สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองปล้อง 35 8 6 2 49
2 บ้านลาดชุมพล 32 10 10 4 52
3 สุนทรวัฒนา 27 0 1 0 28
4 อนุบาลชัยภูมิ 25 3 2 1 30
5 บ้านยางหวาย 23 6 3 1 32
6 บ้านโหล่นสามัคคี 21 4 0 0 25
7 บ้านท่าหินโงม 19 15 8 0 42
8 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง 19 2 4 1 25
9 บ้านโคกกรวดหนองพวง 18 10 4 2 32
10 บ้านบ่อทอง 18 7 3 0 28
11 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 18 2 2 0 22
12 บ้านลาดใหญ่ 17 13 11 3 41
13 ชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 16 9 4 0 29
14 บ้านหนองไฮโคกสง่า 16 3 4 0 23
15 บ้านพัฒนาสามัคคี 15 3 3 1 21
16 โนนน้อยแผ่นดินทอง 15 2 4 1 21
17 แหลมทองผดุงวิทย์ 14 12 2 0 28
18 บ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 14 3 3 0 20
19 บ้านเจาทอง 14 2 4 1 20
20 หนองนาแซงวิทยา 13 7 9 0 29
21 ฉิมพลีวิทยา 13 6 4 1 23
22 บ้านช่อระกา 13 6 2 0 21
23 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 13 5 6 0 24
24 บ้านหัวนาคำ 13 5 3 3 21
25 ชุมชนบ้านหนองแวง 13 2 2 1 17
26 สาคริชวิทยา 13 0 0 0 13
27 บ้านแก้งยาว 12 5 5 3 22
28 คุรุประชานุกูล 12 2 2 0 16
29 บ้านห้วยบงเหนือ 12 1 0 0 13
30 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 11 8 1 2 20
31 บ้านห้วยกุ่ม 11 7 3 0 21
32 หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 11 2 4 3 17
33 บ้านนางแดด 11 1 0 0 12
34 บ้านม่วงเงาะ 10 4 1 1 15
35 ชุมชนบ้านโสก 10 1 2 0 13
36 บ้านวังโพน 10 0 1 1 11
37 บ้านนางแดดเหนือ 10 0 0 0 10
38 บ้านเสี้ยวน้อย 9 7 1 0 17
39 โค้งน้ำตับวิทยาคาร 9 5 3 0 17
40 บ้านกุดชุมแสง 9 5 1 0 15
41 สหราษฎร์นุเคราะห์ 9 4 5 0 18
42 บ้านคอนสวรรค์ 9 3 1 1 13
43 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 9 1 0 0 10
44 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 9 1 0 0 10
45 บ้านกุดฉนวน 9 0 2 0 11
46 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา 8 6 4 0 18
47 อนุบาลศักดิ์ปทุม 8 6 1 0 15
48 บ้านเล่าวิทยาคาร 8 5 5 0 18
49 บ้านนารี 8 4 0 0 12
50 บ้านโนนผักหวาน 8 3 1 0 12
51 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 8 3 0 1 11
52 แจ้งตราดคลองไทร 8 2 2 1 12
53 บ้านห้วยกนทา 8 2 1 0 11
54 บ้านลาดผักหนาม 8 1 3 0 12
55 บ้านหนองหญ้าปล้อง 8 1 1 1 10
56 บ้านลาดไทรงาม 8 1 0 0 9
57 โป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 8 0 1 1 9
58 บ้านหนองอ้อ 7 5 1 0 13
59 บ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 7 5 0 0 12
60 บ้านห้วยหว้า 7 4 4 1 15
61 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 7 4 2 5 13
62 บ้านคลองจันลา 7 3 3 1 13
63 บ้านโนนสะอาด 7 3 2 0 12
64 บ้านห้วยหัน 7 3 1 0 11
65 บ้านโนนศรีสง่า 7 3 0 1 10
66 ห้วยต้อนวิทยา 7 1 3 0 11
67 ไทยรัฐวิทยา 19 7 1 1 0 9
68 บ้านหนองกระทุ่ม 7 0 2 0 9
69 เทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) 7 0 0 0 7
70 บ้านชีลองเหนือ 6 7 3 0 16
71 บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 6 4 2 3 12
72 บ้านกุดไผ่ 6 3 2 0 11
73 อนุบาลบ้านเขว้า 6 3 1 0 10
74 บ้านหนองหอย 6 3 0 0 9
75 บ้านนาฝาย 6 2 5 1 13
76 บ้านปรางค์มะค่า 6 2 1 1 9
77 บ้านนาระยะพัฒนา 6 1 3 0 10
78 บ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 6 1 1 0 8
79 สามพันตาราษฎร์อุทิศ 6 0 1 0 7
80 บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 6 0 1 0 7
81 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 6 0 0 0 6
82 ราษฎร์บำรุง 6 0 0 0 6
83 บ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 6 0 0 0 6
84 บ้านเขว้าศึกษา 6 0 0 0 6
85 บ้านชีลองใต้ 5 7 4 0 16
86 โนนสำราญวิทยา 5 6 2 0 13
87 วังก้านเหลืองดรุณกิจ 5 3 1 0 9
88 บ้านโนนม่วง 5 3 0 0 8
89 บ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 5 2 0 1 7
90 บ้านโนนเปลือย 5 2 0 0 7
91 บ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 5 1 0 0 6
92 อนุบาลหนองบัวแดง 5 1 0 0 6
93 อนุบาลเรืองชาญ 5 0 1 0 6
94 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 5 0 0 0 5
95 หินเหิบซับภูทอง 5 0 0 0 5
96 บ้านนาเจริญ 4 2 2 1 8
97 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม 4 2 0 1 6
98 บ้านห้วยน้ำคำ 4 2 0 0 6
99 บ้านหินกอง 4 1 2 2 7
100 บ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 4 1 2 0 7
101 บ้านโนนเหม่า 4 1 1 1 6
102 บ้านลาดใต้ 4 1 1 0 6
103 บ้านหว้าเฒ่า 4 1 1 0 6
104 บ้านราษฎร์ดำเนิน 4 1 0 0 5
105 บ้านนาทุ่งใหญ่ 4 1 0 0 5
106 บ้านวังปลาฝา 4 0 0 0 4
107 หนองเบ็นเจริญวิทย์ 4 0 0 0 4
108 บ้านค่ายหางเรียง 4 0 0 0 4
109 บ้านหนองบัวขาว 3 3 2 0 8
110 บ้านซับชมภู 3 3 2 0 8
111 บ้านคลองเจริญ 3 2 1 1 6
112 บ้านโสกรัง 3 2 0 1 5
113 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 2 0 0 5
114 บ้านกุดหูลิง 3 2 0 0 5
115 บ้านชีลองกลาง 3 2 0 0 5
116 บ้านท่าวังย่างควาย 3 2 0 0 5
117 บ้านซับปลากั้ง 3 1 2 0 6
118 บ้านวังตะกู 3 1 1 0 5
119 บ้านหนองแหนดอนกู่ 3 1 1 0 5
120 ชุมพลสวรรค์วิทยา 3 1 0 2 4
121 บ้านโสกมูลนาค 3 1 0 0 4
122 บ้านหนองไห 3 1 0 0 4
123 บ้านห้วยบงใต้ 3 0 2 0 5
124 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 3 0 0 1 3
125 บ้านนาอินทร์แต่ง 3 0 0 1 3
126 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 3 0 0 0 3
127 บ้านกุดยาง 3 0 0 0 3
128 บ้านหลุบโพธิ์ 3 0 0 0 3
129 หนองบัวบานเย็นวิทยา 3 0 0 0 3
130 บ้านหนองไฮเหนือ 3 0 0 0 3
131 ศรีสว่างสามัคคี 3 0 0 0 3
132 กุดเวียนวิทย์ผดุง 2 5 1 1 8
133 บ้านหนองลุมพุก 2 3 0 1 5
134 บ้านโนนศรีทอง 2 3 0 0 5
135 บ้านฝาย 2 2 1 0 5
136 บ้านหนองหญ้ารังกา 2 2 0 1 4
137 บ้านซับม่วง 2 2 0 0 4
138 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 2 2 0 0 4
139 บ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 1 2 0 5
140 ไทรงามผดุงวิทย์ 2 1 1 2 4
141 บ้านแจ้งน้อย 2 1 1 1 4
142 บ้านโคกสง่า 2 1 1 0 4
143 บ้านขวาน้อย 2 1 1 0 4
144 บ้านนาวัง 2 1 1 0 4
145 บ้านคลองไผ่งาม 2 1 0 0 3
146 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 2 0 2 0 4
147 บ้านโนนลาน 2 0 2 0 4
148 บ้านหนองแห้วพัฒนา 2 0 1 0 3
149 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 2 0 0 1 2
150 ยางนาดีราษฎร์ดำรง 2 0 0 1 2
151 บ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 2 0 0 1 2
152 บ้านซับสีทอง 2 0 0 1 2
153 ท่าแกวิทยากร 2 0 0 0 2
154 บ้านหนองโนน้อย 2 0 0 0 2
155 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 2 0 0 0 2
156 บ้านนาอุดม 2 0 0 0 2
157 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
158 บ้านกุดโง้ง 2 0 0 0 2
159 บ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 2 0 0 0 2
160 บ้านหนองไผ่พัฒนา 2 0 0 0 2
161 บ้านห้วยข่าเฒ่า 2 0 0 0 2
162 บ้านห้วยม่วง 2 0 0 0 2
163 บ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 2 0 0 0 2
164 บ้านทรัพย์เจริญ 1 3 1 0 5
165 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 1 3 0 0 4
166 บ้านห้วยผักหนาม 1 3 0 0 4
167 วัดพุทโธวาท 1 2 3 1 6
168 โพนทองพิทยา 1 2 1 2 4
169 บ้านปากห้วยเดื่อ 1 1 2 0 4
170 บ้านห้วยหมากแดง 1 1 1 1 3
171 โนนหว้านไพล 1 1 1 0 3
172 บ้านลาดเหนือ 1 1 0 1 2
173 นาเสียวศึกษาคาร 1 1 0 0 2
174 บ้านโนนโพธิ์ 1 1 0 0 2
175 บ้านนาสีนวล 1 1 0 0 2
176 บ้านสงแคน 1 1 0 0 2
177 บ้านห้วยหนองจันทิ 1 1 0 0 2
178 บ้านโนนถาวร 1 1 0 0 2
179 บ้านท่าข่อย 1 0 1 1 2
180 หนองตาไก้วิทยากร 1 0 1 0 2
181 บ้านผือวิทยายน 1 0 0 2 1
182 หนองสระสำราญราษฎร์ 1 0 0 1 1
183 บ้านภูนกเขียน 1 0 0 0 1
184 บ้านหินลาด 1 0 0 0 1
185 บ้านห้วยหวาย 1 0 0 0 1
186 บ้านโชคอำนวย 1 0 0 0 1
187 บ้านกุดเวียน 1 0 0 0 1
188 บ้านลำชี 1 0 0 0 1
189 บ้านสำราญ 1 0 0 0 1
190 บ้านนาโจด 1 0 0 0 1
191 บ้านวังกุ่ม 1 0 0 0 1
192 บ้านสะพุงเหนือ 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองแวง 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองโสมง 1 0 0 0 1
195 บ้านโนนขี้ตุ่น 1 0 0 0 1
196 บ้านโนนตาด 1 0 0 0 1
197 บ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 0 0 1
198 บ้านโปร่งโก 1 0 0 0 1
199 เทศบาล 1 1 0 0 0 1
200 บ้านนาฮี 0 3 1 0 4
201 บ้านกุดละลม 0 1 1 0 2
202 บ้านซับรวงไทร 0 1 1 0 2
203 บ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 1 1 0 2
204 บ้านเจาเหนือ 0 1 0 1 1
205 บ้านซับพระไวย์ 0 1 0 0 1
206 บ้านนางเม้ง 0 1 0 0 1
207 บ้านวังกำแพง 0 1 0 0 1
208 บ้านสามแยกดงสวรรค์ 0 1 0 0 1
209 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
210 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 1 0 0 1
211 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 1 0 0 1
212 บ้านโนนตูม 0 1 0 0 1
213 สหประชาสรร 0 1 0 0 1
214 เทศบาล 2 0 1 0 0 1
215 ดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 0 1
216 บ้านกุดขมิ้น 0 0 1 0 1
217 บ้านขี้เหล็กใหญ่ 0 0 1 0 1
218 บ้านดอนหันวิทยา 0 0 1 0 1
219 บ้านสัมพันธ์ 0 0 1 0 1
220 บ้านห้วยร่วม 0 0 1 0 1
221 บ้านโนนพันชาติกุดโดน 0 0 1 0 1
222 บ้านโพธิ์ใหญ่ 0 0 1 0 1
223 ห้วยไร่วิทยานุกูล 0 0 1 0 1
224 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 0 0 1 0 1
รวม 1,205 422 261 82 1,888