หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายสามารถ นนทะโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายมนัส เจียมภูเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นายปรีชา ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นายอาทิตย์ อุทธตรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นางณัฐกรมนต์ วงษ์ปภาวินท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
12 นายมานพ ปัทมปราณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
13 นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
14 นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
15 นายวิจิตร นารอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเลาะ(คุรุประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
16 นายประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
17 นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
18 นายวีระ ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
19 นายสมจันทร์ พรบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
20 นายสุริยะ ชำนาญไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
21 นายวิจิตร สร้อยทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
22 นายปานทอง อังคณิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลวง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
23 นายบรรพจน์ กาญจนสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
24 นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
25 นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
26 นายสมาน เวียงปฏิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
27 นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
28 นายศุภฤกษ์ ศรีวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
29 นายประสาท ขันชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
30 นายสมาน ดงหงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
31 นายประสาท ขันชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
32 นางนพวรรณ มนัสวิมล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
33 กัญญุมา เสริมนอก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
34 นายเชษฐา พลธรรม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
35 นายบุญทรัพย์ หลักม่วง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
36 นางเต็มสิริ อินทรชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
37 นางสุพัตรา อุตรนคร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
38 นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
39 นางสาวเยาวภา แก้วนารี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
40 นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
41 นายชัยณรงค์ บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
42 นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
43 นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
44 นางสาวสุเมธตา งามชัด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
45 นางสาวดรุณี อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
46 นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
47 นางจินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
48 นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
49 นายโกศล เดชโนนสังข์ ครูโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
50 นางกิติมา สมวงษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
51 นายประดิษฐ์ เข้าใจการ ครูโรงเรียนบ้านดอนนกเอี้ยงเก่า คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
52 นายธนากร อ่างชิน ครูโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
53 นางเบญจพร ตรงประสิทธิ์ ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
54 นาางสาวชัญญานุช เกาะแจ้ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
55 นางสาววงษ์วิไล สวัสดิ์ศรี ครูธุรการโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
56 ว่าที่ ร.ต.อุทุมพร หงษ์แปลง ครูธุรการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
57 นางจารุณี คงศิริ ครูธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
58 นายประณิธาน เนติวัชระเวช ครูธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
59 นางรินดา ปทุมแก้ว ครูธุรการโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
60 นางสาวเกษร อาจคำพันธ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองปอแดง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
61 นางสาวสุพัตรา สิทธิสมาน ครูธุรการโรงเรียนบ้านฉนวน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
62 นางสาวมันฑณา โม้กุดเอก ครูธุรการโรงเรียนบ้านภูดินหินกอง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
63 นายพิรุณ สิงสง ครูธุรการโรงเรียนโนนสะอาด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
64 นาสาวอรนุช ชุมวงศ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านกุดแคน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
65 นางสาววงวิไล สวัสดิ์ศรี ครูธุรการโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
66 นางอินทร์ตอง แสงสุทธิ ครูโรงเรียนบ้านโนนสาทร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
67 นายเจริญ ประทีปเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน
68 นายวิจิตร สร้อยทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
69 นางศุธาสิณี จุลวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นางบุบผา จวบลาภ ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นางชนิดาภา บุตะเขียว ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นางจารุวรรณ งามสง่า ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นางอุไรวรรณ ทองละมุล ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นางลัดดา นาเพีย ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 นางวนัชชา จันทร์ครุฑ ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นายจรูญ มุ่งทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นางสาวสุกัญญา เพชรล้ำ ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นายเมฆ จวบลาภ ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นางสาวบังอร กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายสายธาร ชินตู้ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายประภาส วงษ์โท ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายปานทอง อังคณิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นางกันทิมา ประกอบชัย ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายประเสริฐ กันทอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นางสาวสุกัญญา เลิศล้ำ ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นางนันทิยา กันทอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นางบังอร เลิศล้ำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นางอุบลรัตน์ สัตถาพร ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นางรัตนา อังคณิตย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นางสาวนิตยา บุตตะเขียว ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นางสาวจงจิตร เพชรล้ำ ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นางปาริสา ผ่องพันธุ์งาม ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นางสาวอภิญญา ไววิชา ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นายพนม ประเสริฐไทย ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นายบรรพจน์ กาญจนสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นายนิ่ม บุญกิจ ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นายอภิเดช บุตรศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นางพนิดา เครือผักปัง ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นางจินตนา เลาประเสริฐสุข ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นายอ๊อด ขันเขียว ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นายพัชรพล คำพิลา ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นางเอมอร เนือยทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นางเข็มทอง การนา ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นายเจริญ ประทีปเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นายสมพงษ์ สายวงศ์ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นางสมหมาย ลาภทวี ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายเด่นชวาล บุญเกื้อ ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายไพรโรจน์ ชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายไพบูลย์ คุณประทุม ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นายสมเกียรติ นิลศิลา ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นางสินธร ถนอมศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นางดอกรัก สายวงศ์ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นายธนพนธ์ ดวงสวรรค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
115 นางสุภาดา ดวงสวรรค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นางวิลาวัณย์ โชติสังข์ ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นายสะอ้าน มิตรชื่น ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นางไข่มุก แนวประเสริฐ ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
119 นางปริญญาพร เอี้ยงทอง ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
120 นางสาวเจนจิรา บุญพรัด ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
121 นางไพรวัลย์ ปานใจ ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
122 นางทิวาพร ก้อนเงิน ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นางสุรีย์ดา แก้วอาจ ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นางสุกัญญา บุญเกื้อ ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นางเพลินจิต ไววิชา ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นางสาววิไลวรรณ เจริญวงษ์ ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นายทรงศิลป์พันธุ์ ชัยมีเขียว ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นางสาวศิริพร เพชรภักดี ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นายกฤษฎาวุฒิ นุชพิเรนทร์ ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นายอุดม วิเศษสัตย์ พนักงานราชการโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
131 นางสาวชวนชิด หมู่โสภณ ครูธุรการโรงเรียนเนรมิตศีกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
132 นายสมาน เวียงปฎิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
133 นายวิษณุกร บุญซ้อน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
134 นางอรนุช สร้อยทองดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
135 นางจำรัส จำชาติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
136 นางจำรัส จำชาติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
137 นางบังอร ทับทิมอ่อน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
138 นางสาวนวลรัตน์ เอี่ยมชโลทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
139 นางดุลยา ทวีเงิน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
140 นายสกุล จุลวงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
141 นางกิติมา สมวงษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
142 นางภาคินี วงษ์โท ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
143 นางสาวจิตติมา สิงห์ฝ่าย ครูธุการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
144 นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
145 นายวุฒิศักดิ์ มัดศรี ครูโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
146 นายดุลการ พรหมเมตตา ครูโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
147 นายศิริ ศิริมั่งมูล ครูโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
148 นางดวงระตน์ อินทนปสาธน์ ครูโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
149 นางสมบัติ ปะเมโท ครูโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
150 นางวันเพ็ญ กุลแพง ครูโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
151 นางนงเยาว์ ตอสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
152 นายไตรรัตน์ กุลแพง ครูโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
153 นางสาวนงลักษณ์ พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
154 นางสาวชมพูนุท จวบบุญ ครูโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฏร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
155 นางสาวจุรีพร ทองภูบาล ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
156 นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
157 นายชัยรัตน์ แสนโคตร ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
158 นางสาวอารีรัตน์ ขวัญสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
159 นายอนันต์ นาคดิลก ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
160 นายเลิศพงษ์ ไปนาน ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
161 นางวาสนา ปลื้มใจ ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
162 นางอินทร์แต้ม จันทร์เทพย์ ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
163 นายนพรัตน์ ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
164 นางสุพรรัตน์ ธรรมทวีวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
165 นายเกษมศักดิ์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
166 นางสาวสมสมัย เหล่าเสนา ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
167 นางเบญจมาศ สินสันเที๊ยะ ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
168 นายกนก จันทร์เทพย์ ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
169 นางสาวทิพร แทงจำรัส ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
170 นางเตือนจิต อินทรวิมาณ ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
171 นางสมคิด สอนโกษา ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
172 นางขวัญฤทัย นุชภิเรนทร์ ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
173 นายสุรพล ขวัญมา ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
174 นางสาวธนัชญา สุนทริยานนท์ ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
175 นางสายสุวรรณ งอกคำ ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
176 นางสาววัลลภา เพชรล้ำ ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
177 นางสาวนรีรัตน์ วันนา ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
178 นางฉัตรา ธนสีลังกูร ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
179 นายสุริยะ ชำนาญไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
180 นายธีรพงษ์ เรืองเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
181 นายทวีศักดิ์ แจ่มแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
182 นางพนิษฐาน์ แควภูเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
183 นางนภาพร ก่อศิลป์ ครูโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
184 นางธิดารัตน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
185 นางอัมรา เหมวงษ์ ครูโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
186 นางวัชรินทร์ แสงอรุณ ครูโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
187 นางสาวภัฏทรีญา พรหมเฮียง ครูโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
188 นางรัตติกร ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
189 นางเยาวลักษณ์ ทองวรรณ ครูโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
190 นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
191 นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม พนักงานราชการโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
192 นายจารึก พลหาญ นักการภารโรงโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
193 นายอรรถพล รอดแก้ว นักการภารโรงโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
194 นายศักรินทร์ พาน นักการภารโรงโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
195 นางสาวปัทมา ชำนาญไพร ครูธุรการโรงเรียนภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
196 นางสาวสิริโฉม ฤาชา ครูธุรการโรงเรียนบ้านหว้าทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
197 นางสาวสถาพร สะตะ ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองแซง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
198 นางสาวสายสวาท สุวรรณ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
199 นางสาวอมรรัตน์ บุญนิสสัย ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
200 นายชินวัตร วิลาศรี ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองรวก คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
201 นายวรวิทย์ แสนตัน ครูธุรการโรงเรียนบ้านมอญ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
202 นางสาววรัญญา สีลาสม ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
203 นางสาวจุฑามาศ ศรีมันตะ ครูธุรการโรงเรียนโคกสะอาดศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
204 นางสาวกิตติภรณ์ ลองชัยภูมิ ครูธุรการโรงเรียนบ้านหลุบคา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
205 นายจตุพร จันทะลือ ครูธูการโรงเรียนบ้านโคกกุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
206 นางสาวราภรณ์ คำภิกุล ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
207 นายอภิปรัชญ์ นนทิจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
208 นางศศิภา ก้อนทอง ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
209 นางสาวอัฏฐยา หาญแท้ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฏร์ประสิทธิ์) คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
210 นางสาวชลธิฎา โพธิ์นิล ครูธุรการโรงเรียนบ้านสีประหลาด คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
211 นางสาวศิริกัญญา นามตะ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
212 นาางสาวอ้อมใจ นาศักดิ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
213 นางสาวจิตติมา สิงห์ฝ่าย ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
214 นางสาวกิตติยา ไพโรจน์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านนาแก คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
215 นางสาวรัตนาภรณ์ ผลภิญโญ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
216 นาางสาวทวีนันท์ สัจจะสังข์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองช้างเอก คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
217 นางสาวชวนชิด หมู่โสภณ ครูธุรการโรงเรียนเนรมิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
218 นางสาวอภิญญา ไววิชา ครูธุรการโรงเรียนบ้านห้วยพลวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
219 นางสาวจุรีพร ทองภูบาล ครูธุรการโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
220 นางอินทร์ตอง แสงสุทธิ ครูโรงเรียนบ้านโนนสาทร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
221 นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองคู คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
222 นางสาวมณี แซ่ภู่ ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
223 นายพัน คงฉนวน ครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
224 นางราตรี ทักโม้ ครูโรงเรียนทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
225 นางกิติมา สมวงษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
226 นายเจริญ ประทีปเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
227 นางวัชราภรณ์ ตั้งใจ ครูโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
228 นางสุกัญญา ฦาชา ครูโรงเรียนศาลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
229 นางสาวสุพรรษา จิตรธร ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
230 นายโกศล เดชโนนสังข์ ครูโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
231 นางสาวสุพัตรา สิทธิสมาน ครูธุรการโรงเรียนบ้านฉนวน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]