หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ...........................................................
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายศักดิ์สว่าง สายโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอนันต์ ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเสงี่ยม ทองละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสุรศักดิ์ ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
9 นายวิไล เบิบชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
10 นายวิเชียร เคนชมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายกฤตพัฒน์ พลคราม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
13 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
14 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
15 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสาวเกศินี โชคสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
18 นายศักดิ์ดา รัตนเนตร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสาวกชพรรณ หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
20 นายปริญญา ฝาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
21 นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ การศึกษาปฐมวัย
22 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก)
23 นางประภัสสร สิตวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก)
24 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
25 นายวิษณุ ฉลองขวัญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
26 นางศุภมาส ผุยแสงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
28 นายวิษณุ ฉลองขวัญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
29 นางสาววิไลลักษณ์ โตโส ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
30 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
31 นายธนัญชัย เดชพลกรัง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
32 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
33 นายธนัญชัย เดชพลกรัง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
34 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
35 นางนภาพร พรมแดง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
36 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
37 นายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
38 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
39 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
40 นายวิษณุ ฉลองขวัญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
41 นางไข่มุก เดชาวาสน์ฐนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
42 นางดวงพร ไตรเสนีย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
43 นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
44 นายสุนทร ศรีภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ กิจรรมท้องถิ่น
45 นายศักดิ์สว่าง สายโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่
46 นายคณิต ธัญญะภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่
47 นายใบบุญ บุญทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่
48 นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่
49 นายปรีชา อุตสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่
50 นายสายัณห์ ด้วงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่
51 นายอร่าม ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่
52 นายวิชัย ประทุมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่
53 นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่
54 นายพรศักดิ์ รักษ์กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่
55 นายนพดล มาซานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่
56 นายอุทร ผลกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่
57 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสถานที่
58 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
59 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
60 นางอัมพร อัมรินทร์ทรารักษ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
61 นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
62 นางศิริรัตน์ หาญเวช นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
63 นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงิน
64 นางสุรีพร โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงิน
65 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงิน
66 นางสมมิตร ลาภารัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงิน
67 นางสาวกชพรรณ หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงิน
68 นางสาวเกศินี โชคสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงิน
69 นายศักดิ์ดา รัตนเนตร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงิน
70 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงิน
71 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
72 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
73 นางสุชานุช ศุภานิชอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
74 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
75 นายวิชวิทย์ ประสานศักดิ์ทวี ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
76 นางนวพันธ์ บุญแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
77 นางสาวประดิษฐา ประทุมมาลย์ ครู โรงเรียนบ้านวังโพน เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
78 นายพรวิชัย บุญแก้ว ครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงม เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
79 นายอารักษ์ ไชยหลาก ครู โรงเรียนบ้านแก้งยาว เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
80 นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
81 นายปริญญา ฝาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
82 นางสาวธิดารัตน์ สงวนศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
83 นายธีรพล นนทะดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
84 นางดรุวรรณ ศรีวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
85 นางสาวณัฐยา สบายจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
86 นางสาวอุมาภรณ์ ไตรณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
87 นายพโยธร ผลพูน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
88 นางสาวเลิศลักษณ์ กำลังเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
89 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
90 นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์ ครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
91 นางสาวกชพรรณ หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
92 นางสาวเกศินี โชคสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
93 นายศักดิ์ดา รัตนเนตร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและรายงาน
94 นายอุทร ผลกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
95 นายมังกร พันธ์กิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
96 นางจิราพร ชนะหาญ ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
97 นางกัญญามณี วิญญาสุข ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
98 นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
99 นางวันทนีย์ เต็งตระกูลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
100 นางอนุสา บุกสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
101 นายประสาน พาชนะ ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
102 นางเสาวลักษณ์ เจือกุดขมิ้น ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
103 นางประกอบกุล มณีวรรณ ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
104 นางสาวประทุมทิพย์ เกรียมโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
105 นางปาณิศา ปักเขตานัง ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
106 นายสมบัติ เงาชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
107 นายประพันธ์ อ่อนละม้าย ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
108 นางรัตตัญญู โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
109 นายสุรศักดิ์ ปฏิบัติ ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
110 นางสาวพันธ์ธิวา เชื้อกุล ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
111 นางอิงอร ยวงทอง ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
112 นายอร่าม ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
113 นางบุญโฮม ชูสกุล ครู โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
114 นางมณีนพรัตน์ พรหมนอก ครู โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
115 นางวัชระ บัวศรี ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
116 นางวัชระ บัวศรี ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
117 นางจตุพร เกยชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
118 นายธีรโชติ บัวจันอัด นักการภารโรง โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
119 นางอุไรรัตน์ ธงภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
120 นายสายัณห์ ด้วงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
121 นางอัจฉรา อัจฉริยะภากร ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
122 นางวีระพร ดวงมณี ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
123 นางวีราภรณ์ สิทธิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
124 นางสิรินธร เติมชีพ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
125 นางแสงอรุณ ดวงเงิน ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
126 นายวิทย์ธวัช ธงภักดิ์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
127 นางสาวกิติยาภรณ์ ศรีวงษ์ชัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
128 นายสำผล จำชาติ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
129 นายพิศิษฐ์ ดีแซง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
130 นายสุชิน ประสานพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
131 นายพรศักดิ์ รักษ์กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑
132 นางปราณี ลือมงคล ครู โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑
133 นางบุษกร สันถวชาติ ครู โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑
134 นางไพรวัลย์ ไชยชาติ ครู โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑
135 นายพิชัย วงศ์ษา ครู โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑
136 นางรัชนี ซ้ายยศ ครู โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑
137 นายวิชัย ประทุมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
138 นางบุญถม ธรรมปาน ครู โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
139 นายอภิชาติ พิมพ์กุล ครู โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
140 นายศุภเวช ลำนามน ครู โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
141 นางพิจิตรา วงษ์สาหร่าย ครู โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
142 นางสาวอรุโณทัย ประจวบมร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
143 นายทนงศักดิ์ ธงภักดิ์ พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
144 นางนิรัญ หอยสังข์ ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
145 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
146 นางสาวกมลพรรณ ตาปราบ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
147 นายปรีชา อุตสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
148 นางประคอง สิทธิวงศ์ ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
149 นางคำพอง ลำพองชาติ ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
150 นางบุญศิริ ประสานเนตร ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
151 นางพิชญาภา ภูมิชัยชนะ ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
152 นางรัชนี เล็กอรินทร์ ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
153 นางสาววนิสา ดวงแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
154 นายวันโชค ชัยวิวัฒนมงคล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
155 นางสาวเด่นนภา แกมมะณี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
156 นายโอภาส พองชัยภูมิ นักการภารโรง โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
157 นายเพ็ญสุวรรณ เสโส ครู โรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
158 นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
159 นางปริศนา สุทธิกานต์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
160 นายพงศกร หวังกลุ่มกลาง คร โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
161 นางศิริพร บุญญานุสนธิ์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
162 นายวิยนต์ แฝงทรัพย์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
163 นางศรีพัชรลักษณ์ นิติศักดิ์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
164 นางปรีญาพร เพ็ชรประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
165 นางสาวพิไลพร ธิถา ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
166 นางสาววรรณวิภา ดำรงชาติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
167 นายสมชาย ยามชัยภูมิ นักการภารโรง โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
168 นายคมสันต์ บุญวิจิตร ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
169 นางบุปผา ประทุมมาลย์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
170 นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
171 นางอรดี แสงสุระ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
172 นางกีรตาพันธุ์ ฝาชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
173 นางบานเย็น ฐานมั่น ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
174 นางรมิดา จูมนาฝาย ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
175 นางนงลักษณ์ สมบัติมี ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
176 นายพัฒนพงษ์ วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
177 นางปรียากานต์ ประจัญฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
178 นางวรรณี เต็งชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
179 นายทองสุข ฐานวิเศษ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
180 นางสาวฐิติกุล บำรุงชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
181 นางสาวกัลย์ยกร เหลี่ยมพล ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
182 นางสาวพรรณิภา หกขุนทด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
183 นางจุรีรัตน์ วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
184 นายสุธี เล็กอรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
185 นายนพดล มาซานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
186 นางสมพร กัญยะมาลา ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
187 นางมนฤดี นวลอ่อน ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
188 นางกัญญาณัฐ ฉางชัยภูมิ คร โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
189 นางสาวนิภารัตน์ ตอสกุล ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
190 นางดวงจันทร์ ขวาโยธา ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
191 นางสาวมะลิวัลย์ กองชัย ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
192 นางวิบูลย์ลักษณ์ วัฒนโสภาณวงศ์ ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
193 นางนิพาภรณ์ บุญทน ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
194 นางสาวรชานันท์ ศิริชัยโรจมรกต ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
195 นายอดุลย์ วิสัยสังข์ ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
196 นายบุญเกิด กระฉอดนอก ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
197 นายสุรัตน์ แสงมณี ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
198 นางลักษณา ตั้งใจ ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
199 นางชไมพร ประไพเพชร ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
200 นายธีระวัฒน์ คิดฉลาด ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จุดแข่งขันโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
201 นายคณิต ธัญญะภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
202 นายสมสัน ฦาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
203 นายสุชาติ ตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
204 นางนวพร รักขันแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
205 นายสมหมาย คะณาเนปะ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
206 นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
207 นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
208 นางทองย้อม จำปามูล ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
209 นางกัณฐารัตน์ จิตต์ปราณี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
210 นางนวพร รักขันแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
211 นางพรสวรรค์ กมลเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
212 นางภรภาดา ธีรศุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
213 นางธนพร ต่อศรี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
214 นางอรวรรณ เดชบุญมี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
215 นางวัลลิยา ณ ศร ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
216 นางสาววีณานันท์ พลมณี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
217 นางเสริมทรัพย์ ใจสบาย ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
218 นางสุดาวรรณ ขาวปั้น ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
219 นางกษมา ภูมิวิริยะ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
220 นางสาวกองกาญจน์ นรินทร์นอก ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
221 นางสำรวย เจริญสุข ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
222 นางอนงค์ คลังสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
223 นางวรวรรณ นิชย์คำหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
224 นางทิพย์วรรณ สุนนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
225 นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
226 นางสาวสุปราณี ดีบ้านโสก ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
227 นางสาวลินดา ดวงชัยภูมิ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
228 นางสาวกนกวรรณ ศิริพิพัฒสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
229 นางสาวนุชรี สิรโสภณจวี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
230 นางสาวเสาวลักษณ์ กำลังเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
231 นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
232 นางสาวเกศรา ข่าขันมะลี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
233 นางสาววิไลพร ภิญโญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
234 นางสาวสุนิสา สว่างวงษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
235 นางสาวอภิญญา สลีวงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
236 นางสาวจารุวรรณ มุทาพร พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
237 นางสาวจริยา ทีบุญมา พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
238 นายจตุพล เนตรโนนหวาย ครูสอนว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
239 นางสาวเอมอร นาคคำ ครูสอนว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
240 นางระเบียบ นาค่ำคูณ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
241 นายเกรียงศักดิ์ เคนจัตุรัส พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
242 นางศิริพร วงษ์แก้ว แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
243 นางวันเพ็ญ เย็นสบาย แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
244 นางสาลินี หิรัญวงศ์ แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
245 นางดวงตา การุณ แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
246 นางเสาวนิตย์ พรหมเจริญ แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
247 นางวลัยพร มาตแสง แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
248 นางประพันธ์ ศรีจำปา แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
249 นางสาววันดี เมาเม แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
250 นางสุวรรณี ก้านศรี แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
251 นางสนิ หาญสมัคร แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
252 นางสาวิตรี เดชชัยภูมิ แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
253 นางนภารัตน์ สถานเมือง แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
254 นางปราณี คุ้มหมู่ แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
255 นางแก้วตา ช่างปุ แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
256 นางสมหมาย สุ่มมาตย์ แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
257 นางอุทัย กาชัย แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
258 นางกัญญารัตน์ รัตนธำรงชัยกุล ึีครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
259 นางจุฑาภรณ์ ธุปพนม ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
260 นายสมสัน ฦาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
261 นายสุขุม วงศ์สิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
262 นายมานพ ชยันตรดิลก ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
263 นายถิรวัฒน์ ศรีจำปา ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
264 นางอภิญญา พิลาวรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
265 นายมนัส สมณะ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
266 นางยุวดี กองโฮม ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
267 นางจิรพร ตาบประดับ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
268 นายธันวา ฦาปัญญา นักการภาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
269 นายสุคนธ์ ศรีมะนาว นักการภาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
270 นายวิชัย ศรีพันธุ์ นักการภาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
271 นายกำพล วงษ์อักษร นักการภาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
272 นายอิทธิชัย หาญสิงขร นักการภาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
273 นางณัฐนันท์ ธงภักดิ์ นักการภาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
274 นายสัญชัย ตาบประดับ นักการภาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
275 นางปราณี เข็มชัย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
276 นางทองยุ่น ดีใต้ แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลชัยภุมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
277 นางสาวรสรินทร์ วัยกุล แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลชัยภุมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
278 นางยุพิน ศิริคุณ แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลชัยภุมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
279 นางสุรินทร์ยา ดิเรกชัย แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลชัยภุมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
280 นางสาวอรทัย เครือผักปัง แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลชัยภุมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
281 นางวรรณี พาบุตรโต พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
282 นางภัทราพร โพธิ์ชัย พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
283 นางนวลอนงค์ จุลบท พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
284 นางสาววราพร ศรชะเดช พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
285 นางประทินศรี สมนอก พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
286 นางอรพิมพ์ วิเสริฐ พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
287 นางปริญญา บุญกุล พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
288 นางบังอร คำนาแซง พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
289 นางจารุณี ตุนอก พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
290 นางวัชรี แดงสกุล พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
291 นางสาวเพียงเพ็ญ สุขโฉม พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
292 นางทองสา กายพืช พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
293 นางวนิดา ยางนอก พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
294 นางประไพ โพธิ์ฃัยภูมิ พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
295 นางสาวกาญจนา ภูมิประสาท พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
296 นางสาวภัทรา แสงเดือน พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
297 นางไพรลิน อิทธิแสน พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
298 นายอนุลักษณ์ ประจักษ์เมือง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
299 นายวุฒิไกร อุตธี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
300 นายสมหมาย คะณาเนปะ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
301 นางพัชนิดา ผืวสุข ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
302 นางอัญจนา สุนันดี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
303 นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
304 นางเยาวรัตน์ สิงหาราโท ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
305 นายพรชัย มีทอง ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
306 นายใบบุญ บุญทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
307 นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
308 นายวิเชียร เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
309 นายชาญ บุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
310 นายพจนาจ หงษ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
311 นางสาววนิดา พลมณี ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
312 นางอรทัย แก้วหย่อง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายอำนวยการ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
313 นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
314 นางวิชนีย์ ฉลาดการ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
315 นางเพ็ญศิริ ภุชฌงค์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
316 นางราตรี โคบำรุง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
317 นางโสภา มุ่งสมัคร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
318 นางสุรีวรรณ โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
319 นางสาวจินตนา หาญกุล ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
320 นางวราภรณ์ วงษ์จักษุ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
321 นางสุขุมา เจริญผล ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
322 นางสุนทรี วงศ์ษา ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
323 นางแสงจันทร์ สายสุวรรณ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
324 นางวรรณา ภาษี ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
325 นางเยี่ยมลักษณ์ อาจมิตร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
326 นางบุปผา บุญคำภา ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
327 นางทัศนีย์ เคนชมภู ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
328 นางราตรี เอี่ยมสำอางค์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
329 นางอาภาภรณ์ ธรรมไทย ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
330 นางเยาวลักษณ์ วงศ์ษา ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
331 นางรพีพร รวิวรรณ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
332 นางศิราณี มัททวีวงศ์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
333 นางวราภรณ์ พิไลกุล ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
334 นางสาวนิรบล มีนาเสียว ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
335 นางศิริภา พิมพ์เมืองเก่า ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
336 นางระวีวรรณ สมานพันธ์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
337 นางรัตนา พรหมสุรักษ์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
338 นางบุปผา หงษ์ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
339 นางวาสนา วัฒนโสภิต ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
340 นางอรทัย แก้วหย่อง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
341 นางสุวรรณี เตียงชัยภูมิ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
342 นางทิพวัลย์ มีทอง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
343 นางสาวสุวภา คงบุ่งคล้า ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
344 นางปาริชาติ มิทธิศร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
345 นางประภาพรรณ สวงโท ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
346 นางชุติมา จินสมบัติ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
347 นางสาวอรธิวา ค้าสุวรรณ ครูธุรการ โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
348 นางสาวรจนา จุลบุตร เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
349 นางวรรณิศา สมบัติมี เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
350 นางสาวอัมพร อั้นนอก เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
351 นางสาวนุชฎา วงษ์เจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
352 นางสาวเสาวลักษณ์ ทวีคำ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
353 นางสาวจินตนา ใจจุละ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
354 นางสาวสุพรรษา ป้องขันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
355 นายพจนาจ หงษ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
356 นายสมพงษ์ ชำนาญกุล ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
357 นายอธิวัฒน์ ชาดง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
358 นายชาญชัย ทองอ้ม ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
359 นายจักรพันธ์ คำจันทน์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
360 นายธีระ แมนสถิตย์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
361 นายเส่ห์ จันทร์ปาน ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
362 นายสุรศักดิ์ อุ่นกุดเชือก นักการภารโรง โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
363 นายประมินทร์ ทันรังกา นักการภารโรง โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
364 นายพิมพา ปิ่นจัตุรัส นักการภารโรง โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
365 นายแดง พงษ์สุภาพ นักการภารโรง โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
366 นายสมศรี สังข์ดนตรี นักการภารโรง โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
367 นายกฤษติวุฒิ พิลาอร เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
368 นายพิพัฒน์ ตะภา ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดสถานที่ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
369 นายวิเชียร เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
370 นายพจนาจ หงษ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
371 นางพรทิพย์ ภัทราภิรักษ์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
372 นางสาวอัญชลี จำปีกลาง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
373 นางสุรีย์รัตน์ กอบธรรม ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
374 นางสุธิดา อุ่นศรี ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
375 นางมัญญา อาจกล้า ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
376 นางสาวลักษณาวดี ขุนวิช่วย ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
377 นางฑิชา วรแสง ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
378 นางศิริวรรณ จันทร์สมคอย ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
379 นางจันทร์เกษม ต่อศรี ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
380 นางจิตอารีย์ พรหมณี ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
381 นางสาวอุมาภรณ์ คำจันทน์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
382 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
383 นายไพจิตร วาลย์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
384 นายวิษณุ ฉลองขวัญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
385 นายประพันธ์ อ่อนละม้าย ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
386 นางสาวนาตฤดี เย็นศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
387 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
388 นางศุภมาส ผุยแสงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
389 นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
390 นางวาสนา วัฒนโสภิต ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
391 นางสาววัทนาพร ตังอำนวย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
392 นางสาววิไลลักษณ์ โตโส ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
393 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
394 นายธนัญชัย เดชพลกรัง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
395 นายวิชา นิลวัฒน์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
396 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
397 นายธนัญชัย เดชพลกรัง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
398 นายสมเพชร ยศมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนถาวร เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
399 นางนภาพร พรมแดง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
400 นายกฤษฎา ตันวิไล ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
401 นายวัฒนพงษ์ สุขจิตร ครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
402 นางสกุณกานต์ เชื้อจันอัด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
403 นางจันทร์หอม เบ้าลี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
404 นายธนาวิทย์ บุษษาวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการลูกเสือ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
405 นายสุธี เล็กอรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
406 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
407 นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์ ครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
408 นายทวน ภู่ดัด ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
409 นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์ ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
410 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
411 นายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
412 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
413 นายบุญส่ง ศรีจันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
414 นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
415 นายวิฑูรย์ ชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
416 นายสมคิด เกินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงแคน เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
417 นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
418 นางสาวสุขฤดี ภูมิฐาน ครู โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
419 นางพิสิษฐ์กุล กำลังศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโสมง เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
420 นางนงค์นุช บุญสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
421 นางศรีพัชรลักษณ์ นิติศักดิ์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
422 นายสุนทร ศรีภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
423 นายวิษณุ ฉลองขวัญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
424 นางจามิกร หงษ์ทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
425 นางสาวทักษินันท์ หิรัญเกิด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
426 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
427 นางประภัสสร สิตวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
428 นางสุนีย์ มุทาพร ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
429 นางพัชนิดา ผืวสุข ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
430 นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]