สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 33 4 2 2 39
2 บ้านหนองคู 27 2 1 3 30
3 บ้านเก่าวิทยานุกูล 21 5 3 3 29
4 เกษตรศิลปวิทยา 21 0 0 1 21
5 ศรีแก้งคร้อ 19 1 1 0 21
6 ชัยชุมพลวิทยา 18 5 0 0 23
7 ชุมชนแท่นประจัน 18 1 0 1 19
8 ชุมชนห้วยยาง 17 8 3 5 28
9 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 17 2 1 0 20
10 บ้านภูดินหินกอง 16 4 1 5 21
11 เนรมิตศึกษา 15 2 2 2 19
12 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 14 3 5 3 22
13 ภูมิวิทยา 14 3 2 0 19
14 บ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 14 2 1 0 17
15 บ้านวังม่วง 14 2 0 2 16
16 บ้านนาวงเดือน 13 3 1 1 17
17 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 11 3 1 0 15
18 บ้านหนองไผ่ 11 2 1 0 14
19 สามสวนวิทยา 11 2 1 0 14
20 ไตรมิตรพิทยา 11 0 1 0 12
21 บ้านเซียมป่าหม้อ 10 4 1 5 15
22 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 10 1 0 3 11
23 เพชรราษฎร์บำรุง 9 4 2 0 15
24 บ้านหนองปลา 9 3 3 2 15
25 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 9 1 1 0 11
26 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 9 0 0 2 9
27 บ้านโสกหว้าโนนหอม 9 0 0 0 9
28 บ้านฉนวน(อำเภอภูเขียว) 9 0 0 0 9
29 บ้านขามป้อม 8 3 0 3 11
30 บ้านหนองหล่มคลองเตย 8 3 0 1 11
31 บ้านโนนงิ้วงาม 8 3 0 0 11
32 บ้านเมืองกลางวิทยา 8 3 0 0 11
33 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 8 2 0 0 10
34 บ้านโนนหัวนา 8 1 1 1 10
35 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 8 1 1 0 10
36 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 8 1 0 2 9
37 ชุมชนบ้านหัน 8 1 0 0 9
38 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 8 0 3 1 11
39 บ้านโนนสง่า 8 0 2 0 10
40 บ้านนาแก 8 0 1 0 9
41 บ้านดงบัง 8 0 0 1 8
42 บ้านโคกกุง 7 4 1 0 12
43 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 7 3 2 2 12
44 บ้านโจดโนนข่า 7 3 1 2 11
45 บ้านโจดพิทยาคาร 7 2 0 2 9
46 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 7 2 0 0 9
47 คุรุราษฎร์วิทยา 7 1 3 1 11
48 บ้านหลุบคา 7 1 2 2 10
49 บ้านฉนวน(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 7 1 1 0 9
50 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 7 1 0 0 8
51 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 6 3 2 1 11
52 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 6 3 0 0 9
53 บ้านทุ่งพระ 6 2 1 0 9
54 บ้านโนนเพิ่ม 6 2 1 0 9
55 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 6 2 1 0 9
56 บ้านป่าว่าน 6 1 3 0 10
57 บ้านหนองเม็ก 6 1 1 2 8
58 บ้านคอนสาร 6 1 1 1 8
59 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 6 1 1 0 8
60 บ้านนาเกาะ 6 1 1 0 8
61 อนุบาลบ้านจ่าสม2 6 1 0 0 7
62 บ้านหนองไผ่ล้อม 6 0 3 1 9
63 บ้านท่าคร้อโนนศิลา 6 0 1 0 7
64 บ้านหนองกุงใหม่ 6 0 0 2 6
65 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 6 0 0 0 6
66 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 5 4 1 3 10
67 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 5 2 3 3 10
68 บ้านหนองศาลาป่าชาด 5 2 1 1 8
69 บ้านสารจอดเก่า 5 2 0 2 7
70 บ้านเขวา 5 2 0 2 7
71 บ้านหนองแสงวิทยา 5 1 1 0 7
72 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอแก้งคร้อ) 5 1 0 1 6
73 บ้านดอนหัน 5 1 0 1 6
74 บ้านดอนไก่เถื่อน 5 1 0 0 6
75 บ้านเมืองคง 5 1 0 0 6
76 บ้านดอนจำปา 5 0 2 0 7
77 บ้านดอนอุดม 5 0 1 1 6
78 บ้านแดงสว่าง 5 0 0 2 5
79 บ้านโนนโจด 5 0 0 0 5
80 บ้านหนองปอแดง 5 0 0 0 5
81 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 5 0 0 0 5
82 บ้านโนนดินจี่ 4 2 0 1 6
83 บ้านตาดรินทอง 4 2 0 0 6
84 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 4 2 0 0 6
85 บ้านหนองแซง 4 1 0 1 5
86 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 4 1 0 0 5
87 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 4 0 0 0 4
88 บ้านนกเขาทอง 4 0 0 0 4
89 อนุบาลสิทธิวงศ์ 4 0 0 0 4
90 บ้านโนนงิ้ว 4 0 0 0 4
91 สวนวิทยา 4 0 0 0 4
92 บ้านม่วง 3 4 2 1 9
93 บ้านดงกลาง 3 4 0 3 7
94 บ้านโนนสาทร 3 3 0 0 6
95 บ้านโจดกลาง 3 2 0 1 5
96 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 3 2 0 0 5
97 บ้านธาตุ 3 1 1 0 5
98 บ้านเรือ 3 1 1 0 5
99 บ้านหนองเชียงรอด 3 1 1 0 5
100 บ้านนาบัว 3 1 0 3 4
101 บ้านหนองผักหลอด 3 1 0 1 4
102 บ้านนาสีดา 3 1 0 1 4
103 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 3 1 0 0 4
104 บ้านนาสมบูรณ์ 3 1 0 0 4
105 บ้านปากช่องผาเบียด 3 0 2 0 5
106 บึงมะนาววิทยา 3 0 1 2 4
107 บ้านถนนกลาง 3 0 1 2 4
108 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 3 0 0 3 3
109 บ้านหนองบัว(อำเภอบ้านแท่น) 3 0 0 1 3
110 บ้านสวนอ้อย 3 0 0 0 3
111 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 3 0 0 0 3
112 ศาลาสามัคคี 3 0 0 0 3
113 ฉิมพลีมา 2 4 1 1 7
114 บ้านโคกสง่า 2 3 0 0 5
115 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 2 3 0 0 5
116 บ้านหนองกุง 2 3 0 0 5
117 อนุบาลบ้านทับทิม 2 2 1 0 5
118 ชุลีมาสก์ศึกษา 2 2 1 0 5
119 บ้านน้ำพุหินลาด 2 2 0 0 4
120 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 2 0 0 4
121 บ้านหัวโสก 2 1 3 0 6
122 โคกม่วงศึกษา 2 1 1 1 4
123 บ้านระหัด 2 1 1 1 4
124 บ้านมูลกระบือ 2 1 1 0 4
125 บ้านน้ำอุ่น 2 1 0 0 3
126 บ้านห้วยยางดำ 2 1 0 0 3
127 บ้านห้วยแก้ว 2 1 0 0 3
128 บ้านท่ามะไฟหวาน 2 1 0 0 3
129 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
130 บ้านสารจอด 2 1 0 0 3
131 บ้านหว้าทอง 2 1 0 0 3
132 บ้านโนนสาวเอ้ 2 1 0 0 3
133 หัวนานคร 2 1 0 0 3
134 โนนเสลาประสาทวิทย์ 2 0 3 0 5
135 บ้านหนองแวง(อำเภอแก้งคร้อ) 2 0 2 1 4
136 บ้านกวางโจนโนนทอง 2 0 2 0 4
137 บ้านท่าทางเกวียน 2 0 1 0 3
138 บ้านดงพอง 2 0 1 0 3
139 บ้านดอนดู่ 2 0 1 0 3
140 อินทรศึกษา 2 0 1 0 3
141 บ้านฝายพญานาค 2 0 0 1 2
142 บ้านหนองแฝก 2 0 0 1 2
143 บ้านซำมูลนาก 2 0 0 0 2
144 บ้านดอนเตาเหล็ก 2 0 0 0 2
145 บ้านหนองแดงกุดจิก 2 0 0 0 2
146 บ้านหินลาด 2 0 0 0 2
147 บ้านก่าน 2 0 0 0 2
148 บ้านหินลาดพัฒนา 2 0 0 0 2
149 สระโพนทอง 2 0 0 0 2
150 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 2 0 0 0 2
151 อนุบาลสายฝน 2 0 0 0 2
152 บ้านพีพวย 2 0 0 0 2
153 บ้านหนองแกหนองโน 2 0 0 0 2
154 หว้านไพรสามัคคี 2 0 0 0 2
155 มารีย์แก้งคร้อ 1 3 0 0 4
156 บ้านหนองพีพ่วน 1 2 2 1 5
157 บ้านหนองคัน 1 2 0 2 3
158 โคกสะอาดศึกษา 1 2 0 0 3
159 บ้านโคกงาม 1 2 0 0 3
160 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 1 1 2 0 4
161 บ้านหนองพอก 1 1 1 2 3
162 หนองเมยสามัคคี 1 1 1 1 3
163 บ้านหนองเรือ 1 1 1 0 3
164 บ้านเลิงทุ่ม 1 1 1 0 3
165 บ้านโคกสูง-วังศิลา 1 1 1 0 3
166 บ้านโคกไพรวัน 1 1 0 1 2
167 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 1 1 0 1 2
168 บ้านดงใต้ 1 1 0 0 2
169 บ้านหลุบค่าย 1 1 0 0 2
170 บ้านโนนเห็ดไคล 1 1 0 0 2
171 บ้านโสกคลอง 1 1 0 0 2
172 บ้านหนองงูเหลือม 1 1 0 0 2
173 บ้านหนองหญ้าโก้ง 1 1 0 0 2
174 บ้านห้วยไห 1 1 0 0 2
175 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 1 1 0 0 2
176 บ้านโนนสลวย 1 1 0 0 2
177 บ้านท่าศาลา 1 0 3 0 4
178 โนนศิลาเหล่าเกษตร 1 0 2 1 3
179 บ้านข่าเชียงพิน 1 0 2 0 3
180 บ้านหนองไฮ 1 0 2 0 3
181 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 1 0 2 0 3
182 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 1 0 1 1 2
183 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 1 0 1 1 2
184 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 1 0 1 1 2
185 บ้านหนองสองห้อง 1 0 1 0 2
186 บ้านหนองแต้ 1 0 1 0 2
187 บ้านโนนหนองไฮ 1 0 1 0 2
188 บ้านห้วยทรายทอง 1 0 0 2 1
189 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1
190 บ้านยางคำวิทยา 1 0 0 1 1
191 บ้านกุดโคลน 1 0 0 1 1
192 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 1
193 บุปผาราม 1 0 0 0 1
194 บ้านนายม 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองคูวิทยาคม 1 0 0 0 1
196 บ้านโนนงาม 1 0 0 0 1
197 บ้านดอนเค็ง 1 0 0 0 1
198 บ้านนาหัวแรด 1 0 0 0 1
199 บ้านหนองช้างเอก 1 0 0 0 1
200 บ้านกุดขอนแก่น 1 0 0 0 1
201 บ้านกุดแคน 1 0 0 0 1
202 บ้านกุดแดง 1 0 0 0 1
203 บ้านดอนหันนาสวรรค์ 1 0 0 0 1
204 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
205 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 1 0 0 0 1
206 บ้านหนองตากล้า 1 0 0 0 1
207 บ้านหนองบัวพรม 1 0 0 0 1
208 บ้านโคกล่าม 1 0 0 0 1
209 บ้านโนนชาด 1 0 0 0 1
210 บ้านโปร่งสังข์ 1 0 0 0 1
211 สาลิกาวิทยา 1 0 0 0 1
212 บ้านหัวหนอง 0 3 0 2 3
213 บ้านดงขีสะเดาหวาน 0 2 0 1 2
214 บ้านเหล่ากาดย่า 0 2 0 0 2
215 บ้านหนองสังข์ 0 2 0 0 2
216 บ้านหนองไรไก่ 0 2 0 0 2
217 บ้านโสกมะตูม 0 2 0 0 2
218 บ้านห้างสูง 0 1 1 2 2
219 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 1 1 0 2
220 บ้านโป่งโพธิ์ 0 1 0 2 1
221 บ้านทุ่งคำหลวง 0 1 0 1 1
222 บ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 0 1 0 1 1
223 บ้านหนองคอนไทย 0 1 0 1 1
224 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 0 1 0 1 1
225 บ้านหินรอยเมย 0 1 0 0 1
226 บ้านห้วยพลวง 0 1 0 0 1
227 บ้านโนนข่า 0 1 0 0 1
228 บ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 0 1 0 0 1
229 หนองเบนประภากร 0 1 0 0 1
230 บ้านกุดจอก 0 0 2 0 2
231 บ้านสะเดาหนองไผ่ 0 0 1 0 1
232 บ้านหนองรวก 0 0 1 0 1
233 บ้านดงเมย 0 0 0 1 0
234 บ้านท่าเริงรมย์ 0 0 0 1 0
235 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 0 0 0 1 0
236 บ้านโนนสะอาด(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 0 1 0
237 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 1 0
238 บ้านหนองโพนงาม 0 0 0 0 0
รวม 990 256 138 141 1,525