หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 8 8 8
2 001 โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0
3 004 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 17 46 23
4 007 โรงเรียนฉิมพลีมา 8 0 0
5 008 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 28 49 38
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 17 37 24
7 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 10 23 17
8 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 10 25 17
9 012 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 4 10 8
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 43 129 69
11 015 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 39 78 59
12 009 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 24 64 44
13 016 โรงเรียนชุลีมาสก์ศึกษา 5 18 5
14 255 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 9 18 14
15 256 โรงเรียนบุปผาราม 1 3 2
16 024 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
17 025 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 5 13 10
18 027 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 1 2 1
19 031 โรงเรียนบ้านกุดจอก 2 3 2
20 034 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 0 0 0
21 035 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 0 0 0
22 033 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 4 6 5
23 028 โรงเรียนบ้านกุดแคน 1 2 1
24 032 โรงเรียนบ้านกุดแดง 1 2 2
25 029 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 4 6 5
26 030 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 15 33 21
27 026 โรงเรียนบ้านก่าน 3 3 3
28 041 โรงเรียนบ้านขามป้อม 14 22 16
29 040 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 3 4 4
30 044 โรงเรียนบ้านคลองบอน 0 0 0
31 045 โรงเรียนบ้านคอนสาร 9 18 15
32 054 โรงเรียนบ้านจมื่น 0 0 0
33 058 โรงเรียนบ้านฉนวน(อำเภอภูเขียว) 11 36 22
34 059 โรงเรียนบ้านฉนวน(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 9 25 15
35 060 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 2 6 4
36 062 โรงเรียนบ้านดงกลาง 10 17 12
37 063 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 3 5 4
38 065 โรงเรียนบ้านดงบัง 9 11 10
39 066 โรงเรียนบ้านดงพอง 3 6 4
40 067 โรงเรียนบ้านดงเมย 1 2 1
41 064 โรงเรียนบ้านดงใต้ 2 4 2
42 068 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 19 37 30
43 070 โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 0 0 0
44 072 โรงเรียนบ้านดอนจำปา 7 10 10
45 073 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 3 10 6
46 076 โรงเรียนบ้านดอนหัน 7 10 8
47 075 โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 1 3 2
48 077 โรงเรียนบ้านดอนอุดม 7 18 11
49 071 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 3 9 6
50 074 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 2 8 4
51 069 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 7 10 7
52 078 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 2 3 3
53 081 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 6 17 9
54 082 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 5 7 7
55 083 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 6 14 10
56 084 โรงเรียนบ้านถนนกลาง 6 23 11
57 092 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 0 0 0
58 091 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 2 3 3
59 093 โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 3 4 4
60 094 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 11 26 18
61 095 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 11 67 27
62 085 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 12 33 24
63 086 โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 7 33 15
64 087 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 5 22 11
65 088 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 3 15 6
66 090 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 4 7 5
67 089 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 1 1
68 096 โรงเรียนบ้านธาตุ 5 9 8
69 097 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 4 9 7
70 100 โรงเรียนบ้านนาดี 1 1 1
71 101 โรงเรียนบ้านนาบัว 7 15 11
72 102 โรงเรียนบ้านนายม 5 10 8
73 103 โรงเรียนบ้านนาล้อม 0 0 0
74 104 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 24 67 43
75 105 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 4 42 14
76 106 โรงเรียนบ้านนาสีดา 10 17 14
77 108 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 4 5 5
78 107 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอแก้งคร้อ) 7 25 10
79 109 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 1 1 1
80 098 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 13 31 21
81 099 โรงเรียนบ้านนาแก 13 37 25
82 110 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 3 5 4
83 111 โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 0 0 0
84 112 โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 0 0 0
85 113 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 4 17 8
86 114 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 6 18 8
87 141 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 11 31 20
88 142 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 11 19 17
89 143 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 10 16 15
90 145 โรงเรียนบ้านป่าว่าน 11 31 20
91 151 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 3 5 5
92 153 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 3 6 6
93 152 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 1 1 1
94 154 โรงเรียนบ้านพีพวย 2 6 4
95 156 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 11 15 14
96 157 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 26 46 37
97 159 โรงเรียนบ้านมอญ 0 0 0
98 160 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 4 8 6
99 158 โรงเรียนบ้านม่วง 11 16 15
100 163 โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 3 6 5
101 164 โรงเรียนบ้านระหัด 5 9 7
102 166 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 2 11 3
103 168 โรงเรียนบ้านวังม่วง 20 43 33
104 169 โรงเรียนบ้านวังหิน 0 0 0
105 172 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 10 25 16
106 171 โรงเรียนบ้านสระแต้ 0 0 0
107 173 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 6 11 8
108 175 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 2 3 2
109 176 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 10 13 12
110 178 โรงเรียนบ้านสารจอด 3 11 7
111 177 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 14 31 24
112 179 โรงเรียนบ้านสีปลาด 0 0 0
113 170 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 27 56 41
114 184 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 5 12 8
115 186 โรงเรียนบ้านหนองกุง 5 10 8
116 185 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 10 24 16
117 189 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อำเภอภูเขียว) 0 0 0
118 190 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 2 4 3
119 188 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 12 24 18
120 191 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 2 2 2
121 192 โรงเรียนบ้านหนองคัน 6 15 9
122 194 โรงเรียนบ้านหนองคู 44 94 64
123 193 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 1 2 2
124 195 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 2 2 2
125 196 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 1 3 2
126 200 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1 2 2
127 199 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 15 48 23
128 202 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 4 8 6
129 206 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอบ้านแท่น) 4 7 6
130 207 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 23 55 34
131 208 โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 1 2 2
132 210 โรงเรียนบ้านหนองปลา 18 41 25
133 209 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 2 0 0
134 211 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 5 13 10
135 212 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 6 28 12
136 216 โรงเรียนบ้านหนองพอก 7 15 10
137 287 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 7 9 8
138 219 โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 0 0 0
139 221 โรงเรียนบ้านหนองรวก 1 6 2
140 226 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 10 0 0
141 227 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 4 3
142 228 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 1 0
143 229 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 0 0 0
144 232 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 5 16 9
145 233 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 4 10 8
146 231 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง 2 5 3
147 234 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 15 31 23
148 197 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 5 15 8
149 220 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 14 37 25
150 222 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 5 12 9
151 187 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 2 11 4
152 198 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 13 11
153 201 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 2 3 3
154 205 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 2 7 4
155 203 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 15 45 30
156 204 โรงเรียนบ้านหนองแต้วรวิทย์ 4 10 7
157 215 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 3 5 4
158 225 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 20 44 27
159 224 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอแก้งคร้อ) 7 13 9
160 230 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 7 10 8
161 235 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 2 3 3
162 218 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 1 3 2
163 214 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 18 45 29
164 213 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 16 33 22
165 223 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 2 7 4
166 236 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 3 5 4
167 237 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 0 0
168 239 โรงเรียนบ้านหลุบคา 12 37 21
169 238 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 2 8 4
170 245 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 3 6 5
171 247 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 5 9 7
172 246 โรงเรียนบ้านหัวโสก 6 9 8
173 249 โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 0 0 0
174 250 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 1 3 2
175 252 โรงเรียนบ้านหินลาด 2 4 3
176 251 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 3 8 6
177 241 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 3 7 4
178 242 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 1 2 2
179 243 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 3 3 3
180 240 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 3 6 5
181 244 โรงเรียนบ้านห้วยไห 2 4 3
182 248 โรงเรียนบ้านห้างสูง 5 11 8
183 036 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 33 67 52
184 042 โรงเรียนบ้านเขวา 10 17 13
185 061 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 20 40 26
186 079 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 18 28 25
187 146 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 15 44 25
188 161 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 11 27 15
189 162 โรงเรียนบ้านเมืองคง 6 16 10
190 165 โรงเรียนบ้านเรือ 5 27 10
191 167 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 3 8 4
192 253 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 5 16 11
193 254 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 3 10 4
194 037 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 7 12 11
195 038 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 14 59 26
196 039 โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 0 0 0
197 043 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 3 5 5
198 080 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 8 14 12
199 046 โรงเรียนบ้านโคกกุง 12 14 13
200 047 โรงเรียนบ้านโคกงาม 3 4 4
201 048 โรงเรียนบ้านโคกนกทา 0 0 0
202 050 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1 3 2
203 051 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 5 13 7
204 052 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 2 4 3
205 053 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 3 6 4
206 049 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 3 7 4
207 055 โรงเรียนบ้านโจดกลาง 6 11 9
208 057 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 11 18 14
209 056 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 22 89 38
210 115 โรงเรียนบ้านโนนข่า 1 3 2
211 118 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 4 9 7
212 119 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 3 4 4
213 117 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 1 3 2
214 120 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 1 1
215 122 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 6 11 8
216 121 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 17 25 20
217 124 โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 3 2
218 125 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 7 12 9
219 126 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 5 34 7
220 127 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 1 2 1
221 128 โรงเรียนบ้านโนนทอง 0 0 0
222 130 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 10 28 16
223 131 โรงเรียนบ้านโนนสลวย 2 6 4
224 132 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อำเภอบ้านแท่น) 1 1 1
225 133 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 1 2 1
226 134 โรงเรียนบ้านโนนสาทร 9 18 15
227 135 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 3 6 5
228 136 โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 2 7 4
229 137 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 14 46 18
230 139 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 11 68 28
231 138 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 0 0 0
232 116 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 4 6 4
233 129 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 12 25 19
234 140 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 2 8 2
235 123 โรงเรียนบ้านโนนโจด 5 27 12
236 149 โรงเรียนบ้านโปร่ง 1 3 2
237 150 โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 1 3 2
238 147 โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 0 0 0
239 148 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 3 5 4
240 155 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 5 9 9
241 180 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 4 5 5
242 182 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 3 6 5
243 183 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 10 22 17
244 181 โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 0 0 0
245 257 โรงเรียนพุฒิชัย 0 0 0
246 260 โรงเรียนภูมิวิทยา 19 42 29
247 262 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 4 8 4
248 261 โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 0 0 0
249 263 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 26 79 48
250 264 โรงเรียนศาลาสามัคคี 12 47 23
251 265 โรงเรียนสระโพนทอง 2 5 4
252 266 โรงเรียนสวนวิทยา 4 15 9
253 267 โรงเรียนสามสวนวิทยา 20 41 29
254 268 โรงเรียนสาลิกาวิทยา 1 1 1
255 270 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 3 28 11
256 269 โรงเรียนหนองเบนประภากร 1 2 1
257 271 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 4 10 7
258 272 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 2 4 4
259 273 โรงเรียนหัวนานคร 3 5 3
260 274 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์๑ 0 0 0
261 276 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม 0 0 0
262 275 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม2 7 32 13
263 277 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 5 9 7
264 278 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล 0 0 0
265 279 โรงเรียนอนุบาลสายฝน 2 41 9
266 280 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0
267 281 โรงเรียนอนุบาลสิทธิวงศ์ 4 55 17
268 282 โรงเรียนออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 0 0 0
269 283 โรงเรียนอินทรศึกษา 3 52 11
270 285 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 29 91 53
271 020 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 21 46 33
272 258 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 16 75 34
273 259 โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 0 0 0
274 005 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 7 23 13
275 006 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 3 3 3
276 021 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 4 5 4
277 023 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 5 12 8
278 017 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 18 35 24
รวม 1807 4516 2830
7346

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]