สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จัตุรัสวิทยานุกูล 41 15 6 5 62
2 อนุบาลเทพสถิต 25 8 4 5 37
3 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 23 6 4 4 33
4 บ้านโนนเชือก 22 17 4 4 43
5 บ้านวังตะเฆ่ 22 13 7 5 42
6 ซับมงคลวิทยา 21 11 8 1 40
7 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 21 9 2 5 32
8 หัวสระวิทยา 20 12 6 3 38
9 บ้านโนนคร้อ 20 8 4 2 32
10 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 19 12 8 7 39
11 บ้านหนองม่วง 19 5 2 4 26
12 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 17 10 7 7 34
13 ปากจาบวิทยา 17 10 5 4 32
14 ชุมชนบัวบานสามัคคี 16 11 5 2 32
15 ซับใหญ่วิทยาคม 16 6 4 3 26
16 บ้านยางเกี่ยวแฝก 16 5 2 2 23
17 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 15 8 5 3 28
18 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 14 14 9 3 37
19 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 14 14 3 2 31
20 บ้านไร่พัฒนา 14 13 9 9 36
21 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 14 8 1 5 23
22 รังงามวิทยา 14 6 2 2 22
23 บ้านท่าโป่ง 14 5 5 1 24
24 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 13 3 3 1 19
25 บ้านหนองตะไก้ 12 13 6 5 31
26 บ้านวังกะทะ 12 12 4 4 28
27 บ้านสะพานยาว 12 8 7 4 27
28 บ้านงิ้ว 12 5 7 3 24
29 มะนะศึกษา 12 4 2 3 18
30 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 12 4 1 2 17
31 บ้านสะพานหิน 12 3 1 1 16
32 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 11 11 10 4 32
33 บ้านหนองผักชี 11 4 5 1 20
34 บ้านโสกปลาดุก 11 3 3 4 17
35 บ้านตาล 11 2 1 3 14
36 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 10 14 6 1 30
37 บ้านส้มป่อย 10 10 2 2 22
38 บ้านวังตาท้าว 10 7 4 3 21
39 บ้านศิลาทอง 10 5 2 1 17
40 บ้านท่ากูบ 10 4 5 3 19
41 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 9 5 3 6 17
42 บ้านเกาะมะนาว 9 5 3 0 17
43 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 9 3 1 1 13
44 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 9 2 1 6 12
45 โป่งขุนเพชร 8 15 4 2 27
46 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 8 10 3 1 21
47 บ้านมะเกลือโนนทอง 8 5 4 3 17
48 บ้านหนองกองแก้ว 8 3 2 0 13
49 บ้านประดู่งาม 8 1 3 5 12
50 บ้านเสลาประชารัฐ 8 0 1 0 9
51 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 7 7 4 7 18
52 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 7 6 2 4 15
53 บ้านตลุกคูณพัฒนา 7 5 4 4 16
54 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 7 4 2 2 13
55 หนองประดู่วิทยา 7 2 1 3 10
56 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 7 2 0 1 9
57 บ้านซับใหม่ 7 2 0 1 9
58 บ้านหนองตานา 7 1 1 1 9
59 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 6 7 2 3 15
60 บ้านหนองบัวใหญ่ 6 6 1 3 13
61 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 6 5 5 1 16
62 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 6 5 2 3 13
63 บ้านหัวสะพาน 6 4 3 5 13
64 บ้านโป่งนกพิทยา 6 4 1 5 11
65 บ้านเสลี่ยงทอง 6 1 1 1 8
66 บ้านขี้เหล็ก 5 8 1 5 14
67 บ้านขามราษฎร์นุกูล 5 7 1 5 13
68 บ้านโนนมะกอกงาม 5 6 2 2 13
69 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 5 5 3 4 13
70 บ้านโคกแสว 5 4 3 2 12
71 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 5 4 1 1 10
72 บ้านวังมน 5 4 0 1 9
73 จอมแก้ววิทยา 5 4 0 1 9
74 บ้านสำนักตูมกา 5 4 0 0 9
75 บ้านร่วมมิตร 5 3 2 0 10
76 บ้านสำโรงทุ่ง 5 1 2 0 8
77 บ้านหนองลุมพุก 5 1 1 4 7
78 บ้านสามหลักพัฒนา 5 0 4 1 9
79 บ้านกลอยสามัคคี 5 0 0 0 5
80 บ้านหนองใหญ่ 4 12 0 3 16
81 บ้านโคกโต่งโต้น 4 9 7 4 20
82 โคกเพชรวิทยาคาร 4 9 3 4 16
83 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 4 9 0 3 13
84 บ้านหนองโจด 4 8 3 4 15
85 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 4 6 3 2 13
86 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 4 3 3 2 10
87 บ้านใหม่นาดี 4 3 3 1 10
88 บ้านห้วยทราย 4 3 1 3 8
89 บ้านน้ำลาด 4 3 1 0 8
90 บ้านโคกกระเบื้องไห 4 2 4 3 10
91 บ้านห้วยยาง 4 2 4 1 10
92 บ้านไทรงาม 4 2 2 0 8
93 บ้านสระสี่เหลี่ยม 4 2 0 0 6
94 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 3 13 10 6 26
95 ชุมชนชวนวิทยา 3 11 4 1 18
96 บ้านโกรกกุลา 3 10 3 3 16
97 บ้านช่องสำราญ 3 7 3 2 13
98 หินฝนวิทยาคม 3 6 1 5 10
99 บ้านวังอ้ายจีด 3 5 1 3 9
100 บ้านวังคมคาย 3 4 3 1 10
101 บ้านวังขอนสัก 3 4 1 1 8
102 บ้านโสกคร้อ 3 4 1 1 8
103 บ้านหัวหนอง 3 4 0 2 7
104 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 3 3 2 1 8
105 บ้านดอนกอก 3 2 0 5 5
106 ซับถาวรพัฒนา 3 2 0 2 5
107 บ้านวังกุง 3 1 2 0 6
108 บ้านโนนสำราญ 2 7 4 2 13
109 วังใหม่พัฒนา 2 6 6 4 14
110 บ้านหนองตะครอง 2 6 2 2 10
111 บ้านหนองลูกช้าง 2 5 3 4 10
112 บ้านหนองตอ 2 4 3 0 9
113 บ้านวังอ้ายคง 2 4 0 1 6
114 บ้านหนองผักแว่น 2 4 0 1 6
115 ศรีเทพบาล 2 3 3 2 8
116 บ้านโสกรวกหนองซึก 2 3 3 0 8
117 บ้านบุฉนวน 2 3 2 5 7
118 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 2 3 0 0 5
119 บ้านใหม่สามัคคี 2 2 3 1 7
120 บ้านหนองดง 2 2 2 1 6
121 บ้านบะเสียว 2 2 1 2 5
122 บ้านหนองจะบก 2 2 1 1 5
123 เขาดินพิทยารักษ์ 2 2 0 1 4
124 บ้านทามจาน 2 2 0 1 4
125 บ้านตะลอมไผ่ 2 1 2 1 5
126 วังกะอาม 2 1 0 0 3
127 บ้านดอนละนาม 2 1 0 0 3
128 บ้านซับเจริญสุข 2 1 0 0 3
129 บ้านท่าแตง 2 0 2 0 4
130 บ้านโนนฝาย 2 0 1 0 3
131 บ้านห้วยบง 2 0 0 0 2
132 บ้านโนนสะอาด 2 0 0 0 2
133 บ้านกุดแคนสามัคคี 2 0 0 0 2
134 บ้านสำโรงโคก 1 6 3 0 10
135 บ้านหนองโสน 1 5 0 1 6
136 บ้านหนองแขม 1 4 7 0 12
137 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 1 3 5 2 9
138 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1 3 3 4 7
139 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 3 2 3 6
140 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 3 2 1 6
141 บ้านเขื่อนลั่น 1 3 2 0 6
142 บ้านวังตาเทพ 1 3 1 2 5
143 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1 3 1 1 5
144 บ้านซับยาง 1 3 0 1 4
145 บ้านห้วยเกตุ 1 2 2 3 5
146 อนุบาลนงค์เยาว์ 1 2 2 2 5
147 บ้านโคกสะอาด 1 2 1 1 4
148 บ้านวังพง 1 1 5 0 7
149 บ้านซับหมี 1 1 2 3 4
150 บ้านซับไทร 1 1 2 0 4
151 บ้านยางเครือ 1 1 0 0 2
152 บ้านปากค่ายช่องแมว 1 1 0 0 2
153 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 1 0 4 1 5
154 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 1 0 3 1 4
155 บ้านหนองจาน 1 0 1 1 2
156 บ้านหลุบงิ้ว 1 0 1 0 2
157 บ้านโคกไค 1 0 1 0 2
158 บ้านโป่งเกต 1 0 1 0 2
159 บ้านหนองม่วง(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 1 0 0 1 1
160 บ้านเดื่อ 1 0 0 1 1
161 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 1 0 0 0 1
162 บ้านห้วยไฮ 1 0 0 0 1
163 อนุบาลปรีญาภัทร 1 0 0 0 1
164 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 2 1 1 3
165 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 2 1 1 3
166 บ้านโนนสวรรค์ 0 2 1 0 3
167 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 0 2 1 0 3
168 กันกงบ้านลี่สามัคคี 0 2 0 1 2
169 บ้านนา 0 1 1 0 2
170 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 0 1 1 0 2
171 มงคลศึกษา 0 1 0 2 1
172 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 1
173 บ้านกุดตาลาด 0 1 0 1 1
174 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 1 0 1 1
175 บ้านดงลาน 0 1 0 0 1
176 บ้านท่าศิลา 0 1 0 0 1
177 บ้านละหานค่าย 0 1 0 0 1
178 บ้านห้วยยางดี 0 1 0 0 1
179 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 2 3 2
180 บ้านหนองโดน 0 0 2 1 2
181 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 2 0 2
182 บ้านห้วย 0 0 2 0 2
183 บ้านหนองนกเขียน 0 0 1 1 1
184 บ้านหนองดินดำ 0 0 1 0 1
185 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 1 0 1
186 ชุมชนชวนวิทยา (คิดเลขเร็ว) 0 0 1 0 1
187 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 0 0 1 0 1
188 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 1 0 1
189 บ้านท่าชวน 0 0 0 1 0
190 บ้านประดู่งาม (คิดเลขเร็ว) 0 0 0 1 0
191 หนองกกสามัคคี 0 0 0 1 0
192 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 0 0 0
193 บ้านร้านหญ้า 0 0 0 0 0
194 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0 0 0 0 0
รวม 1,057 782 429 364 2,632