รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ...........................................................
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงเบญจพร  ฤทธิ์บุญ
 
1. นางบุญยง  วังสระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญภูมิ
 
1. นางพิมพ์ฉวี  หิรัญวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สัมพันธ์
 
1. นางพิมพ์ฉวี  หิรัญวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง
 
1. นางสาวจำปี  บุญพรหม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กหญิงพิมมาดา   บุญช่วย
 
1. นางสมจิต   ลุนสำโรง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ชาญนอก
 
1. นางพรรณี   สวนพลี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวิรดา  บำรุงภูมิ
 
1. นางสุนีย์  มุทาพร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  อุยบอน
 
1. นางสมคิด  ชาญณรงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ธรรมสา
 
1. นางสาวอภิรดี  หาชัยภูมิ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. นายปฏิภาณ   พรมเสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต   แก้วสุริวงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ทิพย์เนตร
2. เด็กหญิงรินลดา  หาญชนะ
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี
 
1. นางมาณิสา  ศรีวงค์ษา
2. นางวรวรรณ  ณิชย์คำหาญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุวรรณโค
2. เด็กชายวัชรพงษ์  โคตะแก่นทราย
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  สอนหินลาด
 
1. นางนวลกนก  สวงโท
2. นางปรีชากรณ์  จุลอักษร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทรารักษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  ไขแสง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทองรัศมี
 
1. นางสาววรรณวดี  สีเขียว
2. นางพิมพ์ฉวี  หิรัญวงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กหญิงณฐกานต์  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงอาภัสรา  หมู่กอง
 
1. นางจินตนา  เทอดศักดิ์เดชา
2. นายบุญทอง  ทวีเงิน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 1. เด็กหญิงปนัดดา  มณีจันทร์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ภูมิหนองเป็ด
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทร์เขียว
2. นางสาวนาตฤดี  เย็นศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1. เด็กหญิงพลอยอันดา  สุวรรณโณ
 
1. นางนิภาพร  ตอสกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ทองนาค
 
1. นายบุณยาฤทธิ์  ลาวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประเวระไพร
 
1. นายทนงศักดิ์  คำพิทูล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงญาณาวดี  จินดาดวง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สวัสดี
3. เด็กหญิงศิรประภา  ตั้งใจ
 
1. นางสาวมัลลิกา  วิเชียรดี
2. นางชูขวัญ  เพ็งชัยภูมิ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายคชาพล  ประเสริฐแท่น
2. เด็กหญิงญาสุมิน  จ่าบาน
3. เด็กหญิงอาริสา  กันเดิน
 
1. นายนิกร  แคชัยภูมิ
2. นางอุบล  สิงห์อำพล
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 1. เด็กหญิงจริญญา  ฤาชา
2. เด็กหญิงนฤมล  พงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงปิยภรณ์  ฦาชา
 
1. นางชรินรัตน์  เพียพิมเพิ่ม
2. นางสาวปิยธิดา  จริยานันทกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงศิราพร  แกมทอง
2. เด็กหญิงสุวรัตน์  ใจสบาย
3. เด็กหญิงออมขวัญ  คุณวงค์
 
1. นางสาวนันทยา  เจริญบุตร
2. นางสาวสมร  ผดุงโชค
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายศิลป์ศรุต  วาโยบุตร
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีทะรัง
 
1. นางสาวสุภาพร  สุ่ยหล้า
2. นางยุวภา  ขลิบเงิน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  มีอิสระ
2. เด็กหญิงวิญาดา  ลาภชัย
 
1. นางสาววารี  ขำหมื่นไวย
2. นางสาวกนกวรรณ  เข็มภูเขียว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น
 
1. นางสาววีณานันท์  พลมณี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนธัช   สีหาคม
 
1. นายคุณธรรม   จันมะโฮง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายเก่งคมชาญ  ประสานเนตร
 
1. นายมานัส  ปรีมนวงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชวกร  พงษ์พันธุ์สง่า
2. เด็กหญิงบุญฑริก  คำด้วง
3. เด็กหญิงแพริสา  บำเหน็จพันธุ์
 
1. นายธัชวุฒิ  กงประโคน
2. นางสาวพรทิพย์  พลธรรม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงดาราธิป  ไม้สูงเนิน
2. เด็กชายสันติธร  ศรีชัยภูมิ
3. เด็กชายอาทิตย์  เหล็กเคลื่อน
 
1. นายสุวสันต์  แทนคร
2. นางพัฒนา  แทนคร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มีศักดิ์
2. เด็กหญิงสิริขจร  พงศ์ศิริ
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ
 
1. นางจีรนันท์  ปุมพิมาย
2. นางจารุภา  สมณะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมดี   เขียวคำ
2. เด็กหญิงเจนนี่   โสมฉลวย
3. เด็กหญิงเปรมวดี   จันทร์ทอง
 
1. นายรวี  ดารา
2. นายสุขเกษม  ทิพโชติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงศศิธร   วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงศิริพร   หารกำลัง
3. เด็กหญิงสุภาวดี   กอฟัก
 
1. นางสาวจิรารัตน์   คงโนนกอก
2. นายไพรัตน์   วันสันเทียะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสะไบทิพย์  ขุนสุนทร
2. เด็กชายอนุศาสตร์  ก้อนเงิน
3. เด็กหญิงอรสา  ใจรักเรียน
 
1. นางสุรีพร  ก้อนเงิน
2. นางสุพัตรา  สืบจากถิ่น
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ธเนศเศรษฐ์
2. เด็กหญิงญาณภัทร์  พิไลวงศ์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  เนาวะเศษ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  วิเศษภักดี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ง้าวชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปรียธิดา  เมืองจันทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตาเมือง
 
1. นางบุปผา  ศรีนวลจันทร์
2. นางมณีจันทร์  แซ่ล้อ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐรัตน์  แตงพรม
2. เด็กชายนิทัศน์  ทองสุข
 
1. นายพรชัย  มีทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 1. เด็กหญิงณัฐพร  หมู่หมื่นศรี
2. เด็กชายนาวี   พรมสุคมธ์
 
1. นายนราธร  ซุยกระเดื่อง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 1. เด็กชายดัสกร  แก้วการ
2. เด็กชายวิศรุต  ด่านกระโทก
 
1. นางภัทรวดี  หลงมา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายบัญชา  ผดุงจิต
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  งามประเสริฐ
 
1. นายวิสิฐศักดิ์  ต่อโชติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1. เด็กชายภานุ  เดิมชัยภูมิ
2. เด็กชายหิรัญนนท์  มิลินคณาพัฒน์
 
1. นายณฐพงษ์  มาแสง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายณัฐฐิวุฒิ   พิมพ์แป้
2. เด็กชายพีระวิทย์    ดอนวิชา
 
1. นายปรีดา   นิตยารส
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายสุเมธาดา  แซวจันทึก
2. เด็กชายอำนาจ  งามสวัสดิ์
 
1. นางฉวีรักษ์  สนิทไทย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร
2. เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี
3. เด็กหญิงนาลันทา  มุ่งดี
4. เด็กหญิงพรปวีณ์ธิดา  โสภาค
5. เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์รักษ์
 
1. นางนุจรีย์  กุลหินตั้ง
2. นางณัฏฐยาภรณ์  โสภาค
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 1. เด็กหญิงณัฐิชา  สร้างคำ
2. เด็กหญิงมลธิญา  ใจดี
3. เด็กหญิงศิรประภา  เวชวัล
4. เด็กหญิงอมิตา  หิรัญคำ
5. เด็กหญิงอรอุมา  ฤกษ์นอก
 
1. นางราตรี  ขวาไทย
2. นางสมพร  ขวาไทย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   โอดประภัย
2. เด็กหญิงนภัสรา  เรียงความ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  หิรัญคำ
4. เด็กหญิงวรรณิศา  เวชวัล
5. เด็กหญิงวิชุดา  จอมประสบ
 
1. นางนาฏฤดี  ดีบ้านโสก
2. นางพัชรินทร์  พงษ์จำนงค์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงชิดชนก  ชิดประทุม
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาแยง
3. เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย
4. เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนสกุล
5. เด็กหญิงแสนสิริ  อยู่สบาย
 
1. นางสาวปิยนันท์  หาญสมัคร
2. นางหทัยรัตน์  ทองศรีมะดัน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  มาด้วง
2. เด็กหญิงปรียนันท์  ธงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  ธงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงพิยะดา  โคจำนง
5. เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  สีลา
 
1. นางสาวมารศรี  ผ่องพันธุ์
2. นางอรรยา  สิงห์ขุนทด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงนารี  อุนโล
2. เด็กชายพนารัตน์  พิเศษฤทธิ์
3. เด็กหญิงพีรดา   จันทร์ดีสา
4. เด็กหญิงอรนุช  มหามาตร
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ์   เมตตาจิต
 
1. นางสาวทองใส  จันทร์หอม
2. นางสาววิยะดา  วิภาคะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 1. เด็กชายณัฐพล  เรืองนอก
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ภูมิหนองเป็ด
3. เด็กหญิงปิยธิดา  วงษ์เพ็ญ
4. เด็กชายพัชพล  เชิดสะภู
5. เด็กชายวุฒิชัย  ลำเลียง
 
1. นายชนะ  โชคเหมาะ
2. นายอภิสิทธิ์  บุเกตุ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   เปรื่องนา
2. เด็กชายปราบพล   คบสหาย
3. เด็กชายภูรินทร์   ชัยสิทธิ์
4. เด็กชายวัชรวิทย์   แหลมคม
5. เด็กชายสิทธิพงษ์    ม่วงเพชร
 
1. นางสาวประทุมทิพย์   เกรียมโพธิ์
2. นางอนุสา    บุกสันเทียะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงจันทรวิมล   หานุช
2. เด็กหญิงจินตหรา    ปนิพลกรัง
3. เด็กหญิงชลิตา   มีหมื่นไวย์
4. เด็กชายชาตรี    ใบบัวดง
5. เด็กหญิงทิพปภา    ศิลาพรม
6. เด็กชายธวัชชัย   ฤทธิ์ชีลอง
7. เด็กหญิงนันทพร    บุรมรัตน์
8. เด็กหญิงบุรัสกร   แข็งแรง
9. เด็กหญิงปิยมล   พลสว่าง
10. เด็กหญิงพรนภา    พงษ์ชัย
11. เด็กชายพีรภัทร   ชมพูสิงห์
12. เด็กหญิงภัทรดา   สีสะใบ
13. เด็กชายภาคภูมิ   ทองชื่น
14. เด็กหญิงยุภา   อุตสาแท้
15. เด็กชายวันเฉลิม   ศรีงาม
16. เด็กชายอาทิตย์   แสงสุวรรณ์
17. เด็กชายอิทธิพัทธิ์   อ่อนสกุล
18. เด็กหญิงเกศกนก   พร้อมสันเทียะ
19. เด็กชายเศรษฐพงษ์   ดียิ่ง
 
1. นายยุทธนา   เฉลียวชาติ
2. นางสาววิไลวรรณ   เฉลียวชาติ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงทัดหทัย  เดชหัสดิน
 
1. นางชมภู  กลมเกลี้ยง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กชายสุนทร  นามสา
 
1. นางสาวเพลินจิตร  น้อยเจริญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. นายอภิสิทธิ์   ขันชาลี
 
1. นายวชิรวิชญ์   นานอก
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายคุณานนท์  จุลชีพ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พรหมมา
 
1. นางปริศนา  สุทธิกานต์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพลชนะ   หาวิชา
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์   วิเศษนาเรียง
 
1. นางอุทิศ   เสนชัย
2. นายฤๅชัย   ศรีบุญเรือง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กหญิงถิรพร  หมั่นภักดี
2. เด็กชายพีรพล  พรมตา
 
1. นางวิชุตา  เทอดชัยภูมิ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจริญญา  มุกดาหาร
2. เด็กหญิงชณันสา  อินสันเทียะ
3. เด็กหญิงชัชชฎาธาร  คงเพียร
4. เด็กหญิงฐิตาพร  งอกลาภ
5. เด็กหญิงธนพร  เจริญวัย
6. เด็กหญิงธิดาพร  เขื่อนขันธ์
7. เด็กหญิงนันธิดา  จารุตัน
8. เด็กหญิงประภาภร  โฉมยงค์
9. เด็กหญิงวริศรา  หาญบุ่งคล้า
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  จงอุ้มกาง
 
1. นางเสมอ  แคชัยภูมิ
2. นางสมฮู้  อุตมะพันธุ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงจิราพร   แซงผุย
2. เด็กหญิงจีรนันท์   จีบภิญโญ
3. เด็กหญิงชญาดา   ผดุงแดน
4. เด็กหญิงตุ๊กตา  กักจัตุรัส
5. เด็กหญิงน้ำฝน   ขยันการ
6. เด็กหญิงวันวิสา   เรียกชัยภูมิ
7. เด็กหญิงวาสนา    มาทวี
8. เด็กหญิงศิริกร    เทียมรัตน์
9. เด็กหญิงสุกัญญา    ขยันการ
10. เด็กหญิงสุภาพร   เชื้อเจริญ
 
1. นายยุทธนา    เฉลียวชาติ
2. นางสาววิไลวรรณ   เฉลียวชาติ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กหญิงกัลป์ธิดา  น้อยเดชา
2. เด็กชายขุนทอง  ราชวงษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีลาดเล่า
4. เด็กหญิงธัญญเรศ  มาบกลาง
5. เด็กหญิงนันตะชา  สะท้านบัว
6. เด็กหญิงปริญญา  แก้วแขก
7. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เกตุเทศ
8. เด็กหญิงพิมชนก  แก้วคง
9. เด็กหญิงวรรณิษา  เจ๊กสูงเนิน
10. เด็กหญิงศิรินภา  นพสิทธิ์
11. เด็กหญิงสุนิสา  ดำดี
12. เด็กหญิงอจิรษา  สาระวงค์
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญ
14. เด็กหญิงอริสา  ศิริบูรณ์
15. เด็กหญิงเอมิกา  บิดขุนทด
 
1. นางสุภาวดี  แก้ววิศาสตร์
2. นางสาวรัชนี  หล่อแหลม
3. นางสาวสาริศา  บุญมี
4. นางสุภัคพิชชา  อิ่มเนย
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงค์ชะนา
2. เด็กชายคณิศร  สุขญาติ
3. เด็กชายจตุพล  วงศ์ศิริ
4. เด็กหญิงจรรย์อมล  ประการแก้ว
5. เด็กชายจิรัฏฐ์  สุคันจันทร์
6. เด็กหญิงดุสิตา  จันทร์ดี
7. เด็กชายต้นข้าว  วัชชัยภูมิ
8. เด็กหญิงนิสาชล  ขันมา
9. เด็กชายบุญญากร  กลายชัยภูมิ
10. เด็กหญิงปิยรัตน์  สาฆ้อง
11. เด็กหญิงพิรยา  เมาะราษี
12. เด็กหญิงสุพรรษา  รังสูงเนิน
13. เด็กชายอดิศร  โพสาระ
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  เฉียงเอก
15. เด็กหญิงเยาวภา  มาคุ้ม
 
1. นายวิเชียร  วัฒนกุลไพศาล
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงอภิชญา   จารนัย
2. เด็กชายอัษฎาวุธ   หวะสุวรรณ
 
1. นายทรรศิน   บุญสุยา
2. นางมยุรี   บำรุงถิ่น
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กชายทิชากร   ทรัพย์มาก
2. เด็กหญิงสิริยากร   วันเพ็ญ
 
1. นายทรรศิน   บุญสุยา
2. นางมยุรี   บำรุงถิ่น
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยอดรักษ์
 
1. นายวิชา  นิลวัฒน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงรัตติยากร  วิไลลักษณ์
 
1. นายวีระวุฒิ  พงษ์จันทร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมพร
 
1. นายเดชา  รักษ์มณี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงพิมพ์มณี  ไชโย
 
1. นายวีระวุฒิ  พงษ์จันทร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกัณธยากรณ์  คำพิโลชัย
 
1. นายวิชา  นิลวัฒน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงศุภนิต   มุ่งหมาย
 
1. นายวิทยา   มณีวรรณ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงพราวฤดี   หงษ์สาวงศ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  มณีวรรณ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงศุภนัน   มุ่งหมาย
 
1. นายวิทยา   มณีวรรณ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงกัลญาณี  เริงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  รอนยุทธ
 
1. นางกรัณฑ์มุกกาญจน์  ทวีเงิน
2. นางสัญญา  จุลละนันทน์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองแสง
2. เด็กหญิงพิททิยานันท์  ศรีชัยภูมิ
 
1. นางกรัณฑ์มุกกาญจน์  ทวีเงิน
2. นายสดใส  มาฆะเซ็นต์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงดวงตะวัน   อิสสระประสาธน์
2. เด็กหญิงวิชุดา   วงษ์ศักดิ์
 
1. นางทิฆัมพร  ภูมิสถาน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงตติยา  พิทักษ์
 
1. นายพรศักดิ์  ใจเขว้า
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูนกเขียน 1. เด็กหญิงวิรัยยุภา   เชื้อสระพัง
2. เด็กหญิงสุพรรณี   แดนงศ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา   แดงวงศ์
 
1. นางสาวสุดใจ   คลังติยานนท์
2. นางสาวรจนาภรณ์   บุญประคม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 1. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ชาติดอน
2. เด็กชายศุภชานนท์  แท่งหิน
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พรจันทึก
 
1. นายเอก  ราชเดิม
2. นางวงศรี  ราชเดิม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. นายชยานนท์  เชื้อศิริ
2. เด็กชายนาถนรินทร์  ปลื้มชาติ
3. นายอนุวิทย์  บุญศรีทา
 
1. นายธงชัย  หมู่หัวนา
2. นางสาวจุฑารัตน์  คำปัด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
 
1. นายสำเริง  รัตนวิชัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายเดชาวัต  พรมคุลี
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงบุญญาพร  ทวีจิตต์
 
1. นายศาสตรา  ศรีสุข
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายสหภาพ   แจ่มแจ้ง
 
1. นายศุภชัย   ทองทับ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงอาจารี  ประเสริฐชัย
 
1. นายอธิพันธ์  จำชาติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายสุริยันต์   ครองผล
 
1. นายศุภชัย    ทองทับ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์   แก้วประเสริฐ
 
1. นายอาคม  นารีรักษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายอนุชา   ดิษฐเจริญ
 
1. นายศุภชัย   ทองทับ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  โคตรภูธร
 
1. นางประกอบ  หนูสลุง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  ปะสาวะเท
 
1. นายอรัญ  ภูมิวิริยะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงชญาณุช  จันทรังสิกุล
 
1. นางสงวน  นาคใหม่
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายสิทธิชล  หนชัยภูมิ
 
1. นายศุภชัย    ทองทับ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
 
1. นายอาทิตย์  ธงภักดิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงวิรดา   อินอ่อน
 
1. นายบรรพต   นิ่มนวล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายคณาธิป  วงศาบุตร
 
1. นางสาววราภรณ์  อาทิจวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  ปะสาวะเท
 
1. นายมัชพล  สาคะริชานนท์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
 
1. นางเพ็ญศิล  ชัยนา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงธิติมา   คำโย
 
1. นายศุภชัย   ทองทับ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายคณาธิป  วงศาบุตร
2. เด็กหญิงชญาณุช  จันทรังสิกุล
3. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
5. เด็กชายปิติพัฒน์  บุญคาน
6. เด็กชายอภิรักษ์  จำรัสภูมิ
7. เด็กหญิงอาจารี  ประเสริฐชัย
8. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
9. เด็กหญิงแพรวา  โคตรภูธร
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวกุรชุรี  สาคะริชานนท์
3. นายศิวดล  รักวงศ์ขจร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายคณาธิป  วงศาบุตร
2. เด็กหญิงชญาณุช  จันทรังสิกุล
3. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
5. เด็กหญิงธัญพิชา  เลิศล้า
6. เด็กหญิงบุญญาพร  ทวีจิตต์
7. เด็กชายปฏิภาณ  สิริคุณ
8. เด็กชายปิติพัฒน์  บุญคาน
9. เด็กชายภูมินทร์  วรรณรส
10. เด็กชายอภิรักษ์  จำรัสภูมิ
11. เด็กหญิงอาจารี  ประเสริฐชัย
12. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
13. เด็กชายอิสรานุวัฒน์  จำเริญโชค
14. เด็กชายเปรมวิทย์  รถมณี
15. เด็กหญิงแพรวา  โคตรภูธร
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
2. นางอรญา  ฒาริกชานนท์
3. นายอาทิตย์  ธงภักดิ์
4. นายประกาสิทธิ์  ชาติศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองเกิด
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาติดำรงค์
3. เด็กหญิงตะวัน  ทาห้วยหว้า
4. เด็กชายทรัพย์ไพศาล  แสงจันทร์
5. เด็กชายธนารัตน์  การปลูก
6. เด็กหญิงธิติมา  คำโย
7. เด็กหญิงนาลดา  พรหมรินทร์
8. เด็กหญิงปริศนา  บุญสีทา
9. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  สมานมิตร
10. เด็กหญิงวรสา  ชัยอาวุธ
11. เด็กชายสิทธิชล  หนชัยภูมิ
12. เด็กหญิงสโรชา  วัชสิริเสรี
13. เด็กหญิงอัญชลีพร  กมลขันธ์
14. เด็กหญิงเกศแก้ว  พูลเจริญ
15. เด็กชายเดชาวัต  พรมคุลี
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
2. นางสาวอติพร  นุริศักดิ์
3. นางสาวโชษิตา  เรืองสุข
4. นางชญานุตม์  คำหว่าน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายคณาธิป  วงศาบุตร
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
4. เด็กหญิงบุญยาพร  ทวีจิตต์
5. เด็กชายปิติพัฒน์  บุญคาน
6. เด็กชายภูมินทร์  วรรณรส
7. เด็กชายอภิรักษ์  จำรัสภูมิ
8. เด็กหญิงอาจารี  ประเสริฐชัย
9. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
10. เด็กชายเปรมวิทย์  รถมณี
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวพนารัตน์   พ่วงกลาง
3. นางสาวอุทัยวรรณ์   สังข์ทอง
4. นางพรสิริ  ชำนาญกุล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายณัฐพล    เงินลาด
2. เด็กชายทรัพย์ไพศาล   สงจันทร์
3. เด็กชายธนารัตน์    การปลูก
4. เด็กหญิงธิติมา    คำใย
5. เด็กหญิงนาลดา   พรหมรินทร์
6. เด็กหญิงปริศนา  บุญสีทา
7. เด็กชายศุษธิชัย   สวนไผ่
8. เด็กชายสหภาพ    แจ่มแจ้ง
9. เด็กชายสุริยันต์    ครองผล
10. เด็กชายอนุชา   ดิษฐเจริญ
11. เด็กชายเดชาวัต   พรมคุลี
 
1. นายศุภชัย   ทองทับ
2. นายปรีดา    นิตยารส
3. นายวัชรา   วิชาจารย์
4. นายวีรเชาวน์   ดอนวิชา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธัญรัตน์    บุญนอก
2. เด็กชายพันธุ์นุชิต    หมื่นปัดชา
3. เด็กชายพีระพัฒน์    นามวงษา
4. เด็กหญิงภรชิตตา  จานนอก
5. เด็กหญิงรพีพรรณ   สาธร
6. เด็กชายศักดิ์นรินทร์   ประทุมมัง
 
1. นายถนอม   กัดโกนา
2. นายบรรพต   นิ่มนวล
3. นายบุญชู   คำพวง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กหญิงกรรนิดา  อัดสุวรณ์
2. เด็กหญิงกฤติพร  ลาดขามป้อม
3. เด็กชายกัมพล  ปลื้มสุด
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปราณี
5. เด็กชายก้องเกียรติ  ใจปิติ
6. เด็กหญิงจันริมา  นาหนองตูม
7. เด็กหญิงจิรประภา  ประตังถาเน
8. เด็กหญิงชลาลัย  จันทร์หนองแวง
9. เด็กชายชิตธิชัย  ตรีศรี
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  พวงมาลัย
11. เด็กชายธวัชชัย  ใจปิติ
12. เด็กชายธีระเทพ  สุดหล้า
13. เด็กชายนครินทร์  ใจปิติ
14. เด็กชายปกรณ์  บุญสงค์
15. เด็กชายประวิทย์  กล้าหาญ
16. เด็กชายปรัชญา  ชัยชนะ
17. เด็กหญิงปาริชาต  พันกลาง
18. เด็กชายพงศ์ธร  คงชัยภูมิ
19. เด็กหญิงพรรณิดา  ศรีนาท
20. เด็กชายพลเดช  แดงกระโทก
21. เด็กชายพีระพงษ์  เอี่ยมสมบูรณ์
22. เด็กชายภัคธร  ทีราช
23. เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยชนะ
24. เด็กหญิงยุราวัลย์  โคตรแก้ว
25. เด็กชายระชานนท์  คงชัยภูมิ
26. เด็กหญิงวรัญญา  ประจำเมือง
27. เด็กหญิงวิไลพร  ลาดขามป้อม
28. เด็กหญิงสุปราณี  ทีราช
29. เด็กหญิงสุมินตรา  น้อยปัญญา
30. เด็กหญิงหฤทัย  เพ็งแจ่ม
31. เด็กชายอนุชา  นาเพีย
32. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยปรีชา
33. เด็กหญิงอภิญญา  ทาราศรี
34. เด็กหญิงอรัญญา  ลาดขามป้อม
35. เด็กหญิงอริสา  ป้านภูมิ
36. เด็กหญิงอลิสา  เสกขุนทด
37. เด็กหญิงอาทิตยา  ราศี
38. นายอิทธิกร  โยธา
39. เด็กหญิงเขมจิรา  สังข์ทอง
40. เด็กชายเอกวินิจ  สุขดา
 
1. นายอุทัย  พรหมวงศ์
2. นายอุดม  ตระกูลรัมย์
3. นายบุญเหลือ  ตรีเดช
4. นางสาวอุทร  ชูณรงค์
5. นางสาวปรียาภัทร์  เปรมแสง
6. นางสาวธิดารัตน์  น้อยกุล
7. นายชัยภัทร  ลาดบัวขาว
8. นางสาวสุจิตรา  มณฑารัตน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายพิชญณัฐ   ศรีชาติ
 
1. นายแก้ว   เอี่ยมคำ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กชายศิวานนท์  เพ็งพร
 
1. นายนพดล  ฐานสินเพิ่ม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ประเสริฐนู
 
1. นางเสาวลักษณ์   เจือกุดขมิ้น
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เปรมเดชา
 
1. นางนิตยา  เจนนาวิน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจันลา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ก่อศิลป์
 
1. นายธนะศักดิ์  วรสาร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กชายอัคนัย  งานไว
 
1. นายบวร  ตอพรหม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงญาณิศา   อาดี
 
1. นางเสาวลักษณ์  เจือกุดขมิ้น
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงภรชิตตา   จานนอก
 
1. นายบรรพต   นิ่มนวล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กุมภาว์
 
1. นางสาวศีลวาน  พงศ์ทองกุล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายถิรสวัสดิ์  ประคำ
 
1. นางสาวฐานิตา  ช่วยรักษา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเขมินทรา  มณีเนตร
 
1. นางมลีทิพย์  อาจประจักษ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  วงศ์เทเวศ
 
1. นางสุภัคสรรค์  คงควร
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์มี
 
1. นายกิตติชัย  ศรีกุดเลาะ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สระแก้ว
 
1. นายทรรศิน   บุญสุยา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประเสริฐนู
 
1. นางเสาวลักษณ์  เจือกุดขมิ้น
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงเอมิตา  เปรมเดชา
 
1. นางสุลัตดา  สินธุวงศานนท์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงกฤตชญา   เจียงพุทธา
2. เด็กหญิงจันทิมา   แม้นศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา   ชูกลิ่น
4. เด็กชายชัยวัฒน์   หมู่มาก
5. เด็กหญิงณภัทรา   กุมภาว์
6. เด็กหญิงณัฐนันนท์   ก้านขุนทด
7. เด็กหญิงณิชกานต์   วงษ์ดี
8. เด็กหญิงดวงพร   สร้อยสูงเนิน
9. เด็กชายทินกร   ทองพนม
10. เด็กชายทินกฤต   ศิริรัตน์
11. เด็กชายธนดล   ไมขุนทด
12. เด็กหญิงธิดารัตน์   คณาเขว้า
13. เด็กชายธิติพัทธ์   ประเสริฐกุล
14. เด็กชายนพดล   เด่นศักดิ์
15. เด็กชายปวริศ   ประเสริฐกุล
16. เด็กชายปัญญา   สวัสเดช
17. เด็กหญิงพิงค์แก้ว   จวงเงิน
18. เด็กหญิงพิชญาพร   จำปาแก้ว
19. เด็กชายพิชิตพงษ์   มืดขุนทด
20. เด็กหญิงพิณทิพย์   ประสานเชื้อ
21. เด็กหญิงมินตรา    วินชัยหาญ
22. เด็กหญิงยิ้มวิไล   เด่นศักดิ์
23. เด็กชายรัฐพงษ์   พำขุนทด
24. เด็กชายรัตนชัย   จำปาแก้ว
25. เด็กชายลัทธพล   คำอ้าย
26. เด็กชายวงศกรณ์   สมตัว
27. เด็กหญิงวรัญญา   สมตัว
28. เด็กหญิงวิจิตรา   เชื้อโต
29. เด็กชายศรายุทธ   ทศดอน
30. เด็กหญิงศศิธร   ขุนรักษา
31. เด็กหญิงศิริรัตน์   พรมจันดา
32. เด็กชายสิทธิกร   เทือกอุดร
33. เด็กชายอภินันท์   พืชสิงห์
34. เด็กชายอภิรักษ์   พืชสิงห์
 
1. นายกฤษฎา   สาวก
2. นางมยุรี   สาวก
3. นางลัดดาวรรณ์   ศิริชาติ
4. นางศันสนีย์   ถิตย์อำไพ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายกฤษฎา   บุญกล้า
2. เด็กชายกฤษฏา    ยศรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    กองเกิด
4. เด็กชายกิตติศักดิ์    ชาติดำรงค์
5. เด็กหญิงขวัญนภา   นาสมยนต์
6. เด็กหญิงจารุวรรณ    จันรอด
7. เด็กหญิงจิราวรรณ์   เส็งเอี่ยม
8. เด็กชายชัยนิวัฒน์    สังขพงษ์
9. เด็กชายชัยภูมิ    เฟื่องฟู
10. เด็กหญิงณัฐพร    ตาวงค์
11. เด็กชายณัฐเงิน  เงินลาด
12. เด็กหญิงตะวัน    ทาห้วยหว้า
13. เด็กชายทรัพย์ไพศาล   แสงจันทร์
14. เด็กชายธนพล    ถิ่นชัยภูมิ
15. เด็กหญิงธิติมา   คำโย
16. เด็กชายธีปกรณ์   ดวงกุนา
17. เด็กชายธีรพงศ์    คบสหาย
18. เด็กชายธีรภัทร์    การะพา
19. เด็กหญิงนาลดา   พรหมรินทร์
20. เด็กชายนิกร    เชิญชัยภูมิ
21. เด็กหญิงนิวนภา    ใสหนองเป็ด
22. เด็กหญิงปริศนา   บุญสีทา
23. เด็กหญิงปิยะลักษณ์    สมานมิตร
24. เด็กหญิงภนิดา   ใสหนองเป็ด
25. เด็กชายภูวรินทร์   ศรีนวลจันทร์
26. เด็กชายวณัฐพงศ์   อ่อนพุทธา
27. เด็กหญิงวรสา   ชัยอาวุธ
28. เด็กหญิงวิจิตรา   ประภาวิชา
29. เด็กชายศุภกิจ   ประพันธ์ศรี
30. เด็กชายศุษธิชัย    สวนไผ่
31. เด็กชายสรายุทธ    คำชูแก้ว
32. เด็กชายสารสิทธิ์    จิตรพรวน
33. เด็กชายสิทธิชล   หนชัยภูมิ
34. เด็กชายสโรชา   วัชสิริเสรี
35. เด็กชายอนุชา    ดิษฐเจริญ
36. เด็กหญิงอัญชลีพร   กมลขันธ์
37. เด็กชายอาจณรงค์   วรนาม
38. เด็กชายอิทธิพล   วงดินดำ
39. เด็กหญิงเกศแก้ว   พูลเจริญ
40. เด็กชายเจษฎาพงศ์   ทองดี
 
1. นายสมพงษ์   พลศักดิ์ซ้าย
2. นายสวาท   ศรีแก้วน้ำใส
3. นายมานพ   บุญแจ่ม
4. นางสมพักตร์   กระจ่างฤทธิ์
5. นางสาริศา   บุญแจ่ม
6. นางวิลาวัลย์   พรหมรินทร์
7. นางรังศิยา    ทองงาม
8. นางเจนจิรา   คงโนนกอก
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายกษิดิษ  เพชรศรีกอง
2. เด็กชายธีรภัทร์  กองแก้ว
3. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญแสน
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มุ่งแฝงกลาง
5. เด็กชายวิชชากร  บุญเต็ม
6. เด็กชายศุภชัย  เบ้าลี
7. เด็กหญิงสวรส  ภิรมย์กิจ
8. เด็กหญิงสุกัลยา  ปวงประชัง
9. เด็กหญิงอธิชา  แสงสารวัตร
10. เด็กหญิงอัจฉริยา  บำรุงแนว
 
1. นางสุวัฒนา  เพชรล้ำ
2. นางนวลกนก  สวงโท
3. นางธิดารัตน์  คิดฉลาด
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์คณา  โสภา
2. เด็กหญิงจงกลณี  แจ่มจันทร์
3. เด็กชายภาคิน  คำเบ็ง
4. เด็กชายภูมินทร์  ไชยอินทร์
5. เด็กหญิงวิยะดา  วรรณะประไพ
6. เด็กชายสรวิชญ์   ป่าด้าว
7. เด็กชายอติรุจ  ผิวเหลือง
8. เด็กหญิงอำภา   พันชาลี
 
1. นางสมหวัง  ชำนาญกิจ
2. นางกนกพร  ดีโนนโพธิ์
3. นางสาวขนิษฐา  กลางสาทร
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายกฤตภณ  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงกันตินันท์  มานะ
3. เด็กหญิงจมรพรรณ  มีครไทย
4. เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญเกิด
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจเสงี่ยม
7. เด็กหญิงพิชญาภา  หมู่หัวนา
8. เด็กหญิงสิริยากร  บุญโญธา
 
1. นางธัญวลัย  ตันมณี
2. นางนุจรีย์  กุลหินตั้ง
3. นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว
4. นางกัลยาภัสสจ์  ไปรเวทย์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงนภาพร  บรรยงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  แก่นพรม
3. เด็กชายบูรพา  สารมโน
4. เด็กหญิงปริศนา  คะเนนอก
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นาคพินิจ
6. เด็กชายรุ่งโรจน์  เหลืองตระกูล
7. เด็กหญิงวิภาดา  ชมภูวิเศษ
8. เด็กหญิงอรพิน  ก้อเมืองน้อย
9. เด็กหญิงอารีย์  จำประยูร
10. เด็กหญิงอิศเรศ  หอมเสด็จ
 
1. นายเจษฎา   ศิลาสิทธิ์
2. นางรัตนาวดี  พลศรี
3. นางสุภาพร  เบ้าหินลาด
4. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
5. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงนัทฐิดา  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงลี
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  หนองสระ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  คงคำ
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เอนกลาง
6. เด็กหญิงอภิญา  ลาดนาเลา
7. เด็กหญิงอั้มพัชราภา  โคตรวงษา
 
1. นายเจษฎา  ศิลาสิทธิ์
2. นางรัตนาวดี  พลศรี
3. นางสุภาพร  เบ้าหินลาด
4. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงนภาพร  บรรยงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  แก่นพรม
3. เด็กหญิงปริศนา  คะเนนอก
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นาคพินิจ
5. เด็กหญิงวิภาดา  ชมภูวิเศษ
6. เด็กหญิงอรพิน  ก้อเมืองน้อย
7. เด็กหญิงอารีย์  จำประยูร
8. เด็กหญิงอิศเรศ  หอมเสด็จ
 
1. นายเจษฎา  ศิลาสิทธิ์
2. นางสุภาพร  เบ้าหินลาด
3. นางรัตนาวดี  พลศรี
4. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 1. เด็กหญิงกชกร   สีลาโหล่น
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำนกขุ้ม
3. เด็กหญิงกิติญาดา    โพธิ์ชัยภูมิ
4. เด็กหญิงงวรรณิดา   ศรีบุญ
5. เด็กหญิงธนัญญา    เสนาหมื่น
6. เด็กหญิงนิชาดา   ขันแก้ว
7. เด็กหญิงภัทรฎา   ทับธานี
8. เด็กหญิงเกตนิภา   แร่ทอง
9. เด็กหญิงโสรยา   โชคคูณ
 
1. นางสาวภิริยาภรณ์   อุดมไชย
2. นายรัฐดนัย   แพรชัย
3. นางสาวทิพวรรณ  หิรัญญามาศ
4. นางสาวยุภาพร  คงนาวัง
5. นางสาวณัฐวรรณ  ชนะเพีย
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รัตนบุตร
2. เด็กหญิงณัฐมนกาญจน์  ลุ่มภูเขียว
3. เด็กหญิงณิชกุล  ไมลึ่ม
4. เด็กหญิงธัญญากรณ์  นิคงรัมย์
5. เด็กหญิงนิตยา  คะสูงเนิน
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เกลี้ยงกลิ่น
7. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี้ยงสูงเนิน
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หาญกุดเลาะ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  สีด้วง
10. เด็กหญิงอาจารีย์  แก้วชาเนตร
11. เด็กหญิงอุมากร  เพชรนอก
12. เด็กหญิงแพรวพราว  กิจเกษร
 
1. นายถนอม  กัดโกนา
2. นางสกุณกานต์  เชื้อจันอัด
3. นางฐิติรัตน์  เจริญวงค์
4. นายบุญชู  คำพวง
5. นางสาวน้ำฝน  ทองเลิศล้ำ
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ใจปิติ
2. เด็กชายชิตธิชัย  ตรีศรี
3. เด็กชายปรัชญา  ชัยชนะ
4. เด็กชายพงศ์ธร  คงชัยภูมิ
5. เด็กหญิงยุราวัลย์  โคตรแก้ว
 
1. นายอุทัย  พรหมวงศ์
2. นางสาวจิราภา  โชคเหมาะ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกรัง 1. เด็กชายสมพล  โง่นมะณี
2. เด็กชายอาทร  เงินลาด
 
1. นายธีระ  ประดับค่าย
2. นายปุรเชษฐ์  ขำหินตั้ง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อาพาส
2. เด็กชายนครินทร์  สู้ศึก
3. เด็กชายพรประสิทธิ์  ริมทะมาศ
4. เด็กหญิงวรรณนิภา  กุลแดง
5. เด็กชายวรากร  หงษ์เงิน
6. เด็กหญิงสิริวิมล  สำราญจักร์
 
1. นางจิรวรรณ  กาญจนสุปัญญา
2. นางสาวพจพร  แก้วหนองแดง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  จันทร์ประเสริฐ
2. เด็กชายธานี  ธงภักดิ์
3. เด็กชายพิสุทธิ์  ศรีทุมมา
4. เด็กชายภีรภัทร  หวังมุ่งกลาง
5. เด็กหญิงวีนัส  พิมสิม
6. เด็กชายสุภัทร  สากะจาย
 
1. นางสาวถาวร  วันนา
2. นางเจนจิรา  ชุ่มทองพิทักษ์
3. นายยุทธนา  เลิศอาวุธ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ชื่นสบาย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เมฆไส
3. เด็กชายตะวัน  ยาตี
4. เด็กชายนราธร  แก้วลาด
5. เด็กชายศุภกร  ทาทองหลาง
6. เด็กชายอัครเดช  เมตตากุล
7. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชื่นสบาย
8. เด็กชายไกลกูล  ปิตะบุตร์
 
1. นายสาคร  ชัยพระอินทร์
2. นายประวิทย์  ด้นประดิษฐ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงคณิษา  ฤทธิ์กำลัง
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  นารีรักษ์
3. เด็กหญิงธนมน  ไตรณรงค์
4. เด็กชายพลศักดิ์  นานอก
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  เกษนอก
6. เด็กหญิงพิชญาภา  จำเริญธรรม
7. เด็กหญิงพิมพ์พิรุณ  คำกอง
8. เด็กหญิงภัทรศยา  คงโต
9. เด็กหญิงสุชานาถ  นามโท
10. เด็กชายเทพทัต  คบขุนทด
 
1. นางสุชาดา  อ้นสันเทียะ
2. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์  อ้นสันเทียะ
3. นางวัชรินทร์  นวกาลัญญู
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายกฤษนัย  มานาเสียว
2. เด็กหญิงชุติมา  เดชัย
3. เด็กหญิงดุสิตา  บุญเกิด
4. เด็กหญิงนริศรา  อุตทา
5. เด็กชายภราดร  บดสูงเนิน
6. เด็กชายรังสฤษฏ์  ลือมงคล
7. เด็กหญิงวรรณภา  คำพัน
8. เด็กหญิงสุภัทรตรา   คลังชำนาญ
9. เด็กหญิงสุภาวดี  อินทร
10. เด็กหญิงอรปรียา  ลาประโคน
 
1. นางจิราภรณ์  เอื้อศรี
2. นางเยาวมิตร  วีระนนท์
3. นางสาวกุศล  มณีโชติ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมา  เหลื่อมมงคล
2. เด็กหญิงพิศมัย  หาญชนะ
3. เด็กหญิงมยุริน  ยิ้มเสงี่ยม
4. เด็กหญิงสิริยากร  ผาดี
5. เด็กหญิงเนตรนภา  กาลสกุล
 
1. นางสาวทักษินันท์  หิรัญเกิด
2. นางวราภรณ์  คำหงษา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงวาริศา   พิเมย
2. เด็กหญิงสุรารินทร์   สุระดม
3. เด็กหญิงอนุสรา   เรียงสุข
 
1. นางเกษมศรี   พรหมวงศ์
2. นายขวัญชัย   นอกสระ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติกาญจน์   แกมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสายธาร   พลศรี
3. เด็กหญิงอรอุมา   มีจัตุรัส
 
1. นางเบ็ญจมาศ   จินดามัง
2. นายบุญเทียน   จินดามัง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กหญิงจิตจาภรณ์   วงษ์ผ่อง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   ชัยกุนา
3. เด็กหญิงวิรัญญา   อนุชัย
 
1. นางสมจิต    ลุนสำโรง
2. นางประนอม  กุลธรรมโม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  พิเศษฤทธิ์
2. เด็กหญิงจิตรานุช  พรมพวง
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  ปั่นกลาง
 
1. นางสาวรชานันท์  ศิริชัยโรจนมรกต
2. นางสาวมะลิวัลย์   กองชัย
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงวรินทร  เจริญจิต
2. เด็กชายอัสนี  สงคราม
 
1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
2. นางสุรีย์รัตน์  กอบธรรม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กหญิงพิมดาว  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงศุจินทรา  วงศ์พรหม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มุ่งแรมกลาง
2. นางสาวศิวพร  คิดนอก
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กชายชาคริช  สาคะริชานนท์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณ์สม
 
1. นางอัญญารัตน์  สีซาแอน
2. นางสาวศิวพร  คิดนอก
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  คำประดำ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  แวทไธสง
 
1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงช่อผกา  เกษนอก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นามหนองอ้อ
 
1. นางกาญจนา  ชนะพาล
2. นางสาวจารุตา  อินทรกองแก้ว
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงชาลิสา  บ่าพิมาย
2. เด็กหญิงพรทิพา  พรมชาติ
 
1. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางอมรรัตน์  หาญวิชาชัย
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กหญิงดลพร  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงพิมดาว  ไทยแท้
 
1. นางนภาพร  กุลจันทร์
2. นางสาวลัดดา   ชนะจอก
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ติ้นชัยภูมิ
2. เด็กชายปิยราช  เกิดผล
 
1. นายศิวพันธุ์  ยันตะคุ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  แก้วกุดเลาะ
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ฦาชา
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูศรีฤทธิ์
2. เด็กหญิงชัชชญา  หวดสันเทียะ
 
1. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงตรีรัก  วงค์โสภา
2. เด็กหญิงอริศรา  เมินขุนทด
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ
2. นางสุพัฒน์  บุญกุล
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กชายภาคภูมิ  สุขขี้เหล็ก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นินทราช
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาชัยเงิน
 
1. นางสาวศิวพร  คิดนอก
2. นางอัญญารัตน์  ศรีชาแอน
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  อยู่สุภาพ
2. เด็กชายภาคภูมิ  ชูรัตน์
3. เด็กชายโชติพงศ์  ใจทาน
 
1. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นายทวน  ภู่ดัด
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายชัยชนะ   อินธิวงค์
2. เด็กชายบรรณวิทย์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา
3. เด็กชายอดิศร  ทับไธสงค์
 
1. นายกรวิทย์   พิบูลย์สังข์
2. นายบุญฤทธิ์   แสงอรุณ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายธีรภัทร   ลาภมาก
2. เด็กชายนันทวัฒน์   เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายสุรชัย   พลเดชา
 
1. นางอรพรรณ   ลิ้มไพรบูลย์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายปรัชญา  พัดมี
2. เด็กชายรัชพล  ล้อมจันทร์
3. เด็กชายรัตติพงษ์  บัวสระ
 
1. นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายชินวัตร  ชูขุนทด
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พรรณา
3. เด็กชายดวงเทวา  สุภาพ
 
1. นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์
2. นางสาวกรรณิกา  แก้ววิไล
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายจิรชัย   ใสสะอาด
2. เด็กชายศกกฤต   คำภาษี
3. เด็กชายศิริมงคล   พิชัย
 
1. นางอรพรรณ   ลิ้มไพรบูลย์
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงกนกพร  สนองคำ
2. เด็กหญิงศศินา  ลิโนนอด
3. เด็กหญิงเบญจพร   สังสงค์
 
1. นายกรวิทย์   พิบูลย์สังข์
2. นางสาวกรรณิการ์   ทวีชีพ
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายบรรณวิทย์   เกษมสันต์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงพจนี  หารกำลัง
3. นางสาวเกวลี   ศรีสุชาติ
 
1. นายกรวิทย์   พิบูลย์สังข์
2. นายอัศวิน   เชื้อเมือง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายตรงชัยชนะ  ขันชัยภูมิ
2. เด็กชายภูตะวัน  สมบัติดี
3. เด็กชายเดวิด  ทรงชัย
 
1. นายบุญเสริม  ผลพูน
2. นายณัฐวุฒิ  ศุภมาตย์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กชายกมล   ก้นชัยภูมิ
2. เด็กชายต้น   เพียรกาล
3. เด็กชายภูมินัน   ผลานิสงค์
 
1. นายเสกสรร   ศรีจูมพูล
2. นายรัษฐานุกร   มณีจันทร์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กชายชนานันท์  แสงโสดา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรียอด
3. เด็กหญิงพิชญาพา  จิมพา
 
1. นางแสงอรุณ  สวัสดิ์เดช
2. นายนิกร  ประภูตา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  จันสีมะณี
2. เด็กหญิงศิลานี  สีน้ำอ้อม
3. เด็กหญิงสาวิตรี  คล่องการ
 
1. นางแสงอรุณ  สวัสดิ์เดช
2. นายนิกร  ประภูตา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 1. เด็กหญิงชุติมา  ใยบัว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ดวงมาลา
3. เด็กชายธีรนันท์   ยิ้มสงบ
4. เด็กหญิงพิชญาดา   ฤาชา
5. เด็กหญิงวิชญาดา   คำพิกุล
6. เด็กหญิงวิสา    สิงห์สองคอน
 
1. นางพวงเพชร  ผุดผาด
2. นางหงษ์ทอง   วาทโยธา
3. นางอารมณ์วัลย์   นาคคำ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เทียนสว่าง
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  นวลงาม
3. เด็กหญิงทัณณิตา  หลงมา
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ห้าวหาญ
5. เด็กหญิงวนิพา  ชัยเขว้า
6. เด็กหญิงอัฉริยา  วรรณชัย
 
1. นางสายธาร  แน่นอุดม
2. นางสาวมัลลิกา   พุ่มพฤกษ์
3. นายวิญญูู  ทาจันทร์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงกฤติยานี  อภิรัตนวงศ์
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีเหลือง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทราษี
 
1. นางธันยธร  สุวรรณเสือ
2. นางมลิวัลย์  ฤาชา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทับสมบัติ
2. เด็กหญิงอรสา  พิไลกุล
3. เด็กหญิงอริสา  ภูมิสถาน
 
1. นายสุวิทย์  พิไลวงศ์
2. นางนุชรา  พิไลวงศ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 1. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  ดิษฐ์สูงเนิน
2. เด็กหญิงปนัดดา  จ่าทา
3. เด็กชายอาณัติ  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายประสิทธิ์  หิรัญคำ
2. นายพัฒนศักดิ์  หิรัญคำ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงนพรัตน์   จันทร์เสน
2. เด็กหญิงพรชิตา   คำเล็ก
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ชำนาญ
 
1. นางฐิติรัตน์   เจริญวงค์
2. นางสกุณกานต์    เชื้อจันอัด
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงปนัดดา  เลี้ยงพรม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีชัยภูมิ
3. เด็กหญิงศิวัชญา  จุลชีพ
 
1. นางจารุวรรณ  อุดมวงค์
2. นางเนาวรัตน์  สุกรี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์   เข้าใจการ
2. เด็กหญิงจินดารัตน์    มีคำ
3. เด็กหญิงชาติชโยดม   ประทุมตัง
 
1. นายพีร์นิธิ   แววสระปวเรศ
2. นางกัลย์กุลยา    แววสระปวเรศ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  งามประโคน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  แนวโอโล
3. เด็กหญิงอริษา  จันทร
 
1. นางสาวดารุณี  ตากิ่มนอก
2. นางพจนารถ  โชตินอก
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยิ่งถาวร
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา   ฮั่วจั่น
3. เด็กหญิงมาริสา  คำเอี่ยม
 
1. นางสุรางค์  ทองประภา
2. นางชุลีพร  สุ่ยหล้า
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 1. เด็กชายณัฐพล  บุญศรี
2. เด็กหญิงบุลภรณ์  บงภูเขียว
3. เด็กหญิงปนัดดา  อินไกร
 
1. นางสาวจุฑามาส  สมานภูมิ
2. นายกษม  ทองศรีมะดัน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงณัฐนิกา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงปรารถนา  โต๊ะสูงเนิน
3. เด็กหญิงอารียา  ยืนยงชาติ
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ประยูรพันธุ์
2. นางสาวกาญจนลักษณ์  ฐานวิสัย
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณัชชา  แววตะคุ
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  โชคบันดิฐ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไวประเสริฐ
 
1. นางสุวิมล  ยวงทอง
2. นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลมาตย์
2. เด็กหญิงชนัญญา  เชิดวงศ์สูง
3. เด็กหญิงทัศนีย์  สิมาชัย
 
1. นางเปรมกมล  นาควิโรจน์
2. นายนนทพันธ์  สิมาธรรม
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ไชยบอน
2. เด็กหญิงสุราคณา   เหล่าภักดี
3. เด็กชายเจษฎา  หาญภูมิ
 
1. นางเจนจิรา  คงโนนกอก
2. นางสมพักตร์   กระจ่างฤทธิ์
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เขียนเขว้า
2. เด็กหญิงภคินี   มีศรี
3. เด็กหญิงสิวิมล   ชาวิชัย
 
1. นางสุนันทา   ชุ่มนาเสียว
2. นางอรวรรณ   ชัยยุทธ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองสุข
 
1. นางภคนันท์  เปล่งศรี
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 1. เด็กชายนันทณัฐ  ดิเรกโภค
 
1. นางจตุพร  สร้อยเปาะ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แสงฤทธิ์
 
1. นางพรพรหม  กองศรี
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายธีรดนย์  สุขใจ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กองแก้ว
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงมะเขือเทศ  พาทิพย์
 
1. นางศิริพร  บุญญานุสนธิ์
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 1. เด็กหญิงปวีณา  งานประเสริญ
 
1. นางสิริพันธุ์  สาศรีเมือง
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  เดชขุนทด
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 1. เด็กชายนันทณัฐ   ดิเรกโภค
 
1. นายสิทธิภาพ  มาตรไตร
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงกัญญา  ดวงตะวัน
 
1. นางสาวกาญจนา  ชาดา
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 1. เด็กชายอุเทน  งานประเสริฐ
 
1. นางสาวอังสุมารินทร์  ดีบ้านโสก
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจันลา 1. เด็กชายยศกร  วังยาว
 
1. นางทองพูล  เหลาเป
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ต่อมสูงเนิน
2. เด็กชายประจักร  ดวงปาโคตร
3. เด็กชายรัตนะชัย  แสนตระกูล
 
1. นางชโรพร  ผาดไธสง
2. นางศุภัทรชลิตา  หุมสิน
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงจันทร์อ่อน  จันทรส
2. เด็กหญิงภาฤดี  อดทน
3. เด็กหญิงเกตุนภา  แสนประเสริฐ
 
1. นางสาวมณฑน์ทิตา  ฆ้องชมภู
2. นางอรอนงค์  อู่ทอง
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บกสันเทียะ
2. เด็กหญิงอมาวดี  ยาขามป้อม
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  กองชัย
 
197 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กชายภานุวัฒน์   อดทน
2. เด็กหญิงสุภาพร    พรรณนา
 
1. นายภควัฒน์   ถาวงศ์กลาง
2. นางสาวกนกพิชญ์    พลมุข
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงศุภกัญญา  ชัยจำรัส
 
1. นายหนึ่ง  เฉลิมหมู่
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กหญิงสุวิมล  วงค์คำจันทร์
 
1. นางสายตา  ขจรภพ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงมลทิณี   มณีโชติ
 
1. นายไพรัตน์   วันสันเทียะ
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทลี
 
1. นางมะลิ  แต่งพงษ์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงธีรวรรณ   สายคำกอง
 
1. นายเสกสรร   ศรีจุมพล
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กชายปริญญา   เลิศศรี
 
1. นางดวงตา   หงษ์มา
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กชายอรุณ  ดาสุขัง
 
1. นายธงชัย  หมู่หัวนา
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายธนพงษ์   ถนอมสัตย์
 
1. นางสาวอนุรักษ์   โชติพันธ์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองสุข
 
1. นางภคนันท์  เปล่งศรี
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงพรวนา  ลอดภูมิมา
 
1. นางสาวรัตน์ฎาพร  โพธิ์ทอง
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ใสคำภา
 
1. นางแม้นวาส  จันพิพัฒ
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กชายภัทรนันท์  ต้นบุญ
 
1. นางสาวกรณ์นิกา  พาเก่าน้อย
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กหญิงอรทัย  ฦาชา
 
1. นายปรีชา  พันธุ์อุคำ
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  วิชัยศึก
 
1. นายสุทธิพร  เมืองโคตร
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงปทิตตา  ครองเคหา
 
1. นายพรพิทักษ์  ศรีโพธิ์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายเพชร  วงศ์ศิลป์
 
1. นางอุบล  สิงห์อำพล
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โมคขรัตน์
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วิกุนัด
3. เด็กหญิงชลธิชา  คงชัยภูมิ
4. เด็กชายตะวัน  ปุ่นโพธิ์
5. เด็กชายนนทิกาน  รักษ์มณี
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เจริญใจ
7. เด็กหญิงอารีวัลย์  ใจบ่อแป้น
 
1. นางสาวชัยนี  คุ้มหมู่
2. นายวิชิต  บุระดา
3. นางสาวนงลักษณ์  เต้าชัยภูมิ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทะนารี
2. เด็กชายอภิศักดิ์  ขดเขียว
3. เด็กชายอิฐสรา  ยุคะลัง
 
1. นางชลวิภา  พุทธรักษ์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 1. เด็กชายคมกริช  อาจสุข
2. เด็กชายชัยนาท  โคตรโนนกอก
3. เด็กชายตะวัน  ไชยรัตน์
 
1. นางอรทัย  คนขยัน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงราตรี  เกาแก้ง
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายศรายุทธ   ป้องชัย
2. เด็กชายศุภชัย   วักจันทร์
3. เด็กชายอภิชาต   ลาวิชัย
 
1. นางชฎารัตน์   ไชยากรกิจ
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 1. เด็กชายบูรพา  คงกลาง
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ศรีเกาะ
3. เด็กชายพรอนันต์  ทัดชัยภูมิ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ววินท์  อินทรโชติ
2. นางมาลัย  วังศรี
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 1. เด็กชายชินกร  ยางนอก
2. เด็กชายพงษ์นภา  กลิ่นสันเทียะ
3. เด็กชายภูวงศกร  กวดนอก
 
1. นางจุรีรัตน์  วรรณพงศ์
2. นางสาวกัลย์ยกร  เหลี่ยมพล
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 1. เด็กชายณัฐชมน  พลจันทร์
2. เด็กชายณัฐพล  พลจันทร์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  กุลจำเริญ
 
1. นางนุจลินพร  สุขพันธ์
2. นางสาวพรรณปพร  เสนาจันทร์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ของสันเทียะ
2. เด็กชายภูวนันท์  สนั่นรัมย์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  โชคเหมาะ
 
1. นายพัฒนะพงศ์  วรรณพงศ์
2. นางสาวกัลย์ยกร  เหลี่ยมพล
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 1. เด็กชายธีรภัทร  กุลวงษ์
2. เด็กชายศุภกฤต  ทรงหอม
3. เด็กหญิงสุภาพร  คุ้มม่วง
 
1. นางอรทัย  คนขยัน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงราตรี  เกาแก้ง
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงนฤมล  พงษ์ศรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  นาห้วยทอง
3. เด็กหญิงวรรวิษา  หงษ์วิลัย
 
1. นางทองเพชร  น้อยสุวรรณ
2. นางบุญยง  วังสระ
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์จักษุ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  หาญพล
 
1. นายธีระพงษ์  บุญเคหา
2. นางสุชิราวรรณ  คงวัฒนะ
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 1. เด็กชายปัญญา  คลี่ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงรัชนก  บุญศร
 
1. นางสาวนริสรา  ฝาชัยภูมิ
2. นางสาคร  ประชานอก
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงทิวากร  จริเกษมสุข
2. เด็กชายธนกร  ศรีรอด
 
1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
2. นายอภิวัฒน์  พันธุสุข
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 1. เด็กชายวิทยา  พาอีเม้ง
2. เด็กชายอนุพงษ์  มะลิลา
 
1. นางสิริพันธุ์  สาศรีเมือง
2. นายศรัณญู  ปรางชัยภูมิ
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายชานนท์  กันพยา
2. เด็กหญิงนุชจิรา  สุราภา
3. เด็กชายศุภราช  กบกลางดอน
 
1. นายศิรา  จานแสน
2. นางสาววริทยา  ประเสริฐ
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายธนวัฒน์    แฝงโพธิ์
2. เด็กชายศุภกิตต์   นามวงษา
3. เด็กหญิงโสมนัสษา    วงษ์ฬา
 
1. นางประกอบกุล    มณีวรรณ
2. นายประสาน  พาชนะ
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายรัฐภูมิ   ถนอมเชื้อ
 
1. นางศิริรัตน์   ไชยหลาก
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงธนพร  ใจบุญ
 
1. นางสาวณัฏฐภัค  โตไทยะ
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายพีรภัทร   ไชยหลาก
 
1. นางศิริรัตน์    ไชยหลาก
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จันทึก
 
1. นางราตรี  พลชัยโย
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กชายธนชาติ  แพขันทอง
 
1. นางพัชรี  เกษศิลา
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กชายอัษฎา  งามบ้านผือ
 
1. นายต่อศักดิ์  บุญเพลิง
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 1. เด็กชายณัฐพล   วสันตดิลก
 
1. นายภาสกร   กวางซี
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  วงษ์ศรีไข
 
1. นายต่อศักดิ์  บุญเพลิง
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายกรกฎ   เมฆะวงค์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   กาญบุตร
3. เด็กชายจักรพงษ์   เมฆะวงค์
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา   คนขยัน
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์   แม้นศรี
6. เด็กชายณัฐกรณ์   หาญรุก
7. เด็กหญิงดวงพร   นวลมะรัง
8. เด็กชายธนาวุฒิ   สมนาแซง
9. เด็กหญิงธันยา   ซ้ายมี
10. เด็กชายธีรพล   พรมมา
11. เด็กชายธีระภัทร   แม้นศรี
12. เด็กหญิงนิติยา    ผ้าน้ำฝน
13. เด็กชายนิพนธ์   งดสันเทียะ
14. เด็กหญิงปภาดา   เชื้อเจริญ
15. เด็กหญิงพิชญาภา   หาญกำลัง
16. เด็กชายพีรภัทร   ไชยหลาก
17. เด็กชายภคภณ   กำลังเหลือ
18. เด็กหญิงภครวดี   กำลังเหลือ
19. เด็กชายภัทรพงษ์   ถนอมเชื้อ
20. เด็กชายภูริภัทร   ชัยประทุม
21. เด็กชายรัฐภูมิ   ถนอมเชื้อ
22. เด็กหญิงวนิดา   เชื้อเจริญ
23. เด็กหญิงวรรณวิษา   ชัยประทุม
24. เด็กหญิงวรลักษณ์   เมฆะวงค์
25. เด็กหญิงวิลัยพัก   ปัทม์สุวรรณ์
26. เด็กชายอภิรักษ์   ชาญเขว้า
27. เด็กชายอรรถพล    ชัยประทุม
28. เด็กหญิงอุษณกร    โชคเฉลิม
29. เด็กหญิงเบญจมาพร   ยาสูงเนิน
30. เด็กหญิงแพรวขวัญ   บุญเสริม
 
1. นางศิริรัตน์   ไชยหลาก
2. นางอนงค์   เชื้อเจริญ
3. นางสมเกียรติ   เชิญชัย
4. นายโซเวียต   หวะสุวรรณ
5. นายนิธิศ   ชัยประทุม
6. นายสุธร   หมั่นบ้านต้อน
7. นางสาวพุทธชาติ  คะสกุล
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ร่างเจริญ
2. เด็กหญิงจรัญญา  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงจีรภัทร์  ทิมแป้น
4. นางสาวจีระนันท์  จันทึก
5. เด็กชายชลแดน  วงษ์ศรีไข
6. เด็กชายชัชชัย  พิมาลัย
7. เด็กชายฐิติพงษ์  วงษ์ศรีไข
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิไลลักษณ์
9. เด็กชายณัฐพล  ช่างขาว
10. เด็กชายธนชาติ  แพขันทอง
11. เด็กชายธนพงษ์  สมนึก
12. เด็กหญิงธนพร   ใจบุญ
13. เด็กชายธีรวุฒิ  คลองห้วยบง
14. เด็กชายนัฐพล  ญาติพร้อม
15. เด็กหญิงพรพิลา  นารีรักษ์
16. เด็กหญิงพฤกษา  แก้วแสงทอง
17. เด็กหญิงฟ้าประทานพร   จิตรชัยภูมิ
18. นางสาวมลทิรา  พุมไธสง
19. นางสาววรรณษา  วันสารัมย์
20. เด็กหญิงวารุณี  พรมลา
21. เด็กชายศรัณยู  สวัสดีนา
22. เด็กชายศศิพงษ์  วงษ์ศรีไข
23. เด็กหญิงศิริรักษ์  สมัครสมาน
24. เด็กหญิงสุธิดา  ศิริบุญ
25. นางสาวสุพัตรา  ปทักขินัง
26. เด็กชายสุรชาติ  วรรณพงษ์
27. เด็กชายอัษฎา  งามบ้านผือ
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ปทุม
29. เด็กหญิงเมขลา   มูลสันเทียะ
30. เด็กชายเอกรินทร์  ตะเภาพงษ์
 
1. นายสุรยุทธ  ชูเดช
2. นางจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์
3. นางประนอม  ไพศาลพันธุ์
4. นางทัศนีย์  ผลสวัสดิ์
5. นางสาวณัฏฐภัค  โตไทยะ
6. นางพัชรี  เกษศิลา
7. นางราตรี  พลชัยโย