รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-8 ,18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
พิธีเปิด - ปิด วันจันทร์ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ไทยแท้
 
1. นางสาวนันทัชพร  สมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะอาม 1. เด็กหญิงผกามาศ  ทวีพันธ์
 
1. นางสมทรง  แสงฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเกวลิน  วีระชาติ
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พานาม
 
1. นางพิสมัย  ชัยเพชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   อาบสุวรรณ์
 
1. นางบุญยิ่ง  งามจัตุรัส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  บูรณธนิต
 
1. นางศิริพร  นวลงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงอนงค์พร  ด้วงปรึกษา
 
1. นางสาวรสริน  สงกรานต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สูงงาม
 
1. นางสาวกรกช  ภู่มาก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1. เด็กหญิงธมณวรรณ  กาพล
 
1. นางสาวนุชนารถ  ใจเย็น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายกิตติทัต  เมินขุนทด
 
1. นางยุพาพร  ชิดชัยภูมิ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงพิชญา  โมลา
 
1. นางณัฐยาภรณ์  โสภาบุตร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กชายชยาภรณ์   ไชยสงค์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   ไทยเจริญ
3. เด็กชายรชาร์   มานิตร์
 
1. นางนนทิรา  แท่นนอก
2. นางสาวอวยพร  เศษขุนทด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วเวียง
2. เด็กหญิงรัชนพ  สุวรรณสุข
3. เด็กหญิงอชิรญา  มีสุข
 
1. นางสมทรง  ศรีสมุทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยศสุวรรณ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  วงศ์ธีระธนะ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ลาสูงเนิน
 
1. นางสาวพรนภา  เพ็งนอก
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิสมบัติ
2. เด็กหญิงสิริมณี  สันติสัมพันธ์
 
1. นายประวิทย์  ยึดพวก
2. นางสาวพรรณิกา  เฝ้าหนองดู่
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เลาลาด
2. เด็กหญิงสุธิสา  ก้อนมณี
 
1. นางสาวพรนภา  เพ็งนอก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงอินทร์ธุอร   เสวียงวาด
 
1. นายวิชัย   สร้อยสูงเนิน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพบาล 1. เด็กหญิงฐาปนี  ปะหุสี
 
1. นางสาวอุมาพร  แถวจัตุรัส
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางจุฑารัตน์  พุฒกาง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมณี
3. เด็กหญิงเขมภัทร  อร่ามชัย
 
1. นางสาวสุจิตรา  โรมรัน
2. นางธีราภรณ์  ศรีจันทร์อ่อน
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงจิราพร  ไชยสีหา
2. เด็กชายชัยบดินทร์  ชีวาจร
3. เด็กหญิงมาฬิษา   สันหมาด
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  โพธิ์ชัย
2. นางชัญญาภัค  ดำรงชาติ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปักกาโล
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  กองฉลาด
3. เด็กหญิงสุภาถรณ์  น้อยจันทร์
 
1. นางสาวจรินทร์  โชคสวัสดิ์
2. นางสาวอรทัย  จำปาทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงธาวรรณ  ภูชื่น
2. เด็กหญิงนันท์ทัชพร  แก้วคุณนอก
 
1. นางทิพย์ถาวร  ทับอมรศิริ
2. นางสาวสุจิตรา  อาจกล้า
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  รอดกสิกรรม
2. เด็กชายเอกภพ  มีบัง
 
1. นางสาวจรินทร์  โชคสวัสดิ์
2. นางสาวอรทัย  จำปาทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายพงศธร   ทำเที่ยง
 
1. นางสุภิญญา  กัญญาสาย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายพงษ์ธิสิทธิ์   ไชยวัน
 
1. นางสุภิญญา  กัญญาสาย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงอทิตยา  รองพล
 
1. นายชาติชาย  กัญญาสาย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพล  บุญมีเขว้า
2. เด็กหญิงมาริสา  ดีน้อย
3. เด็กหญิงเอมิสา  กลัดปรี
 
1. นายประสิทธิ์  โม่งใส
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  คำพาอินทร์
3. เด็กหญิงอาริษา  แสงบำรุง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เปล่งศรี
2. นางทัศนียพร  ครูเกษตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังงามวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ท้าวจัตุรัส
2. เด็กชายชัยมนัส  แก้วนอก
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ท้าวจัตุรัส
 
1. นางสาวนฤมล  โกสันเทียะ
2. นางสาวอัญชนา  มณีโชติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสนากร
2. เด็กชายจิตวัส  ด่านกระโทก
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมรินทร์
 
1. นายกันตภณ  พลยางนอก
2. นางกรรณิการ์  บุตรครบุรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกัณธิมา  ต้อยจัตุรัส
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ผลช่วย
3. เด็กหญิงหรรษา  เผือกนิสัย
 
1. นายพงศ์ธาดา  ประภาสโนบล
2. นางเบญจรัตน์  ประภาสโนบล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  จารนัย
2. เด็กหญิงประภัสสร  โวหาร
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
 
1. นางอุษา  คำศรี
2. นางทัศนา  รติธรรมกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เอื้อศรีธนากร
2. เด็กหญิงปรียา  วิเศษทรัพย์
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ด่านประภา
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เปล่งศรี
2. นางทัศนียพร  ครูเกษตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  เจิมสันเทียะ
2. เด็กหญิงศศินา  ยืนจัตุรัส
 
1. นางสาวจตุพร   ชาขุนทด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรโสภิณ
2. เด็กชายธนพล  อบมา
 
1. นายฆ้องชัย  วงษ์แดง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายธีระพล  สีเมืองเดช
2. เด็กชายบรรณสรณ์  เพิ่มขุนทด
 
1. นายจรูญ  ดีสมบัติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายกฤษฎา  มีสุวรรณ
2. เด็กชายพัชรพิพัฒน์  วงศ์จันทึก
 
1. นางนาตยา  แสงวิจิตร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชอบใหญ่
2. เด็กชายสมบูรณ์  ตั้งพล
 
1. นางชนัชฌา  บูรณธนิต
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภาณุ  ทุมพันธ์
2. เด็กชายราชวัฒน์  ศรีสังข์
 
1. นางสาวอรอนงค์  อิ่มวิเศษ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1. เด็กหญิงกัลยาพร  นาเจริญ
2. เด็กหญิงขวัญธิดา  สุทัศน์
3. เด็กหญิงธมณวรรณ  ถาพล
4. เด็กหญิงธารทิพย์  พลดงนอก
5. เด็กหญิงเมษา  ชาดาเม็ก
 
1. นางสาวนุชนารถ  ใจเย็น
2. นางสาวสายพินย์  สามารถกูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ท้าวจัตุรัส
2. เด็กหญิงฌานิศา  บัวระบัด
3. เด็กหญิงญาณิศา  จงกลาง
4. เด็กหญิงปิยธิดา  เข็มมี
5. เด็กหญิงสุมิตรา  นูพลกรัง
 
1. นางธานี  สุทธิอาคาร
2. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงปานศิริ  ประภัสสร
3. เด็กหญิงยุวดี  จันภักดิ์
4. เด็กหญิงวิกานดา  หลักด่าน
5. เด็กหญิงสิริมา  พรมมาก
 
1. นายศราวุฒิ  วงษ์วัติ
2. นายอลงกรณ์  ก้อนทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  อันทะโน
2. เด็กหญิงปริศนา  จันทร์พิมพ์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  โพธิ์นอก
4. เด็กหญิงวิชญาดา  สิงห์น้อย
5. เด็กหญิงสายป่าน  กันตา
 
1. นางสุพิชฌาศ์  บำรุงนอก
2. นางสาววิภารัตน์  ร่มสุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังงามวิทยา 1. เด็กหญิงธิติรัตน์  ทองพันธ์
2. เด็กชายนครินทร์  เข็มมี
3. เด็กหญิงนงนุช  คิดการ
4. เด็กหญิงพรนภัส  ภูครองจิตต์
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เทียบพล
 
1. นางสาวอัญชนา  มณีโชติ
2. นางสาวนฤมล  โกสันเทียะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  บุุตรชาติ
3. เด็กหญิงภัทธิรา  จันทลา
4. เด็กหญิงวันณิสา  แซ่ว่อง
5. เด็กหญิงเพชรลดา  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พงษ์จตุรา
2. นางมณิสรา  หินอำคา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงทาริกา  เตยพุฒซา
2. เด็กหญิงธันยพร  นรสิงห์
3. เด็กหญิงนัทชา  กองเงินนอก
4. เด็กหญิงพรประภา  ผลช่วย
5. เด็กหญิงวรรณนิภา  บุรีนอก
 
1. นายพงศ์ธาดา  ประภาสโนบล
2. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  สีทานี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายณัฐพล  น้อยพล
2. เด็กหญิงทิพย์พิมล  หวังคล่องกลาง
3. เด็กชายธีรเดช  พัฒนกุลเดช
4. เด็กหญิงพิมพร  ชุมศรี
5. เด็กชายสุวัฒน์  คงโคกเเฝก
 
1. นายบัณฑิต  พวงดอกไม้
2. นายมานะพงษ์  มาบ้านซ้ง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาชอบ
2. เด็กชายณฐพงศ์  มีบุญ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ถาวร
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  จารนัย
5. เด็กชายทัศน์พล  สีแก้ว
6. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีฟ้า
7. เด็กชายธีรพัฒน์  โวหาร
8. เด็กชายธีรภัทร  เปล่งวรรณ์
9. เด็กหญิงนภาพรรณ  แก้วสนธิ์
10. เด็กหญิงประภัสสร  โวหาร
11. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  ธนานุรักษ์
12. เด็กหญิงพรรณสา  สินขาว
13. เด็กชายวงศกร  ตัณฑิกุล
14. เด็กชายวนิชชา  หล่าบุตรศรี
15. เด็กชายวรภาส  แก้วสนธิ์
16. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
17. เด็กหญิงสุธิดา  ธนานุรักษ์
18. เด็กชายสุภกิณห์  สิงห์ลา
19. เด็กชายอธิภัทร  เปล่งวรรณ์
20. เด็กชายเดชาธร  เทพรุณ
 
1. นายวิถีชัย  คำศรี
2. นางอุษา  คำศรี
3. นางทัศนา  รติธรรมกุล
4. นางอรุณรัตน์  โพธิ์สันเทียะ
5. นายศราวุฒิ  ศรีโสภา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาชอบ
2. เด็กชายณฐพงศ์  มีบุญ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ถาวร
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  จารนัย
5. เด็กชายทัศน์พล  สีแก้ว
6. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีฟ้า
7. เด็กชายธีรพัฒน์  โวหาร
8. เด็กชายธีรภัทร  เปล่งวรรณ์
9. เด็กหญิงนพาพรรณ  แก้วสนธิ์
10. เด็กหญิงประภัสสร  โวหาร
11. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  ธนานุรักษ์
12. เด็กหญิงพรรณสา  สินขาว
13. เด็กชายวงศกร  ตัณฑิกุล
14. เด็กชายวนิชชา  หล่าบุตรศรี
15. เด็กชายวรภาส  แก้วสนธิ์
16. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
17. เด็กหญิงสุธิดา  ธนานุรักษ์
18. เด็กชายสุภกิณห์  สิงห์ลา
19. เด็กชายอธิภัทร  เปล่งวรรณ์
20. เด็กชายเดชาธร  เทพรุณ
 
1. นายวิถีชัย  คำศรี
2. นางอุษา  คำศรี
3. นางทัศนา  รติธรรมกุล
4. นางอรุณรัตน์  โพธิ์สันเทียะ
5. นายศราวุฒิ  ศรีโสภา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 1. เด็กหญิงศศิธร  ทับอมรศิริ
 
1. นางสาวสมาพร  ละอองดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพชรน้อย
 
1. นางนภัสต์ศรณ์  ชัยสงค์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงพิชญา  โมลา
 
1. นายณรงค์  โสภาบุตร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 1. เด็กหญิงรัตน์เกล้า  มูมขุนทด
2. เด็กชายวันชนะ  ชนะชัย
 
1. นางชาดา  พุ่มพฤกษ์
2. นางสาวชุติมาพร  ประจันทนวล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักชี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เนาว์แสง
2. เด็กชายนครินทร์  เต็มปักษี
 
1. นางวาสนา  แสงแพง
2. นางสาวปิยะนันท์  งานจัตุรัส
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1. เด็กชายขจรศักดิ์  คำแหล่
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เขียวบุดดา
 
1. นายสมศักดิ์  พวงสันเทียะ
2. นายนพรัตน์  มุกดา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกฤติยา  ปะตะพลัง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สนณรงค์
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  อุระเพ็ญ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วมณี
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ภิรมย์กิจ
6. เด็กหญิงวรัญญา  ภูผาลี
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มโนวัน
8. เด็กหญิงอรอุมา  ชาวบัวใหญ่
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ชำนาญศรี
10. เด็กหญิงเทพธิดา  ดีหมื่นไวย์
 
1. นางมณิสรา  หินอำคา
2. นางสาวทิพวรรณ  พงษ์จตุรา
3. นายสราวุฒิ  จิตรหาญ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  บำรุงสงฆ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สอนคุณ
4. เด็กหญิงธัญชนก  สุขขาม
5. เด็กหญิงปาริชาติ  อิ่มดี
6. เด็กหญิงพรยุพา  วิเชียร
7. เด็กหญิงยุวดี  บุขุนทด
8. เด็กหญิงวาสนา  หลอดภักดี
9. เด็กหญิงศุภิสรา  เณรชู
10. เด็กหญิงสุภาวรรณ  อินบำรุง
 
1. นางบุญหลาย  แต่งทรัพย์
2. นางสาวเพ็ญนิภา  ประเสริฐศรี
3. นางสาวศุภลักษณ์  สมบัติหลาย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กหญิงกุสุมา  ซาเวียง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โปร่งสันเทียะ
3. เด็กหญิงทิพประภาพร  กลิ่นศรีสุข
4. เด็กหญิงนัทวรรณ  บทนอก
5. เด็กหญิงนันฑิตา  แก่นสันเทียะ
6. เด็กหญิงปณิดา  ดูรูปรัมย์
7. เด็กหญิงพรรณษา  โฉ่พลกรัง
8. เด็กหญิงพิมพิไล  ไม้จัตุรัส
9. เด็กหญิงมณฑิตา  ทั่งสันเทียะ
10. เด็กหญิงวรัญญา  ชาตินุช
11. เด็กหญิงศิรีวรรณ  ฆ้องดังไกล
12. เด็กหญิงสุพิชชา  อ่วม
13. เด็กหญิงสุมนฑา   บทนอก
14. เด็กหญิงสุมาลี  โกช่วย
15. เด็กหญิงอลิษา  ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวภัทราพร  จุลเถียร
2. นายวิชัย  ตรีวุฒิ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจินธรรม
2. เด็กหญิงจิดาภา  อินสา
3. เด็กชายฉัตรพล  จันทร์แรม
4. เด็กหญิงฐิติยา  กาสสันเทียะ
5. เด็กหญิงทิพรัตน์  เหลื่อมสีจันทร์
6. เด็กหญิงนาตาชา  โวหาร
7. เด็กหญิงนิภาวรรณ  พึมขุนทด
8. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบประทุม
9. เด็กหญิงปาริตา  กิรัมย์
10. เด็กหญิงพรพรรณ  ร่มจันทร์
11. เด็กหญิงมณีริน  อุทธิสินธ์
12. เด็กหญิงศศิวรรณ  ซื่อสัตย์
13. เด็กหญิงสิริญญา  หันศรี
14. เด็กหญิงสุนิตา  นนทฤทธิ์
15. เด็กชายอนุวัตร  พรมชัยยา
 
1. นางสาวหนูจีน  ปัจจัยโคถา
2. นางสาวจิราพรรณ  สว่างรุ่ง
3. นางสุวรรณา  ป้อมจัตุรัส
4. นางสาวสุพรรณี  หาญคำจันทร์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาษา
2. เด็กหญิงภาวิณี  อินกอง
 
1. นายสายัญ  เกิดสิน
2. นายบูรพา  วงค์ชารี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุษตา
2. เด็กหญิงตวงทอง  ครองบัวบาน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เปล่งศรี
2. นายสายัญ  เกิดสิน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 1. เด็กหญิงพัชริยา  ภูโน
 
1. นางสิริรัตน์  ป้องขันธ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงศิริณภา  พุดนา
 
1. นายไพรรัตน์  วรรณชรา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ช้างนานอก
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1. เด็กชายจุลจักร  ม่วงงาม
 
1. นางสาวพิชญา  คำหมาย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เท้าเฮ้า
 
1. นายไพรรัตน์  วรรณชรา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายจินตกวี  ลีลาน้อย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แก้งคำ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิ่งสุวรรณ์
 
1. นายวุฒิชัย  เยี่ยมไธสง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายอนันต์  ทองใสย์
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ดีรอด
2. เด็กหญิงพรชิตา  วานนท์
 
1. นางสาวศรัณดา  ถานา
2. นางสาวพัชรา  พงษ์จำนงค์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงทาริกา  เตยพุฒซา
2. เด็กหญิงนันทิชา  บุญมา
 
1. นางสาวศรัณดา  ถานา
2. นางสาวพัชรา  พงษ์จำนงค์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 1. เด็กหญิงนพเกล้า  เกษนอก
2. เด็กหญิงสุนันทา  เหลื่อมสีจัน
 
1. นายวุฒิชัย  เยี่ยมไธสง
2. นางจันทร์เพ็ญ  ปาปะกัง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ริมหนองเรือ
 
1. นายสุพจน์  เพ็ชรวิเศษ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  โมคศิริ
2. เด็กหญิงวรรณพร  รักษาทรัพย์
3. เด็กหญิงวารุณอร  คณะยอด
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บัวทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  อินทรจร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  เชื้อทอง
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงมนทกานต์  พิทักษ์
 
1. นางสาวฤทธิ์ศญา  ชาบำเหน็จ
2. นายศรัณย์วิทย์  เขตจัตุรัส
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายทรัพยากร  คบสหาย
2. เด็กชายนฤนาถ  ช้างนานอก
3. เด็กชายโกเมนทร์  แสงจันทร์
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
2. นางวรวรรณ  วงศ์ศรีจันทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   ม่วงเชียง
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
 
1. นางวิชชุลดา  รักงาม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์โนนเชือก
 
1. นายอิทธิกร  บาทชารี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงสิวินีย์  มาด้วง
 
1. นายอิทธิกร  บาทชารี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
 
1. นางสายชล  แก้วเพชร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์โนนเชือก
 
1. นายอิทธิกร  บาทชารี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
 
1. นางวิชชุลดา  รักงาม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์โนนเชือก
 
1. นายอิทธิกร  บาทชารี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีสุวรรณ
 
1. นายอิทธิกร  บาทชารี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีสุวรรณ
 
1. นายอิทธิกร  บาทชารี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงศศิประภา  จงสูงเนิน
 
1. นายอิทธิกร  บาทชารี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายธนากร  พิพิธกุล
 
1. นายประดิษฐ์  โสภานุสนธ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  มิตรชอบ
 
1. นายอิทธิกร  บาทชารี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
 
1. นายอิทธิกร  บาทชารี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
3. เด็กชายณัฐวัฒน์   ม่วงเชียง
4. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
5. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
6. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
7. เด็กชายนิธิศ   เฝ้าหนองดู่
8. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
9. เด็กหญิงศิริกัลยา  ค้าข้าว
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
2. นางวิชชุลดา  รักงาม
3. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงกิตติมา  ชูจัตุรัส
2. เด็กหญิงนรมน  พลจัตุรัส
3. เด็กหญิงนัฏติกา  ประกิจ
4. เด็กหญิงวราลักษณ์  ชูจัตุรัส
5. นางสาวสุภาพร  ชาติทุ่ง
6. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
7. เด็กหญิงอารยา  ยังส้มป่อย
8. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
9. เด็กหญิงเพชรสุดาภรณ์  บำรุง
 
1. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
2. นางรัศมี  คณาวัง
3. นายธนภัทร  ตวงวิไล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายกตัญญู   หันตุลา
2. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ชาติเผือก
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
5. เด็กชายณัฐฎภัทร  กรึมขุนทด
6. เด็กชายณัฐวัฒน์   ม่วงเชียง
7. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
8. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
9. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
10. เด็กชายนิธิศ   เฝ้าหนองดู่
11. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ดิษฐเจริญ
13. เด็กหญิงศิริกัลยา  ค้าข้าว
14. เด็กชายสุภชัย  กริ่นรักษ์
15. เด็กหญิงหยกมณี   แคบขุนทด
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
2. นางวิชชุลดา  รักงาม
3. นายมานพ  รักงาม
4. นางสายชล  แก้วเพชร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. นางสาวกิตติมา  ชูจัตุรัส
2. นางสาวจุไรรัตน์  ทองแม้น
3. นางสาวชลธิชา  มีใส
4. เด็กหญิงณํัฐติกา  ประกิจ
5. เด็กหญิงนรมน  พลจัตุรัส
6. เด็กหญิงนฤสรณ์  เกตุหอม
7. เด็กหญิงวราลักษณ์  ชูจัตุรัส
8. เด็กหญิงศิรยาพร  ไชยพรม
9. นางสาวสุภาพร  ชาติทุ่ง
10. เด็กชายอนุชิต  คงอ่อนศรี
11. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
12. เด็กหญิงอารยา  ยังส้มป่อย
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปิ่นสุวรรณ
14. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
15. เด็กหญิงเพชรสุดาภรณ์  บำรุง
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
2. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
3. นางรัศมี  คณาวัง
4. นางสายสุนี  ตวงวิไล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ชาติเผือก
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
4. เด็กชายณัฐวัฒน์   ม่วงเชียง
5. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
6. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
7. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
8. เด็กชายนิธิศ   เฝ้าหนองดู่
9. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
10. เด็กหญิงศศิวิมล  ดิษฐเจริญ
11. เด็กหญิงศิริกัลยา  ค้าข้าว
12. เด็กชายสุภชัย  กริ่นรักษ์
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
2. นางวิชชุลดา  รักงาม
3. นางสาวรัศมี  เบื่อขุนทด
4. นางสายชล  แก้วเพชร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายคมสัน  บุญเรือง
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  มิตรชอบ
3. เด็กหญิงชลธิชา  คลีชัยภูมิ
4. เด็กหญิงนภัทรชนก  กลางมงคล
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีสุวรรณ
6. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์โนนเชือก
7. เด็กชายวชิรวิชญ์  กุลศิริ
8. เด็กหญิงศศิประภา  จงสูงเนิน
9. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
10. เด็กหญิงสิวินีย์  มาด้วง
11. เด็กหญิงเพลงพิณ  จรแก้ว
 
1. นายอิทธิกร  บาทชารี
2. นายวุฒินันท์  ตันอุดม
3. นางสาวพัชรินทร์  ชัยศรี
4. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจินธรรม
2. เด็กหญิงจิดาภา  อินสา
3. เด็กชายฉัตรชัย  ชูชาติ
4. เด็กชายฉัตรพล  จันทร์แรม
5. เด็กหญิงฐิติยา  กาสสันเทียะ
6. เด็กหญิงทิพรัตน์  เหลื่อมสีจันทร์
7. เด็กชายธนาพล  จูเที่ยง
8. เด็กหญิงธัญพิชชา  อุ่นสูงเนิน
9. เด็กหญิงนาตาชา  โวหาร
10. เด็กหญิงนิภาวรรณ  พึมขุนทด
11. เด็กชายบรรลือศักดิ์  ไพศาลพันธ์
12. เด็กหญิงปาณิสา  ศรีพุกทอง
13. เด็กหญิงปาริตา  กิรัมย์
14. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันคำ
15. เด็กหญิงมณีริน  อุทธิสินธ์
16. เด็กชายรัฐภูมิ  ธุยวัตร
17. เด็กหญิงสิริญญา  หันศรี
18. เด็กหญิงสุนิตา  นนทฤทธิ์
19. เด็กหญิงสุภาพร  เรือนแป้น
20. เด็กชายอนุวัตร  พรมชัยยา
 
1. นางสาวหนูจีน  ปัจจัยโคถา
2. นางสาวปนัดดา  อุ่นแก้ว
3. นางลัดดาวัลย์  ทองบริสุทธิ์
4. นางสาวจิราธร  ปลอดภัย
5. นางสุนทิมา  กุลจันทร์
6. นางศิริมา  วิเศษคร้อ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ยุรไธสงค์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กิ่งนอก
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สอนโคกสูง
4. เด็กชายวีรโชติ  โคตรโนนกอก
5. เด็กหญิงสุณี  งอกขาว
6. เด็กชายอัฐพล  พึ่งสำโรง
 
1. นายปรัธยาน์   นาดี
2. นายประธิล  สุมาสา
3. นางสาวกฤตปภา  คุณวันดี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงกานติมา  พรมเสนา
2. เด็กหญิงกิตติยาพร  ศรีพนม
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชิ้นขุนทด
4. เด็กหญิงขวัญสุดา  สารีงาม
5. เด็กหญิงจันทกานต์  บวงขุนทด
6. เด็กชายจิรเมธ  แหลมจะบก
7. เด็กชายชนะวรรณ  พาขุนทด
8. เด็กหญิงณัฏฐธิตา  โชติขุนทด
9. เด็กชายณัฐพล  น้อยพล
10. เด็กหญิงทิพย์พิมน  หวังคล่องกลาง
11. เด็กชายธนายุทธ  น้อยพล
12. เด็กหญิงประไพพรรณ  พวงยาว
13. เด็กชายปราณรวัฐ  รัฐเนิน
14. เด็กหญิงปลื้มฤดี  ภูมิโคกรักษ์
15. เด็กหญิงปลื้มฤดี  ภูมิโคกรักษ์
16. เด็กหญิงปวีณา  ขยันการ
17. เด็กชายพีรทัด  หาญเทศ
18. เด็กชายภูวนาต  อุตราช
19. เด็กหญิงวรรณวิษา  หีบขุนทด
20. นางสาววิภาดา  ขอมอบกลาง
21. นางสาววิภาดา  ขอมอบกลาง
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คนแข็ง
23. เด็กหญิงสุกฤตา  สุขกี
24. เด็กชายสุชานน  เมฆา
25. เด็กหญิงอนัญญา   กิขุนทด
26. เด็กหญิงอภิสรา  การุณ
27. เด็กหญิงอรญาพรณ์  ทองรักษ์
28. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นำสูงเนิน
29. เด็กหญิงเจียระไน  ศาสตร์สัมฤทธิ์
 
1. นายเสกสรร  ยุทธยง
2. นางสาวกิตติกากานต์  นาถจัตุรัส
3. นายธนกฤต  กระจ่างศรี
4. นางสาวปทันทิญา   ปุญญเมธากุญ
5. นางสาวปรียานุช  ภิญโญดม
6. นางละออ  ทวดสุวรรณ
7. นางสาวสุพิชชา  ต่อสกุล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายธีระเทพ  วัดสิงห์
 
1. นายประทีป  แสงสุวรรณ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ดา  จุลอักษร
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงฌานิศา  บัวระบัด
 
1. นายประมร  พรโสภณ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงวรดา  ประพรมมา
 
1. นายศรนรินทร์  อยู่พนม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กชายเป็นหนึ่ง  เสนเพชร
 
1. นางดาหวัน  พิมพ์ศรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ดา  จุลอักษร
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงพรไพรินทร์  ศรีภิรมย์
 
1. นางดาหวัน  พิมพ์ศรี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก่งสันเทียะ
 
1. นางวิไลภรณ์  วิไธสง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายวรวุฒิ  โฉ่พลกรัง
 
1. นางสาวเมวดี  อาบสุวรรณ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายสาโรช  วิชนะโภชน์
 
1. นางสาววิมลมาลย์  ชำนาญกุล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงฌานิศา  บัวระบัด
 
1. นางสาววนิดา  ศรียะ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงรสริน  ชุบขุนทด
 
1. นางสาวดาริน  ช่วยจิ๋ว
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญพล
 
1. นางดาหวัน  พิมพ์ศรี
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายสาโรช  วิชนะโภชน์
 
1. นางสาววิมลมาลย์  ชำนาญกุล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงไอญาริน  ทับพรม
 
1. นางบุญเรือน  จูแจ่ม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงพนิดา  นาบุญ
 
1. นางสาวชลทิพย์  บุญถือ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายกฤษฎา  พวงพันธ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สิงห์จัตุรัส
3. เด็กชายจิรายุทธ  หอไชยสกุลเดช
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อินทรโกสุม
5. เด็กชายชลชาติ  ไชยนา
6. เด็กชายชาคริต  พลอยเหลี่ยม
7. เด็กหญิงญาดา  ทองยาลา
8. เด็กชายณัฐตะวัน  อั้งวงศ์
9. เด็กหญิงดากานดา  เณรทอง
10. เด็กหญิงทัศนีย์  ชาญพลกรัง
11. เด็กชายธนพล  เตียนขุนทด
12. เด็กชายธนากร  เขียวสด
13. เด็กหญิงนภาพร  พึ่งสันเทียะ
14. เด็กหญิงนันฐกานต์  หวังเอื้อกลาง
15. เด็กชายบุญพจน์  เฉยขุนทด
16. เด็กหญิงประภาวิณีย์  กุ้งกลางดอน
17. เด็กชายภาณุพงศ์  มาลาฤทธิ์
18. เด็กชายภูชนะ  ภิรมย์ไทย
19. เด็กหญิงมณีรัตน์  กะทิศาสตร์
20. เด็กหญิงรุจิรา  ไกรจัตรัส
21. เด็กหญิงวิราพร  ภูมิโคกรักษ์
22. เด็กหญิงศศิกานต์  เตียนขุนทด
23. เด็กหญิงศิราพร  กุ้งกลางดอน
24. เด็กชายสิทธิภูมิ  ขาวนวล
25. เด็กหญิงสุธาสินี  เงินเมือง
26. เด็กหญิงสุพัตรา  พานแก้ว
27. เด็กหญิงสุพัตรา  อุริพันธ์
28. เด็กหญิงสุภัสสรา  หึกขุนทด
29. เด็กชายอภิสิทธิ์  เหิงขุนทด
30. เด็กหญิงอินทิรา  กล้ามสันเทียะ
31. เด็กหญิงเครือฟ้า  เตียนขุนทด
32. เด็กหญิงไพรสวรรค์  ไผ่งาม
 
1. นายอาทิตย์  เคนชมภู
2. นายนายณัฐวัฒน์   รินลา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรทริกา  โคตรมงคล
2. เด็กชายกฤษดา  วงค์ชาลี
3. เด็กหญิงกวิตา  รักมณี
4. เด็กหญิงกัลยา  แพนชัยภูมิ
5. เด็กชายคมกริช  แดงสูงเนิน
6. เด็กชายคุณากร  จบมะรุม
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปิดสุวรรณ์
8. เด็กหญิงจุฑาภัทร  เผนโคกสูง
9. เด็กชายชินวัตร  ฤทธี
10. เด็กหญิงฐิตินันทร์  ดวงแก้ว
11. เด็กหญิงฐิติพร  ดวงแก้ว
12. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สังข์ทอง
13. เด็กหญิงณัชชา  มหามล
14. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์ชาลี
15. เด็กชายนฤมล  พรประไพ
16. เด็กหญิงนันทพร  เพียรสุพรรณ์
17. เด็กชายบุญหลาย  สุขนอก
18. เด็กหญิงปรีญา  ฤทธิ์นอก
19. เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณา
20. เด็กหญิงพชรพรรณ  ด้วงนิล
21. เด็กชายพสิษฐ์  พุฒพิมพ์
22. เด็กหญิงพัชรา  ชัยทิพย์
23. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  กระโจมพล
24. เด็กชายพีรพงษ์  ก้านค้างพลู
25. เด็กหญิงภควดี  แพนชัยภูมิ
26. เด็กหญิงรัชนีกร  เหงี่ยมสำโรง
27. เด็กหญิงวงเดือน  ใหญ่สูงเนิน
28. เด็กหญิงวัลลภา  สุหร่าย
29. เด็กหญิงวิภาดา  นาควงศ์
30. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ต่างสันเทียะ
31. เด็กชายศรายุทธ  เถื่อนสันเทียะ
32. เด็กชายสรเดช  ต่างสันเทียะ
33. เด็กหญิงสุกัลยา  สนธยา
34. เด็กหญิงสุธิดา  เถื่อนสันเทียะ
35. เด็กหญิงอรนภา  หาขุุนทด
36. เด็กชายอิงครัตน์  แหงมพรม
37. เด็กหญิงเกสรา  ไขขุนทด
38. เด็กชายเกียรติ  ชัยเจริญ
39. เด็กหญิงเจนนี่  แพนชัยภูมิ
 
1. นายธนเศรษฐ  บูรณธนิต
2. นายสุวิชา  พลภูมรา
3. นางสาวปรียา  คำจัตุรัส
4. นางจุฑามาศ  บำรุงชัย
5. นายเลิศชาย  รัตนกิจธนกุล
6. นางสาวภัทรกมล  เทียมรัตน์
7. นางสาวรัตชนก  บุตรศรีสวย
8. นางสาวกัญญารัตน์  สงค์ไมล์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกมลพร   นามศรีชาติ
2. เด็กชายจักรินทร์   พรมพันใจ
3. เด็กหญิงชีวาพร  กองแก้ว
4. เด็กชายณัฐพร   บรรทัพ
5. เด็กหญิงประภัสสร   แสงสายออ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เชิงจอหอ
7. เด็กชายรัฐภูมิ   พินิตมนตรี
8. เด็กหญิงศิรินทิพย์   กลึ่งกลางคอน
9. เด็กชายศิริวิวัฒน์  จุลสุคนธ์
10. เด็กชายเจษฏา   ชินวิถี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศรี
2. นางสาวสมสุข  ปลิวจันทึก
3. นางธนวันต์  สัตตบุตร
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ขรพัด
2. เด็กหญิงนันธิชา  พอสม
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เศรษฐจำนงค์
4. เด็กชายพิทักษ์  พอสม
5. เด็กชายยอดชาย  ดวงประทุม
6. เด็กชายราชวัฒน์  ศรีสังข์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  สิงห์ครอง
8. เด็กหญิงวิชุดา  คำโนนจาน
9. เด็กชายสุทัศน์  จันอาจ
10. เด็กชายอนุชิต  โรมโคกสูง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วัฒนศิลป์ศิริ
2. นางสาวกัลยาณี  สาภู
3. นางสาวมลฤดี  วีระพันธุ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทวยขุนทด
2. เด็กหญิงชีวาพร  กองแก้ว
3. เด็กหญิงพรทิพย์   บีกขุนทด
4. เด็กหญิงวาริศรา   ฉ่ำจิตร
5. เด็กหญิงวิจิตรา   นาคพันธ์
6. เด็กหญิงศิวพร   กองแก้ว
7. เด็กหญิงสิริกัลยา   เรืองบุญ
8. เด็กหญิงสุภาวิณี   หาดขุนทด
 
1. นางอัญภัทร  ศุภรัชดิษกุล
2. นางธนวันต์  สัตตบุตร
3. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศรี
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจีรภัทร  ดวงประทุม
2. เด็กหญิงธนัญญา  นิสสัยหมั่น
3. เด็กหญิงภาคินี  บุญยะเลขา
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยนิจ
5. เด็กหญิงมุทิตา  เอี้ยงพังเทียม
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตอนเหนือ
7. เด็กหญิงสัญษณี  มณีนุษย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วัฒนศิลป์ศิริ
2. นางสาวอรอนงค์  อิ่มวิเศษ
3. นายศราวุฒิ  รินลา
4. นางสาวมลฤดี  วีระพันธุ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คชรินทร์
2. เด็กหญิงประกายดาว  ะัญญาหาร
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ทวีฤทธิ์
4. เด็กหญิงวันวิสา  ม่วงถาวร
5. เด็กหญิงสุวิดา  เขียนสำโรง
6. เด็กหญิงหทัยทิพย์  นิ่มนวล
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นิ่มนวล
8. เด็กหญิงอภิยดา  สุขแจ่ม
 
1. นางสาวอรยา  ใบกนทา
2. นายสนธยา  เจริญกุล
3. นางสาววิภาดา  แมนวิเศษ
4. นายพันสา  ซุยถัง
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไค 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ชอบสว่าง
2. เด็กชายชาญชัย   เศษบุบผา
3. เด็กชายชาติกล้า   อุปถัมภ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   หาญรบ
5. เด็กชายธนภัทร   โคตะนันท์
6. เด็กชายนฤพนธ์   อุ่นธง
7. เด็กชายนันทเดช   สาคะรินทร์
8. เด็กชายนิวัฒน์   งาประดิษฐ์
9. เด็กชายปฎิภาณ   บุรีนอก
10. เด็กชายรชฎ    เกตุนอก
11. เด็กชายวรพจน์   อุตรา
12. เด็กชายวันเฉลิม   สุวรรณเรือง
 
1. นายทวี   ธรรมโชติ
2. นายพรรษพล  ดีดพิณ
3. นายพงศ์ณภัทร    ดีดพิณ
4. นางสาวโชติกา   เหลือผล
5. นางสาวสุมาลี    เกตุนอก
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คชรินทร์
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลสว่าง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  กาดนอก
4. เด็กหญิงจินตนา  แพงศรี
5. เด็กหญิงประกายดาว  ธัญญาหาร
6. เด็กหญิงปิยพร  กลึ่งกลางดอน
7. เด็กหญิงภานุมาศ  ทวีฤทธิ์
8. เด็กชายภูตะวัน  หาดขุนทด
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  แถวจัตุรัส
10. เด็กหญิงวันวิสา  ม่วงถาวร
11. เด็กหญิงสุวิดา  เขียนสำโรง
12. เด็กหญิงหทัยทิพย์  นิ่มนวล
13. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นิ่มนวล
14. เด็กหญิงอภิยดา  สุขแจ่ม
15. เด็กชายอรรถพล  จันทาสี
 
1. นางสาวอรยา  ใบกนทา
2. นายพันสา  ซุยถัง
3. นายสนธยา  เจริญกุล
4. นายอนันต์  ยันต์สา
5. นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรฤทธิ์
2. เด็กชายธนากร  ทะหนองเป็ด
3. เด็กหญิงธิดาพร  กะเสียน
4. เด็กหญิงนิรัทธิดา  นาสันเทียะ
5. เด็กชายอนันทศักดิ์  ศรฤทธิ์
 
1. นางสาวสยุมพร  ค่าเจริญ
2. นายถนอม  จ่าทัน
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีระวงษ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  ชัยมีแรง
 
1. นางสาวนิตยา  อยาดี
2. นางพรรณวดี  ศรีใส
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1. เด็กหญิงมณีมาดา  วาปีทะ
 
1. MissMia Liu  Haixia
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขนิล
 
1. นางนิลุบล  ชูสอน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงยลดา  ผานาค
 
1. นางนิลุบล  ชูสอน
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กชายจิรภัทร  วงค์กุณา
2. เด็กชายณัชพล  หาโชค
3. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่ลิ้ม
4. เด็กชายตรีโชติ  แสงสุระ
5. เด็กชายพลพล  เวินขุนทด
6. เด็กชายวชิรากร   นันทะแสง
 
1. นายกิตติพงศ์  วิเศษคร้อ
2. นายวิธาน  ฉันทิยานนท์
3. นางสาวสิรินาถ  นาคขวัญ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญพุฒ
2. เด็กหญิงนิภาพร  เถื่อนศรี
3. เด็กหญิงพันธษา  พูนจัตุรัส
4. เด็กหญิงยุพัตรา  เทพโอทา
5. เด็กหญิงศุภมาศ  ความหมั่น
6. เด็กหญิงแพรวา  เวียนวิเศษ
 
1. นายสมบุญ  พิไลกุล
2. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
3. นายจิรยุทธ  ประจงค้า
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีไชโยรักษ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ภานุมาตย์
3. เด็กหญิงญาดา  โสละหาน
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  หาญแจ้
5. เด็กหญิงพิมพ์ประไพร  โคตะคุ
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อมรพรม
7. เด็กหญิงวนิชญา  เถาพิมาย
8. เด็กหญิงศิรินยา  กลางเมือง
9. เด็กหญิงสุรภา  จงชิดกลาง
10. เด็กชายอภิวัฒน์  สมพงษ์
 
1. นางสุมาลี  สุภาพ
2. นางสาวภารวี  อันสนธิ์
3. นางศิริรัตน์  บิสันเทียะ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงกมลธิดา   ประทุมวงศ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา   บุญสืบวงศ์
3. เด็กหญิงชมพู่  จิรปลั่งสุวรรณ
4. เด็กหญิงชลดา   ยี่จัตุรัส
5. เด็กหญิงปนัดดา  มีมุข
6. เด็กหญิงสถิตรา  สมุทรศรี
7. เด็กหญิงอริสยา  สมรูปดี
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  บุญยิ่ง
 
1. นายการัน  สังข์หน่วง
2. นายวรวุฒิ  โกสุม
3. นางสาววัลย์รรินทร์  พูลเพิ่ม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์เพชร
2. เด็กหญิงวิมลพรรณ  ดียิ่ง
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ยึดพวก
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  แท่นนอก
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ภูมรา
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  สิงหามาตย์
3. เด็กหญิงเปรมมณี  ครองสำราญ
 
1. นางสาวชุตินันท์  ทาณรงค์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  วรรณภาส
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  โงมขุนทด
2. เด็กหญิงวริศรา  ภูจำเนียร
3. เด็กหญิงศศิประภา  ชัยพงษ์
 
1. นางกุณฑล  ชัยวิเชียร
2. นายสุรสิทธิ์  มิตรชื่น
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สงกอก
2. เด็กหญิงสายรุ่ง  บุญเงิน
3. เด็กหญิงอทิตยา  ก้อนมณี
 
1. นางสาววารุณี  ทองสงฆ์
2. นางเอมอร  แก้วเพชร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พงพันนา
2. เด็กหญิงชญานิตรา  โยธี
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางนภาพร  โยธี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปู่เหลือง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ด้วงโป้
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายชาญณรงค์  สุวรรณเวก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ราษฎร์กลาง
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวเพิ่มพูล  พิพัฒน์ไพบูลย์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายวรวุฒิ  ใจภพ
2. เด็กชายอมรเทพ  วรจันทร์
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวบังอร  คำจุมพล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีเพชร
2. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยขุนทด
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวณัฐนิชา  แก้วยม
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายสุเมฌาน   ปานาตี
2. เด็กชายอมรเทพ   ศรีสูงเนิน
 
1. นายวรชัย   พรเพชรประไพ
2. นายสยาม   ไพสันเทียะ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงรุ้งทิวา  คำอ้อ
2. เด็กชายสกลวรรธน์  แสงฤทธิ์
 
1. นายศิขรินทร์  โชติจันทร์
2. นางนิตยา  มิตรชื่น
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายจิรพงศ์   ชาตินุช
2. เด็กหญิงจิรัชญา   หาญณรงค์
 
1. นายวรชัย   พรเพชรประไพ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หุยขุนทด
2. นายสุทธิชัย  กะโห้
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางณวภรรค  พงษ์บริบูรณ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กชายชนาธิป  สิงห์เชื้อ
2. เด็กชายชลภูมิ   กรองแก้ว
 
1. นายปัณณวิชญ์  โชคโคกกรวด
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปัญญาเฟื่อง
2. เด็กหญิงสงกรานต์  จันทะนี
 
1. นายอัครเดช  ทาณรงค์
2. นายกฤษฏา  มหาบุญ
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์สา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปู่เหลือง
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  บ่ายขุนทด
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวพัฒนา  ชัยมนตนา
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนฝาย 1. เด็กชายธนภูมิ  ฤทธิ์จรูญ
2. เด็กชายธนิสร  ชาติชนะ
3. เด็กชายภานุพงศ์  จันณรงค์
 
1. นางวัชราภรณ์  สมบัติ
2. นางถาวร  บุตรศรีผา
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายธนพัฒน์  จันณรงค์
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  อาจกล้า
3. เด็กชายลีโอ  เพ็งพูน
 
1. นางสาวทศพร   สีเขียว
2. นางสุกัญญา  บุญเสนา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กชายกฤษณะ   สิทธิถาวร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ถ้ำพุดทรา
3. เด็กชายสุธินัน  แสนสวาท
 
1. นายด้วง   บุญเอี่ยม
2. นางสาวพรพิมล   เพชรน้อม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  แดงไฟ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ประเถตัง
3. เด็กชายสามารถ  พึบขุนทด
 
1. นายศราวุฒิ  ตราบุรี
2. นางสุรีพร  ตราบุรี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1. เด็กหญิงชุติมน  กรีศรี
2. เด็กหญิงพรยุพา  พงษ์สมัย
3. เด็กหญิงศิริประภา  ปอสูงเนิน
 
1. นางสาวนิตยา  ธงสันเทียะ
2. นางสาวชวาลัย  ปิ่นปั้น
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เฉียงชัยภูมิ
2. เด็กชายทศพล  หาญวิชา
3. เด็กชายนนทพัฒน์  ม่วงจันทึก
 
1. นางนงเยาว์  ยังโนนตาด
2. นางสาวปิดจมาตร์  สีดา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุทัยศรี
2. เด็กหญิงคณารัตน์  ทองมะรัง
3. เด็กหญิงพรรพษา  คำบุญเรือง
4. เด็กหญิงพิยดา  ศรีกุดเวียน
5. เด็กหญิงสุวิชาดา  ขวานอก
6. เด็กหญิงเกวลิน  ประจง
 
1. นางธิดารัตน์  สำรวล
2. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. นางสาวน้ำเพชร  อารีญาติ
2. นางสาวปรารถนา  สัตมิตร
3. นางสาวพัชริดา  อยู่ม่วง
4. นางสาววรินทร์  อุทัยคำ
5. นางสาวสิริยากร  รัตนวิชัย
6. นางสาวสุไลวรรณ  ตาเกิด
 
1. นางวิริยะสมร  บัวทอง
2. นางสาวกัลยา  อ่อนชัย
3. นายวัชรพล  สงสนธิ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังงามวิทยา 1. เด็กหญิงปัณณพร  ชาลีสงค์
2. เด็กหญิงปานตะวัน  ทาระแพน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทูลไธสง
 
1. นายเฉลิม  อาจกล้า
2. นางอุดมพร  อาจกล้า
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กหญิงชยุดา  รามสันเทียะ
2. เด็กหญิงรวิภา  มีชำนาญ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ช่วงสันเทียะ
 
1. นางสาวดารณี  ชัยทิพย์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมปุรุ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คล้ายชูกุล
3. เด็กหญิงอภัสราพร  ศรีชัยภูมิ
 
1. นางสาวฤทธิ์ศญา  ชาบำเหน็จ
2. นางสาวสุจิตรา  อาจกล้า
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภัทรานิษฐ์  คุ้มโนนจาน
2. เด็กชายยอดชาย  ดวงประทุม
3. เด็กชายอดิเทพ  จันทร์เจริญ
 
1. นายวันชัย  ดวงลูกแก้ว
2. นางสาวมลฤดี  วีระพันธุ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายกันตพงศ์  กุณโฮง
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ์  เม็ดมะ
3. เด็กหญิงวริศรา  นิลสมัคร
 
1. นางสาวแสงจันทร์  สอนสะอาด
2. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลยา  แพนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนันทพร  เพียรสุพรรณ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  เถื่อนสันเทียะ
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นางชนัชฌา  บูรณธนิต
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงรัชนก  คำเที่ยง
2. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ณรงค์
3. เด็กหญิงเสาวินีย์  ขำคำ
 
1. นางสาวนภัสต์ศรณ์  ชัยสงค์
2. นางละม้าย  มีโพนทอง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายคมกริช  แดงสูงเนิน
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  ด้วงนิล
3. เด็กหญิงพัชรา  ชัยทิพย์
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นางสาวสุดารัตน์  พิพิธกุล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงนภัสสร  สมหวัง
2. เด็กหญิงพรธิวา   บุญเนตร์
3. เด็กหญิงภูมริน   ประจิตต์
 
1. นางพูนพิศ  พณิชีพ
2. นางแสงเดือน  ธรรมโชติ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรทริกา  โครตมงคล
2. เด็กหญิงรัชนีกร  เหงี่ยมสำโรง
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ต่างสันเทียะ
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นางสาวสุพัตรา  โสภา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กหญิงฐิติมา  ฮะสูงเนิน
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เดือดขุนทด
3. เด็กหญิงศศิธร  อุปลี
 
1. นางลำดวน  ระโยธี
2. นางพิมลรัตน์  ทองไพรวรรณ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงกิ่งมะนาว  คงสม
2. เด็กชายพงษ์เพชร  สิทธิเวช
3. เด็กหญิงวันทนา  ปัญญาแสง
 
1. นางกีรติ  โพธิ์ขุนทด
2. นางสาวนุชจรินทร์  แสงอรุณ
 
174 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 1. เด็กชายธนากร  นพศิริ
2. เด็กชายวิชิตชัย  กรมดารา
3. เด็กชายโต  (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นางปราณี  ภิรมย์ชม
 
175 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 1. เด็กหญิงพัชริดา  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายศุภกร  วาระศรี
3. เด็กหญิงอรจิรา  ไชยขุนทด
 
1. นางยุพดี  ฉันทิยานนท์
2. นางสมพิศ  วิสิทธิ์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงการ์ตูน  ฟังไกล
 
1. นางสุกานดา  จันทวงษ์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื่อมมะรัง
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์คำภา
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอมิตา  ณรงค์สูงเนิน
 
1. นางสุกานดา  จันทวงษ์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงปวีณา  วิไชย
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีภุมมา
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื่อมมะรัง
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กชายธีรพงษ์  จำเนียรกุล
 
1. นางรุ่งนภา  อารีชาติ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายพุทธิภาส  รวมใหม่
 
1. นางสาวประภาพร  แดงดา
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  ปัญญาแจ้ง
2. เด็กหญิงจีราพร  ขวัญบุญจันทร์
3. เด็กชายไรอัน  เจมส์โซท
 
1. นางจุราภรณ์  เถียนหนู
2. นางอารีรัตน์  พรศิวกุลวงศ์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายกิติพันธ์  จรุงพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนชนะ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศิริรวง
 
1. นางสาววรารัตน์  เลี่ยมรัตนะ
2. นางสาวนุชจรินทร์  แสงอรุณ
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงวารินทร์  ชัยขุนทด
2. เด็กชายศิลายุทธ  ฤทธิ์เรือง
 
1. นางพิสมัย  ชินขุนทด
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  งามพลกรัง
2. เด็กหญิงอารียา  ฉิมวาท
 
1. นางสุนัตตา  ศรีสม
2. นางพิมพ์ใจ  สบเหมาะ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกอก 1. เด็กหญิงพรสุดา  กลายชัยภูมิ
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายศิรายุทธ  คำดุลย์
 
1. นางสาวริณญาอร  แสงกุดเลาะ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายชินวัตร  แสงชนะ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แก้งคำ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีไชโยรักษ์
 
1. นางสายหยุด  ผาดี
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์คำภา
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายพงศกร  มีสัตย์
 
1. นางอนุสรา  บริบูรณ์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  เกียนขุนทด
 
1. นางสาววิยะดา  แสนวิชัย
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 1. เด็กชายธนากร  ช่อชุมแสง
 
1. นางสาววิยะดา  แสนวิชัย
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
 
1. นางสาวธนภรณ์  ศิริสวัสดิ์คุณ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายวีระศักดิ์  หะเริญ
 
1. นางสำราญ  พันธวนิช
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาวนิตยา  อยาดี
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีแก้ว
 
1. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงปวีณา  วิไชย
 
1. นางสาวชลทิพย์  บุญถือ
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีภุมมา
2. เด็กชายศิรายุทธ  คำดุลย์
3. เด็กชายสุทัศน์  เนาเมือง
 
1. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
2. นางสาวชลทิพย์  บุญถือ
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกอก 1. เด็กชายธีระชัย  สีมาวงศ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  สีละ
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  ศรียางนอก
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางสิรินาถ  มุนมิน
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายชนะชัย  อินโนนเชือก
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  บำรุง
3. เด็กชายวรวิทย์  บุญเรือง
 
1. นางปรินทิพย์  สวงโท
2. นางสาวศุภรัตน์   น้อยวิเศษ
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จิตนอก
2. เด็กหญิงณิชานัน  เที่ยงสันเทียะ
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชำนาญศึก
 
1. นางสาวสมจิตร  เรียงสันเทียะ
2. นางสุภาวดี  ซุยถัง
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณ์ฏิมา  ยิ้มพังเทียม
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  นงค์สังเทียะ
3. เด็กชายสิทธินนท์  แซ่หลู
 
1. นางอัญชุลี  ศุภรตรีทิเพศ
2. นางธานี  สุทธิอาคาร
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายพรชัย  อาจเชียงตุง
2. เด็กชายสถาพร  เยาวลา
 
1. นางสาวชุตินันท์  ทาณรงค์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  วรรณภาส
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายชาญวิทย์  โพธิ์นางรอง
2. เด็กหญิงพิยะดา  กงประโคน
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  ทักทาย
2. นางสาวประภาพร  แดงดา
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  หมั่นบรรจง
2. เด็กชายเสกสรรค์  ทองกระทุ่ม
 
1. นางสาวเมวดี  อาบสุวรรณ์
2. นางจินดา  เพชรประไพ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 1. เด็กชายพงศกร  สนพรม
2. เด็กชายสุทัย  ย่อจัตุรัส
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  นิสสัยกล้า
2. นางสาวจันธิรา  อินทะกูล
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะนาวนอก
2. เด็กชายดนุสรณ์  อ่อนตา
3. เด็กชายภูริภัทร  ถนอมสัตย์
 
1. นางพัฒน์นรี  ขอพันดุง
2. นางสาวอุทุมพร  ถนอมสัตย์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สังขนิษฐ์
2. เด็กชายนิรุต  คิดการ
3. เด็กชายศุภทิน  สุนเจิม
 
1. นายอดิศักดิ์  จอมสันเทียะ
2. นางอุไร  จงกลาง
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายอภิชาติ  เพ็ญวิจิตร
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนพงษ์  บามขุนทด
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงสุนิษา   พรรณนา
 
1. นายสมศักดิ์  ทองหลาบ
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายพงษ์ธร  น้อยมนต์
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินธร  ขามจัตุรัส
 
1. นายสำเริง  โภคา
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายอดิศักด์  ม่วงถาวร
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จ่าทัน
 
1. นายวิรัช  เคนเหลื่อม
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  เหล่าการ
 
1. นางวิริยะสมร  บัวทอง
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงจิตรดา   แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  พันขุนทด
3. เด็กหญิงชมพูนุช  สุขสมบัติ
4. เด็กหญิงชัญญานุช  สุขสมบัติ
5. เด็กหญิงช่อเพชร  ญาติพิมล
6. เด็กหญิงฌิชนน  จุนเจือ
7. เด็กหญิงฑิตยา   บุญลือ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ   กลางจอหอ
9. เด็กหญิงณัฐิดา  บุญกว้าง
10. เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญหาญ
11. เด็กหญิงนภัส  ดีแป้น
12. เด็กหญิงนันธิดา  พู่กันมาศกุล
13. เด็กหญิงบรรญพร  จรัญกาย
14. เด็กหญิงปนานนท์  สีแสง
15. เด็กหญิงปารียา  มูลสันเทียะ
16. เด็กหญิงพลอยลดา  เยี่ยมลอย
17. เด็กหญิงภาวิณี  แก้วโต
18. เด็กหญิงยมลพร   เหล่าสถิตย์ธีรกุล
19. เด็กชายวริทธินันท์  จงล่างกลาง
20. เด็กหญิงวิรากร   มีสุข
21. เด็กหญิงวิไลพร  ขอขันกลาง
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์จิตร์
23. เด็กหญิงสุทธิดา  กล่ำพากร
24. เด็กหญิงสุนิษา   พรรณนา
25. เด็กหญิงสุภาพร  พลพิลา
26. เด็กหญิงอลิสา  อินทร์เมือง
27. เด็กหญิงอัจฉริยา  คชโคตร
28. เด็กหญิงอารยา  มีระหันนอก
29. เด็กชายเตโชโดม  นิลประดับ
30. เด็กหญิงไอวลิน  จังโกฏิ
 
1. นายสมศักดิ์   ทองหลาบ
2. นางสาวสยุมพร  แสงทอง
3. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศรี
4. นายทรงวุฒิ  วิลาจันทร์
5. นายพงศธร  สุขสวัสดิ์
6. นางไอรินทร์  ปิตุพรหมพันธุ์
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์  กุมขุนทด
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงจิติมา  อาษา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  คล้ายน้อย
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยางศิลา
5. เด็กชายชัยรัตน์  อินนา
6. เด็กหญิงชุลีพร  อาบสุวรรณ์
7. เด็กหญิงดลญา  น้อยแก้ว
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  พืชขุนทด
9. เด็กหญิงนภาพร  เพชรประไพ
10. เด็กหญิงนันท์นลิน  อาสาดี
11. เด็กหญิงปริยาภัทร  พงษ์ด้วง
12. เด็กหญิงพรชิตา  พระคำจันทึก
13. เด็กชายพัสสน  เถียรจัตุรัส
14. เด็กชายพิพัฒนชัย  ชุมอัปภัย
15. เด็กชายมนตรี  ธรรมเพชร
16. เด็กหญิงรัตถกานต์  ภูมิสมบัติ
17. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สมบูรณ์
18. เด็กหญิงวรวลัญช์  จิตรพัฒนพงศ์
19. นางสาววารุณี  อาบสุวรรณ์
20. เด็กหญิงวิลาวัล  แซ่อึ้ง
21. เด็กชายศรัณย์  ไทยภักดี
22. เด็กชายศรัณย์  มิตรขุนทด
23. เด็กชายศุภกร  หมั่นมา
24. เด็กชายศุภณัฐ  เพียกขุนทด
25. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษาสม
26. เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรจั่น
27. เด็กหญิงอรปรียา  บุญซ้อน
28. เด็กหญิงอารียา  พวกขุนทด
29. เด็กหญิงเกวลิน  วีระชาติ
30. เด็กหญิงเกวลิน  แถมจำเริญ
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร
2. นายณมน  ศรธงทอง
3. นายอมรเทพ  ไชโย
4. นายสุเทพ  เพียกขุนทด
5. นางศรีประภา  สิงห์มณี
6. นางเมตตา  พงศ์สุวรรณ
7. นางสาวจริยาพร  ดีสวน