อ่อนเหล่าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสำราญ ประโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกท่าประธานกรรมการ
2. นางพนอนิตย์ หล่อยดาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นายดำเนิน ดวงศรีโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
4. นางอนงค์ พรหมเทพโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดรโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวชิภาวดี มูลสุวรรณโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
3. นางสมฤดี สุตรีศาสตร์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางฐิดาพร แยบดีโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ประโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกท่าประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญญฎา ชีกว้างโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นางราตรีสวัสดิ์ ชัยนิคมโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุลโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นางสายใจ ทองบัวบานโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
3. นางสมพิศ ไชยเสนาโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกมลเทพ ลำเหลือโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ พิมพาภรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
3. นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรีโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวันชัย สุตรีศาสตร์โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริน ทนทานโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นางวรพร ดิษฐเกษรโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญโรงเรียนบ้านเลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ตั้งขันติวิริยะโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นายสาคร อุ่นผางโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสันติ ชัยชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาภรณ์ แสนเหลา โรงเรียนชุนชนบ้านท่าพระกรรมการ
3. นายอนุชา บุญใบโรงเรียนบ้านดอนยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางประวีนันท์ ขามธาตุโรงเรียนบ้านโคกแปะประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถีโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ศรีหาบุตรโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายรณชัย สินธพโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด วงศ์ผาคุณโรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการ
3. นางปริญญพร พลหาญ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอัมพร ภูพานเพชรโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทรายประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน กองแก้วโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นกรรมการ
3. นางนารี ไชยราโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสันติ ชัยชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย มหินทรเทพโรงเรียนบ้านกุดนางทุยกรรมการ
3. นางศิริปิยะวรรณ ศิริโนนรังโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอัมพร ภูพานเพชรโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทรายประธานกรรมการ
2. นางนวลศรี ธาตุบุรมย์ โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
3. นางสาวิตรี อรุณาเจริญทรัพย์โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวันชัย สุตรีศาสตร์โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตประธานกรรมการ
2. นางชบาไพร มอญขามโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นางทัศนา อุ่นเรือนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสายยนต์ แก้วแสนเมืองโรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นางวิจิตร โพธิ์ตึโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
3. นางจินตนา ศรีสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาคร พาศรีโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรีโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร กงสะเด็นโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
3. นางพิมญาดา สังขนุกิจโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายสุรชัย ฤทธิ์รักษาโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ ดรเสนาโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกุสุมาภรณ์ ปัดทำโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายสุพล เมืองสนธิ์โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ หงษ์เหลี่ยมโรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้างกรรมการ
3. นายบุญส่ง นาแสวงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นกรรมการ
4. นายนิรันดร กากแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายกันตวิชญ์ ตีมูลลาโรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นายอนุชา บุญใบโรงเรียนบ้านดอนยางกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ประสมสุขโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายมีชัย เสาหล่อนโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทประธานกรรมการ
2. นายศรีสวัสดิ์ นามตะโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร นามเชียงใต้โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเจตพงศ์ กิตติพรโรงเรียนบ้านดงเก่าประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย มโนชัยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ชัยศิริมาศโรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์โรงเรียนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถวิทย์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
3. นายวัฒนา คนใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายเรืองยศ แดนสมปัดสาครูบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาววงเดือน ไชยรักษ์ครู ร.ร. มหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยมฯกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิมครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสตพร วรสินธุ์ครู ร.ร.บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายนิรันต์ อิ่มสมบัติครู ร.ร.บ้านหินลาดวังตอกรรมการ
3. นายวรวุฒิ วรนารถครู ร.ร.บ้านหนองเม็กหนองตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวตุ๊ ณะวงวิเศษครู ร.ร.บ้านหนองตูมหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร ฤทธิ์รักษาครู ร.ร.บ้านโนนตุ่นสาม้คคีศึกษากรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ อิ่มสมบัติครู ร.ร.บ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุพจน์ เฮียงจันทาครู ร.ร.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบังอร จินบุตรครู ร.ร.บ้านโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายสุราษฎร์ ศรีเศรษฐการครู ร.ร. บ้านหินตั้งหนองอีเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครู ร.ร. บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน หมื่นอภัยครู ร.ร. พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
3. นายเชิดชัย ฮวดศรีครู ร.ร. บ้านหินขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ โพธิ์ชัยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบประธานกรรมการ
2. นางเครือพันธ์ กรมน้อยครู ร.ร. บ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ นาคหมื่นไวย์ครู ร.ร. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางปิยะพร วิชาชัยครู ร.ร. บ้านโคกฟันโปงประธานกรรมการ
2. นายชัยวัน บัวช่วยครู ร.ร. บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางจริยภรณ์ ศรีทอนชินครู ร.ร. มหาไถ่ศึกษาขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี ชาญณรงค์ครู ร.ร.บ้านแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางปัทมานันท์ หินวิเศษครู ร.ร. บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86)กรรมการ
3. นางอาภรณ์ คำบุญครู ร.ร. อนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางประครอง พงษ์ชนะครู ร.ร. บ้านลาดนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางเนตรทราย ชาบุญมีครู ร.ร. หินฮาวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนันทนา ประแดงปุยครู ร.ร. บ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวรวุฒิ เสนาสุครู ร.ร. การกุศลวัดหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางคณารัตน์ ศรีบุระครู ร.ร. บ้านหนองขามประชาบำรุงกรรมการ
3. นางดารณี งามเลิศครู ร.ร. ชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์รัตน์ ไขแสงครู ร.ร. บ้านโนนรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี อรุณาเจริญทรัพย์ครู ร.ร. บ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวแตงอ่อน โยวะบุตรครู ร.ร. บ้านหนองเบ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสังคม ชนะโยธาครู ร.ร. บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางบุปผา คำงามครู ร.ร. บ้านม่วงกรรมการ
3. นางอรุณรัศมี ประดาพลครู ร.ร. บ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมภพ เวียงวิเศษครู ร.ร. บ้านโสกแต้ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ใจเที่ยงครู ร.ร. บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการ
3. นางตรีทิพย์ ชัยประทุมครู ร.ร. บ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมภพ เฮ้ามาชัยครู ร.ร. บ้านหินลาดวังตอประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ ศรีเจริญครู ร.ร. บ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
3. นางอิศราภรณ์ อรรคฮาตครู ร.ร. บ้านแดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสยมพร พาโสครู ร.ร. สนามบินประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศรีสิทธิพรหมครู ร.ร. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอรทัย จันทร์เรืองครู ร.ร. บ้านโคกกว้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายคำผัน หินวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมรองประธานกรรมการ
3. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษากรรมการ
4. นายอัชรายุทธ ลุนเสนาครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
3. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายคำผัน หินวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมรองประธานกรรมการ
3. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษากรรมการ
4. นายอัชรายุทธ ลุนเสนาครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายทองดี อาจทวีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ บุญภาครูโรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตพิสุทธิ์ แทนวันครูโรงเรียนเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายจำนงค์ นันท์ดีครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวเขมิกา พันธ์อำมาตย์ครูโรงเรียนบ้านขามป้อมชานพึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนท่าพระเนาว์ประธานกรรมการ
2. นายสุรสีห์ ศรีสัญญาวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
3. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา รามศิริครูโรงเรียนบ้านดอนบมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวณัตยพร นารองครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวดี ไกรศรีสุนทรครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียงครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุรสีห์ ศรีสัญญาวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้างฝางกรรมการ
5. นางอัมพร อรรคแสงครูโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพิทยา กอมาตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาประธานกรรมการ
2. นายดาวเหนือ เคนดาครูโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
3. นางสุดาวดี ไกรศรีสุนทรครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตพิสุทธิ์ แทนวันครูโรงเรียนเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางอัมพร อรรคแสงครูโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายทุ่ง เดชะอ้ายครูโรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์กรรมการ
3. นางชลดา สิงสองครครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ โพธิ์ชัยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ นาสิงห์ขันธ์ครูโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคารกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ไชยทุมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิ่งพงษ์ นครพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเต่านอประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิตย์ โนนศรีครูโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางโสภา ต้นสีนนท์ครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีระเดช ทิ้งแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาส่านประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ผิวแดงครูโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองกรรมการ
3. นางสาวเขมิกา พันธ์อำมาตย์ครูโรงเรียนบ้านขมป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางมะลิ แสนบุตรครูโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ไม่เศร้าครูโรงเรียนบ้านขามป้อมชานพึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฐปนรรฆ์ มังคะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางชัชฎาพร วิชัยพลครูโรงเรียนบ้านม่วงโป้กรรมการ
3. นางอนงค์ ใจสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ กางเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสิริกันยา สุริยันต์ครูโรงเรียนบ้นาหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์ครูโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโอภาส สิงห์สีดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี เสริมนราครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวสุคนธ์ สอนเพ็งครูโรงเรียนบ้านลาดนาเพียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายรณชิต จุฑะกนกผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโกทาประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ภูพานเพชรครูโรงเรียนบ้านเลิงกรรมการ
3. นางสาวสุคนธ์ สอนเพ็งครูโรงเรียนบ้านลาดนาเพียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานพ อานจันทึกผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัญญา ดวงธนูครูโรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
3. นางสุธาสินี เสริมนราครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ประธานกรรมการ
2. นางปิยธิดา เบ้านีครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
3. นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาวครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ กองทุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ เจริญสุขครูโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
3. นางอรณีวรรณ หินวิเศษครูโรงเรียนบ้านชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประมูล พรมกรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางจามรีกร ศิริครูโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมกรรมการ
3. นางสุกัญญา สามุงคุณครูโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ กองทุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ศรีสงค์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางประพิมพ์พรรณ สุธรรมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายสำราย ทิมาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางน่านฟ้า อินทะรังษีครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษากรรมการ
4. นางรัตน์ภัณฑชา อ่างยานครูโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางจามรีกร ศิริครูโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมรชัย แสงดีครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ เกษเงินครูโรงเรียนพัฒนาเด็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางภัคจิรา เนื่องภักดีครูโรงเรียนสนามบินประธานกรรมการ
2. นายอมรชัย แสงดีครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
3. นางลิน โฮงครูโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายเติม คำภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางปาณจิตตรา ศิรินิกรครูโรงเรียนบ้านทองหลางรองประธานกรรมการ
3. นางธัญญาภรณ์ อนุชนครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวเรไร ผางทัยสงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84กรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ เฟื่องฟูสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเติม คำภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางปาณจิตตรา ศิรินิกรครูโรงเรียนบ้านทองหลางรองประธานกรรมการ
3. นางธัญญาภรณ์ อนุชนครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวเรไร ผางทัยสงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84กรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ เฟื่องฟูสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสนิท พลค้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกว้างประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระรองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ ภูมิคอนสารครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
4. นางอภิญญาณี เบ้าดีครูโรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการ
5. นางสิริวัน วรรณห้วยครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสนิท พลค้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้างประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระรองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ ภูมิคอนสารครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
4. นางอภิญญาณี เบ้าดีครูโรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการ
5. นางสิริวัน วรรณห้วยครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสนิท พลค้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้างประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระรองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ ภูมิคอนสารครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
4. นางอภิญญาณี เบ้าดีครูโรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการ
5. นางสิริวัน วรรณห้วยครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสนิท พลค้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้างประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระรองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ ภูมิคอนสารครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
4. นางอภิญญาณี เบ้าดีครูโรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการ
5. นางสิริวัน วรรณห้วยครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายปิยะลักษณ์ พันธ์น้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ บูรณ์เจริญครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84กรรมการ
3. นางสาวครินทร์นา วารีครูโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายปิยะลักษณ์ พันธ์น้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ บูรณ์เจริญครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84กรรมการ
3. นางสาวครินทร์นา วารีครูโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสมคิด กัญญพัันธ์โรงเรียนบ้่านลาดนาเพียงประธานกรรมการ
2. MissLiu Ruโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. MissLiu Sihanโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. MissLiu Yajingโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางธรรมาวดี เทพแดงโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสาวภัทรทิรา นิจจอหอโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมคิด กัญญพัันธ์โรงเรียนบ้านลาดนาเพียงประธานกรรมการ
2. MissLiu Ruโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. MissLiu Sihanโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. MissLiu Yajingโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางธรรมาวดี เทพแดงโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสาวภัทรทิรา นิจจอหอโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมคิด กัญญพั้นธ์โรงเรียนบ้านลาดนาเพียงประธานกรรมการ
2. MissLiu Ruโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. MissLiu Sihanโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. MissLiu Yajingโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางธรรมาวดี เทพแดงโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสาวภัทรทิรา นิจจอหอโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมยศ ศรีกงพานผู้อำนวยการโรงเรียนหินเหิบศิลาทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายพูนสิน กาบย์ไกรแก้วโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางสุมลทรา แสนเมืองโรงเรียนโคกนางามปลาเซียมกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ พิมพิ์บึงโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุรีพร มูลตรีภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายนิเทศก์ แสงศรีเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสันติ มูลตรีภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ พิมพ์หานามโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายอภินัฐ นาเหลาห์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธาโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
6. นายฉลวย แก้วเรืองโรงเรียนหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
7. นายวุฒินันท์ ขรนิคมโรงเรียนหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
8. นายวิทวัส โพธิลุขาโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นายสรัตถภพ สีซุยโรงเรียนฮั้วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุพล เมืองสนธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ดประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ จตุชัยโรงเรียนหนองแสงโคกน้อยกรรมการ
3. นางเทียมศิลป์ นาคอกโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
4. นายเจริญ บรรณวงษาโรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เรืองแหล่โรงเรียนหินลาดวังตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางรัญจวน ศรีภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
2. นางจารุณี กลางสาแมผู้อำนวยการโรงเรียนขามป้อมฯกรรมการ
3. นางสาวอลิษา ซุงจารย์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางจารุณี กลางสาแมโรงเรียนขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางรัญจวน ศรีภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
3. นางสาวอลิษา ซุงจารย์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายกิติกร ศิรินิกรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนประธานกรรมการ
2. นางสาวณหทัย ใจบุญโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
3. นางอรอินทร์ มูลศรีโรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ ตุลสุขโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางมาลิษา วันนาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกิติกร ศิรินิกรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนประธานกรรมการ
2. นางณหทัย ใจบุญโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
3. นางอรอินทร์ มูลศรีโรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ ตุลสุขโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางมาลิษา วันนาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายคำผัน หินวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา ซุงจารย์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางพัชนี ชนนาฝายโรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายคำผัน หินวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแกประธานกรรมการ
2. นางอรนุช เหล็กชูชาติโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
3. นางพัชนี ชนนาฝายโรงเรียนแดงใหญ่กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมคิด กัญญพันธ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางอรรถกร เชื่อคำครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ เสริมดำรงศักดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เก้งโทนผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสุรไกร หานะกุลครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นางณภิญรัตน์ ทัพขวาครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด กัญญพันธ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียงประธานกรรมการ
2. นายฉลวย แก้วเรืองครู โรงเรียนหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สิงหะครู โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนราวุธ รามศิริผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ พงษ์เทพินครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางนิตยา แก้วกันยาครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ศรีเรืองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองปิงประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ หล่องบุศรีครู โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ละครพลครู โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิรุณพงษ์ สมชมผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร วรจักรีครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเฟื่องเพชร ศรีพลีครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนราวุธ รามศิริผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายวรพล สมวงษาครู โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจพร สีสุกองครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพิสิฐ เทพไกรวัลผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายสันติ จั้มแพงจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ผิวขมครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญผู้อำนวย โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายปิยะวุฒิ ดีสงเครามครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
3. นายชนายุทธ โกมลไสยครูอัตราจ้าง โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนิเทศ แสงศรีเรืองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมนึก พงษ์เทพินโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ แสนหาญผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแก่นเท่าพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนพนันท์ เหมนิธิครู โรงเรียนบ้านสาวะถีกรรมการ
3. นางสาวสุมาภรณ์ แสนเหลาครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรุณพงศ์ สมชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นประธานกรรมการ
2. นายสุพล คำมณีจันทร์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น)กรรมการ
3. นางวารีณา งามยิ่งครู โรงเรียนโนนท่อนวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ชาติประมงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา ฤทธีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายวุฒินันทร์ พรนิคมครูโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์ครูโรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ชาติประมงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา ฤทธีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายวุฒินันทร์ พรนิคมครูโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์ครูโรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ชาติประมงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา ฤทธีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายวุฒินันทร์ พรนิคมครูโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์ครูโรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ชาติประมงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา ฤทธีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายวุฒินันทร์ พรนิคมครูโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์ครูโรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายทิพวัฒน์ ริยะผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัววัวประธานกรรมการ
2. นายสุบัน คำจันทร์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
3. นายวุฒินันทร์ พรนิคมโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
4. นายอ่างทอง พวงมาลาครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายทิพวัฒน์ ริยะผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัววัวประธานกรรมการ
2. นายสุบัน คำจันทร์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
3. นายวุฒินันทร์ พรนิคมโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
4. นายอ่างทอง พวงมาลาครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมภาร ชาลีดีโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางส่งศรี นาอุดมโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สีคุณบ้านสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมจิต มีลุนโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ซ้ายสุขโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สายจำปาโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเสรี สิทธิอุปชาโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ประหาโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ ศรีอรรคพรหมโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอุดม จันทร์โสดาชุมชนบ้านฝางประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง นารถสูงโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคารกรรมการ
3. นางปาริชาติ ฤาชากุลโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน กลางจันทาโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
3. นางเพียร ชำนาญโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นางเกยูรรัตน์ ธนะภูมิชัยโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางวิวัฒนา กองจันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายกรกช วรรณไชยโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรจิต หล้าหาโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
3. นางรัสดา มงคลสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เจริญสุขโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ประเสริฐอาษาโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการ
3. นางเพ็ญพร เสระทองโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ กุลวงศ์โรงเรียนโคกใหญ่ปรชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิจิตร คงตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
3. นางมนนิภา แก้วล้วนล้วนโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ เจริญโชคมณีโรงเรียนโชคมณีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ทองสมบูรณ์โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชัยกร จำปานุ้ยโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ นาชัยธงโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางจินตนา ศรีสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางบัวเรียน แก้วแกมเกษโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
3. นางศิริพร พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านโนนกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายภักดี บริบาลโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดงประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ผาตะเนตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางวิภาดา สรณารักษ์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสำรวย ทิมาชัยโรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมรารักษ์ ทองโคตรสพป.ขอนแก่น เขต1กรรมการ
3. นางศิริวรรณ บุญโยดมโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมประสงค์ พึ่งสุขโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
3. นางพิมพ์รัดดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวปานทิพย์ วาทโยทาโรงเรียนอนุบาลปานทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางวไลรัตน์ บุญมาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ พันสมบัติโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางชุติมา กะริอุณะโรงเรียนบ้านกระเดื่องประธานกรรมการ
2. นางละออ ผาน้อยโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา เข็มลาโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายประจักร์ ราทะวงค์โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ รัตนวงษาบ้านโนนท่อนวิทยากรรมการ
3. นางพรรณพิไล สุขดีโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย คงอุ่นโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประทุม จำปานุ้ยโรงเรียนบ้านกุดกว้างปรชาสรรค์กรรมการ
3. นางศิริพร ธนะสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกรองแก้ว อวบสำอางโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยประธานกรรมการ
2. นางชลทิชา เทพรังสฤษฏิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการ
3. นางจุไร พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจิตราภรณ์ ไคขุนทดโรงเรียนสนามบินประธานกรรมการ
2. นางรตนวรรณ เถาหมอโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางกานต์พิชชา หาปู่ทนโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ. โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง ซ้ายสุขครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางขนิษฐา ศรีเพียวงศ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโข่ยกรรมการ
4. นางอรวรรณ มุ่งหมายครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ. โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง ซ้ายสุขครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางขนิษฐา ศรีเพียวงศ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโข่ยกรรมการ
4. นางอรวรรณ มุ่งหมายครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ. โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง ซ้ายสุขครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางขนิษฐา ศรีเพียวงศ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโข่ยกรรมการ
4. นางอรวรรณ มุ่งหมายครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชุติมา กะริอุณะผอ. โรงเรียนบ้านกระเดื่องประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ศิริภูมิครู โรงเรียนสาวะถี (สาวัตถีราษร์รังสฤษฏิ์)กรรมการ
3. นางสาวบุญมา มาตย์ภูธรครู โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์กรรมการ
4. นางเกวลิน ขานทะราชาครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประสาท พิมพ์สุขผอ. โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางจิตย์รัตน์ดา จิดหาญครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
3. นางณภัค แสนสิมานนท์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
4. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสาท พิมพ์สุขผอ. โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางจิตย์รัตน์ดา จิดหาญครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
3. นางณภัค แสนสิมานนท์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
4. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายลือชัย ใจเดียวผอ. โรงเรียนบ้านซำจานเนินทองประธานกรรมการ
2. นางนารี ไชยราครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ๋กรรมการ
3. นายรุ่งเรือง ชัยน้อยครู โรงเรียนบ้านหนองญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
4. นางสาวณัฐวรรณ ขันทะสีมาครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ. โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภกิจ เลพลครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เรืองบุญครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนรีรัตน์ ใจกว้างครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ. โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภกิจ เลพลครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เรืองบุญครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ๋กรรมการ
5. นางสาวนรีรัตน์ ใจกว้างครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ. โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภกิจ เลพลครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เรืองบุญครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนรีรัตน์ ใจกว้างครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ. โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภกิจ เลพลครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เรืองบุญครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนรีรัตน์ ใจกว้างครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ. โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภกิจ เลพลครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เรืองบุญครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ๋กรรมการ
5. นางสาวนรีรัตน์ ใจกว้างครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ. โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภกิจ เลพลครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เรืองบุญครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนรีรัตน์ ใจกว้างครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ. โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางสุภกิจ เลพลครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เรืองบุญครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนรีรัตน์ ใจกว้างครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิติรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ เหยียดชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ แสงชารีครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางปิยธิดา เบ้านีครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิติรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่รองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ เหยียดชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ แสงชารีครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางปิยธิดา เบ้านีครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา นารีวิจิติรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ เหยียดชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ แสงชารีครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางปิยธิดา เบ้านีครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิติรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ เหยียดชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ แสงชาล่ีครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางปิยธิดา เบ้านีครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิติรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
3. นางสิริรัตน์ เหยียดชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ แสงชารีครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางปิยธิดา เบ้านีครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา นารีวิจิติรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ เหยียดชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ แสงชารีครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางปิยธิดา เบ้านีครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิติรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ เหยียดชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ แสงชารีครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางปิยธิดา เบ้านีครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย บุญน้อมผอ. โรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางสุขใจ แก้วแสนเมืองครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
3. นางปริชาติ สอนโก่ยครู โรงเรียนบ้านหนองญ้าแพรกท่าแร่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่มผอ. โรงเรียนไตยมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดนตรี หล้าสีดาครู โรงเรียนบ้านหนองญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
3. นางอรนุช เหล็กชูชาติครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพันคำ มีโพนทองผอ. โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหินประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา คำมูลทาครู โรงเรียนบ้านหนองกอยฯกรรมการ
3. นางทัศนาภรณ์ แสงศรีเรืองครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย ฤทธิ์รักษาผอ. โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษากรรมการ
2. นางจุไรพร สาวิกันย์ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงฯกรรมการ
3. นายคำสังข์ พลหาญครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางจูมทอง จันทร์ขันครู โรงเรียนบ้านหนองเวียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย ฤทธิ์รักษาผอ. โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร สาวิกันย์ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นายคำสังข์ พลหาญครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางจูมทอง จันทร์ขันครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสรี สิทธิอุปชาผอ. โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษากรรมการ
2. นางสาวพัชรา หมื่นแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
3. นางสาววรัญญา นนทะเเสนครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ กุลวงศ์ผอ. โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมาน แต้มพิมายครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายชัยชนะ เชื่อคำครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสำรวย อำมาตหินครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กุลวงศ์ผอ. โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมาน แต้มพิมายครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายชัยชนะ เชื่อคำครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสำรวย อำมาตหินครู โรงเรียนบ้านหนองญ้าแพรกท่าแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ กุลวงศ์ผอ. โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมาน แต้มพิมายครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายชัยชนะ เชื่อคำครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสำรวย อำมาตหินครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กุลวงศ์ผอ. โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมาน แต้มพิมายครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายชัยชนะ เชื่อคำครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสำรวย อำมาตหินครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่มผอ. โรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ อินหาดกรวดครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
3. นางบำเพ็ญ จันทร์โสดาครู โรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางปาณจิตตรา ศิรินิกรครู โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่มผอ. โรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นางรัชนี อินหาดกรวดครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
3. นางบำเพ็ญ จันทร์โสดาครู โรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นางปาณจิตตรา ศิรินิกรครู โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
3. นายโกมินทร์ คนกลางโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
3. นายธนวุฒิ โคตรลุนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายปัญญา รอดแพงโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายนิเทศก์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุทธิ์ใจ กมลตรีโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายนิเทศก์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปัญญา รอดแพงโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
3. นายชนะชัย ขจรเดชโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโคกฟันโปงประธานกรรมการ
2. นายเรืองยุทธ์ จิตติวาทินโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายธงชัย ลับภูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโคกฟันโปงประธานกรรมการ
2. นายเรืองยุทธ์ จิตติวาทินโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายธงชัย ลับภูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายประสาท พิมพ์สุขโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางอุไร ปัทถาพงษ์โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายประสาท พิมพ์สุข โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ศรีหาบุตรโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
3. นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายนิเทศก์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
3. นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
4. นายเรืองยุทธ์ จิตติวาทินโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายธงชัย ลับภูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายนิเทศก์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
3. นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
4. นายเรืองยุทธ์ จิตติวาทินโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายธงชัย ลับภูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]