สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองปล้อง 33 8 6 2 47
2 บ้านลาดชุมพล 27 10 10 4 47
3 สุนทรวัฒนา 24 0 0 0 24
4 บ้านยางหวาย 23 5 3 1 31
5 อนุบาลชัยภูมิ 23 3 2 1 28
6 บ้านโคกกรวดหนองพวง 18 9 4 2 31
7 บ้านท่าหินโงม 17 14 8 0 39
8 บ้านบ่อทอง 17 7 3 0 27
9 บ้านโหล่นสามัคคี 17 4 0 0 21
10 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 16 2 1 0 19
11 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง 16 1 4 1 21
12 บ้านลาดใหญ่ 15 12 11 3 38
13 บ้านหนองไฮโคกสง่า 15 3 4 0 22
14 โนนน้อยแผ่นดินทอง 14 1 4 1 19
15 ฉิมพลีวิทยา 13 6 4 1 23
16 บ้านหัวนาคำ 13 5 3 3 21
17 บ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 13 3 3 0 19
18 สาคริชวิทยา 13 0 0 0 13
19 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 12 5 6 0 23
20 บ้านพัฒนาสามัคคี 12 2 3 1 17
21 ชุมชนบ้านหนองแวง 12 2 2 1 16
22 แหลมทองผดุงวิทย์ 11 10 2 0 23
23 ชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 11 8 4 0 23
24 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 11 8 1 2 20
25 บ้านช่อระกา 11 6 2 0 19
26 หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 11 2 4 2 17
27 บ้านห้วยกุ่ม 10 7 3 0 20
28 บ้านเจาทอง 10 2 4 1 16
29 บ้านนางแดดเหนือ 10 0 0 0 10
30 โค้งน้ำตับวิทยาคาร 9 5 3 0 17
31 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 9 1 0 0 10
32 บ้านวังโพน 9 0 1 1 10
33 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา 8 6 4 0 18
34 อนุบาลศักดิ์ปทุม 8 6 1 0 15
35 บ้านแก้งยาว 8 5 5 3 18
36 สหราษฎร์นุเคราะห์ 8 4 4 0 16
37 บ้านม่วงเงาะ 8 4 1 1 13
38 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 8 3 0 1 11
39 แจ้งตราดคลองไทร 8 2 2 1 12
40 บ้านคอนสวรรค์ 8 2 1 1 11
41 บ้านลาดผักหนาม 8 1 2 0 11
42 บ้านหนองหญ้าปล้อง 8 1 1 1 10
43 บ้านห้วยกนทา 8 1 1 0 10
44 โป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 8 0 0 1 8
45 บ้านเสี้ยวน้อย 7 6 1 0 14
46 บ้านหนองอ้อ 7 5 1 0 13
47 บ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 7 5 0 0 12
48 บ้านกุดชุมแสง 7 4 1 0 12
49 บ้านโนนสะอาด 7 3 2 0 12
50 บ้านโนนศรีสง่า 7 3 0 1 10
51 ห้วยต้อนวิทยา 7 1 3 0 11
52 ไทยรัฐวิทยา 19 7 1 1 0 9
53 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 7 1 0 0 8
54 คุรุประชานุกูล 7 0 2 0 9
55 เทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) 7 0 0 0 7
56 หนองนาแซงวิทยา 6 6 8 0 20
57 บ้านเล่าวิทยาคาร 6 4 5 0 15
58 บ้านนารี 6 4 0 0 10
59 บ้านคลองจันลา 6 3 3 1 12
60 บ้านโนนผักหวาน 6 3 1 0 10
61 บ้านนาฝาย 6 2 5 1 13
62 บ้านนาระยะพัฒนา 6 1 3 0 10
63 บ้านลาดไทรงาม 6 1 0 0 7
64 บ้านหนองกระทุ่ม 6 0 2 0 8
65 บ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 6 0 0 0 6
66 บ้านเขว้าศึกษา 6 0 0 0 6
67 บ้านนางแดด 6 0 0 0 6
68 บ้านชีลองใต้ 5 7 4 0 16
69 บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 5 4 2 3 11
70 โนนสำราญวิทยา 5 4 2 0 11
71 บ้านกุดไผ่ 5 3 1 0 9
72 บ้านหนองหอย 5 3 0 0 8
73 บ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 5 2 0 1 7
74 บ้านโนนเปลือย 5 2 0 0 7
75 บ้านโนนม่วง 5 2 0 0 7
76 บ้านปรางค์มะค่า 5 1 1 1 7
77 บ้านกุดฉนวน 5 0 2 0 7
78 อนุบาลเรืองชาญ 5 0 1 0 6
79 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 5 0 0 0 5
80 ราษฎร์บำรุง 5 0 0 0 5
81 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 5 0 0 0 5
82 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 4 4 2 5 10
83 วังก้านเหลืองดรุณกิจ 4 3 1 0 8
84 บ้านห้วยหัน 4 2 1 0 7
85 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม 4 2 0 1 6
86 บ้านห้วยน้ำคำ 4 2 0 0 6
87 บ้านหินกอง 4 1 2 2 7
88 ชุมชนบ้านโสก 4 1 2 0 7
89 บ้านหว้าเฒ่า 4 1 1 0 6
90 บ้านห้วยบงเหนือ 4 1 0 0 5
91 บ้านนาทุ่งใหญ่ 4 1 0 0 5
92 อนุบาลหนองบัวแดง 4 1 0 0 5
93 บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 4 0 1 0 5
94 สามพันตาราษฎร์อุทิศ 4 0 1 0 5
95 หินเหิบซับภูทอง 4 0 0 0 4
96 บ้านชีลองเหนือ 3 5 3 0 11
97 บ้านห้วยหว้า 3 3 4 1 10
98 อนุบาลบ้านเขว้า 3 3 1 0 7
99 บ้านนาเจริญ 3 2 2 1 7
100 บ้านซับชมภู 3 2 2 0 7
101 บ้านโสกรัง 3 2 0 1 5
102 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 2 0 0 5
103 บ้านกุดหูลิง 3 2 0 0 5
104 บ้านท่าวังย่างควาย 3 2 0 0 5
105 บ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 3 1 1 0 5
106 ชุมพลสวรรค์วิทยา 3 1 0 2 4
107 บ้านโนนเหม่า 3 1 0 1 4
108 บ้านราษฎร์ดำเนิน 3 1 0 0 4
109 บ้านโสกมูลนาค 3 1 0 0 4
110 บ้านชีลองกลาง 3 1 0 0 4
111 บ้านหนองแหนดอนกู่ 3 1 0 0 4
112 บ้านหนองไห 3 1 0 0 4
113 บ้านลาดใต้ 3 0 1 0 4
114 บ้านนาอินทร์แต่ง 3 0 0 1 3
115 บ้านกุดยาง 3 0 0 0 3
116 บ้านหลุบโพธิ์ 3 0 0 0 3
117 ศรีสว่างสามัคคี 3 0 0 0 3
118 บ้านค่ายหางเรียง 3 0 0 0 3
119 บ้านโนนศรีทอง 2 3 0 0 5
120 บ้านฝาย 2 2 1 0 5
121 บ้านหนองหญ้ารังกา 2 2 0 1 4
122 บ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 1 2 0 5
123 ไทรงามผดุงวิทย์ 2 1 1 2 4
124 บ้านนาวัง 2 1 1 0 4
125 บ้านวังตะกู 2 1 1 0 4
126 บ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 2 1 1 0 4
127 บ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 2 1 0 0 3
128 บ้านโนนลาน 2 0 2 0 4
129 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 2 0 1 0 3
130 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 2 0 0 1 2
131 ยางนาดีราษฎร์ดำรง 2 0 0 1 2
132 บ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 2 0 0 1 2
133 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 2 0 0 1 2
134 บ้านซับสีทอง 2 0 0 1 2
135 ท่าแกวิทยากร 2 0 0 0 2
136 บ้านหนองโนน้อย 2 0 0 0 2
137 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 2 0 0 0 2
138 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองไฮเหนือ 2 0 0 0 2
140 หนองเบ็นเจริญวิทย์ 2 0 0 0 2
141 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 2 0 0 0 2
143 บ้านหนองไผ่พัฒนา 2 0 0 0 2
144 บ้านห้วยข่าเฒ่า 2 0 0 0 2
145 บ้านห้วยม่วง 2 0 0 0 2
146 บ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 2 0 0 0 2
147 หนองบัวบานเย็นวิทยา 2 0 0 0 2
148 กุดเวียนวิทย์ผดุง 1 3 1 1 5
149 บ้านหนองลุมพุก 1 3 0 1 4
150 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 1 3 0 0 4
151 บ้านห้วยผักหนาม 1 3 0 0 4
152 วัดพุทโธวาท 1 2 3 1 6
153 โพนทองพิทยา 1 2 1 2 4
154 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 1 2 0 0 3
155 บ้านซับปลากั้ง 1 1 2 0 4
156 บ้านปากห้วยเดื่อ 1 1 2 0 4
157 บ้านห้วยหมากแดง 1 1 1 1 3
158 บ้านแจ้งน้อย 1 1 1 1 3
159 บ้านขวาน้อย 1 1 1 0 3
160 บ้านโคกสง่า 1 1 1 0 3
161 โนนหว้านไพล 1 1 1 0 3
162 บ้านลาดเหนือ 1 1 0 1 2
163 นาเสียวศึกษาคาร 1 1 0 0 2
164 บ้านโนนโพธิ์ 1 1 0 0 2
165 บ้านคลองไผ่งาม 1 1 0 0 2
166 บ้านนาสีนวล 1 1 0 0 2
167 บ้านสงแคน 1 1 0 0 2
168 บ้านท่าข่อย 1 0 1 1 2
169 หนองตาไก้วิทยากร 1 0 1 0 2
170 บ้านผือวิทยายน 1 0 0 2 1
171 หนองสระสำราญราษฎร์ 1 0 0 1 1
172 บ้านภูนกเขียน 1 0 0 0 1
173 บ้านหินลาด 1 0 0 0 1
174 บ้านห้วยหวาย 1 0 0 0 1
175 บ้านโชคอำนวย 1 0 0 0 1
176 บ้านนาอุดม 1 0 0 0 1
177 บ้านลำชี 1 0 0 0 1
178 บ้านสำราญ 1 0 0 0 1
179 บ้านกุดโง้ง 1 0 0 0 1
180 บ้านนาโจด 1 0 0 0 1
181 บ้านวังกุ่ม 1 0 0 0 1
182 บ้านสะพุงเหนือ 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองแวง 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองโสมง 1 0 0 0 1
185 บ้านห้วยหนองจันทิ 1 0 0 0 1
186 บ้านโนนขี้ตุ่น 1 0 0 0 1
187 บ้านโนนตาด 1 0 0 0 1
188 บ้านโนนถาวร 1 0 0 0 1
189 บ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 0 0 1
190 บ้านโปร่งโก 1 0 0 0 1
191 เทศบาล 1 1 0 0 0 1
192 บ้านทรัพย์เจริญ 0 3 1 0 4
193 บ้านนาฮี 0 2 1 0 3
194 บ้านซับม่วง 0 2 0 0 2
195 บ้านกุดละลม 0 1 1 0 2
196 บ้านซับรวงไทร 0 1 1 0 2
197 บ้านหนองบัวขาว 0 1 1 0 2
198 บ้านคลองเจริญ 0 1 0 1 1
199 บ้านเจาเหนือ 0 1 0 1 1
200 บ้านซับพระไวย์ 0 1 0 0 1
201 บ้านนางเม้ง 0 1 0 0 1
202 บ้านวังกำแพง 0 1 0 0 1
203 บ้านสามแยกดงสวรรค์ 0 1 0 0 1
204 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
205 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 1 0 0 1
206 บ้านโนนตูม 0 1 0 0 1
207 สหประชาสรร 0 1 0 0 1
208 เทศบาล 2 0 1 0 0 1
209 บ้านห้วยบงใต้ 0 0 2 0 2
210 ดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 0 1
211 บ้านกุดขมิ้น 0 0 1 0 1
212 บ้านดอนหันวิทยา 0 0 1 0 1
213 บ้านสัมพันธ์ 0 0 1 0 1
214 บ้านห้วยร่วม 0 0 1 0 1
215 บ้านโนนพันชาติกุดโดน 0 0 1 0 1
216 บ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 1 0 1
217 บ้านโพธิ์ใหญ่ 0 0 1 0 1
218 ห้วยไร่วิทยานุกูล 0 0 1 0 1
219 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 0 0 1 0 1
รวม 1,017 382 246 81 1,726