หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา 0 0 0
2 002 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 4 6 4
3 003 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 18 35 27
4 004 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 9 20 14
5 005 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 16 34 26
6 009 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 24 44 28
7 010 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 29 54 42
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 18 37 28
9 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 26 75 45
10 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 18 43 28
11 012 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 13 23 19
12 015 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 6 10 8
13 016 โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 1 3 1
14 017 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 2 6 4
15 019 โรงเรียนท่าแกวิทยากร 2 6 4
16 026 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร 2 12 2
17 033 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 1 1 1
18 035 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 11 19 17
19 036 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 15 53 30
20 039 โรงเรียนบ้านกุดยาง 3 7 5
21 040 โรงเรียนบ้านกุดละลม 2 4 3
22 042 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 5 15 10
23 041 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1 3 2
24 034 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2 2 2
25 038 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 11 17 15
26 044 โรงเรียนบ้านขวาน้อย 4 5 5
27 045 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 1 1 1
28 047 โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) 0 0 0
29 048 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 14 33 21
30 049 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 7 11 10
31 050 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 4 7 5
32 051 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 3 8 3
33 052 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 14 31 23
34 053 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 4 6 4
35 062 โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 5 9 5
36 064 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 16 37 28
37 063 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 16 24 18
38 061 โรงเรียนบ้านช่อระกา 21 47 34
39 066 โรงเรียนบ้านซับชมภู 8 12 10
40 067 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 6 16 7
41 068 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 5 7 6
42 069 โรงเรียนบ้านซับม่วง 4 8 6
43 070 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 2 2 2
44 071 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 3 5 4
45 073 โรงเรียนบ้านดอนหัน 0 0 0
46 072 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 1 6 3
47 075 โรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) 0 0 0
48 074 โรงเรียนบ้านต้อน 0 0 0
49 077 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 5 16 9
50 076 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 3 6 5
51 078 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 3 5 4
52 079 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 0 0 0
53 080 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 5 9 6
54 082 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 42 120 73
55 081 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 0 0 0
56 083 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 22 59 35
57 086 โรงเรียนบ้านนางเม้ง 5 13 9
58 085 โรงเรียนบ้านนางแดด 12 32 20
59 084 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 10 28 18
60 089 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 5 14 8
61 090 โรงเรียนบ้านนาฝาย 14 38 20
62 091 โรงเรียนบ้านนามน 0 0 0
63 092 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 10 39 19
64 093 โรงเรียนบ้านนารี 12 35 22
65 094 โรงเรียนบ้านนาวัง 4 11 4
66 095 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 2 4 3
67 097 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 4 8 5
68 098 โรงเรียนบ้านนาอุดม 2 11 5
69 099 โรงเรียนบ้านนาฮี 4 5 5
70 087 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 9 15 9
71 096 โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ 0 0 0
72 088 โรงเรียนบ้านนาโจด 1 3 0
73 127 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 28 71 47
74 128 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 10 39 21
75 129 โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 4 6 4
76 130 โรงเรียนบ้านป่ายาง 0 0 0
77 135 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 3 8 4
78 136 โรงเรียนบ้านฝาย 5 18 10
79 137 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 22 56 37
80 139 โรงเรียนบ้านภูนกเขียน 1 3 2
81 140 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 16 40 26
82 141 โรงเรียนบ้านยางหวาย 33 60 47
83 142 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 5 16 10
84 144 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 56 117 87
85 147 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 12 24 18
86 148 โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 3 5 4
87 145 โรงเรียนบ้านลาดใต้ 6 12 9
88 149 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 44 87 56
89 146 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 9 15 12
90 150 โรงเรียนบ้านลำชี 1 6 3
91 152 โรงเรียนบ้านวังกำแพง 1 3 2
92 153 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 1 3 2
93 154 โรงเรียนบ้านวังตะกู 5 6 6
94 155 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 4 33 10
95 156 โรงเรียนบ้านวังโพน 12 36 23
96 157 โรงเรียนบ้านสงแคน 2 4 3
97 158 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 1 1 1
98 159 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 1 3 2
99 160 โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 1 3 2
100 161 โรงเรียนบ้านสำราญ 1 5 1
101 167 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 9 24 17
102 168 โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง 0 0 0
103 169 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 2 4 3
104 171 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 12 18 14
105 173 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 7 15 7
106 174 โรงเรียนบ้านหนองฉิม 0 0 0
107 176 โรงเรียนบ้านหนองทอนโนนขุนทิพย์วิทยา 0 0 0
108 177 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 1 3 2
109 179 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 8 16 10
110 180 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 5 7 6
111 182 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 4 8 6
112 181 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 51 192 81
113 186 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 6 21 10
114 189 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 0 0 0
115 192 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 11 24 17
116 193 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 9 19 15
117 194 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 4 7 5
118 195 โรงเรียนบ้านหนองหอย 9 21 15
119 199 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 13 29 19
120 170 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง 0 0 0
121 183 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 7 35 14
122 175 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 15 34 22
123 188 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 2 2
124 187 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 6 21 12
125 196 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 5 10 6
126 197 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 3 3 3
127 172 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 0 0 0
128 178 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 2 6 4
129 190 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 1 6 3
130 184 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 2 2 2
131 185 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 1 1
132 198 โรงเรียนบ้านหนองไห 4 20 8
133 202 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 3 6 5
134 200 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 23 50 35
135 201 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 0 0 0
136 203 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 10 46 21
137 204 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 3 8 3
138 224 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 6 10 9
139 226 โรงเรียนบ้านหัวนา 0 0 0
140 225 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 24 42 25
141 227 โรงเรียนบ้านหินกอง 9 16 12
142 228 โรงเรียนบ้านหินลาด 1 3 2
143 205 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 11 18 13
144 206 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 21 52 36
145 207 โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า 2 2 2
146 208 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 0 0 0
147 209 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 6 7 6
148 211 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 17 70 32
149 210 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 9 16 12
150 212 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 4 8 4
151 214 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 2 2
152 216 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
153 215 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 7 19 11
154 217 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม 1 6 3
155 218 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 2 3 2
156 219 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 4 10 4
157 221 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1 34 4
158 222 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 21 34 29
159 220 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 2 4 2
160 223 โรงเรียนบ้านห้วยหัน 11 65 22
161 213 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 1 3 2
162 046 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 7 14 11
163 058 โรงเรียนบ้านเจาทอง 21 40 32
164 059 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 2 3 2
165 151 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 18 49 31
166 162 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 17 36 24
167 163 โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ 0 0 0
168 043 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 25 66 42
169 060 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 5 17 9
170 054 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 34 90 61
171 055 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 24 44 34
172 056 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 8 19 11
173 057 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 4 7 6
174 065 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 1 3 2
175 100 โรงเรียนบ้านโนนกอก 0 0 0
176 101 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 1 3 2
177 102 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0
178 105 โรงเรียนบ้านโนนตาด 1 1 1
179 107 โรงเรียนบ้านโนนตูม 1 1 1
180 106 โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
181 109 โรงเรียนบ้านโนนถาวร 2 6 2
182 111 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 12 27 20
183 113 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 1 2 1
184 116 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 8 31 15
185 117 โรงเรียนบ้านโนนลาน 4 17 7
186 118 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 5 9 6
187 120 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 11 15 14
188 119 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 0 0 0
189 121 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 5 15 7
190 123 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12 20 15
191 122 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 8 22 16
192 125 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 2 4 3
193 110 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 7 15 9
194 126 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 7 16 11
195 104 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
196 103 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 20 38 23
197 108 โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 10 3
198 114 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 2 5 4
199 115 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 6 12 10
200 134 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 3 6 3
201 133 โรงเรียนบ้านโปร่งโก 1 1 1
202 132 โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 0 0 0
203 131 โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ 0 0 0
204 138 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 1 1 1
205 164 โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 4 7 6
206 165 โรงเรียนบ้านโสกรัง 6 11 9
207 166 โรงเรียนบ้านโสกหว้า 0 0 0
208 229 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 25 86 46
209 143 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 2 6 4
210 232 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 5 9 5
211 234 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 3 7 4
212 235 โรงเรียนยางบ่ารัฐประชามิตร 0 0 0
213 236 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 6 12 10
214 237 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 9 32 13
215 238 โรงเรียนวัดพุทโธวาท 7 14 11
216 239 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี 3 12 7
217 240 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 0 0 0
218 241 โรงเรียนสหประชาสรร 1 1 1
219 242 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 18 28 24
220 243 โรงเรียนสาคริชวิทยา 13 44 21
221 244 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 7 23 13
222 245 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 28 74 46
223 247 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 2 4 3
224 248 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 29 61 42
225 249 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา 3 3 3
226 251 โรงเรียนหนองปลาโดผดุงราษฎร์ 0 0 0
227 252 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 2 5 2
228 253 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
229 191 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 20 38 28
230 254 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 22 41 31
231 250 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 4 8 6
232 257 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 5 17 10
233 255 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 11 24 14
234 256 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 1 1 1
235 259 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 31 88 51
236 261 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 10 17 14
237 260 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 10 23 12
238 263 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 0 0 0
239 262 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 3 5 3
240 265 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 15 21 20
241 267 โรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี 0 0 0
242 233 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 6 10 6
243 008 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 13 29 20
244 258 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 28 61 41
245 006 โรงเรียนโคกสูงราษฎร์สามัคคี 0 0 0
246 007 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 17 44 20
247 028 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 22 60 29
248 030 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 13 28 19
249 031 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 1 1 1
250 032 โรงเรียนโนนหว้านไพล 3 6 4
251 027 โรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
252 029 โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 0 0 0
253 230 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 10 26 17
254 231 โรงเรียนโพนทองพิทยา 7 13 10
255 246 โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 0 0 0
256 018 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 0 0 0
257 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 9 25 14
258 025 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ 6 9 6
259 266 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 6 9 8
260 264 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 6 15 9
261 020 โรงเรียนเทศบาล 1 1 2 2
262 021 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 12 39 22
263 022 โรงเรียนเทศบาล 2 1 8 3
264 023 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) 7 11 10
รวม 1997 4820 3031
7851

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]