โรงเรียนใดที่ยังไม่ลงทะเบียนในระบบ ให้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ภายใน เวลา 18.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2559
ให้โรงเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนนักเรียนในระบบ หรือโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลนักเรียน/ครู ให้ดำเนินการเข้าระบบให้แล้วเสร็จ ภายใน เวลา 18.00 น. ของวันที่ 21 กันยายน 2559 (ศน.วาทิศ  สอนกอง 099-6394519)
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 12:57 น.