หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายบุญมี เดิมกะยอมโรงเรียนบ้านหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางลัดดา อุ่นเมืองเพียโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอ่อนตา มาลาเหลืองโรงเรียนบ้านเลิงทุ่มกรรมการ
4. นางไพรัตน์ สุวรรณคำโรงเรียนท่าศาลากรรมการ
5. นางเกศมณี คันธภูมิโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียงโรงเรียนบ้านโนนเขวาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
3. นางธัญญา ป้อมสุวรรณโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
4. นางวรวรรณ สิงห์ตุ้ยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาววลัยรัตน์ โคสาดีโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สมคำศรีโรงเรียนบึงมะนาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา โกจารย์ศรีโรงเรียนหนองพอกกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ แก้วดวงดีโรงเรียนหนองขามกรรมการ
4. นายวันชัย หล้าไทยโรงเรียนหนองเรือกรรมการ
5. นางสาวสุชญา ตรงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายพิชิต โคตรมาโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโนประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ จิตแสงโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ ไชยงามโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัวกรรมการ
4. นางดวงใจ แนวโนนทันโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
5. นางอรไทย โคบาลโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ แนวคำดีโรงเรียนบ้านหนองตากล้าประธานกรรมการ
2. นายนางอารมณ์ กลิ่นบัวโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองดินดำ()คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)กรรมการ
4. นางยุพา แสงสว่างโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการ
5. นางปราณี กุลดิลกโรงเรียนบ้านนายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมโภช งามประเสิรฐโรงเรียนบ้านหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชชา อ่อนอภัยโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ อนุวุฒิโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายสมพร ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นางสาวพิมลพร ลบบำรุงโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายราวิน สุริยันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนกลางประธานกรรมการ
2. นางดรุณี บุญพิทักษ์พงศ์ครูโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
3. นางสุขสวัสดิ์ จันทะวัฒน์ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
4. นางหอมหวล เทพจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี พรฉิมพลีครูโรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทองพิง ทานประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ปัญญายิ่งครูโรงเรียนบ้านสารจอดเก่ากรรมการ
3. นางธิดารัตน์ เฮงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นางวิลัย เรืองเจริญครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
5. นายสำลี ทองภูครูโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย แฝงฤทธิ์ครูโรงเรียนกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นางสุนทรี พินิจมนตรีครูโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายอารมณ์ พาแพงครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)กรรมการ
5. นายภควัต เรียกจำรัสครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ คชสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ มัดศรีครูโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางมุจลินท์ ต่อศรีครูโรงเรียนบ้านหนองช้างเอกกรรมการ
4. นายอดุล บุญโนนแต้ครูโรงเรียนบ้านป่าว่านกรรมการ
5. นางจิรภรณ์ ฤทธิ์แสงครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ ข่าทิพย์พาทีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก แนวประเสริฐครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
3. นายทองพูล นิลแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่กรรมการ
4. นายเอกวิทย์ ขวัญวงษ์ครูโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนอภัยครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ ธรรมกุลครูโรงเรียนบ้านสารจอดกรรมการ
3. นางวนิดา สิทธิไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
4. นางเครือจิต แก้วมูลมุขครูโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ วันทุมครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายบุญทา ผุดผาดผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ อิ่มเนยครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
3. นายสุรชัย เจนวิถีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
4. นางประภาพร บุราณครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ฤาชาครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินรอยเมยประธานกรรมการ
2. นางนราวรรณ ศรีวิชาครูโรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวานกรรมการ
3. นางอรนุช เชื้อในเขาครูโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
4. นายพุทธพงศ์ หลักคำครูโรงเรียนบ้านหลุบค่ายกรรมการ
5. นางสาววิภากร โคตรมาครูโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ นุชพิเรนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ประธานกรรมการ
2. นางทัศวรรณ์ ประทุมทอดครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา เพชรเมืองเก่าครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
4. นายธนากร ศรีโฉมครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ ขวัญถาวรครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวัชระ อารีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นายวรชิต ชวดรัมย์ครูโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวัชรพงศ์ จตุรานนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางสุภาพร เชื่อมขุนทดครูโรงเรียนบ้านโจดพิทยาคารกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ โล่ห์เส็งครูโรงเรียนบ้านป่าว่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายชัยวาล แดนสีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ชมนาวังครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ ปลื้มใจครูโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
4. นางสุปัญญา พงษ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านหัวโสกกรรมการ
5. นางสาวนงค์ลักษณ์ บำรุงญาติครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย โพธิ์จักรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพรวันประธานกรรมการ
2. นางเบญญาพร แฝงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางยุวดี เหมือนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวปรีดาวรรณ อ่อนนางใยครูโรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์กรรมการ
5. นางสาวสุจิต ภิญโญศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบวร จันทร์เพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจมื่นประธานกรรมการ
2. นางปรีดารัตน์ นามโคตรครูโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ พรมสืบครูโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
4. นางจิรปรียา พลศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นายสายธาร สังสีโหครูโรงเรียน ออป.19 ( สวนป่าคอนสาร )กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุเทน ฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรินญา น้อยดีครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นางวรินทร วชิรโสภณครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางภัทรพร เกษนอกครูโรงเรียนบ้านหัวนานครกรรมการ
5. นางรุจิรา ค้าเจริญครูโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวิรัช ปร๋อกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศิลาเหล่าเกษตรประธานกรรมการ
2. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางบังอร นครดีครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ยศพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านเป้า ( สำราญไชยวิทยา )กรรมการ
5. นางณัชชา ขวัญจำเริญครูโรงเรียนบ้านหว้าทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย เรือนมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สุทธิวรารัฐกานต์ครูโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
3. นางพัชราวรรณ อนังคพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนากรรมการ
4. นางพิสมัย ต่อติดครูโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
5. นางอารียา ผ่องจรุงครูโรงเรียนบ้านฝายพญานาคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายต้น นครดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ประธานกรรมการ
2. นายนคร ไพศาลธรรมครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นายชัยนรินทร์ ภูต้องศรีครูโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นางราวรรณ์ ทองทายครูโรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ เฮมโนนทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชาติ วิลาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเนต แก้วหย่องครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางสุพัตรา คนเสมอครูโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นางสาวกวิฎตรา จำรัสแนวครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นางสาวฉัตรทอง ถางสูงเนินครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำ ( คุรุราฎร์ผดุงวิทย์ )กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวัชชิระ กระพันธุ์เขียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดประธานกรรมการ
2. นางอำพร ศรีหัวแฮครูโรงเรียนบ้านป่าว่านกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ประพงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองปอแดงกรรมการ
4. นายนครินทร์ ตาปราบครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางสุดาวรรณ ไชยแสนครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสนอง ชาวกะมุดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางกัญญาพัช แก้วปันครูโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ต่อสกุลครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา สวัสดิรักษ์ครูโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายจงกล แฝงทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านโนนดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายไกรศักดิ์ พิมลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝายพญานาคประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ลบบำรุงครูโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ แดนวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
4. นายบูรณพงศ์ ผาดำครูโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
5. นางสาวรัมยะ งามประเสริฐครูโรงเรียนกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เฮงสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ โรมขุนทดครูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นางสาวปริตา ชนะภูครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพนัดดา สุหญ้านางครูโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ขวัญสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายเสมอ ชินรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลประธานกรรมการ
2. นายสนิท ราศรีโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ทองมากโรงเรียนบ้านหนองไรไก่กรรมการ
4. นายคำพัน เปรมใจโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
5. นายสมยศ มิ่งมิตรวันโรงเรียนบ้านหนองศาลาปาชาดกรรมการและเลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเสมอ ชินรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลประธานกรรมการ
2. นายสนิท ราศีโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ทองมากโรงเรียนบ้านหนองไรไก่กรรมการ
4. นายคำพัน เปรมใจโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
5. นายสมยศ มิ่งมิตรวันโรงเรียนบ้านหนองศาลาปาชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิฑูรย์ อบมาผู้อำนวยการโรงเรียนหัวนานครประธานกรรมการ
2. นายวีนัส ไชยแสนโรงเรียนวังม่วงกรรมการ
3. นายอ๊อด ขันเขียวโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายวิญญู ปานเนาว์โรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
5. นางสายเพชร ยะรินทร์โรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายแมน ถันชนนางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงใต้ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
3. นายพิสันติ์ สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
4. นายยรรยง ชาติชำนาญโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
5. นายสุเมธา ผิวขาวโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ วิชาหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณี ประเสริฐสารโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายฯกรรมการ
3. นายสมนาม ธนะสูตรโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นายเลิศพงศ์ ไปนานโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ศรทองโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสันติ ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจัตมร ลาภโชคโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
3. นางวารุนันท์ รินลาโรงเรียนบ้านสามสวนวิทยากรรมการ
4. นายวิมล ชัยคีรีโรงเรียนบ้านหนองข่าฯกรรมการ
5. นายโสภณ จันทร์สีหาโรงเรียนบ้านมูลกระบือกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวีระจิตร วุ้นสีแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกมะตูมประธานกรรมการ
2. นายรหัส หาญดีครูโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางปุญญ์วีย์ รุชิภัทร์ธาดาครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นางสมสิน ปัดไธสงครูโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ผานาคครูโรงเรียนบ้านโนนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายถนอม ทรายมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นางวรินทร์ญา ชาติชำนาญครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
3. นางสุวิญญา เหล้าดิ้มครูโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยากรรมการ
4. นางสุพิชา ชูสายครูโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายสันติภาพ ภิญโญทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชุมพล คำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ วิริยะเสถียรครูโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์กรรมการ
3. นางนุชลี ชัยบุญครูโรงเรียนบ้านกุดแคนกรรมการ
4. นายสันติพงษ์ พัฒนภูมิชัยครูโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
5. นางสาวสิรินทร ด้วงคำจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสวางค์ พิมพาคุณครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายสดวก กันล้อมครูโรงเรียนหนองคอนไทยกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ เกิดมงคลครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
5. นายณัฎฐพล ไคขุนทดครูโรงเรียนบ้านดงพองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาธิป มาลากองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเมยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายโยธิน หาญปีครูโรงเรียนบ้านป่าว่านกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พิริยศิลป์ครูโรงเรียนบ้านหนองแม็กกรรมการ
4. นายชนะชัย แก้วศรีบุตรครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
5. นายวีระ วราพรมครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายพร้อมพล แดงประพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมทรง นรเศรษโสภณครูโรงเรียนบ้านทิกแล้งกรรมการ
3. นายธงไท จินดาจำนงครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นางศรีสมร แสงชมภุครูโรงเรียนบ้านดอนหันสวรรค์กรรมการ
5. นางจิรนันท์ สมทิพย์ครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ทองคนทาผู้อำนวยการโรงเรียนบุปผารวมประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วมูลมุขครูโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
3. นายเมฆ จวบลาภครูโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ กุดกังวลครูโรงเรียนบ้านถนนกลางกรรมการ
5. นางปิยะนุช เจริญสุขครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุดารัตน์ ผ่านพลูผู้อำนวยการโรงเรียนโคกม่วงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ลบบำรุงครูโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสุจืตรา กองทองครูโรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางอินทิรา สุกสงครูโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นางประภัสสร ฤทธิชัยครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยณรงค์ ปัดสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่องผาเอียดประธานกรรมการ
2. นางเมธาวดี แก้งทองครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายสนธยา คำอูครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นางพเยาว์ พิลาชัยครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยกรรมการ
5. นางสาวสะอาด ภิญโญศรีครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสำคัญ วิชัยระหัดผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโจดพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจารุณี แสนบุดดาครูโรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทองกรรมการ
3. นายอำพล ชาลีเครือครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นายบุญเริง เลขนอกครูโรงเรียนชุนชนแท่นประจันกรรมการ
5. นายชวพงษ์ ภูมิคอนสารครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางดวงกมล สะอาดโฉมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพีพ่วนประธานกรรมการ
2. นางสังวาล ชาติชำนาญครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
3. นางนิภา ชนะภูครูโรงเรียนบ้านนาสีดากรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ เวียงปฏิครูโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ ฤาชาครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประชัน เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโคลนประธานกรรมการ
2. นางละมุล ไมตรีแพนครูโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ เสือสาวะถีครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
4. นางเบญญารัตน์ เลิศวงศ์ธนกิจครูโรงเรียนบ้านโจดวิทยาคารกรรมการ
5. นางราตรี ทักโม้ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายเชียรศักดิ์ พงษ์ปิติธนโชคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางเสาวดี เลิศคอนสารครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายกรรมการ
3. นายทรงศิลป์พันธุ์ ชัยมีเขียวครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ขวัญวงษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีกรรมการ
5. นางฝันแก้ว ฝอยวารีครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพิณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายนาวา ทองดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฝกประธานกรรมการ
2. นายแถว โสภณครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
3. นางพวงแก้ว พ้นสมุทรครูโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นางพรรณธิกา โพธิ์จักร์ครูโรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตรกรรมการ
5. นางอุทัย จอมศรีกระยอมครูโรงเรียนบ้านทิกแล้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ ก่อศิลป์ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสิริกัญญา ศรีโฉมครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นางสุดา คำพรมครูโรงเรียนบ้านโจดพิทยาคารกรรมการ
4. นางพนิดา ศรีบรรเทาครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา คำสอนครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ รินทะจักรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิกแล้งประธานกรรมการ
2. นายมานพ เจริญเกียรติครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางสุมาลี เวียงเตาครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นางปัญจพร จิตรสมครูโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
5. นางสาวมนต์ฐญา เภาบางครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ ต่ออำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ผ่องสนามพนักงานราชการโรงเรียนบ้านข่าเชียงพิณกรรมการ
3. นางพรรณี บูรณะถาวรครูโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
4. นางสมนึก ทัพซ้ายครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยกรรมการ
5. นายวิเชียร ขันคำครูโรงเรียนหว้านไพรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายกิตติ เพียรไทยสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทางเกวียนประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน บุตรราชครูโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายพิษณุรักษ์ คำยงครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายประสงค์ เนียมเงินครูโรงเรียนบ้านดงใต้กรรมการ
5. นายบุญคุ้ม วาทะโยธาครูโรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ภิญโญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดโนนข่าประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ พรหมพันธ์ใจครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นายเดชา เศษแพงครูโรงเรียนบึงมะนาววิทยากรรมการ
4. นายวิเศษ เภาอ่อนครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
5. นายวันชัย จันทร์สว่างครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสมเปลี่ยน ชัยดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอญประธานกรรมการ
2. นางสมเด็จ จุลนันท์ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นายศึกษิต แซงดานุชครูโรงเรียนบ้านสวนอ้อยกรรมการ
4. นางรัตนา เสนเข้มครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นายสมคิด หมู่อำพันธ์ครูโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายไพบูรณ์ เถาว์พันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ ณ หนองคายโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
3. นางรุ่งสิริ ชัยจักรโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
5. นางเนตรชนก สุขเอนกนันท์โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเวช นามบุดดีโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ชัยพรมเขียวโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
3. นายสันติ เหลืองดอกไม้โรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ พูนประสิทธ์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นางสุจริตรา พินิจมนตรีโรงเรียนฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ หงษ์บินมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ตึงทองครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายบำรุง คุณอนันต์ครูโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
4. นางนภาภรณ์ แนววิลัยครูโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
5. นายประทวน ผลสำราญจิตรครูโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ คุณอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวงประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ทินราชครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางจิตรลดา เสาศิริครูโรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)กรรมการ
4. นายปรีดี สีเหลืองอ่อนครูโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายวัชระ พระชัยครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทัศน์ละไมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหันประธานกรรมการ
2. นายกันตพัฒน์ นิตยกุลเศรษฐ์ครูโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
3. นายเศรษฐพล มิถาลาครูโรงเรียนบ้านโนนเขวากรรมการ
4. นายทวีวัฒน์ ศรีษะผาครูโรงเรียนหนองเบนประภากรกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ ฟองฟุ้งครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประมล โคตรทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา แสงฝ้ายครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
3. นายจิตรกรณ์ คานปือครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
4. นางวิมลศรี ทวีสูงเนินครูโรงเรียนกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)กรรมการ
5. นายกนก จันทร์เทพย์ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พรมมานอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย จิตรธรครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
3. นายโกมุท ผานาคครูโรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ คำผองครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นายประทีป เสนเข้มครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอาณัติ ราชโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นางแสงเวียน ผ่องสามสวนครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
3. นางปัญญา สุระพรครูโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายบัวเรียน มาตย์วงศ์ครูโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางเสมอ หิรัญคำครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายคมกฤษ บุตรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางจิราภา ทำนานอกครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางมะลิษา คำพุดครูโรงเรียนฉนวนกรรมการ
4. นายชาลี ไวยบุตรีครูโรงเรียนบ้านพีพวยกรรมการ
5. นางอรอนงค์ พลดงนอกครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง เหมือนตาครูโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ อุดมครูโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
4. นายคำนึง ขวัญประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แนวโอโลพนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ ขึ้นทันตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ เลิศสรรสิริครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นางนางพัชรารัตน์ ป้อมสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย กันล้อมครูโรงเรียนบ้านโนนสาทรกรรมการ
5. นายสำราญ สินสมุทรโสภณครูโรงเรียนบ้านฝายพญานาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพิรัช จำรัสแนวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโจดประธานกรรมการ
2. นายอุ๊ต ประหยัดสินครูโรงเรียนเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
3. นายปรีดา ศรีสุภาครูโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายทวี ตาปราบครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
5. นายนิยมศิลป์ มณีกันตาครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุทธิชัย ลบบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายเลิศชัย วงษ์จิตตะครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นายนครินทร์ รอดแก้วครูโรงเรียนบ้านตาดรินทองกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ทันเขิมครูโรงเรียนโคกสูง-วังศิลากรรมการ
5. นายวุฒิกร ทาแจ้งครูโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสงัด คำเรืองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินหินกองประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ แสนลีครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
3. นายปรีชา ใจอดทนครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายวิโรจน์ รัตนพงษ์ครูโรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
5. นายคำปลิว สิงห์คำคูณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ ต่อพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายทูล นาคศรีครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมควร ตากลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกพงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางณัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ ต่อพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกพงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายทูล นาคศรีครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมควร ตากลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกพงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางณัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ ต่อพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายทูล นาคศรีครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
5. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ตากลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกพงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางณัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ ต่อพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายทูล นาคศรีครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมควร ตากลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกพงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางณัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ ต่อพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายทูล นาคศรีครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมควร ตากลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกพงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางณัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอุดม สิทธิโคตรครูโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
3. นายสุเวชย์ มูลทราครูโรงเรียนกุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร)กรรมการ
4. นางอ่อนพิศ เหล่าภักดีครูโรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
5. นายเบญจรงค์ เพชรล้ำครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ตากลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกพงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางณัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอุดม สิทธิโคตรครูโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
3. นายสุเวชย์ มูลทราครูโรงเรียนกุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร)กรรมการ
4. นางอ่อนพิศ เหล่าภักดีครูโรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
5. นายเบญจรงค์ เพชรล้ำครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ตากลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกพงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางณัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอุดม สิทธิโคตรครูโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
3. นายสุเวชย์ มูลทราครูโรงเรียนกุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร)กรรมการ
4. นางอ่อนพิศ เหล่าภักดีครูโรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
5. นายเบญจรงค์ เพชรล้ำครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมควร ตากลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกพงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางณัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอุดม สิทธิโคตรครูโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
3. นายสุเวชย์ มูลทราครูโรงเรียนกุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร)กรรมการ
4. นางอ่อนพิศ เหล่าภักดีครูโรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
5. นายเบญจรงค์ เพชรล้ำครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ตากลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ เอกพงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ ศรีโคตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางณัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนิมิตร ประตาทายังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไรไก่ประธานกรรมการ
2. นางนีรนุช พีรจรูญรุ่งเรืองครูโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
3. นางสมใจ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
4. นางเทวี จตุรานนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
5. นางรำไพ ตาภาโยครูโรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชวลิต นาตรีชนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสุภวัฒน์ สามุงคุณครูโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
3. นายวิญญูู แผ่นสุวรรณครูโรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
4. นางสาววรัญญา ครองเคหาครูโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
5. นางคำเปลี่ยน ลีลาศครูโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ ขวาไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นายโสมาส เบ้าสินครูโรงเรียนโนนสง่่ากรรมการ
3. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นางอารีย์ สุคนธสาครครูโรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นายคเนศ ชัยจักรครูโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เจริญธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนชัยชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการ
3. นายชวลิต ชาลีครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นายศรัณย์ รูปชัยภูมิครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางสุกัญญา สุขวัฒนาครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ ขวาไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นายโสมาส เบ้าสินครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
3. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นางอารีย์ สุคนธสาครครูโรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นายคเนศ ชัยจักรครูโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เจริญธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนชัยชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการ
3. นายชวลิต ชาลีครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นายศรัณย์ รูปชัยภูมิครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางสุกัญญา สุขวัฒนาครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ ขวาไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นายโสมาส เบ้าสินครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
3. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นางอารีย์ สุคนธสาครครูโรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นายคเนศ ชัยจักรครูโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เจริญธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนชัยชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ก้อนเงินโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการ
3. นายชวลิต ชาลีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นายศรัณย์ รูปชัยภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางสุกัญญา สุขวัฒนาโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ ขวาไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นายโสมาส เบ้าสินครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
3. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายอารีย์ สุคนธสาครครูโรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นายคเนศ ชัยจักรครูโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เจริญธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนชัยชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการ
3. นายชวลิต ชาลีครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นายศรัณย์ รูปชัยภูมิครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางสุกัญญา สุขวัฒนาครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายฉลาด อาจสนามผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายศิวกุล โสวภาคครูโรงเรียนหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นายอุทัยวัฒน์ จำเริญบุญครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นายประธาน รอดแก้วครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายสุวิชชา วัฒนานุสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายคำปาน ชัยชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เจริญทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ไชยทิพย์ครูโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นายนิติพงษ์ อาจหาญพนักงานราชการโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสงัด สำราญรื่นครูโรงเรียนบ้านสันติสุขฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายคำปาน ชัยชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เจริญทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ไชยทิพย์ครูโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นายนิติพงษ์ อาจหาญพนักงานราชการโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสงัด สำราญรื่นครูโรงเรียนบ้านสันติสุขฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิสันต์ คำสีหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวานประธานกรรมการ
2. นางลลาวัลย์ โรมขุนทดครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางต้นข้าว อันวิชาครูโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
4. นายประธาน รอดแก้วครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางละเอียด ผลานิสงค์ครูโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ระโหฐานผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีมาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ภิญโญยงครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
3. นางยุบล ชูสกุลครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นายชัยหลี อันวิชาครูโรงเรียน้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวรัชนีพร ตุลสุขครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีดา แต่งเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายอุบล ตอพรหมครูโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางสาวชยาภรณ์ นินนานนท์ครูโรงเรียนบ้้านหนองคูกรรมการ
4. นายจรัญ จำปางามครูโรงเรียนบ้านสระแต้กรรมการ
5. นางทองวรรณ เรืองเจริญครูโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวัชรา รูปชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่าประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อนุศรีครูโรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการ
3. นางนภาภรณ์ ไชยมาลาครูโรงเรียนกุดยมฯกรรมการ
4. นางแพรพรหมณลักษณ์ อาสาสู้ครูโรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการ
5. นางสุวารี คงมั่นครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจรูญ แข็งแอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา เต็มพงษ์ครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
3. นางวราพร โคผดุงครูโรงเรียนหัวนานครกรรมการ
4. นางบังอร บัวคำืครูโรงเรียนบ้านโปร่งสังข์กรรมการ
5. นายธัญเทพ เสมอไวย์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรัญ แก้งทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายธัญเทพ เสมอไวย์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางเพ็ญประภา นามจันดีครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นางจุรี ฤทธิ์กำลังครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
5. นายเด่นชวาล บุญเกื้อครูโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายถวิล สร้างนาผู้อำนวยการโรงเรียนนกเขาทองประธานกรรมการ
2. นายตุลา จันทร์รุ่งศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นางจอมใจ ประกังเวครูโรงเรียนบ้่านโสกมะตูมกรรมการ
4. นางฉัตรา ธนสีลังกูรครูโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ คิดการครูโรงเรียนบ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางเกศินี จินนะรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นางประภัสสร ชาลีครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางยุภาพร กาจหาญครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
5. นายไพจิตร น้อยดีครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแท่นประจันประธานกรรมการ
2. นางสาวธารีฉัตร ศรีซุยครูโรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิกกรรมการ
3. นายวิญญู หงอกภิลัยครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
4. นางจิโรบล เคาภูเขียวครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
5. นายเกษมยุทธ พิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข้(เจริญราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาพร เรืองเจริญครูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
3. นางสาวดลนภา มิถาลาครูโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ รอนยุทธครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางอภิลักขณี อนันต์เต่าครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววิลาสินี ชำนาญกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแก้วกานต์ คำสอนครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นางจรีรัตน์ แนวถาวรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวพรมกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา แสนทวีสุขครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ติดต่อครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางวรรณวรางค์ งามสกุลครูโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นายวิชิต ฤาแรง สูงภิไลย์ครูโรงเรียนบ้านหนองโพนงามกรรมการ
4. จ.ส.อ.สุเทพ น้อยเวียงครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นางกัลยรัตน์ อ่อนทะครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุวิมล สอนโกษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนข่าประธานกรรมการ
2. นายณัชนน ต่ออำนาจครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดกรรมการ
3. นางดาวนภา ศรีซุยครูโรงเรียนบ้านโนนเขวากรรมการ
4. นางเทวี จตุรานนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ พลศรีครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิเวศน์ อินทร์วิมานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าเชียงพิณประธานกรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว ยงขามป้อมครูโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายจำรัส คูณแก้วครูโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเด่นชัย ภูลมครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางพรอนันท์ สาลีธีรวัฒน์ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปานทอง อังคณิตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ อาจจงทองครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ หอมตาครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
4. นางเสาวนี ดีบ้านโสกครูโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยากรรมการ
5. นางรัชนี นาสูงเนินครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวช่อผกา ผลภิญโญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางอรุณีย์ ภูลมครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ สมบัติโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
4. นางธนพร คำป้องครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ สัตถาพรครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายทรงกลด หิรัญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพัฒนะ เส่งมูลครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางบุปผา แสวงกิจครูโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
4. นายกิจพงศ์พัฒน์ ปัญญาครูโรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยาคาร) กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ รักเหล่าครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายทรงกลด หิรัญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพัฒนะ เส่งมูลครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางบุปผา แสวงกิจครูโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
4. นายกิจพงศ์พัฒน์ ปัญญาครูโรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยาคาร) กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ รักเหล่าครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายมงคล น้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พลชัยครูโรงเรียนบ้านกุดเลาะฯกรรมการ
3. นายชำนาญ ชูเดชครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
4. นางธิติพร ศรีจันดาครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
5. นายบุญทัน คำป้องครูโรงเรียนบ้านสีประหลาดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางหทัยกานต์ หอระสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิญาภา ศรีมงคลโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืนโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)กรรมการ
4. นางศุภวรรณ สิงห์ยะบุศย์โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ ตาปราบโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชุติมา ฦาชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นางประกาย วงศ์อุดมครูโรงเรียนบ้านดอนเค็งกรรมการ
3. นางเพิ่มจิตร โคตรมาครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
4. นางสาวจตุพร สีดาแก้วพนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ ตรงประสิทธิ์ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายปรีชา เต็มแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอุ่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ แผ่นทองครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
3. นางชาดา ภิญโญภาพครูโรงเรียนบ้านหนองข่าคุรุประชาวิทยากรรมการ
4. นางนาตยา ฐานวิสัยครูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา จันทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ มณีวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาประธานกรรมการ
2. นางบุญเติม กวนคอนสารครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
3. นางนมิตา อาจเวทย์ครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุงกรรมการ
4. นางศุภวรรณ สิงห์ยะบุศย์ครูโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการ
5. นางภัควิภา โทผาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี แก้วกำมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวงเดือนประธานกรรมการ
2. นางบพิธ ชัยดีครูโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางสมบัติ รัศมีวงศ์ครูโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
4. นางประภาศรี ดิเรกศรีครูโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
5. นางชุติมา เวทศักดิ์ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายชาญ คำป้องผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุดร รังชัยครูโรงเรียนฉนวนกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา สุพิมพ์พานนท์ครูโรงเรียนหนองแห้วปรางค์กู่กรรมการ
4. นางประภาศรี ดิเรกศรีครูโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
5. นางฐฺิตินันท์ น้อยศรีครูโรงเรียนบ้านโคกนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุระณี สีพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอดเก่าประธานกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ กองกระมุดครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นางสมจิตร พรหมเมตตาครูโรงเรียนบ้านหว้าทองกรรมการ
4. นางศรีบังอร สงวนนามครูโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลากรรมการ
5. นางจตุพร สีดาแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรรณี วงษ์ไพรครูโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยากรรมการ
3. นางยุวเรษฐ ดรละครครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางพรรณี ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา สมขุนทดครูโรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลางประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สิทธิไพบูลย์โรงเรียนปากช่องผาเบียดกรรมการ
3. นายดวงดี ภาราครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายนภดล สมพงษ์ครูโรงเรียนบ้านเก่าวิทยากูลกรรมการ
5. นายสายันห์ เรืองสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสาทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายถนอม ไหลหาโคตรครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
3. นายพรเทพ สงมาครูโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
4. นายโกษา กมลรัตน์ครูโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎา ขวัญถาวรครูโรงเรียนบ้านโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ประทีปเมืองครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางกาญจนา ยศรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
5. นางสาวนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายประพล ดิเรกโภคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ยศรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นายเจริญ ประทีปเมืองครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวกวีตา พิริยะชัยวรกุลมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายประพล ดิเรกโภคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ยศรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นายเจริญ ประทีปเมืองครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายประพล ดิเรกโภคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ยศรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นายเจริญ ประทีปเมืองครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายประพล ดิเรกโภคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ยศรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นายเจริญ ประทีปเมืองครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ วาลย์มนตรีโรงเรียนบ้านน้ำอุ่นกรรมการ
3. นายวัชระ ประยูรชาญโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
4. นายมาโนช ต่อชีพโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนกรรมการ
5. นางสมหมาย ลาภทวีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางศุภัสรา สิงควรรณสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
7. นายสุวัฒน์ นวดโอโลโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
8. นางสาวฉวีวรรณ ฦาชาโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
9. นายนัฐพันธ์ แควภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุริยะ ม่วงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ นิลผายโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมนัส ฝักใฝ่โรงเรียนบ้านหนองรวกกรรมการ
4. นายสุนทร เอื้อประชาโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นายธนาศักดิ์ ขันทองโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
6. นายไพบูลย์ สีหะนามโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)กรรมการ
7. นายกิตกรณ์ แดงนกขุ้มโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
8. นายไกรวรรณ์ บัวคำครูโรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยโทพงษ์ศักดิ์ ผานาคโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาประธานกรรมการ
2. นายธนาศักดิ์ ขันทองโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
3. นายไพโรจน์ สุทธาธิวงษ์โรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ตั้งใจโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่ากรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ แควภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
6. นายอภิเดช บุตรศรีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
7. นายปฐมพงษ์ ละมุนตรีโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการ
8. นายสินสมุทร จุมศรีโรงเรียนโนนสง่ากรรมการ
9. นายกิตติมศักดิ์ หอระสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางปราณี กัญญาสุดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางดาหวัน ศาลาสุขโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
3. นายสันติ ศรีธนะโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นายนิ่ม บุญกิจโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
5. นางสาวชญากร แคภูเขียวโรงเรียนบ้านดอนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายดรุณ ประจันนวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี ชาวบัวใหญ่โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นายชำนาญ ชูเดชโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
5. นายสุชาติ สมวงษาโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายกีรติ บุญประภาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวพรมประธานกรรมการ
2. นางอนุธิดา สุวรรณรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นายวีระพันธ์ พิมพ์สำราญโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางขวัญชนก หลอมโพนทันโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
5. นายวิรัตน์ แคชัยภูมิโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ เหล่าเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการ
3. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
4. นางบุญเสริม นวดโอโลโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นางรัชดา ดีแซงโรงเรียนบ้านห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เสลาหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้งประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ ต่อพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางชุติพร จะชาลีโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
4. นางวรรณี วิชัยระหัดโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นางสาวภัฏทรีญา พรหมเฮียงโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ผ่องพันธ์งามผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเบนประภากรประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ขวัญเกษมโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางมัจฉา พัฒนภูมิชัยโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโนกรรมการ
4. นางณัฐจีรา เตโพธิ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ เจนอาวุธโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต ฦากำลังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอดประธานกรรมการ
2. นางสายเงิน หวังหมู่กลางโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
3. นางหทัยพร ประกอบดีโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
4. นางสัญลักษณ์ ณ หนองคายโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นางสาวดรุณี เพลิดภูเขียวโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธีรพจน์ กัญญาสุดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ นามโคตรโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิตติยา ภิญโญศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
4. นางเบญจพร ตรงประสิทธิ์โรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
5. นายกฤษฏาวุฒิ นุชภิเรนทร์โรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ งามสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค เพชรสุวรรณรังสีครู โรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
3. นายณรงค์ ทองมูลครู โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายธนาการ อ่างชินครู โรงเรียนบ้านหนองข่าฯกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ อภิวันท์สิริวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกจำเริญ ศรีขลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมกมล ปราณประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองแฝกกรรมการ
3. นายสุเมธี ภิรมย์กิจโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นายจักรวิทย์ กิจสุขสันต์โรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภูชิต สมรูปโรงเรียนบ้านส้มกบฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ เขาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปักเขตานังครู โรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นายจรูญ ดอนเตาเหล็กครู โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางปุณญิศา ณ ระนองครู โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
5. นายขวัญชัย เพียงวงศ์ษาครู โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสินธ์ สัตพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นายกรกฏ คลังระหัดโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฏร์วิทยา)กรรมการ
4. นางสายเพชร พิณรัตน์โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
5. นายประภาส วงษ์โทโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ พลเดชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบค่ายประธานกรรมการ
2. นายวรนันท์ เย็นสถิตย์ครูโรงเรียนบ้านน้ำอุ่นกรรมการ
3. นายบุญส่ง วรนิชาครูโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
4. นายประนมวรรณ์ วังราชครูโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นายสมรภูมิ เพิดวังม่วงครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุพล แควภูเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่าประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ชอบค้าครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
3. นายทองพูล บุญฤทธิ์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
4. นายบุญจันทร์ ผิวขาวครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย เกิดสุขครูโรงเรียนบ้านหนองรวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุกิจ ผมเพชร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ประจันนวลครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นายอาภากร ปานอยู่ครูโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเอกวิทย์ ขวัญวงษ์ครูโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายสุนทร นิยะรัตน์ครูโรงเรียนกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางวิลาวรรณ อัทธ์แมนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสามขาประธานกรรมการ
2. นายเอนก ชาติพหลโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นายวันชัย แทนกองโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นางภาคีนี วงษ์โทโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนกรรมการ
5. นายเทพรังสรรค์ ศรีกุดเลาะโรงเรียนบุ่งสิบสี่ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ คุณเคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายนภดล วันศุกร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย ฯกรรมการ
3. นายบุญรมย์ สมศรีแสงครูโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นายสุธี จันทร์มะโฮงครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นายโกศล เดชโนนสังข์ครูโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสรีย์ รัตนพลพัฒน์ครูโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ ชำนาญครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายสุภาพ ลีลาศครูโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่า ฯกรรมการ
5. นางปุณญิศา ณ ระนองครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสรีย์ รัตนพลพัฒน์โรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
3. นายไพรโรจน์ ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายสุภาพ ลีลาศโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าฯกรรมการ
5. นางปุณญิศา ณ ระนองโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกฎุมพี กาสีชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสลวยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ปวารณาโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นายธีรบุญ ภาสกุลโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
4. นางวราภรณ์ บัวพงษ์โรงเรียนหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางสาวชนะกาญจน์ นามูลเพ็งโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ โทราชผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลามันหนองไร่ประธานกรรมการ
2. นางปาริสา ผ่องพันธุ์งามโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
3. นายจักรพัชร์ ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นายไพบูลย์ ชาลีเขียวโรงเรียนหัวนานครกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ทองประสมโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายคำนวน มาฆะเซ็นต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนประธานกรรมการ
2. นายจักรพัชร ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ทองประสมโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
4. นายสมาน เสริมนอกโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายณัฏฐพล ไคขุนทดโรงเรียนบ้านดงพองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ โทราชผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลามันหนองไร่ประธานกรรมการ
2. นางปาริสา ผ่องพันธุ์งามโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
3. นายจักรพัชร์ ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นายไพบูลย์ ชาลีเขียวโรงเรียนหัวนานครกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ทองประสมโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายคำนวน มาฆะเซ็นต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนประธานกรรมการ
2. นายจักรพัชร ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ทองประสมโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
4. นายสมาน เสริมนอกโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายณัฏฐพล ไคขุนทดโรงเรียนบ้านดงพองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ โทราชผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลามันหนองไร่ประธานกรรมการ
2. นางปาริสา ผ่องพันธุ์งามโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
3. นายจักรพัชร์ ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นายไพบูลย์ ชาลีเขียวโรงเรียนหัวนานครกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ทองประสมโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายคำนวน มาฆะเซ็นต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนประธานกรรมการ
2. นายจักรพัชร ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ทองประสมโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
4. นายสมาน เสริมนอกโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายณัฏฐพล ไคขุนทดโรงเรียนบ้านดงพองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ โทราชผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลามันหนองไร่ประธานกรรมการ
2. นางปาริสา ผ่องพันธุ์งามโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
3. นายจักรพัชร์ ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นายไพบูลย์ ชาลีเขียวโรงเรียนหัวนานครกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ทองประสมโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายคำนวน มาฆะเซ็นต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนประธานกรรมการ
2. นายจักรพัชร ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ทองประสมโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
4. นายสมาน เสริมนอกโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายณัฏฐพล ไคขุนทดโรงเรียนบ้านดงพองกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพิสัย ทุมสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหัดประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ พีรจรูญรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
3. นายระวี จุลนันท์ครูโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
4. นางนันทนา ทองมูลครูโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางศศิวิมล วณิชาชีวะครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชัยชาญ ไกรลาส แก้วศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ประธานกรรมการ
2. นางชนัญธิดา ปานวิเศษครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางวรรณิภา บุตะเขียวครูโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นายสุรินทร์ จันจิตรครูโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
5. นางอรุณี แสนลีครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายจำนง ศรีสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ นาลาครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
3. นายชูชาติ คลังชำนาญครูโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ อิ้งชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านโปร่งสังข์กรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ลบบำรุงครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสยาม คลังภูเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนสามสวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ นาลาครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ลอยครบุรีครูโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
4. นายแสวง ทวีเงินครูโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
5. นางสงวนศรี หิรัญคำครูโรงเรียนสระโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไหประธานกรรมการ
2. นายเกริกฤทธิ์ เส่งมูลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายประกอบศักดิ์ พันธ์ใยโรงเรียนบ้านกุดหัวช้างกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สัมพันธ์โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตรกรรมการ
5. นางณัฐฐินันท์ นาคคำโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจงกล ไกรวันโรงเรียนบ้านซำมูลนากประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แพรชัยภูมิโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
3. นางกุสุมา หงษ์บินมาโรงเรียนบ้านหนองโพนงามกรรมการ
4. นางพินิจ พิลาบุตรโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
5. จ.ส.อ.สมพร เต็มแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายตรีพินิจ พินิจมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉนวนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา ข่าทิพย์พาทีครู โรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางสายใจ แสนสมบัติครู โรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
4. นางกาญจนา ชินบุตรครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ รัตนะครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวรณี เลิศสรรสิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอ้อยประธานกรรมการ
2. นางฉัตรฉวี ยางขามป้อมครู โรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
3. นายชัยยันต์ ภูมิสมครู โรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นางสาวสมสมัย เหล่าเสนาครู โรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
5. นายจรูญ ยงดีครู โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมัต อาบสุวรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำมูลนากประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เรืองสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
3. นางบุบผา ช่างไสวครู โรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
4. นางดาวเรือง เสรีเกียรติครู โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ ขวางนกขุ้มครู โรงเรียนบ้านหนองข่าฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญนำ เพชรล้ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนชาดประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ เศษวิกาครู โรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
3. นางวงเดือน พรมจะมรครู โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
4. นางสุกัญญา ประดิษฐ์แท่นครู โรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
5. นายธนพนธ์ ดวงสวรรค์ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสนอง พิมพ์สิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิกประธานกรรมการ
2. นางทิวารัตน์ บัวสาลีครู โรงเรียนดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ จำปาทองครู โรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นางมยุเรศ เทพจันทราครู โรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
5. นางเพลินจิต ไววิชาครู โรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายขงเบ้ง บุญประคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางธนาภา มุ่งจันทึกครู โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายกรรมการ
3. นางสาวยุพาพักตร์ ยศพิทักษ์ครู โรงเรียนบุปผารามกรรมการ
4. นางบุญประคอง คำภาเขียวครู โรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
5. นางประภารัตน์ บรรเลงครู โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสุวิชชา เสี้ยมแหลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรือประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ วุ้นสีแสงครู โรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการ
3. นางมัณฑริกา ประดิษฐ์แท่นครู โรงเรียนบ้านหนองแฝกกรรมการ
4. นางสาวลำเพ็ญ มลัยทิพย์ครู โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นางวาสนา ทองคนทาครู โรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจันทิวา งวดชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแต้ประธานกรรมการ
2. นางธีลาลักษณ์ จินดาจำนงครู โรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
3. นางสาวบุษบา มุ่งวิชาครู โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางราวัน เบ้าสินครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
5. นางศิริจันทร์ ศีลมั่นครู โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร มีอิสระโรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร นารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นางบุณย์วาสนา บุณธนทรัพย์กุลโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
4. นางธาริณี ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านดงใต้กรรมการ
5. นางสินธร ถนอมศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายแหลม คล้ายใจตรงโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
3. นางประคอง คำป้องโรงเรียนบ้านสีประหลาดกรรมการ
4. นายสังวร ผานาคโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
5. นางสาวิตรี วุฒิจิรพงศ์โรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายนัธวุฒิ สมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา ชาวกะมุดโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
3. นายสมชาย อธิวาโสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
4. นางฉัตรดาว เลขนอกโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นางอรชร จุลละนันน์โรงเรียนบ้านหนองโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายกฤษดา อำภาคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเค็งประธานกรรมการ
2. นางสุบิน ต่อศรีโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายฯกรรมการ
3. นางแสงอรุณ อาบสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นายกฤษกรณ์ ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองข่าฯกรรมการ
5. นางวรรณี ทวีบุตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการและเลขานุการ
โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี(ด้านการเกษตร) ป.1-ป.6
1. นายสมัต อาบสุวรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำมูลนากประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เรืองสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
3. นางบุบผา ช่างไสวครู โรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
4. นางดาวเรือง เสรีเกียรติครู โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ ขวางนกขุ้มครู โรงเรียนบ้านหนองข่าฯกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายประกาศิต พิศวงปราการผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา ชาลีเขียวครูโรงเรียนหัวนานครกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา ฦาแรงครูโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดกรรมการ
4. นางสาววิภา คชสารครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางอัจฉราวรรณ ชนะพาลครูโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายเฉลิมพล น้อยลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงามประธานกรรมการ
2. นายชัชรากร ขาทิพย์พาทีครูโรงเรียนบ้านดอนเค็งกรรมการ
3. นางสาวยุวดี แสงเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดกรรมการ
4. นางสาวกันยา เฮ้ากอกครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางนภาพร ก่อศิลป์ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงครูโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
3. นางบังอร นครดีครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางนิตยา แผ่นสุวรรณครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ มาเรืองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
3. นางบังอร นครดี ครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางนิตยา แผ่นสุวรรณครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ มาเรืองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงครูโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
3. นางบังอร นครดีครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางนิตยา แผ่นสุวรรณครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ มาเรืองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงครูโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
3. นางบังอร นครดีครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางนิตยา แผ่นสุวรรณครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ มาเรืองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงครูโรงเรียนหนองปลากรรมการ
3. นางบังอร นครดีครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางนิตยา แผ่นสุวรรณครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ มาเรืองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงครูโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
3. นางบังอร นครดีครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางนิตยา แผ่นสุวรรณครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ มาเรืองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงครูโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
3. นางบังอร นครดีครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางนิตยา แผ่นสุวรรณครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ มาเรืองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงครูโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
3. นางบังอร นครดีครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางนิตยา แผ่นสุวรรณครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ มาเรืองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงครูโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
3. นางบังอร นครดีครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางนิตยา แผ่นสุวรรณครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ มาเรืองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงครูโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
3. นางบังอร นครดีครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางนิตยา แผ่นสุวรรณครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ มาเรืองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์ลักษณ์ บำรุงญาติครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย กันล้อมครูโรงเรียนบ้านโนนสาทรกรรมการ
4. นางจุฬา กุลด้วงครูโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
5. นางดาหวัน มาภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์ลักษณ์ บำรุงญาติครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย กันล้อมครูโรงเรียนบ้านโนนสาทรกรรมการ
4. นางจุฬา กุลด้วงครูโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
5. นางดาหวัน มาภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์ลักษณ์ บำรุงญาติครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย กันล้อมครูโรงเรียนบ้านโนนสาทรกรรมการ
4. นางจุฬา กุลด้วงครูโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
5. นางดาหวัน มาภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์ลักษณ์ บำรุงญาติครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย กันล้อมครูโรงเรียนบ้านโนนสาทรกรรมการ
4. นางจุฬา กุลด้วงครูโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
5. นางดาหวัน มาภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์ลักษณ์ บำรุงญาติครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย กันล้อมครูโรงเรียนบ้านโนนสาทรกรรมการ
4. นางจุฬา กุลด้วงครูโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
5. นางดาหวัน มาภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ เกิดมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาทรประธานกรรมการ
2. นางชัชฎาพร ภาราครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางณัฐิยา มาสิงห์ครูโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นางรวีวรรณ ไตรนพครูโรงเรียนศาลาสามัคคีกรรมการ
5. นางอรุณี แสนลีครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ เกิดมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาทรประธานกรรมการ
2. นางชัชฎาพร ภาราครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางณัฐิยา มาสิงห์ครูโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นางรวีวรรณ ไตรนพครูโรงเรียนศาลาสามัคคีกรรมการ
5. นางอรุณี แสนลีครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเสมอ ชินรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลประธานกรรมการ
2. นางจิตต์มณี โพธิ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นางสมคิด สอนโกษาครูโรงเรียนแดงสว่างกรรมการ
4. นางสาวสุคนธ์ ตลับเพชรครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ พิริยศิลป์ครูโรงเรียนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเสมอ ชินรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลประธานกรรมการ
2. นางจิตต์มณี โพธิ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นางสมคิด สอนโกษาครูโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
4. นางสาวสุคนธ์ ตลับเพชรครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ พิริยศิลป์ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสมอ ชินรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลประธานกรรมการ
2. นางจิตต์มณี โพธิ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นางสมคิด สอนโกษาครูโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
4. นางสาวสุคนธ์ ตลับเพชรครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ พิริยศิลป์ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสว่างประธานกรรมการ
2. นางสมคิด บุพตาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางศรีสุดา โกจารย์ศรีครูโรงเรียนบ้านหนองพอกกรรมการ
4. นางสุดา ศรีพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ เฮงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต พิศวงปราการผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร ศึกษากิจครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางปาริชาติ เมืองพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
4. นางสุภาพร มีอิสระครูโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นางทัศวรรณ์ ประทุมทอดครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสว่างประธานกรรมการ
2. นางสมคิด บุพตาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางศรีสุดา โกจารย์ศรีครูโรงเรียนบ้านหนองพอกกรรมการ
4. นางสุดา ศรีพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ เฮงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต พิศวงปราการผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร ศึกษากิจครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางปาริชาติ เมืองพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
4. นางสุภาพร มีอิสระครูโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นางทัศวรรณ์ ประทุมทอดครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสว่างประธานกรรมการ
2. นางสมคิด บุพตาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางศรีสุดา โกจารย์ศรีครูโรงเรียนบ้านหนองพอกกรรมการ
4. นางสุดา ศรีพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ เฮงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต พิศวงปราการผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร ศึกษากิจครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางปาริชาติ เมืองพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
4. นางสุภาพร มีอิสระครูโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นางทัศวรรณ์ ประทุมทอดครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสว่างประธานกรรมการ
2. นางสมคิด บุพตาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางศรีสุดา โกจารย์ศรีครูโรงเรียนบ้านหนองพอกกรรมการ
4. นางสุดา ศรีพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ เฮงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต พิศวงปราการผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร ศึกษากิจครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางปาริชาติ เมืองพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
4. นางสุภาพร มีอิสระครูโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นางทัศวรรณ์ ประทุมทอดครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสว่างประธานกรรมการ
2. นางสมคิด บุพตาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางศรีสุดา โกจารย์ศรีครูโรงเรียนบ้านหนองพอกกรรมการ
4. นางสุดา ศรีพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ เฮงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต พิศวงปราการผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร ศึกษากิจครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางปาริชาติ เมืองพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
4. นางสุภาพร มีอิสระครูโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นางทัศวรรณ์ ประทุมทอดครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายฉลาด อาจสนามผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจำนวนศิลป์ พันธุ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
3. นายอรุณ อนุวุฒิครูโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
4. นางธิติพร ศรีจันดาครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
5. นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายฉลาด อาจสนามผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจำนวนศิลป์ พันธุ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
3. นายอรุณ อนุวุฒิครูโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
4. นางธิติพร ศรีจันดาครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
5. นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายฉลาด อาจสนามผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจำนวนศิลป์ พันธุ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
3. นายอรุณ อนุวุฒิครูโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
4. นางธิติพร ศรีจันดาครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
5. นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายฉลาด อาจสนามผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจำนวนศิลป์ พันธุ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
3. นายอรุณ อนุวุฒิครูโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
4. นางธิติพร ศรีจันดาครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
5. นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายฉลาด อาจสนามผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจำนวนศิลป์ พันธุ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
3. นายอรุณ อนุวุฒิครูโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
4. นางธิติพร ศรีจันดาครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
5. นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายฉลาด อาจสนามผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจำนวนศิลป์ พันธุ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
3. นายอรุณ อนุวุฒิครูโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
4. นางธิติพร ศรีจันดาครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
5. นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฉลาด อาจสนามผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจำนวนศิลป์ พันธุ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
3. นายอรุณ อนุวุฒิครูโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
4. นางธิติพร ศรีจันดาครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
5. นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายฉลาด อาจสนามผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจำนวนศิลป์ พันธุ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
3. นายอรุณ อนุวุฒิครูโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
4. นางธิติพร ศรีจันดาครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
5. นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายฉลาด อาจสนามผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจำนวนศิลป์ พันธุ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
3. นายอรุณ อนุวุฒิครูโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
4. นางธิติพร ศรีจันดาครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
5. นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายฉลาด อาจสนามผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจำนวนศิลป์ พันธุ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
3. นายอรุณ อนุวุฒิครูโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
4. นางธิติพร ศรีจันดาครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
5. นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสินธ์ สัตพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ขวัญวงษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีกรรมการ
3. นายชัยยันต์ ภูมิสมครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นางจุฬา ไหลหาโคตรครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดกรรมการ
5. นางสาวนรินท์พัทธ์ ท่างามครูโรงเรียนโคกสูง-วังศิลากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอรัญ แก้งทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางเกศมณี คันธภูมิครูโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางสมนึก จันทรภาครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม กรรมการ
4. นางอรไทย โคบาลครูโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
5. นางกิติมา สมวงษาครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอรัญ แก้งทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางเกศมณี คันธภูมิครูโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางสมนึก จันทรภาครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม กรรมการ
4. นางอรไทย โคบาลครูโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
5. นางกิติมา สมวงษาครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางศุภสมัย เขียวดีครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ)กรรมการ
3. นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์แก้วครูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
4. นางสาวนริศรา จุลละนันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางมะลิวรรณ อนุวุฒิครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางศุภสมัย เขียวดีครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ)กรรมการ
3. นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์แก้วครูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
4. นางนริศรา จุลละนันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางมะลิวรรณ อนุวุฒิครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเกษม ลุ่มร้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง -วังศิลาประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ฐานวิเศษครูโรงเรียนบ้านนาสีดากรรมการ
3. นางเจษฎาพร พิทักษ์กุลครูโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ เขาทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการ
5. นายชัชรากร ข่าทิพย์พาทีครูโรงเรียนบ้านดอนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกษม ลุ่มร้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง - วังศิลา ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ฐานวิเศษครูโรงเรียนบ้านนาสีดากรรมการ
3. นางเจษฎาพร พิทักษ์กุลครูโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ เขาทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการ
5. นางชัชรากร ข่าทิพย์พาทีครูโรงเรียนบ้านดอนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประพล ดิเรกโภคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว)ประธานกรรมการ
2. นางพัชชินี หมอกชัย ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ พลมณีครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ ธรรมเกตุครูโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการ
5. นางอัจฉรา เรืองสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตากล้า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประพล ดิเรกโภคผู้อำนวยการโรงเรียนบบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว)ประธานกรรมการ
2. นางพัชชินี หมอกชัย ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ พลมณีครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ ธรรมเกตุครูโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการ
5. นางอัจฉรา เรืองสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตากล้า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีดาประธานกรรมการ
2. นางกองศิลป์ ต่อติดครูโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ วันทุมครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกพร แสงพรมมาครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นางสาวลำดวน ก่อศิลป์ครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีดาประธานกรรมการ
2. นางกัลยรัตน์ ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
3. นางกองศิลป์ ต่อติดครูโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ วันทุมครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
5. นางสาวลำดวน ก่อศิลป์ครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ประธานกรรมการ
2. นางธนาภา มุ่งจันทึกครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ ปัญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการ
4. นายสดวก กันล้อมครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยกรรมการ
5. นางสุกัญญา ประดิษฐ์แท่น ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ประธานกรรมการ
2. นางธนาภา มุ่งจันทึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ ปัญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการ
4. นายสดวก กันล้อมครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยกรรมการ
5. นางสุกัญญา ประดิษฐ์แท่น ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ประธานกรรมการ
2. นางธนาภา มุ่งจันทึกครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) กรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ ปัญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการ
4. นายสดวก กันล้อมครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย กรรมการ
5. นางสุกัญญา ประดิษฐ์แท่น ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ประธานกรรมการ
2. นางธนาภา มุ่งจันทึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ ปัญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการ
4. นายสดวก กันล้อมครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย กรรมการ
5. นางสุกัญญา ประดิษฐ์แท่น ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ประธานกรรมการ
2. นางธนาภา มุ่งจันทึกครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ ปัญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการ
4. นายสดวก กันล้อมครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย กรรมการ
5. นางสุกัญญา ประดิษฐ์แท่น ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ประธานกรรมการ
2. นางธนาภา มุ่งจันทึกครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ ปัญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการ
4. นายสดวก กันล้อมครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย กรรมการ
5. นางสุกัญญา ประดิษฐ์แท่น ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัชชิระ กระพันเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดประธานกรรมการ
2. นางจอมใจ ประกังเว ครูโรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการ
3. นางสุภาพร สงวนรัมย์ครูโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิกร ชยานนท์ครูโรงเรียนบ้านตลุกหิน กรรมการ
5. นางหนูเนียบ อินทร์รินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติชำนาญ ประธานกรรมการ
2. นางสายเงิน หวังหมู่กลาง ครูโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
3. นางบพิธ ชัยดีครูโรงเรียนบ้านนายม กรรมการ
4. นายคำสันต์ คามวุฒิครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวชุติมา จำรัสแนว ครูโรงเรียนบ้านสวนอ้อยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพอกประธานกรรมการ
2. นางสมสรรค์ เฝ้าทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
3. นายวิจิตร ภูมิคอนสารครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางดาหวัน บุตรโยจันโทครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
5. นายอาคม ชานนท์เมืองครูโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสมทรง ข่าขันมะลีผู้อำนวยการโรงเรียนนาหัวแรดประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ผาพิมพ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหน่องไผ่กรรมการ
3. นายมนตรี ทองภูครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นางพิศวาส จันทรพรหมรินทร์ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ ตรงประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายพนม จันทองทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายคิทธิยา แฝดสุระครูโรงเรียนบ้านถนนกลางกรรมการ
3. นายก้องเกียรติ กรวยทองเปลวครูโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ บุรีชัยครูโรงเรียนบ้านโคกไพรวันกรรมการ
5. นายเอนก โชคบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านหนองแต้ (ราษฎร์สามัคคีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสมทรง ข่าขันมะลีผู้อำนวยการโรงเรียนนาหัวแรดประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ผาพิมพ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหน่องไผ่กรรมการ
3. นายมนตรี ทองภูครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นางพิศวาส จันทรพรหมรินทร์ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ ตรงประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย นามโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดศึกษาประธานกรรมการ
2. นายลพ พรมดีครูโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
3. นายชูชาติ หล้าเพชรครูโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายธนพล ศรีชัยเชิดครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายวีรนนท์ ดนเสมอครูโรงเรียนบ้านหนองข่าคุรุประชาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสมทรง ข่าขันมะลีผู้อำนวยการโรงเรียนนาหัวแรดประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ผาพิมพ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหน่องไผ่กรรมการ
3. นายมนตรี ทองภูครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นางพิศวาส จันทรพรหมรินทร์ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ ตรงประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายบุญสวน ทรงทาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสง่าประธานกรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ นารองครูโรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ สางห้วยไพรครูโรงเรียนบ้านห้างสูงกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชนะชัยครูโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่ากรรมการ
5. นายนิรุทธิ์ ผงผานอกครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสมทรง ข่าขันมะลีผู้อำนวยการโรงเรียนนาหัวแรดประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ผาพิมพ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหน่องไผ่กรรมการ
3. นายมนตรี ทองภูครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นางพิศวาส จันทรพรหมรินทร์ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ ตรงประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประจวบ ใสดีผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสำเภาทอง หลอดอาษาครูโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
3. นายบุณยาริชฐ์ ทองจันชวัลกุลครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นายชูชาติ รวมสิทธิ์ครูโรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)กรรมการ
5. นายประหยัด พิลาทองครูโรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ บัวคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชัยภัยครูโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายวัชระวงศ์ สาดีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายนิยมศิลป์ มณีกันตาครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลางกรรมการ
5. นายทวีสิทธิ์ ภูมิคอนสารครูโรงเรียนบ้านหินรอยเมยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]