หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   20 ก.ย. 2559   21 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป
2 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป
3 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523-524 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป
4 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531-532 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) ห้อง ห้องคอม ห้อง 1-2 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 20 ก.ย. 2559 13.00 - เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ห้องเรียน 20 ก.ย. 2559 09.00-เป็นต้นไป
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ห้องเรียน 20 ก.ย. 2559 09.00-เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 20 ก.ย. 2559 09.00-เป็นต้นไป
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 20 ก.ย. 2559 09.00-เป็นต้นไป
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 20 ก.ย. 2559 09.00-เป็นต้นไป
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 หอประชุมอำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 787 เครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 หอประชุมอำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 12.00-เป็นต้นไป
8 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุมอำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 09.00-เป็นต้นไป
9 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุมอำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 20 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.2/3 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง DLTV 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา ศาลาอเนกประสงค์ หน้าเสาธง 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา ห้องอนุบาล 2 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเนรมิตศึกษา ห้องอนุบาล 1 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
10 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา ห้องสมุด อาคารชั่วคราว 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
11 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแวง ชั้น ป.1-6 20 ก.ย. 2559 9.00-11.00
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแวง ชั้น ป.1-6 20 ก.ย. 2559 9.00-11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารใหม่โรงเรียนภูมิวิทยา ชั้น 2 ห้อง 621 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารใหม่โรงเรียนภูมิวิทยา ชั้น 2 ห้อง 622 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารใหม่โรงเรียนภูมิวิทยา ชั้น 2 ห้อง 623 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารใหม่โรงเรียนภูมิวิทยา ชั้น 2 ห้อง 624 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารใหม่โรงเรียนภูมิวิทยา ชั้น 2 ห้อง 625-626 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารใหม่โรงเรียนภูมิวิทยา ชั้น 2 ห้อง 632-633 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารใหม่โรงเรียนภูมิวิทยา ชั้น 3 ห้อง 634-635 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารใหม่โรงเรียนภูมิวิทยา ชั้น 2 ห้อง 636 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ 20 ก.ย. 2559 11.00 เป็นต้นไป
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ 20 ก.ย. 2559 11.00 เป็นต้นไป
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ 20 ก.ย. 2559 11.00 เป็นต้นไป
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ 20 ก.ย. 2559 11.00 เป็นต้นไป
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ 20 ก.ย. 2559 11.00 เป็นต้นไป
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา ห้อง ประชุมภูมิวิทยารวมใจ 20 ก.ย. 2559 11.00 เป็นต้นไป
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ 20 ก.ย. 2559 11.00 เป็นต้นไป
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา ห้อง ประชุมภูมิวิทยารวมใจ 20 ก.ย. 2559 11.00 เป็นต้นไป
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ 20 ก.ย. 2559 11.00 เป็นต้นไป
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารหลวงพ่อสายทองฯ ชั้น ป.1-6 ห้อง ประชุมชั้น 3 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ 20 ก.ย. 2559 09.00-10.30
12 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ 20 ก.ย. 2559 09.00-10.30
13 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ 20 ก.ย. 2559 09.00-10.30
14 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ 20 ก.ย. 2559 09.00-10.30
15 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ลานหน้าเสาธงโรงเรียนภูมิวิทยา 20 ก.ย. 2559 09.00-11.00
16 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ลานหน้าเสาธงโรงเรียนภูมิวิทยา 20 ก.ย. 2559 11.00-13.00
17 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ลานหน้าเสาธงโรงเรียนภูมิวิทยา 20 ก.ย. 2559 13.00-15.00
18 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ลานหน้าเสาธงโรงเรียนภูมิวิทยา 20 ก.ย. 2559 15.00-17.00
19 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 20 ก.ย. 2559 09.00-11.00
20 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 20 ก.ย. 2559 13.00-15.00
21 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 20 ก.ย. 2559 13.00-15.00
22 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 20 ก.ย. 2559 15.00-17.00
23 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนภูมิวิทยา 20 ก.ย. 2559 14.00-14.30
24 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารอนกประสงค์โรงเรียนภูมิวิทยา 20 ก.ย. 2559 14.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารอนกประสงค์โรงเรียนภูมิวิทยา 20 ก.ย. 2559 09.00-11.00
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารอนกประสงค์โรงเรียนภูมิวิทยา 20 ก.ย. 2559 11.00-12.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารอนกประสงค์โรงเรียนภูมิวิทยา 20 ก.ย. 2559 12.00-13.00
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนภูมิวิทยา อาคารอนกประสงค์โรงเรียนภูมิวิทยา 20 ก.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ลานเทศบาล อำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 12.00-13.00
6 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ลานเทศบาล อำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 13.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแวง ชั้น ป.4-6 20 ก.ย. 2559 9.00-11.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแวง ชั้น ม.1-3 20 ก.ย. 2559 11.30 เป็นต้นไป
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแวง ชั้น ม.1-3 20 ก.ย. 2559 11.30 เป็นต้นไป
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแวง ชั้น ม.1-3 20 ก.ย. 2559 11.30 เป็นต้นไป
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแวง ชั้น ม.1-3 20 ก.ย. 2559 11.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 20 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ห้องคอมพิวเตอร์ 20 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-11.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง ห้องคอมพิวเตอร์ 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแวง ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง ห้อง ห้องคอมฯ 20 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแวง ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 20 ก.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 09.00-เป็นต้นไป
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 09.00-เป็นต้นไป
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 09.00-เป็นต้นไป
4 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 20 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 20 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง อาคารอเนกประสงค์ 20 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง 20 ก.ย. 2559 09.00 - 11.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง อาคารอเนกประสงค์ 20 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
10 788 โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี(ด้านการเกษตร) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง 20 ก.ย. 2559 09.00 - เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนภูมิวิทยา ห้องอนุบาล ห้อง 1-2 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนภูมิวิทยา ห้องอนุบาล ห้อง 3-4 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ลานเทศบาล อำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 ลานเทศบาล อำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ลานเทศบาล อำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 ลานเทศบาล อำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 ลานเทศบาล อำเภอภูเขียว 20 ก.ย. 2559 14.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]