สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จัตุรัสวิทยานุกูล 42 15 6 5 63
2 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 29 9 2 6 40
3 อนุบาลเทพสถิต 29 8 4 5 41
4 บ้านศิลาทอง 26 5 3 1 34
5 บ้านวังตะเฆ่ 25 15 7 5 47
6 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 23 6 4 4 33
7 บ้านโนนเชือก 22 17 4 4 43
8 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 21 12 8 7 41
9 ซับมงคลวิทยา 21 11 8 1 40
10 หัวสระวิทยา 20 12 6 3 38
11 บ้านโนนคร้อ 20 8 4 2 32
12 บ้านหนองม่วง 20 5 2 4 27
13 รังงามวิทยา 19 8 2 2 29
14 บ้านท่าโป่ง 19 5 5 1 29
15 ปากจาบวิทยา 18 12 5 4 35
16 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 18 10 7 7 35
17 ซับใหญ่วิทยาคม 18 8 4 3 30
18 ชุมชนบัวบานสามัคคี 16 11 5 2 32
19 บ้านยางเกี่ยวแฝก 16 5 2 2 23
20 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 15 14 3 2 32
21 บ้านไร่พัฒนา 15 13 10 9 38
22 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 15 11 5 3 31
23 บ้านสะพานยาว 15 8 7 4 30
24 บ้านวังตาท้าว 15 8 4 3 27
25 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 14 14 9 3 37
26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 14 14 6 1 34
27 บ้านวังกะทะ 14 12 4 4 30
28 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 14 8 1 5 23
29 บ้านตาล 14 3 1 3 18
30 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 13 4 1 2 18
31 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 13 3 3 1 19
32 บ้านหนองตะไก้ 12 13 6 5 31
33 บ้านส้มป่อย 12 10 2 2 24
34 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 12 7 4 7 23
35 บ้านงิ้ว 12 5 7 3 24
36 มะนะศึกษา 12 4 2 3 18
37 บ้านโสกปลาดุก 12 3 3 4 18
38 บ้านสะพานหิน 12 3 1 1 16
39 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 11 11 10 4 32
40 บ้านท่ากูบ 11 5 5 3 21
41 บ้านหนองผักชี 11 4 5 1 20
42 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 10 10 3 1 23
43 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 9 7 2 4 18
44 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 9 5 3 6 17
45 บ้านเกาะมะนาว 9 5 3 0 17
46 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 9 3 1 1 13
47 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 9 2 1 6 12
48 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 9 2 0 1 11
49 โป่งขุนเพชร 8 15 4 2 27
50 บ้านมะเกลือโนนทอง 8 5 4 3 17
51 บ้านหนองกองแก้ว 8 4 2 0 14
52 บ้านประดู่งาม 8 1 3 5 12
53 บ้านเสลาประชารัฐ 8 0 1 0 9
54 บ้านหนองบัวใหญ่ 7 8 1 3 16
55 บ้านตลุกคูณพัฒนา 7 5 4 4 16
56 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 7 4 2 2 13
57 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 7 4 2 1 13
58 หนองประดู่วิทยา 7 2 1 3 10
59 บ้านซับใหม่ 7 2 0 1 9
60 บ้านหนองตานา 7 1 1 1 9
61 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 6 8 3 3 17
62 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 6 5 5 1 16
63 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 6 5 2 3 13
64 บ้านหัวสะพาน 6 4 3 5 13
65 บ้านโป่งนกพิทยา 6 4 1 5 11
66 บ้านเสลี่ยงทอง 6 1 1 1 8
67 ชุมชนชวนวิทยา 5 11 5 1 21
68 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 5 10 1 3 16
69 บ้านขี้เหล็ก 5 8 1 5 14
70 บ้านขามราษฎร์นุกูล 5 7 1 5 13
71 บ้านวังคมคาย 5 6 3 1 14
72 บ้านโนนมะกอกงาม 5 6 2 2 13
73 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 5 5 3 4 13
74 บ้านโคกแสว 5 4 3 2 12
75 บ้านหนองตอ 5 4 3 0 12
76 บ้านวังขอนสัก 5 4 1 2 10
77 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 5 4 1 1 10
78 บ้านวังมน 5 4 0 1 9
79 จอมแก้ววิทยา 5 4 0 1 9
80 บ้านสำนักตูมกา 5 4 0 0 9
81 บ้านร่วมมิตร 5 3 2 0 10
82 บ้านดอนกอก 5 2 0 5 7
83 บ้านสระสี่เหลี่ยม 5 2 0 0 7
84 บ้านสำโรงทุ่ง 5 1 2 0 8
85 บ้านหนองลุมพุก 5 1 1 4 7
86 บ้านสามหลักพัฒนา 5 0 4 1 9
87 บ้านกลอยสามัคคี 5 0 0 0 5
88 บ้านโคกโต่งโต้น 4 12 7 4 23
89 บ้านหนองใหญ่ 4 12 0 3 16
90 โคกเพชรวิทยาคาร 4 9 3 4 16
91 บ้านหนองโจด 4 8 3 4 15
92 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 4 6 3 2 13
93 บ้านโสกคร้อ 4 5 1 1 10
94 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 4 3 3 2 10
95 บ้านใหม่นาดี 4 3 3 1 10
96 บ้านห้วยทราย 4 3 1 3 8
97 บ้านน้ำลาด 4 3 1 0 8
98 บ้านโคกกระเบื้องไห 4 2 4 3 10
99 บ้านห้วยยาง 4 2 4 1 10
100 บ้านไทรงาม 4 2 2 0 8
101 บ้านปากค่ายช่องแมว 4 1 0 0 5
102 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 3 13 10 6 26
103 บ้านโกรกกุลา 3 10 3 3 16
104 บ้านช่องสำราญ 3 7 3 2 13
105 วังใหม่พัฒนา 3 6 6 4 15
106 หินฝนวิทยาคม 3 6 1 5 10
107 บ้านวังอ้ายจีด 3 5 1 3 9
108 บ้านหัวหนอง 3 4 0 2 7
109 บ้านใหม่สามัคคี 3 3 3 1 9
110 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 3 3 2 1 8
111 ซับถาวรพัฒนา 3 2 0 2 5
112 บ้านวังกุง 3 1 2 0 6
113 บ้านห้วยบง 3 0 0 0 3
114 บ้านโนนสำราญ 2 7 4 2 13
115 บ้านหนองตะครอง 2 6 2 2 10
116 บ้านหนองลูกช้าง 2 5 3 4 10
117 บ้านวังอ้ายคง 2 4 0 1 6
118 บ้านหนองผักแว่น 2 4 0 1 6
119 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2 3 5 2 10
120 ศรีเทพบาล 2 3 3 2 8
121 บ้านโสกรวกหนองซึก 2 3 3 0 8
122 บ้านบุฉนวน 2 3 2 5 7
123 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 2 3 0 0 5
124 บ้านหนองดง 2 2 2 1 6
125 บ้านบะเสียว 2 2 1 2 5
126 บ้านหนองจะบก 2 2 1 1 5
127 เขาดินพิทยารักษ์ 2 2 0 1 4
128 บ้านทามจาน 2 2 0 1 4
129 บ้านตะลอมไผ่ 2 1 2 1 5
130 วังกะอาม 2 1 0 0 3
131 บ้านดอนละนาม 2 1 0 0 3
132 บ้านซับเจริญสุข 2 1 0 0 3
133 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2 0 4 1 6
134 บ้านท่าแตง 2 0 2 0 4
135 บ้านโนนฝาย 2 0 1 0 3
136 บ้านโนนสะอาด 2 0 0 0 2
137 บ้านกุดแคนสามัคคี 2 0 0 0 2
138 บ้านหนองโสน 1 8 1 1 10
139 บ้านสำโรงโคก 1 6 3 0 10
140 บ้านหนองแขม 1 4 7 0 12
141 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1 3 3 4 7
142 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 3 2 3 6
143 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 3 2 1 6
144 บ้านเขื่อนลั่น 1 3 2 0 6
145 บ้านวังตาเทพ 1 3 1 2 5
146 บ้านซับยาง 1 3 0 1 4
147 บ้านห้วยเกตุ 1 2 2 3 5
148 อนุบาลนงค์เยาว์ 1 2 2 2 5
149 บ้านโคกสะอาด 1 2 1 1 4
150 บ้านวังพง 1 1 5 0 7
151 บ้านซับหมี 1 1 2 3 4
152 บ้านซับไทร 1 1 2 0 4
153 บ้านยางเครือ 1 1 0 0 2
154 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 1 0 3 1 4
155 บ้านหนองจาน 1 0 1 1 2
156 บ้านหลุบงิ้ว 1 0 1 0 2
157 บ้านโคกไค 1 0 1 0 2
158 บ้านโป่งเกต 1 0 1 0 2
159 บ้านหนองม่วง(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 1 0 0 1 1
160 บ้านเดื่อ 1 0 0 1 1
161 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 1 0 0 0 1
162 บ้านห้วยไฮ 1 0 0 0 1
163 อนุบาลปรีญาภัทร 1 0 0 0 1
164 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 2 1 1 3
165 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 2 1 1 3
166 บ้านโนนสวรรค์ 0 2 1 0 3
167 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 0 2 1 0 3
168 กันกงบ้านลี่สามัคคี 0 2 0 1 2
169 บ้านนา 0 1 1 0 2
170 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 0 1 1 0 2
171 มงคลศึกษา 0 1 0 2 1
172 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 1
173 บ้านกุดตาลาด 0 1 0 1 1
174 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 1 0 1 1
175 บ้านดงลาน 0 1 0 0 1
176 ดอนเปล้าศึกษา 0 1 0 0 1
177 บ้านท่าศิลา 0 1 0 0 1
178 บ้านละหานค่าย 0 1 0 0 1
179 บ้านห้วยยางดี 0 1 0 0 1
180 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 2 3 2
181 บ้านหนองโดน 0 0 2 1 2
182 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 2 0 2
183 บ้านห้วย 0 0 2 0 2
184 บ้านหนองนกเขียน 0 0 1 1 1
185 บ้านหนองดินดำ 0 0 1 0 1
186 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 1 0 1
187 ชุมชนชวนวิทยา (คิดเลขเร็ว) 0 0 1 0 1
188 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 0 0 1 0 1
189 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 1 0 1
190 บ้านท่าชวน 0 0 0 1 0
191 บ้านประดู่งาม (คิดเลขเร็ว) 0 0 0 1 0
192 หนองกกสามัคคี 0 0 0 1 0
193 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 0 0 0
194 บ้านร้านหญ้า 0 0 0 0 0
195 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0 0 0 0 0
รวม 1,170 814 436 366 2,786