รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายเมฆสุวรรณ  คำมูลมี
 
1. นางศิริพร  วงศ์วาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ชัยที
 
1. นางรำไพ  ดาภาโย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชลดา  อินโคกสูง
 
1. นายสฤษดิ์  เลียมไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ปรานิต
 
1. นางยุพิน  เซามาไลเนน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวีรญา  เกียรติศักดิ์ศิริ
 
1. นางพัชรี  ดีอินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  โชคเจริญ
 
1. นางสาวทิพร  แทงจำรัส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด
 
1. นางรุ่งอรุณ  นนทิจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ศรีขายแอก
 
1. นายชัยยันต์  ภูมิสม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัณณิตา   วงศ์ใหญ่
 
1. นางเกษสุดา  วังสระ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงโสภิดา  แก้วข้อนอก
 
1. นายจำรัส  คูณแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงอารยา  เมนทอง
 
1. นางธณัณณัฐ  คำยง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อึ้งพัฒนาวรากร
2. เด็กหญิงพิยดา  ส่องด้วง
3. เด็กหญิงเพ็ญพัชชา  เพียรไทยสงค์
 
1. นางสาวจิราพร  ลองจำนงค์
2. นางธัญญรัตน์  ต่อพล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  แถลงกัน
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ธรรมกุล
3. เด็กหญิงไอรดา   กรโสภา
 
1. นางดวงใจ  แนวโนนทัน
2. นางจารุวรรณ  โคตรทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบคา 1. เด็กหญิงทิวาพร  ศรีดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชัยพัฒน์
3. เด็กหญิงศุภณิดา  โคตรกำพี้
 
1. นางสุดารัตน์   อุดม
2. นายรักเกียรติ  ชมภูวิเศษ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กชายก้องฟ้า  ฦๅฤทธิ์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ไทยพลกรัง
 
1. นางดวงใจ   แนวโนนทัน
2. นางพิมล   ฦๅปรีชา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงปรางวรินทร์  แก้วธรรม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พวกดอนเค็ง
 
1. นางธณัณณัฐ  คำยง
2. นายพิษณุรักษ์  คำยง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงอรุณรัศน์  ศรีสุโพธิ์
 
1. นางเสาวคนธ์  เลยยุทธ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กชายพันกร  เขื่อนแก้ว
 
1. นายชลจิตต์   วิริยะธรรม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายสหรัฐ  ลาภสกิจ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฦาชา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  งอกนาวัง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ดินไธสง
3. เด็กหญิงอรปรียา  กาลเขว้า
 
1. นางบุญเลย  อิทธิกุล
2. นางนันทยา  สมบัติหอม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 1. เด็กชายปิยะรัตน์  ทะวงษา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิลา
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  จุลยะโชค
 
1. นายชัยยันต์  ภูมิสม
2. นางสาวสุดารัตน์  วันทุม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 1. เด็กชายกิตติพล  ทองดี
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุเลทาสา
3. เด็กหญิงลูกน้ำ  ศิลคุ้ม
 
1. นางกัลยา  ปัญญายิ่ง
2. นางกัลยกร  กาญจนสุุปัญญา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีล้า
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  หารสารจอด
3. เด็กชายอรรถพล  บูรณสมภพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฦาชา
2. นายวีระพันธ์  พิมพ์สราญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปรมชาติ
2. เด็กหญิงปวรารัตน์  จตุรานนท์
 
1. นางสุวรรณี  ปราบวิชิต
2. นางสุกัญญา  จตุรานนท์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อุทัยกัน
2. เด็กหญิงสิริมา  ลาภารัตน์
 
1. นางบรรจง  ดวงเนตร
2. นางรุจิรา  ค้าเจริญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 1. เด็กหญิงจิตต์ชลลดา  กว้างขวาง
 
1. นางสาวสมร  พรวนสูงเนิน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1. เด็กชายนนทกร  แนววิลัย
 
1. นางสาวศยามล  ไชยวงศ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงเขมมิกา  ขวาไทย
 
1. นางสาวสุนิษา  พงษ์เสน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงกชพร  หาเมืองกลาง
2. เด็กหญิงชนกนันท์  น้อยปัญญา
3. เด็กหญิงธารารัตน์  เขื่องสถุง
 
1. นางศิริรัตน์  กองจันทร์
2. นางสุนทรา  ทวีชีพ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุหญ้านาง
2. เด็กหญิงนิธิดา  สมอหมอบ
3. เด็กหญิงรินลดา  ยอดสง่า
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  แก้วมณี
2. นางสาวอรสา  บุญราช
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชริน  ลีพรมมา
2. เด็กชายพีรพงษ์  กำราบภัย
3. เด็กชายสิทธิกร  สีน้ำย้อม
 
1. นายพัฒนสิทธิ์  วงษ์พรม
2. นายโกศล  เดชโนนสังข์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีวรรณะ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปานทอง
3. เด็กหญิงเปรมกมล  แสนป้อ
 
1. นางศิริพร  พันธ์ใย
2. นางรุจี  ผักบัวเงิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 1. เด็กชายอรรถพล  บุญปัญญา
2. เด็กชายเนรมิต  โคธนู
3. นายโชคชัย  หาญทำ
 
1. นางจิราภรณ์  พรมสืบ
2. นางพิสมัย  ต่อติด
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลี่ยวไพโรจน์
2. เด็กหญิงธนัชพร  ลูกชัยภูมิ
3. เด็กหญิงศิวารยา  นกแก้ว
 
1. นางอรัญญา  ประสารกลาง
2. นางเยาวลักษณ์  ทองวรรณ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  หงษ์เงิน
2. เด็กหญิงปวีณา  ภูเขียว
3. เด็กหญิงศศินิภา  มะลาด
 
1. นางสาวชนิสรา  ชำนาญวงศ์
2. นางกัญญพร  น้อยปัญญา
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจตุรพร  กะริยะ
2. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์สถิต
 
1. นายดวงดี  ภารา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายชัยชนะ  อาจสามรถ
2. เด็กชายพงศกร  สุภาพ
 
1. นายวรพักตร์   ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 1. เด็กชายดนุสรณ์  ศิริพรมมา
2. เด็กชายภูวนัตถ์  พันธ์ุวงค์
 
1. นายกิตติมศักดิ์  หอระสิทธิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใต้ 1. เด็กหญิงคมขำ  ชาติพหล
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  พะละ
 
1. นายวีระ  บุดดาดวง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ตาปราบ
2. เด็กชายศรันย์ภัทร  วงษ์ศรีดา
 
1. นางกมลมาลย์  กาญจนางกูร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  หมู่โสภิญ
2. เด็กชายปิยราช  จงนอก
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  นุชภิเรนทร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 1. เด็กชายภูวรินทร์  วัลลพ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มิตรรักษ์
 
1. นายอภิเดช  บุตรศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เสนาอาด
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ลาภประสงค์
3. เด็กหญิงยุวดี  ผลเจริญ
4. เด็กหญิงรัตนมน  สายแก้ว
5. เด็กหญิงสิริกัญญา  ธรรมกุล
 
1. นางพิมพ์พิมล   ฦาแรง
2. นางพิมล   ฦๅปรีชา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  ประกอบดี
2. เด็กหญิงนิษารัตน์  ขนาดกลาง
3. เด็กหญิงปานชมพู  จันรอด
4. เด็กหญิงวรรณพร  นานนท์
5. เด็กหญิงวรัญญา  โชคบัณฑิต
 
1. นางนวรัตน์  สารแขวีระกุล
2. นายไพจิตร  น้อยดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 1. เด็กหญิง นิศาชล  ฉากงาม
2. เด็กหญิงชลธิชา   คำสะอาด
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  เตียประสงค์
4. เด็กหญิงสัมมาวดี  อนันทวัน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เดชะ
 
1. นางฐานิฏฐ์กานต์  วิลาศรี
2. นางจิโรบล  เคาภูเขียว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกฤษณา  กัณหาเขียว
2. เด็กหญิงจิราพร  พื้นดอนเค็ง
3. เด็กหญิงธิดามาศ  เก่งวิบูลย์
4. เด็กหญิงปวีณา  แสนเมือง
5. เด็กหญิงวรรณนิษา  ชำนาญ
 
1. นายดวงดี  ภารา
2. นางชัชฎาพร  ภารา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  คงโนนกอก
2. เด็กหญิงนภาพร  วอนเก่าน้อย
3. เด็กหญิงปิ้นเพชร  ขวกภูเขียว
4. เด็กชายพงษ์ธนาธร  นามวาสน์
5. เด็กหญิงสโรชา  แน่นอน
 
1. นายกรกฎ  คลังระหัด
2. นางสาวสายสุดา  ชัยเกิด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. นางสาวชลธิชา  ชำนาญ
2. นางสาวยิหวา  ชำนาญ
3. นางสาวศิริลักษณ์  พวกดอนเค็ง
4. นางสาวอารียา  พาโนนเขวา
5. เด็กหญิงอินทิราพร  กะริยะ
 
1. นางสุภารัตน์  เหง่าบุญมา
2. นางสาวอารีวรรณ  แก้วดอนหัน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายกัณฐ์ศานต์  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงชัญญานุช  หลวงเมือง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  พวกแก้ว
4. เด็กหญิงพิทยารัตน์   หล้าสุขสรรค์
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  พรมเมตตา
 
1. นายสุรศักดิ์  หมู่พราหม
2. นางพวงพยอม  เจียมภูเขียว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. นางสาวนฤมล  เหิมสารจอด
2. นางสาวมนต์ธิชา  เวยสาร
3. นายสุธาเมฆ  บัวตุ้ย
4. นางสาวสุวรรณา  ทองนุช
5. นางสาวอนงค์นาถ  โยวะ
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  แก้วมณี
2. นายธัญเทพ  เสมอไวย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แฝงทรัพย์
 
1. นางพรพิมล  โสภา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงพฤกษชาติ  จันทะแนน
 
1. นางนงเยาว์  ขันทะสีมา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายศิวนาถ  พิมชัย
 
1. นายทรงศิลป์พันธุ์  ชัยมีเขียว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีดา 1. เด็กหญิงพิราภรณ์  พิมพ์สมบูรณ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  น้อยใส
 
1. นางนิภา  ชนะภู
2. นายปรีชา  ชนะภู
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงชโลทร  ทองโสม
2. เด็กชายบริพัตร  เภาทรา
 
1. นางสุนันทา  ชมนาวัง
2. นางถาวร  อินทจำปา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงยลดา  เล็บครุฑ
2. เด็กชายวีรภัทร  วิจิตรจันทร์
 
1. นายวิไลศักดิ์  เหง่าบุญมา
2. นางสุภารัตน์  เหง่าบุญมา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิลลภัทร  อังศรี
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธรรมกุล
3. เด็กหญิงธันยพร  ชาติทหาร
4. เด็กหญิงนคนันทินี  รังสี
5. เด็กหญิงบัญชรีศิริ  ฤทธิ์ประทีป
6. เด็กหญิงมนตรา  ลาภทวี
7. เด็กหญิงลลิตา  ทองลาศ
8. เด็กหญิงอภิชญา  แก้งคำ
9. เด็กหญิงอารยา  พิมดีด
10. เด็กหญิงอารียา  เหล่าจันทร์
 
1. นางสุจิตรา  กองทอง
2. นายธงชัย  พิมพ์จ่อง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงชนิสรา  ไชยลังการ
2. เด็กหญิงธีรรัตน์  สมปานดี
3. เด็กหญิงนิตยา  สุพร
4. เด็กหญิงมาริสา  ชื่นนอก
5. เด็กหญิงมุฑิตา  คำหาญพล
6. เด็กหญิงวรรณิสา  กงชัยภูมิ
7. เด็กหญิงศิริภาภรณ์  สำราญ
8. เด็กหญิงสุภรักษ์  ขุนนนท์
9. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  ชิดประทุม
10. เด็กหญิงอัญชลี  สารคำ
 
1. นายอุทัย  สุพร
2. นายจักรินทร์  พรมเดื่อ
3. นางเบญญาพร  แฝงฤทธิ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. นางสาวจตุพร  แก่นนคร
2. นายณัฐพงษ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายทศวัฒน์  หาญนอก
4. นายธนวัฒน์  ยงขามป้อม
5. นางสาวปนัดดา  สาริพันธ์
6. เด็กหญิงพัชราภา  ทับทอง
7. เด็กหญิงพิรดา  ฦาชา
8. นายภีรณัฐ  แดงจันทึก
9. นางสาวมานิสา  สีหนาท
10. เด็กหญิงรัตติกาล  กุศลา
11. นางสาววสิกา  ฉำ่ฉิมพลี
12. นางสาววิรดา  ฦาชา
13. เด็กหญิงสายธาร  ชำนาญการ
14. เด็กหญิงสุภาพร  โคตรโสดา
15. เด็กหญิงเนตรนภา  นครสูงเนิน
 
1. นางพรรณี  บูรณะถาวร
2. นางอรชุลี  สัณหจันทร์
3. นางนวลอนงค์  สิงหรา ณ อยุทธยา
4. นางรุจเรศ  ภักดีอาสา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กหญิงกัลติญา  เหล่าภักดี
2. เด็กหญิงดวงกมล   อ้วนผุย
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุทธิจักร์
4. เด็กหญิงพิชญธิดา  สุริยนต์
5. เด็กหญิงภิรดา  เสมอไวย์
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุดชา
7. เด็กหญิงยุพากร  ยุวนานนท์
8. เด็กหญิงวริศรา  ปัญญายิ่ง
9. เด็กหญิงสรัลชนา  คุณสมบัติ
10. เด็กหญิงสายชล  บัวทอง
11. เด็กหญิงสุกัญญา   สัมโนรส
12. เด็กหญิงอัญชลี  ธุริวรรณ์
13. เด็กหญิงอันชัน  หาญแท้
14. เด็กหญิงอุมากรณ์  ลาภประสพ
15. เด็กหญิงอุมาพร  เลิศขามป้อม
 
1. นางจีรพร  สนั่นเมือง
2. นางพิมพ์พิมล  ฦาแรง
3. นายสรพล  แก้งวิไล
4. นางสุกัญญา  รัตนรงค์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 1. เด็กหญิงจตุพร  พรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  ถาวรสวัสดิ์
 
1. นางจันทกานติ์   เอื้อประชา
2. นางสาวดาวใจ  ไทยรักษา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กหญิงนิรชา  กิ่งทุม
2. เด็กหญิงพรชุตา  เฮ้าสีดา
 
1. นายณิชภูมิ  แสงพันธ์
2. นางสาวณัฐรดา  เรืองเจริญ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วโพธิ์ทอง
 
1. นางคำปลิว  สิงห์คำคูณ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงปลายฝัน  โชคบัณฑิต
 
1. นายกิตติพงษ์  ชัยพรมเขียว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ปัตพี
 
1. นายกิตติพงษ์  ชัยพรมเขียว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงปิยภัทร  พิมพ์บึง
 
1. นางเอมอร  บุตรอุดม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 1. เด็กชายกฤษฎา  ขวัญมงคล
 
1. นางวันเพ็ญนภาลัย  แก้วศิริ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฎ์ธิดา  รัตนประทุม
 
1. นายกิตติพงษ์  ชัยพรมเขียว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุภากุล
 
1. นางหรรษา  มาขุมเหล็ก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงรจนา  สีหา
 
1. นายสมมาตร  ค้ำยาง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ท้าวน้อย
2. เด็กหญิงปรียดา  โมราเจริญ
 
1. นางสาวอำภา  ปิงพะยอม
2. นางสาวอรวรรณ  หอมตา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงจุฬาดา  ราศี
2. เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์เรศ
 
1. นางอรอนงค์  พลดงนอก
2. นางศิญญาภรณ์  ไคขุนทด
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  สีจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรดา  หมั่นถิ่น
 
1. นายบัวเรียน  มาตย์วงศ์
2. นายสฤษดิ์  เลียมไธสง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนก  ตรีสันเทียะ
 
1. นายกิตติพงษ์  ชัยพรมเขียว
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโจด 1. เด็กชายจิรายุ  ลาสุ
2. เด็กชายณัฏฐพล  เจนทาง
3. เด็กชายธิติพัทธ์  จันทร์สว่าง
 
1. นายวุฒิกร  ทาแจ้ง
2. นายพิรัช  จำรัสแนว
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจรุง
2. เด็กชายจักรภัทร  กลิ่นหอม
3. เด็กชายนิชฌาน  พรมเมตตา
 
1. นางคำปลิว  สิงห์คำคูณ
2. นายนิยม  สิงห์คำคูณ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายกฤษณะ  มะโนชาติ
2. เด็กชายธนพัฒน์  เวสา
3. เด็กชายประทีป  ธัญญเจริญ
 
1. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
2. นายสมมาตร  ค้ำยาง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 1. เด็กชายอรรถพล  ลายรัตน์
 
1. นายสุเวชย์  มูลทรา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กหญิงสายสมร  ขาภูเขียว
 
1. นางสาวรวงทอง  คำนกขุ้ม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์ดม
 
1. นางสาวรวงทอง  คำนกขุ้ม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กชายวานิช  นาถมทอง
 
1. นางสาวรวงทอง  คำนกขุ้ม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 1. เด็กหญิงสุพิชชา  เหมือนพงษ์
 
1. นายสุเวชย์  มูลทรา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. นายจักรพงศ์  พรหมรักษา
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1. เด็กชายปฐมกร  จิตรัตน์
 
1. นายกฤษฎา  หล้าศักดิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  ฉลูพันธ์
 
1. นายนิติพงษ์  กัณหาเขียว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. นายวิชิต  ทูลรักษา
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงปะกะตัง  ชัยจักร
 
1. นางรุ่งสิริ  ชัยจักร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. นางสาวจันทิมา  จันทร์แดง
 
1. นายอมรเดช  ก้อนเงิน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายพลภัทร  หล้าเพชร
 
1. นางจุไรลักษณ์  นารอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนากร  สง่าสันเทียะ
 
1. นายวัชระพงษ์  เอกวงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีไกรภักดิ์
 
1. นายชวลิต  ชาลี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงปวีณา  เทียมแก้ว
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปทุมทอง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มิ่งโอโล
3. เด็กหญิงธนิตา  ชาญศึก
4. เด็กหญิงนิชนันท์  เเก้วเมฆ
5. เด็กหญิงรมิดา  พิมพา
6. เด็กชายวัชระ  จรูญศรี
7. เด็กหญิงสาวิตรี  จำรัสไวย
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นามบุตร
9. เด็กชายโกมล  ดลราษี
 
1. นายโสมาส  เบ้าสิน
2. นางศิริภรณ์  จำปาทอง
3. นายบุญสวน  ทรงทาศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พิมพ์พล
2. เด็กหญิงธนิดา  ภูสีดิน
3. เด็กหญิงนุชนภา  ลือกำลัง
4. เด็กชายปรัชญา  ประภาษี
5. เด็กหญิงภรวรินทร์  เสนาเจริญ
6. เด็กหญิงภาวิณี  คุ้มบ้าน
7. เด็กหญิงวนิดา  สมอาจ
8. เด็กชายศรศักดิ์  อุ่นจำปา
9. เด็กหญิงศินิตรา  อินทร์ช้าง
10. เด็กหญิงสิรินยา  ชอบพิมาย
11. เด็กชายสุวิจักขณ์  ถือศักดิ์
12. เด็กหญิงสุุนิศา  ลาดบัวขาว
13. เด็กหญิงอรกัญญา  ฤทธิธรรม
14. เด็กหญิงอรปรีญา   วระสาร
15. เด็กหญิงอรวรรณ  เลื่อนปี
16. เด็กหญิงอังคณา  ศรีเหลื่ยมงาม
17. เด็กหญิงเจนจิรา  ถือศักดิ์
18. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  กุลด้วง
19. เด็กชายโชติวัฒน์  แก้วหล้า
20. เด็กหญิงไพรินทร์  วิจารย์วงษ์
 
1. นายนคร  บุญญฤทธิ์
2. นายวัชระพงษ์  เอกวงษ์
3. นายประณิธาน  เนติวัชรเวช
4. นางสุบิน  ต่อศรี
5. นางสาวรัชนีพร  ตุลสุข
6. นางสาวกานดา  สีม่วง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกนกศักดิ์  ปรีดีวงษ์
2. เด็กหญิงดวงเดือน  สามิตย์
3. เด็กชายธนกฤต  เชื้อศิริ
4. เด็กชายธนากร  สง่าสันเทียะ
5. เด็กชายนันทกร  คำสอน
6. เด็กหญิงปริชญา  แสนตา
7. เด็กหญิงปรีวราภรณ์  ไชยโส
8. เด็กหญิงพิมชนก  ขันแก้ว
9. เด็กหญิงพิยดา  คุ้มบ้าน
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  ถือศักดิ์
11. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ถือศักดิ์
12. เด็กชายวัฒนา  อนุพันธ์
13. เด็กหญิงศิรินภา  ถือศักดิ์
14. เด็กชายศิวะสร  อรัญชัย
15. เด็กชายสุริยพงษ์  นันตา
16. เด็กชายอนุสรณ์  ทำทอง
17. เด็กชายอัครพล  ลือหาร
18. เด็กหญิงอัมรา  ตลับเพ็ชร
19. เด็กหญิงอาทิตยา  ตุเกษ
20. เด็กชายอานัท  ชัยประเสริฐ
 
1. นายวัชระพงษ์  เอกวงษ์
2. นายชัยรัตน์  รายะรุจิ
3. นายวัฒนา  ฝั่งสระ
4. นางสาวอ้อมดาว  ลอยเมืองกลาง
5. นางสาวสุดารัตน์  ภูมิคอนสาร
6. นางสาวอนุธิดา  ประสิทธิ์อ้น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวกิตติมา  คุ้มหมู่
2. เด็กชายตระการ   ศรีมะนาว
3. เด็กชายทินภัทร   วิโรจน์รัตน์
4. เด็กชายธีรดน  ฤาชา
5. เด็กชายสุเทพ  เจริญสุข
 
1. นายเอนก  โชคบัณฑิต
2. นายวิชิต  พงษ์จันทร์
3. นายกฤษดา  ศรีสมเกียรติ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 1. เด็กชายผดุงเดช  คาดสนิท
 
1. นางสาวศุภดี  พันธุ์บัวใหญ่
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. นายบัญญพนต์   โสภา
 
1. นายธีรวัฒน์  บุญค้ำ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงปลายฝน  กิจติคุณ
 
1. นายชวลิต  ชาลี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงษาลุน
 
1. นายธนพนธ์  ดวงสวรรค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายเมธัส  ภิญโญภาพ
 
1. นายชวลิต  ชาลี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายเพชรชนะ  นวลเกษา
 
1. นายพัฒนะ  เส่งมูล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอแก้งคร้อ) 1. เด็กหญิงฑิติกานต์  อินทวี
 
1. นายศิวกรณ์  เดชมนตรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กหญิงกนกพร  เพชรล้ำ
 
1. นางอรุณี  แสนลี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กชายธนภูมิ  หนูปี
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ผลเจริญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายนภัสกร  มีทม
 
1. นางสาวอาริสา  ชำนาญ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 1. เด็กหญิงวิยะดา  กล้าสู้
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีกันหา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เพชรเสนา
 
1. นางสิริกัญญา   ศรีโฉม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1. เด็กชายภูชิต  ฐานวิสัย
 
1. นางภาคีนี  วงษ์โท
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำภีระ
 
1. นางกิตติยาพร  วรรณพงษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวัชราพร  ถนอมทุน
 
1. นายพัฒนะ  เส่งมูล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  บุตสีเขียว
 
1. นายสุภวัฒน์  สามุงคุณ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายกิตตินันท์  บุบผา
2. เด็กหญิงกิตติยา  จำปามูล
3. เด็กชายจีรภัทร  พลพวก
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พงษ์สุพรรณ
5. เด็กชายชัยยศ  สีหวงศ์
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  ผิวนางงาม
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำนาญ
8. เด็กหญิงทักษพร  มาตงามเมือง
9. เด็กชายธนภัทร  บุญชัย
10. เด็กชายธนวัฒน์  เกตุแก้ว
11. เด็กชายธนวัฒน์  จันทรกุลกิจ
12. เด็กชายธนาธิป  บำรุงพิพัฒนพร
13. เด็กชายธราเทพ  เกตุภูงา
14. เด็กหญิงธัญชนก  เทวีพันธ์
15. เด็กชายธานินทร์  ปั่นแก้ว
16. เด็กชายธีรภัทร  คำพรม
17. เด็กหญิงนุชนาถ  ปราณีชาติ
18. เด็กหญิงน้ำฝน  โนนทิง
19. เด็กหญิงปณัฐตา  วิไลวงค์
20. เด็กหญิงปนัดดา  ขาลถม
21. เด็กหญิงปวริศา  สีภูเงิน
22. เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย
23. เด็กชายพีรภัทร  งามชัด
24. เด็กหญิงฟ้าใส  ทรงพระ
25. เด็กชายภูชิต  ลีเขียว
26. เด็กชายภูฟ้า  เชือกงูเหลือม
27. เด็กชายภูวฤทธิ์  เชื้อนาข่า
28. เด็กหญิงมาริษา  ชำนาญ
29. เด็กหญิงรุ้งลาวัลณ์  เข่งพิมพ์
30. เด็กหญิงลักษิกา  อนันท์ชัยสิทธุ์
31. เด็กชายวายุ  ขวัญกระโทก
32. เด็กชายวิทยา  เพ็งแจ่ม
33. เด็กชายวุฒิชัย  หมื่นฤทธิ์
34. เด็กหญิงศรัญญา  อุดมดี
35. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาระบุญ
36. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทรวิมลพันธ์
37. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันมา
38. เด็กชายอานุภาพ  วิรุณพันธ์
39. เด็กหญิงเกษไพลิน  นกชัยภูมิ
40. เด็กหญิงเฉิดโฉม  ตุ้มทอง
 
1. นางสิริกาญจน์  กาญจนสุวรรณ
2. นางอู่แก้ว  ชาลีชัย
3. นางอนุธิดา  สุวรรณรัตน์
4. นางสิริกัญญา   ศรีโฉม
5. นางวาทศิลป์  หลงแก
6. นางรัตนา  เสนเข้ม
7. นางจิรวรรณ  สำราญพิศ
8. นางสาววิภาษณีย์  ถามณี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำรัตน์
2. เด็กหญิงจตุพร  แจ่มฟ้า
3. เด็กหญิงจรัญญา  สุริยันต์
4. เด็กหญิงจันทกานต์  เกินแก้ว
5. เด็กหญิงจินดารัตน์  กล้าศึก
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  เจริญพร
7. เด็กหญิงชลธิชา  สายบุญจันทร์
8. เด็กชายญาณธร  แคนเตรียม
9. เด็กชายณัฐพล  ถันสูงเนิน
10. เด็กชายทิชานนท์  สุหญ้านาง
11. เด็กชายธนโชค  ขวัญวิเศษ
12. เด็กชายธราดล  หาญวิเศษ
13. เด็กหญิงนฤมล  เรียนมงคล
14. เด็กชายนัฐพงศ์  กระแสหัน
15. เด็กหญิงนิตยา  คุงดิน
16. เด็กชายนิสสรณ์  ขวัญทวี
17. เด็กหญิงปนัดดา  จรัสพันธ์
18. เด็กชายปวิธ  คนฟูม
19. เด็กหญิงพรกนก  สายบุญจันทร์
20. เด็กหญิงพรชิตา  บัวสิม
21. เด็กหญิงพรไพลิน  ไชยนาม
22. เด็กชายพีรณัฐ  กินโนนกอก
23. เด็กหญิงภัทราวดี  ประสิทธิกุล
24. เด็กหญิงมิยะดา  ขอดภูเขียว
25. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คงดิน
26. เด็กหญิงศศิประไพ  เปรียนขุนทด
27. เด็กหญิงศิรินภา  ผดาเวช
28. เด็กหญิงศิวารัตน์  ดอกกุหลาบ
29. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอนเตาเหล็ก
30. เด็กหญิงสุกุลตา  สายทอง
31. เด็กหญิงสุนิษา  กระแสหัน
32. เด็กหญิงสุมินตรา  ขวัญพูน
33. เด็กชายสุวิทย์  คันภูเขียว
34. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คุงดิน
35. เด็กหญิงอริสา  หุ้นชัยภูมิ
36. เด็กหญิงอลิษา  ภูมี
 
1. นางสมสิน  ปัดไธสง
2. นายบรรพต  พันไชย
3. นางสาวนิภา  แคภูเขียว
4. นางศิริพร  มุทาพร
5. นางสุพัตรา   อินต๊ะหา
6. นางศุภวรรณ  ชาตรี
7. นายสุชาติ  สมวงษา
8. นางชมกัญจญาญ์  ทรัพย์ทวีธร
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายณภัทร  ประดิษฐ์นอก
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยมาคำ
3. เด็กชายปภาวิน  แก้วดี
4. เด็กหญิงปิยะวดี  พงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  จวบบุญ
6. เด็กหญิงศรีวรรณ  จักรแก้ว
7. เด็กชายสุพัฒน์ชัย  โยธา
8. เด็กชายอานนท์  หมุยเฮบัว
 
1. นางชุติมา  เวทศักดิ์
2. นางเพิ่มจิตร  โคตรมา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. นางสาวจตุพร  แก่นนคร
2. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมมณี
3. นายณัฐพงษ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
4. นายทศวัฒน์  หาญนอก
5. นายธนวัฒน์  ยงขามป้อม
6. เด็กหญิงพัชราภา  ทับทอง
7. เด็กหญิงพิรดา  ฤาชา
8. เด็กชายภานุพงศ์    เมืองโคตร
9. เด็กชายภีรภัทร  วรวิเศษ
10. เด็กหญิงรัตติกาล  กุศลา
 
1. นางอรชุลี  สัณหจันทร์
2. นางสาวรวงทอง  คำนกขุ้ม
3. นางพรรณี  บูรณะถาวร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุติพร   หมวดเมืองกลาง
2. เด็กหญิงพุทธญาดา   บุตระเขียว
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา   เวียนสระ
4. เด็กหญิงวิภาวี   เพชรหลำ
5. เด็กหญิงสิริวิมล    เกงชัยภูมิ
6. เด็กหญิงอมรรัตน์   พลบำรุง
7. เด็กหญิงอรนภา   กล้าเมืองกลาง
8. เด็กหญิงออมสิน   นอกสระ
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  รักษ์มณี
2. นางวิภาพร  วิชัยระหัด
3. นางชื่นชีวัน  คำเรืองศรี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วังทอง
2. เด็กหญิงจิตรลดา  โชคบัณฑิต
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุเกตุ
4. เด็กหญิงสิริกร  กอแกกลาง
5. เด็กหญิงอภิชญา  คุณประทุม
6. เด็กหญิงอโรชา  อังคณิต
7. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญกอบ
8. เด็กหญิงแพรวา  นาโม
 
1. นางศศิธร  มาเมือง
2. นางณัฐชญา  จันทร์แดง
3. นางพิมพ์จันทร์  อุดมเศรษฐ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ฮุงภูเขียว
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ท้าวพรม
3. เด็กหญิงธิติมา  วงศ์ฬา
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันดีเลาะ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์ฬา
6. เด็กหญิงรุจิกานต์  อุดมบัว
7. เด็กหญิงสุพัตรา  นุชภิเรนทร์
8. เด็กหญิงอาริยาดี   เหล่ากุลทา
 
1. นางสุดาวรรณ  แดงนกขุ้ม
2. นางอัจฉรา  ดำรงเชื้อ
3. นางพรทิพย์  เหลยชัย
4. นางปัทมาวดี  ลาภประสบ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิทธิวงศ์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีพรม
2. เด็กหญิงกันณพร  นราพล
3. เด็กชายชลธิดา  คำวิเศษ
4. เด็กหญิงชัญญานุช  บุญกอบ
5. เด็กหญิงนันธิยา  ธัญญะ
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ม้าวิ่ง
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  สอนหลี
8. เด็กชายพงศธร  จันทร์โพธิ์
9. เด็กหญิงพนิดา  เหง่าขามป้อม
10. เด็กหญิงพิมานมาศ  รักษ์มณี
11. เด็กชายพิสิทธิ์  หนูแดง
12. เด็กหญิงศลิษา  หีบแก้ว
13. เด็กหญิงศิริยากร  วรรณขามป้อม
14. เด็กชายสิรภัทร  ลีล้าน
15. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรอำคา
16. เด็กชายโสภณวิชญ์  นามคูณพิพัฒน์
 
1. นางสาวพร้อมพรรณ  แหวนแก้ว
2. นางศิริรัตน์  รักษ์มณี
3. นางวิชชุดา  ท่าหิน
4. นางสาวอาภรณ์  เดชโนนสังข์
5. นางกนกวรรณ  สิทธิวงศ์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชำนาญพล
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศิริทรัพย์
3. เด็กหญิงปวีร์นุช  โชคบัณฑิต
4. เด็กชายสรศักดิ์  เชื้อหมอดู
5. เด็กชายสหมิตร  หินกอง
 
1. นายมานิต  ไพรสิงห์
2. นายดวงดี  ภารา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กหญิงนิตยา  หลวงบุรินทร์
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  โยวามุติ
 
1. นายธวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
2. นายวัชรินทร์  ศรีสวัสดิ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงธีตาญาดา  บาลี
 
1. นางสิริกัญญา   ศรีโฉม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงอธิชา  สะเดา
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีโท
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิลา
 
1. นางกาญจนา  ยศรุ่งเรือง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จูมพลา
2. เด็กชายณันธกรณ์  ฦาชา
3. เด็กชายธนวัฒน์  แสนกุดเลาะ
4. เด็กชายสมศักดิ์  มุ่งวิชา
5. เด็กหญิงสุชานุช  วิชามูล
6. เด็กหญิงเบญญาพร  เกลี้ยงดี
 
1. นายพงศกร  สุขเกษม
2. นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง
3. นายวีระศักดิ์  วงษ์นาแค
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 1. เด็กชายชาญชัย  ป้อมสุวรรณ
2. เด็กชายธีรภัทร์  คำพันธ์
3. เด็กชายปิยะพงษ์  แป้นกลาง
4. เด็กชายวชิรพงษ์  ขาวผ่วน
5. เด็กชายวีรภัทร  ผาแก้ว
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  กาญจนะภัตน์
 
1. นายพุทธพงศ์  หลักคำ
2. นายจักรพงศ์  มาซา
3. นายธานินทร์  โพธิ์ทัง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. นายกิตติ  โกษาเกษ
2. นายจิระศักดิ์  อนุสุวรรณ์
3. นายณัฐพล  สิมมา
4. นายทรงกลด  ขุระพันธ์
5. นายนพรุจ  เผยศิริ
6. นายอภิศิษฐ์  รัศมีพันธ์
7. นายอัษฎายุทธ  คำสิงห์
8. นายเกริกเกียรติ  กองกระมุต
 
1. นายนิ่ม  บุญกิจ
2. นายทรงศิลป์พันธุ์  ชัยมีเขียว
3. นายสิทธิศักดิ์  ไววิชา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 1. เด็กชายชาญวิทย์  เชื้อสามารถ
2. เด็กชายธนากร  โชติสุภาพ
3. เด็กหญิงนัทธนัน  ประยูรชาญ
4. เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีเงิน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประเสริฐ
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฮวกตา
7. เด็กหญิงอริสา  เขตนอก
8. เด็กหญิงอารียา  ศิวิลัย
9. เด็กหญิงเปรมวดี  ต่อวาส
 
1. นายวรนันท์  เย็นสถิตย์
2. นายสุภาพ  วาลย์มนตรี
3. นายอนันต์  แบ่งคอนสาร
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญหา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวยชาลี
3. เด็กหญิงปริสา  คงมี
4. เด็กหญิงผกามาศ  กอบบุญ
5. เด็กหญิงพรสิริ  กุลหงษ์
6. เด็กหญิงภัคจิรา  พอนทุม
7. เด็กหญิงรัตติยา  มิ่งสอน
8. เด็กหญิงศศิกานต์  สุทธิ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญศรัทธา
10. เด็กหญิงเฟื่องลัดดา  มณีน้อย
 
1. นายพัฒนพงศ์  มุ่งจันทึก
2. นางราตรี  ทักโม้
3. นางธนาภา  มุ่งจันทึก
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงปริฉัตร   ลครพล
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ลครพล
3. นายสหรัฐ  กุลแดง
4. เด็กหญิงอลิตา  วิวาสุข
5. นายเอกลักษณ์  กุลแดง
 
1. นางอนุธิดา  สุวรรณรัตน์
2. นางอู่แก้ว  ชาลีชัย
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คามชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สันวิลาศ
3. เด็กหญิงชาลินดา  ชำนาญ
 
1. นางบัณฑิตา  หล้าเพชร
2. นางนภัสวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายจักรพรรณ  ทองลาด
2. เด็กหญิงพิยดา  มีเมล์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  เนียงอาชา
 
1. นางริณนา  จุมพลภัทธ์
2. นายอาภากร  กิติคุณ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 1. เด็กหญิงธนัญญา  ถาเกตุสี
2. เด็กหญิงธัญสุดา  มูลบัวภา
3. เด็กหญิงเขมจิรา  เวฬุวณารักษ์
 
1. นางมยุรา  โคตรมา
2. นางสาวจารุณี  ศรีกันหา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  คงมูลน้อย
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   วิชัยภาพ
 
1. นางเกษณี  ขุนสูงเนิน
2. นางกาญจนา  ชำนาญ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายจตุรงค์  ผมเพชร
2. เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิ์ดม
 
1. นายธนากร  ศรีโฉม
2. นายสวพล  ภิรมย์กิจ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายนวมิตร  ศรีหาวัตร
2. เด็กชายอดิศร  ฮาดตา
 
1. นายธนากร  ศรีโฉม
2. นายสวพล  ภิรมย์กิจ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 1. เด็กหญิงกัญญาเรศ  ช้างเผือกสุข
2. เด็กชายดิฐษกร  ใยบัว
 
1. นายวิชาญ  จงมุม
2. นายสมบูรณ์  แก้วกุดเลาะ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉนวน(อำเภอภูเขียว) 1. เด็กหญิงศรัญญา  คำฤาชัย
2. เด็กหญิงอารยา  นวนเกษา
 
1. นางสาวนิภาภร  ดันสูงเนิน
2. นางสาวนิตยา  หมู่หัวนา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อู่อำพร
2. เด็กหญิงรสริน  ดาวช่วย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เจริญคุณ
2. นายสงกรานต์  บุญโสภาพ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปริศนา  แจ้งบ้าน
2. เด็กหญิงเพชรัตน์  ศรีสิงห์
 
1. นายสุพจน์  สมทิพย์
2. นายวรวิทย์  คณาเขว้า
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 1. เด็กหญิงธนิดา  บุผู
2. เด็กชายพรรณกร  แสงสว่าง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เจริญคุณ
2. นายสงกรานต์  บุญโสภาพ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 1. เด็กชายชาญวุฒิ  ชัยมีเขียว
2. เด็กชายอรรถพล  ราศรีสุข
 
1. นายไพรโรจน์  ชำนาญ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดาวช่วย
2. เด็กหญิงสรัลชนา  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พิมพ์ศรี
2. นายวุฒิศักดิ์  มัดศรี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สารรัตน์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  บัวสำโรง
 
1. นางสาวสุณิสา  พิมพ์พันธ์
2. นางพัชรี  เทียนใช้ดี
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงจารุกิตติ์  เหล่าคนค้า
3. เด็กหญิงลุริยา  โชคบัณฑิต
 
1. นางยุวธิดา  โชคบัณฑิต
2. นายธีรวัฒน์  บุญค้ำ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายรัฐภูมิ   แก้วมณี
2. เด็กชายอดิศร   เค้าเขียว
3. เด็กชายเจษบดิณ   นาระคล
 
1. นายยุทธศาสตร์   ศิลประกอบ
2. นายอานนท์   สมอนา
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำแจ่ม
2. เด็กชายสายฟ้า  โชคชุติชัย
3. เด็กหญิงเนตรนภา  นครสูงเนิน
 
1. นายชัชวาลย์  คำดี
2. นางลักขณา  คลังระหัด
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ใจจงกุน
2. เด็กชายธวัฒน์ชัย  ศรีรักษ์
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  โมราเจริญ
 
1. นายชัชวาลย์  คำดี
2. นางสุภาพร  สงวนรัมย์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กันสิงห์
2. เด็กชายนพชัย  สมศรี
3. เด็กชายพศวัต  สวัสดิ์ศรี
 
1. นายสมาน  เสริมนอก
2. นางสาวอำภา   ปิงพะยอม
 
151 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 1. เด็กหญิงพรชิตา  ลอยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอาริยา  พิชญธรรมกุล
3. เด็กหญิงเบ็ญจพร  เด่นฟ้านภาพล
 
1. นางสาวชุติมา  จำรัสแนว
2. นางวรณี  เลิศสรรสิริ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เยี่ยมชัยภูมิ
2. เด็กชายธนวัฒน์  เข็มชู
3. เด็กชายพัชรพล  สงวนศรี
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  พรมจันทึก
2. นายประยงค์  ผานาค
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. นายนิรัติสัย  แสนสุข
2. เด็กชายปุณวิช  วงษ์มณี
3. เด็กชายหนึ่งมงคล  รอดเนี้ยว
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายธนภูมิ   กล้าหาญ
2. เด็กชายวราวุฒิ   ภูมิคอนสาร
3. เด็กชายสุบัน   สีหาวัตร
 
1. นายก่อเกียรติ  นาลา
2. นางสุดาทิพย์  เสนามนตรี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. นายจักรกฤต  พงษ์สะพัง
2. นายอภิสิทธิ์  สุขชัย
3. นายเสกสรร  แสนตระกูล
 
1. นายแสวง  ทวีเงิน
2. นายบุญส่ง  วรชินา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุขสนิท
2. เด็กหญิงฐนิชา  สิทธิมงคล
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  เวียงดินดำ
4. เด็กหญิงพัชรธิดา  มงคล
5. เด็กหญิงมนฤดี  สนธิ
6. เด็กหญิงอภิรัตน์  ปัญญาไว
 
1. นางสาวพิภาภักดิ์  เหมือนพันธ์
2. นางสาวอุษา  เพชรล้ำ
3. นางสาวจีรนันท์  คำพิลา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายธัญชนก  สีเนหะ
2. นายธีระพงษ์  กันหาเขียว
3. เด็กหญิงนิสายชล  มุ่งลา
4. เด็กชายพีระพงษ์  พรมเจียม
5. นางสาววรรณภา  ผิวขม
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จุลลนันท์
 
1. นายเกริกฤทธิ์  เส่งมูล
2. นางบุปผาวรรณ  ฦานาม
3. นายวิสิฏฐ์  ฦานาม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสุโพธิ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ชมนาวัง
3. เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงจิตร
 
1. นางจิรวรรณ  สำราญพิศ
2. นางอู่แก้ว  ชาลีชัย
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงอริสรา  พรมเดื่อ
2. เด็กหญิงอลิษา   ไกรเพชร
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  วรรักษ์
 
1. นางสาวปริตา  ชนะภู
2. นางสาวพิมลรัตน์  ลำนามน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร์  แก่นเพชร
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  ชนะชัย
3. เด็กหญิงสรินทิพย์  บัวสิม
 
1. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
2. นางบุษกร  จอกสำนัก
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กชายวงศ์พัทธ์  บุตะเขียว
2. เด็กหญิงศศิธร  ป้องทัพไทย
3. เด็กชายสหภูมิ  บุญชูสร
 
1. นายสมชาย  อธิวาโส
2. นายสมพรชัย  บุตรวาปี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงดาราพร  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  หมู่โสภิญ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดาบพรวน
 
1. นางสาวสุกัญญา  เลิศล้ำ
2. นางเข็มทอง  การนา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงพรพิมล  รัศมีจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณภา  มีปัญญา
3. เด็กหญิงอมรพรรณ  มาลากอง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เจริญวงษ์
2. นางเพลินจิต  ไววิชา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  พิมพา
2. เด็กหญิงทักษพร  ชาติพหล
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำชัย
 
1. นายวินัย  คำชัย
2. นางนพจิรา   ลาภภิญโญ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 1. เด็กหญิงพัชริดา  เปคอนสาร
2. เด็กหญิงวันทนา  ประกายแก้ว
3. เด็กหญิงแสงดาว  บุญเตาอิฐ
 
1. นางนางสมสิน  ปัดไธสง
2. นายบรรพต  พันไชย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 1. เด็กชายนาวิน  ชะลอยลำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  โนนลือชา
3. เด็กหญิงภาวิณี  จันทะดวง
 
1. นายอดิศักดิ์  เผยศิริ
2. นายธนากร  ศรีวิพัฒน์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงคริสรา  ยอดพรม
2. เด็กชายนครินทร์  ชำนาญ
3. เด็กหญิงมนัสวี  โชคบัณฑิต
 
1. นายนิพนธ์  ชำนาญ
2. นางสาวอารีวรรณ  แก้วดอนหัน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  คุ้มกุดขมิ้น
2. เด็กหญิงชุติมา  วิลาวรรณ
3. เด็กหญิงพัชราภา  คงโนนกอก
 
1. นายรัตนพงษ์  จันกำเลิด
2. นายอดิเรก  แสนตระกูล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงฐิติมา  เสนหนองชาติ
2. เด็กชายนฤพล  ศรีตัง
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แสนหล้า
 
1. นางจงกล  ไกรวัน
2. นางบุบผา  แสวงกิจ
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนดล  เจริญโภค
2. เด็กหญิงยอแสง  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงวลัยรัตน์  เสาคำ
 
1. นางสุวิมล  แนววิลัย
2. นางรัตนาภรณ์  ยั่งยืน
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงนะรา
2. เด็กหญิงนลินธารา  ดีแซง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ขวัญรักษา
 
1. นางชลธิชา  สร่างหญ้านาง
2. นางสาววรรณิศา  อู่เหล็ก
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงมัทนาภรณ์  สีวะ
 
1. นางสุภารัตน์  เหง่าบุญมา
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงอรอุมา  ล่ำแสง
 
1. นางนงเยาว์  ขันทะสีมา
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กหญิงอภิญญา  ตู้เพชร
 
1. นางนพรัตน์  แดนวงศ์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายปภาวิน  หงอกภิลัย
 
1. นางหนูเนียบ  อินทร์รินทร์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1. เด็กชายชินวัฒน์  กองผา
2. เด็กหญิงสุภาพร  น้อยลา
3. เด็กชายเปรมปรีย์  ปล้องยาง
 
1. นางนงลักษณ์  ขวัญวงษ์
2. นางวารจี  มอญกุดเลาะ
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. นางสาวพรริตา  รอดทอง
2. เด็กหญิงอังคนาง  แสนตระกูล
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มูลคำ
 
1. นายวิไลศักดิ์  เหง่าบุญมา
2. นางสุภารัตน์  เหง่าบุญมา
 
178 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1. เด็กหญิงอภิญญา  เผ่าฟู
2. เด็กชายเมษากร  ขวาแซ้น
 
1. นางอินทร์ตอง  แสงสุทธิ
2. นางจันทร์ฉาย  กันล้อม
 
179 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กหญิงจันทมณี  เต่าโคกสูง
2. เด็กชายชาคริต  คำสีทา
 
1. นางสมคิด  สอนโกษา
2. นางสาวลลิลทิพย์  วรรณพงษ์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีหาวัตร
 
1. นางรุ่งอรุณ  ฦๅกำลัง
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงชุดาวัลภ์  เตยจังหรีด
 
1. นางเนตรชนก  สุขเอนกนันต์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายทัศนัย  ชมมอญ
 
1. นางรุ่งอรุณ  ฦๅกำลัง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ปัดกอง
 
1. นายชัยยันต์  ภูมิสม
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกหิน 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ราชมนตรี
 
1. นางณัฐิยา  มาสิงห์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  หมื่นยุทธ
 
1. นางหรรษา  มาขุมเหล็ก
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขวา 1. เด็กหญิงชลิตา  ฦาชา
 
1. นางวันทนีย์  หินเมืองเก่า
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 1. เด็กหญิงดวงกมล  กางกั้น
 
1. นางจำนวนศิลป์  พันธ์นุรักษ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายปรีชา  มงคลนำ
 
1. นางชัชฎาพร  ภารา
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กหญิงปวีณา  สอนสะอาด
 
1. นางอรุณี  แสนลี
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 1. เด็กชายอรรถชัย  พยัฆกาฬ
 
1. นางธนพร  คำป้อง
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เชื้อนาปา
 
1. นางสมนึก  จันทรภา
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดังชัยภูมิ
2. เด็กหญิงดาราวดี  เบ้าโนนทอง
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ธรรมปัญญา
4. เด็กหญิงวรัญญา  งามกระบวน
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  วิจันทร์โว
6. เด็กหญิงอภิชญา  ไพศาลธรรม
7. เด็กหญิงอรปรียา  ธรรมศิริ
 
1. นายสำลี  ทองภู
2. นางสุภาพร  มีอิสระ
3. นางสาวลำเพ็ญ  มลัยทิพย์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทาลี
2. เด็กชายอรรถพร  รัตนประทุม
3. เด็กชายเสกสรรค์  อ่อนอุทัย
 
1. นางสาวจุลพัฒน์ตรา  บุตเขียว
2. นางสาวณัฐฏ์ดารินทร์   หาญฉวะ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ขุนมี
2. เด็กชายนราพล  แง่พรหม
3. เด็กชายนิพนธ์  แสนหล้า
 
1. นายบัณฑิต  เรืองสุทธิ์
2. นายรามินทร์  ขวัญประเสริฐ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายชัชชัย  พินิจมนตรี
2. เด็กชายปกรณ์ธรรม  จำปาโพธิ์
3. เด็กชายพลชัย  เสาทองหลาง
 
1. นางพัชชินี  หมอกชัย
2. นางประวัติ  คำศรี
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 1. เด็กชายชัยอนันต์  เหล่ามะลึก
2. เด็กชายวีรวุฒิ  ลอยชัยภูมิ
3. เด็กชายอัษฎา  ลามบุตรดี
 
1. นางสาวชุติมา  จำรัสแนว
2. นางสาวหฤทัย  หมวดเอ่น
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ตู้ประเสริฐ
2. เด็กชายกฤษฎา  เจริญถิ่น
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  เดชประกอบ
 
1. นางจุฬา  กุลด้วง
2. นางดรุณี  บุญพิทักษ์พงศ์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำควร
2. เด็กชายยุทธชาติ  สงมูลนาค
3. เด็กชายวิชาญ  ขาวเขียว
 
1. นางสาวพิภาภักดิ์  เหมือนพันธ์
2. นางจุฬารัตน์  เขาทอง
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายก้องภพ  จุลท่าหว้า
2. เด็กชายแสงธรรม  ภารเจิม
 
1. นางพัชชินี  หมอกชัย
2. นางเบญจพร  ตรงประสิทธิ์
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชราภา  จันทะท้าว
2. เด็กหญิงศิริพร  หาญนาแซง
 
1. นายโกศล  เดชโนนสังข์
2. นางวรรณภา  กล้ารบ
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงนิลมณี  นิลมานนท์
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  คามตะศิลา
 
1. นางสาวจิราพร  ดินแดง
2. นายประนวรรณ์  วังราช
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธรรพ์นธร  โอทาน
2. เด็กชายสุวิทย์  กล่ำสมุทร
 
1. นายศุภชัย  ภูธรณ์
2. นายวีระ  วราพรม
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กชายณัฐพล  อิงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตาลศรี
3. เด็กชายอนุรักษ์  เหนียวจันทึก
 
1. นางณัฐนันท์  แก้วมูลมุข
2. นางสุกัญญา  บำรุงกูล
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1. เด็กชายธนภัทร  คลังภูเขียว
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  งามภูเขียว
3. เด็กชายสุธาพิเชษฐ  เวชยานันท์
 
1. นางธัญธนัตถ์ศรณ์  ประมูลศิลป์
2. นางชยารัศน์  ภูแลนปิว
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีหาวัตร
 
1. นายสุวิทย์  ภิญโญยง
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กชายนาวิน  ผลภิญโญ
 
1. นายบุญมา  ดุลย์ไธสง
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีหาวัตร
 
1. นายสุวิทย์  ภิญโญยง
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กชายณัฐพล  ภูลี
 
1. นายสุวิทย์  ภิญโญยง
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้างสูง 1. เด็กชายชลันธร  พลสมัคร
 
1. นายพิสิษฐ์  สางห้วยไพร
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กชายศักรินทร์  อนันเต่า
 
1. นายบุญมา  ดุลย์ไธสง
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พลนิกาย
 
1. นายกิตติมศักดิ์  หอระสิทธิ์
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บุญเพ็ง
 
1. นายสุวิทย์  ภิญโญยง
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาสามัคคี 1. เด็กชายกัญชัย  เฟื่องสูงเนิน
2. เด็กหญิงกานต์ติมา  ทองคำ
3. เด็กชายคามินทร์  ชำนาญเขียว
4. เด็กชายจักรภัทร  ครองโนนกอก
5. เด็กหญิงจีรนันท์  ประยูรเพ็ชร
6. เด็กชายฉัตรดนัย  ชอบชื่น
7. เด็กชายธนธรณ์  เหลยชัย
8. เด็กหญิงธิติกานต์  ภูทองดี
9. เด็กชายนนทวัฒน์  สู่หญ้านาง
10. เด็กหญิงนฤมล  หาญกุดเลาะ
11. เด็กชายนันทวัฒน์  ดวงแก้ว
12. เด็กหญิงนิตยา  สุธรรมาภิวัฒน์
13. เด็กชายบุญชัย  คำทองเขียว
14. เด็กชายปฏิภาณ  ตะมัง
15. เด็กหญิงปัทมาพร  พิบูลย์สังข์
16. เด็กชายปิยะพงษ์  นามศักดิ์
17. เด็กหญิงพรรัตน์  ขวัญทวี
18. เด็กชายภูชิสส์  เจริญโนนสูง
19. เด็กหญิงวีรนา  หาญแท้
20. เด็กชายศรัณย์  คำนกขุ้ม
21. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมมาลา
22. เด็กชายศิวกร  หงษ์ลอยลม
23. เด็กหญิงสายธาร  หินทอง
24. เด็กหญิงสุชาดา  ใสชาติ
25. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีถาวร
26. เด็กหญิงอภิสรา  ไลไธสงค์
27. เด็กหญิงอริสา  ดับโศรก
28. เด็กหญิงอัญชิสา  สนั่นนารี
29. เด็กหญิงโสรยา  หอมระหัด
30. เด็กหญิงไอรดา  เสมอไวย์
 
1. นายฉลาด  อาจสนาม
2. นางจิตตสมัย  หล้าจันทรา
3. นายบันดิษฐ  ธรรมกุล
4. นางรวีวรรณ  ไตรนพ
5. นางรติพร  ไวบรรเทา
6. นางสาวกัญญ์ณณัฐญา  สิงหบูลย์
7. นางสาวสุกัญญา  ฦๅชา
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กหญิงกานดารัตน์  ศิลา
2. เด็กชายคมสันต์  เจริญสันต์
3. เด็กชายจิรศักดิ์  บุญเพ็ง
4. เด็กหญิงชริพร  เหง้าน้อย
5. เด็กชายณัฐพล  ภูลี
6. เด็กหญิงทัศนีย์  สีตาแสง
7. เด็กหญิงนัทธกานต์  สนใจจิตร์
8. เด็กหญิงนุสรา  พลสวัสดิ์
9. เด็กชายปรีดา  ศรีหาวัตร
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีหาวัตร
11. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนแพง
12. เด็กหญิงพรทิพา  กาละพวก
13. เด็กหญิงพัชรีพร  คอยขุนทด
14. เด็กชายพีรพัฒน์  สมชื่อ
15. เด็กชายพีรพัฒน์  เริงรื่น
16. เด็กหญิงมะลิ  กุลพา
17. เด็กชายรุ่งเกียรติ  บัวทอง
18. เด็กหญิงวริศรา  อารีวงษ์
19. เด็กหญิงศศิกานท์  เวียงจันทร์
20. เด็กชายศุภกิจ  โนนทะจักร์
21. เด็กหญิงศุภนิดา  ฝาดภูธร
22. เด็กชายสันติ  ล่มสวาสดิ์
23. เด็กหญิงสิราณี  ฉำ่ชูศรี
24. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผาดภูธร
25. เด็กชายอนุวัฒน์  ภูลี
26. เด็กหญิงอรอนงค์  พันธ์รักษา
27. เด็กหญิงอัยยา  ภู่ภักดี
28. เด็กชายเจษฏาภรณ์  บุญสิทธิ์
29. เด็กหญิงเปรมฤทัย  เตยสูงเนิน
30. เด็กหญิงเปรมวดี  หมู่หัวนา
 
1. นายสุวิทย์  ภิญโญยง
2. นางสาวรจรินทร์  คัชเขียว
3. นางสาวสุจิต  ภิญโญศักดิ์
4. นางกนกชนก  อ่อนแพง
5. นายสมบูรณ์  ภิญโญศรี
6. นางขวัญชนก  หลอมโพนทัน
7. นางสาวสะอาด  ภิญโญศรี