หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ ภูมิพิศิษฐานนท์ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
2. นางมะลิ แต่งพงษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
3. นางกมล แสงจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
4. นางรัตนา ปรางค์ชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางบุญยง วังสระครู โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
2. นายนิมิตร เพชรจำนงค์ครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
3. นางอัมพร อ่อนละม้ายครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายฤๅชัย ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางสุภัตรา กุลโนนแดงครู โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นายสมชาย ยังดีครู โรงเรียนบ้านหนองฉิมกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางผุดผาด ธรรมปานครู โรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางลำใย หาญเสนาครู โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมชาย อาญาเมืองครู โรงเรียนบ้านซับสีทองกรรมการ
4. นางกินนรี สัญธิชัยครู โรงเรียนบ้านท่าข่อยกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายสันติ คงวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองเหนือกรรมการ
2. นายสานิตย์ พองชัยภูมิครู โรงเรียนโนนหว้านไพลกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สมัถชัยครู โรงเรียนห้วยต้อนวิทยากรรมการ
4. นางสาวชมพูนุท สุชัยราชครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางฐาปนีย์ โพธิ์นาฝายครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางนงนุช เอี่ยมรัมย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
3. นางจันทร์นภา ประทุมถิ่นครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
4. นางกาญจนา บุตรตะเขียวครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางอุบล สิงห์อำพลครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพลกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางเยาวภา กล้าขยันรองผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
2. นางบุณณดา ช่วยชูวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
3. นางบุษบา มีธรรมครู โรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางศิวาพร อุณาพรหมครู โรงเรียนบ้านหนองฉิมกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ รองเมืองครู โรงเรียนบ้านกุดเวียนวิทย์ผดุงกรรมการ
3. นางจุลลดา ศรีวิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นางวราภรณ์ คำหงษาครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสว่าง วงษ์ชูครู โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
2. นางราตรี ขวาไทยครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
3. นางทองพูล ตรีเดชครู โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
4. นางธัญญรัศม์ คำขวาครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ รองเมืองครู โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุงกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนิภาพร จันมะโฮงครู โรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต แก้วสุริวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณทวีครู โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจรีรัตน์ เจริญภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)กรรมการ
2. นางสาวดอกอ้อ มิมะละครู โรงเรียนบ้านโนนศรีทองกรรมการ
3. นางแสงเดือน การพันธ์ครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวภุมรินทร์ ต่อสกุลุครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
2. นางพัฒนา ยงเพชรครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยกรรมการ
3. นางสมสวย โท่นจ้อนครู โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาววริสรา ยอดวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
2. นางสาวปิยวาจา จันทรังษ์ครู โรงเรียนบ้านชีลองเหนือกรรมการ
3. นางอรอนงค์ อู่ทองครู โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสุชิราวรรณ คงวัฒนะครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
2. นางศิริพร กาแก้วครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
3. นางสมปอง สารักษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางอุไร แก้วอาจครู โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
2. นางจินตนา บุ้งทองครู โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
3. นายเยี่ยม ทองน้อยครู โรงเรียนบ้านวังตะกูกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางราตรี ทิพย์โชติครู โรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการ
2. นางพรสมัย กุมจันทึกครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว เกยพุดซาครู โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางสาวนันทวัน ลุนทาครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสุธี จันทศรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดตุ้มสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวประภัสสิริ บุปผาครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นางสาวนาตฤดี เย็นศิริครู โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่ากรรมการ
4. นางเกศกานดา ขำชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านสงแคนกรรมการ
5. นางขนิษฐา สุวรรณกลางครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพีรพล กองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยกรรมการ
2. นายบุณยฤทธิ์ ลาวงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายบรรเลง เทียมกระโทกครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
4. นางสาวนิภารัตน์ ตอสกุลครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
5. นายวิชิต บุระดาครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นางณัฐธิดา พิเลิศครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยากรรมการ
7. นางนงลักษณ์ เต้าชัยภูมิครู โรงเรียนสามพันตาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
2. นางจารุภา สมณะครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ปลัดกองครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
4. นางนิภาพร การนาครู โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา วิเชียรดีครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสว่าง บุญกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
2. สิบเอกบุญธนา เจนบ้านผือครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายฉัตรชัย กาหลงครู โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นายวัชรา วิชาจารย์ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. นางสาวธนัชชญานันท์ วงษาครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายถนอม กลัดโกนาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางกัณตินันท์ พิทย์สนธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายรังสิมันต์ ธรรมไทยครู โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสว่าง บุญกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
2. สิบเอกบุญธนา เจนบ้านผือครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายฉัตรชัย กาหลงครู โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นายวัชรา วิชาจารย์ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. นางสาวธนัชชญนันท์ วงษาครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายถนอม กันโกนาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางกัณตินันท์ พิทย์สนธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายรังสิมันต์ ธรรมไทยครู โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายพิษณุ เกลี้ยงไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
2. นายศราวุธ ศรีช้างสารครู โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี จิตรชัยครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
4. นายจรูญ ชะกาโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่ากรรมการ
5. นายสุรเดช ม่วงนิกรโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวินิช จิณโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่งกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ กาบขุนทดครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
3. นางอชิรญา พงษ์จำนงค์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ ม่วงนิกรครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวยุพาวรรณ คิดฉลาดครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
2. นางสาววีณานันท์ พลมณีครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางชูขวัญ เพ็งชัยภูมิครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
4. นางสาวกัลยา สนิทไทยครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ ตุ้มทองครู โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่ากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายขันทอง เด่นพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
2. นายสายชล จุลศรีครู โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ เขียนไธสงครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
4. นายบรรจง อ่อนละม้ายครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
5. นายสนิท ชัยเขว้าครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
6. นางยุพเรศ จิตรปลื้มครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
7. นางสาวสันทัด ครองวงศ์ครู โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ กองชัยครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
2. นางจุฑามาศ ศรีใสครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสุทิพย์ สมจิตรครู โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่ากรรมการ
4. นางสาววริฐา งาคชสารครู โรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
5. นายบุญเกิด กระฉอดนอกครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ คงเหมือนเพชรครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ เฉลียวชาติครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองกรรมการ
3. นายอัครเดช คำอาษาครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
4. นางสาวอภิรดี ยิ้มประเสริฐครู โรงเรียนบ้านลาดผักหนามกรรมการ
5. นางสาวทักษินันท์ หิรัญเกิดครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ สวนจรูญครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
2. นายชัยโรจน์ มีชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
3. นางจามิกร หงษ์ทองครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ผลสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ พลธรรมครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ พงษ์จำนงค์ครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยกรรมการ
7. นางบุญรัตน์ อาจนาเสียวครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณครู โรงเรียนนาคานหักหักประชานุสรณ์กรรมการ
2. นายวิชา หาญกำลังครู โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์กรรมการ
3. นางธันย์ชนก สิมช้าครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายรัษฎานุกร มณีจันทร์ครู โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอรทัย แก้วหย่องครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นางจุฬาพร ทวีชีพครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
3. นายไพรัตน์ วันสันเทียะครู โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุจิตรา วงษ์พุฒครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพลกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวรรณ ติยะเมธาครู โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
2. นายแถลง ทองโคกกรวดครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐ์ชญา จ่าชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุรีพร ก้อนเงินครู โรงเรียนนาคานหักหักประชานุสรณ์กรรมการ
2. นายราชบุตร ประสานศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
3. นางสุภาวดี แก้ววิศาสตร์ครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ จันทร์สมคอยครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
5. นางสิริพันธ์ สีน้อยขาวครู โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้กรรมการ
6. นายรัษฎานุกร มณีจันทร์ครู โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาพันธ์ุ์ พันธุ์ธรรมครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางกุหลาบ ทองกรครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
2. นางธนัญชนก กล้าไพรีครู โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์กรรมการ
3. นางสายธาร แน่นอุดมครู โรงเรียนบ้านกุดหูลิงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางฑิชา วรแสงครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นางสาวจินตนา หาญกุลครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายพรชัย มีทองครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ คำปัดครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
5. นางพิญญานิศร์ จงรักวิทย์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายยุทธกานต์ นาคหมื่นไวย์ครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุพรรณ สุภาสารครู โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
3. นายอารักษ์ ไชยหลากครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
4. นางเจนจิรา ประดับวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
5. นางสุภาวดี ตรีเพชรครู โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวเมียววดี ภักดีภูมิครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางแสงจัทร์ สายสุวรรณครู โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวอาภาพร สุทธิสนครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
3. นางมลิวัลย์ ฤาชาครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
4. นางจินตนา โพธิ์ชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
5. นายธัชวุฒิ กงประโคนครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภาพันธ์ุ พันธุ์ธรรมครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
2. นางสาวสุพรรณ สุภาสารครู โรงเรียนบัานวังโพนกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ พลธรรมครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นางคณิตตา เสนชัยครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ พงษ์จำนงค์ครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ วันสันเทียะโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
2. นายราชบุตร ประสานศักดิ์โรงเรียนหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
3. นายมนัส สมณะโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นางณัฐยา เรืองบุญโรงเรียนช้านกุดชุมแสงกรรมการ
5. นางสาวคณิดา ปรางค์ชัยภูมิโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
6. นางทัศนีย์ ผลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ รอนไพรินครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ มีชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
2. นายแถลง ทองโคกกรวดครูโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองกรรมการ
3. นายรัษฎานุกร มณีจันทร์ครูโรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ รอนไพรินครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นายบุญเกิด กระฉอดนอกครูโรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
6. นายอัครดร คำอาษาครูโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี แก้ววิศาสตร์ครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
2. นายอารักษ์ ไชยหลากครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
3. นายพรชัย มีทองครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวเมียววดี ภูมิภักดีครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
5. นางสาวพรนิภา นูพลกรังครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี แก้ววิศาสตร์ครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
2. นายพรชัย มีทองครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายอารักษ์ ไชยหลากครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
4. นางสาวพรนิภา นูพลกรังครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
5. นางสาวเมียววดี ภูมิภักดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวันวนัช สิริสิทธินันท์ครู โรงเรียนบ้านหนองโสมงกรรมการ
2. นายหารศึก ภาระหันต์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายพัฒนสกล บุญมากครู โรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการ
4. นางกรัณฑ์มุกกาญจน์ ทวีเงินครู โรงเรียนหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
5. นางกันตนา จิตรมาครู โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจิระพงษ์ บุญเสนาครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
2. นางวัฒนา ศิริกำเนิดครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางปรีญาพร เพ็ชรประดิษฐ์ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายจตุภัทร ทศสิงห์ครู โรงเรียนหนองหว้าหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ ชิดชัยภูมิครู โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จินชัยผ฿้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
2. นายสิทธิพล ใจเย็นครู โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิกรรมการ
3. นางสาวกาญนิการ์ สวัสดิ์นทีครู โรงเรียนบ้านห้วยร่วมกรรมการ
4. นางปริญญา บาลีครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
5. นางนุชจีรย์ กุลหินตั้งครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวจิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชูผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุงกรรมการ
2. นางผกา ชัยพิพัฒน์ครู โรงเรียนหนองหว้าหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางสาวเพลินจิตร น้อยเจริญครู โรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
4. นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้งครู โรงเรียนบ้านโสกรังกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพาลครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิเชษฐ พุทธรักษ์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
2. นายกษม ทองศรีมะดันโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาววัชรา กำลังมากโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
4. นางสาวอรรยา สิงห์ขุนทดโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นางจิรวรรณ์ กาญจนสุปัญญาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ จุลเถียรโรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
2. นางอิงอร ยวงทองโรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
3. นายกันยา ประจงสุขโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
4. นางศศินี ปรีการโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
5. นางสาวมารศรี ผ่องพันธุ์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายนิพัทธ์ อาจมิตรครู โรงเรียนห้วยต้อนวิทยากรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย กองกุลครู โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ศิลาพันธ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ ชำนาญครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวัฒนา โคตรสมบัติครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนิพัทธ์ อาจมิตรโรงเรียนห้วยต้อนวิทยากรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย กองกุลโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ศิลาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ ชำนาญโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นายวัฒนา โคตรสมบัติโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายวิยนต์ แฝงทรัพย์โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นางปารณี บัวพรวนโรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่ากรรมการ
3. นางกนกทรรศน์ โตนชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
4. นายจิระพงษ์ บุญเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจำนง มณีโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาวกรรมการ
2. นางณัฐพร บัวรุ่งครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
3. นางสาวฐานิตา ช่วยรักษาครูโรงเรียนบ้านลาดชุมพลกรรมการ
4. นางเยาวภา ดีสวนครูโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
5. นางมณีนพรัตน์ พรหมนอกครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ศิลป์ดีโรงเรียนบ้านนาวังกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ราชานนท์โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคีกรรมการ
3. นางพรรณทิพา เสาทองโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ กอบธรรมโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เกินชัยโรงเรียนบ้านสงแคนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิกรรมการ
2. นางสาวมาริสา เงินลาดครู โรงเรียนบ้านแจ้งตราดคลองไทรกรรมการ
3. นายชูชีพ บัวรุ่งครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางสาวชนันท์ทิชา หลุ่มไสครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ กองคำครู โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิมโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
2. นางชลธิชา คงสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายวัฒนา ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
4. นางจิตอารีย์ พรหมณีโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
5. นางอรุณี ประสานศักดิ์โรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา กันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์กรรมการ
2. นางเกษร โพธื์สาลาแสงครู โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยากรรมการ
3. นางประกอบกุล มณีวรรณครู โรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
4. นางพัชมณ โสมาบุตรครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางวรินธร เจริญพงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวารี คำธนนันทิกุลโรงเรียนบ้านโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคมกรรมการ
2. นางพรพรรณ เหล่าฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าแกวิทยากรกรรมการ
3. นางสุพิน สิมาชัยโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
4. นางประยวน ทวีชีพโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ ิิอินทรแถลงโรงเรียนแหลมทองวิทย๋ผดุงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางยุพา ปาลพันธ์ครู โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
2. นางปริศนา ขวัญเมืองครู โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาารกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรีครู โรงเรียนบ้านฝายกรรมการ
4. นายประทีป เกษมนวกุลคูร โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายนราธิป ใจหาญครู โรงเรียนบ้านชีลองเหนือกรรมการ
6. นางจิรสุดา ชูสกุลครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพลกรรมการ
7. นางทองพูล เหลาเปครู โรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ ศรีทองครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางยุพา ปาลพันธ์ครู โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
2. นางปริศนา ขวัญเมืองครู โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาารกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรีครู โรงเรียนบ้านฝายกรรมการ
4. นายประทีป เกษมนวกุลครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายนราธิป ใจหาญครู โรงเรียนบ้านชีลองเหนือกรรมการ
6. นางจิรสุดา ชูสกุลครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพลกรรมการ
7. นายทองพูล เหลาเปครู โรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ ศรีทองครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ทวีเงินๆโรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
2. นางศิริพร บุญญานุสนธิ์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ อุ่นศิริโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางสาวเอมอร นาคคำโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นางยุพาพร นามวิเศษโรงเรียนสระไข่น้ำมุนีวิทยากรรมการ
6. นางนุชนาถ โชคบำรุงโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
7. นายวิสิฐศักดิ์ ต่อโชติโรงเรียนบ้านโปร่งคลองกรรมการ
8. นางสุวรรณา ต่อสกุลโรงเรียนบ้านชีลองเหนือกรรมการ
9. นายทรรศิน บุบสุยาโรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ทวีเงินโรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
2. นางศิริพร บุญญานุสนธิ์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ อุ่นศิริโรงเรียนย้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางสาวเอมอร นาคคำโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นางยุพาพร นามวิเศษโรงเรียนสระไข่น้ำมุนีวิทยากรรมการ
6. นางนุชนาถ โชคบำรุงโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
7. นายวิสิฐศักดิ์ ต่อโชติโรงเรียนบ้านโปร่งคลองกรรมการ
8. นายทรรศิน บุบสุยาโรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
9. นางสุวรรณา ต่อสกุลโรงเรียนบ้านชีลองเหนือกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ ป้องขันธ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ เพิ่มยินดีครู โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
3. นายณรงค์ สร้างคำครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเจริญ นิยมนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
2. นายมานพ บุญแจ่มโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายพิรชัช พิมสิมโรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
4. นางอังคนา แก้วประเสรฺฐโรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
5. นางปราณี อ้อนอุบลโรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยากรรมการ
6. นายธีระพันธ์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายไชโย กล้ารมรานผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
2. นายเดชา รักษ์มณีครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ใจเขว้าครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
4. นายศรีเมือง แสนยะบุตรครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
5. นางสุธาสินี พลอยครบุรีครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
6. นางดวงตา หงษ์มาครูโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
7. นางนันท์นภัส คชลัยครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
8. นางสาวสุนันทา เดชพลกรังครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายไชโย กล้ารมรานผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
2. นายเดชา รักษ์มณีครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา เดชพลกรังครูโรงเรียนบ้านกุดตุ้มวิทยาคารกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ใจเขว้าครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
5. นายศรีเมือง แสนยะบุตรครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
6. นางสุธาสินี พลอยครบุรีครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
7. นางดวงตา หงษ์มาครูโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
8. นางนันท์นภัส คชลัยครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายไชโย กล้ารมรานผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
2. นายเดชา รักษ์มณีครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ใจเขว้าครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
4. นายศรีเมือง แสนยะบุตรครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
5. นางสุธาสินี พลอยครบุรีครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
6. นางดวงตา หงษ์มาครูโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
7. นางนันท์นภัส คชลัยครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
8. นางสาวสุนันทา เดชพลกรังโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิชัย จำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
2. นายธนกฤษณ์ คิดฉลาดครูโรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
3. นางวรรณวิลัย รวยดีครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
4. นายศักดา วันนาครูโรงเรียนบ้านโปร่งโกกรรมการ
5. นายเอก ราชเดิมครูโรงเรียนหินเหิบซับภูทองกรรมการ
6. นางฉัตษ์มณี แสงชมภูครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิชัย จำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
2. นายธนกฤษณ์ คิดฉลาดครูโรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
3. นางวรรณวิลัย รวยดีครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
4. นายศักดา วันนาครูโรงเรียนบ้านโปร่งโกกรรมการ
5. นางฉัตษ์มณี แสงชมภูครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิชัย จำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
2. นายธนกฤษณ์ คิดฉลาดครูโรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
3. นางวรรณวิลัย รวยดีครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
4. นายศักดา วันนาครูโรงเรียนบ้านโปร่งโกกรรมการ
5. นายเอก ราชเดิมครูโรงเรียนหินเหิบซับภูทองกรรมการ
6. นางฉัตษ์มณี แสงชมภูครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จันทะพรครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ตุงชีพครูโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษากรรมการ
4. นายเบ็นซิน ดำนิลครูโรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
5. นายวีระยุทธ ไชยโสภาครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จันทะพรครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ตุงชีพครูโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษากรรมการ
4. นายเบ็นซิน ดำนิลครูโรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
5. นายวีระยุทธ ไชยโสภาครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ ปักเขตานังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
2. นายณรงค์ ครองเคหาครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
3. นายสุดใจ ยอดชัยภูมิครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต กิตติวัฒนพลครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ สิงพรครูโรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
6. นายสดใส มาฆะเซ็นต์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
7. นางอ้อมใจ อุ่นศิริครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ครองเคหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
2. นายณรงค์ ครองเคหาครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
3. นายสุดใจ ยอดชัยภูมิครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต กิตติวัฒนพลครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ สิงพรครูโรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
6. นายสดใส มาฆะเซ็นต์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
7. นางอ้อมใจ อุ่นศิริครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ปักเขตานังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
2. นายณรงค์ ครองเคหาครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
3. นายสุดใจ ยอดชัยภูมิครูโรงเรียนชุมชนบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
4. นายสดใส มาฆะเซ็นต์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
5. นางอ้อมใจ อุ่นศิริครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางกนวรรณ สิงพรครู โรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จันทะพรครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ตุงชีพครูโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษากรรมการ
4. นายเบ็นซิน ดำนิลครูโรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
5. นายวีระยุทธ ไชยโสภาครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายลือชัย ศรีวิชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จุลรักษาครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายยศพล วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านท่าข่อยกรรมการ
4. นายธงชัย หมู่หัวนาครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
5. นายอุรัญ บุญเงินครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
6. นายปัญญา แฝงสวรรค์ครูโรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
7. นายวิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวีครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายลือชัย ศรีวิชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จุลรักษาครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายยศพล วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านท่าข่อยกรรมการ
4. นายธงชัย หมู่หัวนาครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
5. นายอุรัญ บุญเงินครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
6. นายปัญญา แฝงสวรรค์ครูโรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
7. นายวิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวีครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายลือชัย ศรีวิชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จุลรักษาครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายยศพล วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านท่าข่อยกรรมการ
4. นายธงชัย หมู่หัวนาครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
5. นายอุรัญ บุญเงินครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
6. นายปัญญา แฝงสวรรค์ครูโรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
7. นายวิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวีครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
5. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาวธารธารา บูรณะครูโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
5. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาวธารธารา บูรณะครูโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
5. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาวธารธารา บูรณะครูโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
5. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางสาวธารธารา บูรณะครูโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
2. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
3. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย ไตรเสนีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
2. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนหนองปล้องกรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครู โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นางปัทมา พุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสืบพงษ์ ทองใบใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
2. นายมารุต กุลโนนแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นายเฉลิมพร ศรีวิลัยครู โรงเรียนบ้านท่าข่อยกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ ตะภาครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
6. นายถิรวัฒน์ ศรีจำปาครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ ทรัพย์จิตรครู โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชันกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี สีเขียวครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ กองกุลครู โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นายภาสกร กวางซีครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
4. นายทิวิช อาจสนามครู โรงเรียนชุมชนบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิภาพ มาตรไตรครู โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้วกรรมการ
2. นายวิรัตน์ พาณิชน์ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ วรรณพงศ์ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี สีเขียวครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ กองกุลครู โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นายภาสกร กวงาชีครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
4. นายสิทธิภาพ มาตรไตรครู โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้กรรมการ
5. นายทวิช อาจสนามครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
2. นางสุดาพร ภูมิภักดีครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่องกรรมการ
3. นายวิรัตน์ พาณิชย์ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ วรรณพงศ์ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมหวัง ทองประภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็นกรรมการ
2. นายสุพจน์ อินกล่ำครู โรงเรียนบ้านโนนถาวรกรรมการ
3. นางมุกดา คลังทองครู โรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยากรรมการ
4. นายปัญญา เต็งชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านนางเม้งกรรมการ
5. นางสาวเสาวรีย์ สิทธิวงศ์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร นาคคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
2. นายรังษี ยงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งโกกรรมการ
3. นางอำไพ วรพลครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมหวัง ทองประภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็นกรรมการ
2. นายสุพจน์ อินกล่ำครู โรงเรียนบ้านโนนถาวรกรรมการ
3. นางมุกดา คลังทองครู โรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยากรรมการ
4. นายปัญญา เต็งชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านนางเม้งกรรมการ
5. นางสาวเสาวรีย์ สิทธิวงศ์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร นาคคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
2. นายรังษี ยงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งโกกรรมการ
3. นางอำไพ วรพลครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทร ผลกองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
2. นางฐิตินันท์ กล้ารบครูโรงเรียนบ้านนาคาหักประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ เชื้อเมืองครูโรงเรียนบ้านนาคาหักประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาพรรณ ศรีลาเคนครูโรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรกรรมการ
5. นางสาวอติพร นุรศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา คำโมงครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย แน่นอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้ากรรมการ
2. นางสัมฤทธิ์ คลังภุเขียวครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยหันกรรมการ
4. นายเอนก เพลินจันทึกครูโรงเรียนหนองเป็ดฯกรรมการ
5. นางวาริณี กลึงสุวรรณชัยครูโรงเรียนบ้านโนนน้อยแผ่นดินทองกรรมการ
6. นางแช่มช้อย ศิลาสูงเนินครูโรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุทร ผลกองผู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
2. นางฐิตินันท์ กล้ารบครูโรงเรียนบ้านนาคาหักประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา คำโมงครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ เชื้อเมืองครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางประภาพรรณ ศรีลาเคนครู โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอติพร นุรศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย แน่นอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้ากรรมการ
2. นางสัมฤทธิ์ คลังภุเขียวครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยหันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ วงษ์ชูผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
2. นายสุริ ยอดสง่าครูโรงเรียนท่าแกวิทยากรกรรมการ
3. นางสุนทรี วงศ์ษาครูโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
4. นางเพ็ญสุวรรณ เสโสครูโรงเรียนโพนทองพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ แซ่ฉั่วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชีกรรมการ
2. นายชาญชัย ทองอ้มครูโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ เจือกุดขมิ้นครูโรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
4. นางบุญโฮม ชูสกุลครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายนกรรมการ
5. นายพันชัย พุ่มพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ วงษ์ชูผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
2. นายสุริ ยอดสง่าครูโรงเรียนท่าแกวิทยากรกรรมการ
3. นายเพ็ญสุวรรณ เสโสครูโรงเรียนโพนทองพิทยากรรมการ
4. นางสุนทรี วงศ์ษาโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ แซ่ฉั่วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชีกรรมการ
2. นายชาญชัย ทองอ้มครูโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ เจือกุดขมิ้นครูโรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
4. นางบุญโฮม ชูสกุลครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายนกรรมการ
5. นายพันชัย พุ่มพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิงกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการ
2. นายสมหมาย คะณาเนปะครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายบรรพต นิ่มนวลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายบวร ตอพรหมครูโรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการ
5. นางกิติญา อุระวัฒนพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์นุสรณ์)กรรมการ
6. นางจีรนันท์ ปุมพิมายครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการ
2. นายสมหมาย คะณาเนปะครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางกิติญา อุระวัฒนพันธุ์ครูโรงเรียนหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์นุสรณ์)กรรมการ
4. นายบวร ตอพรหมครูโรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบัวทิพย์ มะสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการ
2. นางสาววิยะดา วิภาคะครูโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
3. นางนวพร อ้อนอุบลครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
4. นางสาวนัฏฐา เหิมนอกครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
5. นางรัตนาวดี พลศรีครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
6. นางสกุณกานต์ เชื้อจันอัดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
7. นางสาวปัทจณีย์ เมฆศรีสวรรค์ครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบัวทิพย์ มะสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการ
2. นางสาววิยะดา วิภาคะครูโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
3. นางสาวนัฏฐา เหิมนอกครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางรัตนาวดี พลศรีครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
5. นางสกุณกานต์ เชื้อจันอัดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางนวพร อ้อนอุบล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
7. นางปัทจณีย์ เมฆศรีสวรรค์ ครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบัวทิพย์ มะสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการ
2. นางสาววิยะดา วิภาคะครูโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
3. นางนวพร อ้อนอุบลครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
4. นางสาวนัฏฐา เหิมนอกครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
5. นางสกุณกานต์ เชื้อจันอัดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางปัทจณีย์ เมฆศรีสวรรค์ครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ เอื้อพงศธรผู้อำนวยการโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ สุขจิตครูโรงเรียนกุดชุมแสงกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิงกรรมการ
4. นางกัลยาภัสสจ์ ไปรเวทย์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นายกฤษฎา ตันวิไลครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือกรรมการ
6. นางราวดี กาฬปักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ เอื้อพงศธรผู้อำนวยการโรงเรียนสามพันตาอุทิศกรรมการ
2. นางราวดี กาฬปักษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
3. นายวัฒนพงษ์ สุขจิตรครู โรงเรียนกุดชุมแสงกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านกุดหูลิงกรรมการ
5. นายกฤษฎา ตังวิไลครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือกรรมการ
6. นางกัลยาภัสสจ์ ไปรเวทย์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุนทรีย์ แสงหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวปิยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางปิยนุช ไขยมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ คิดฉลาดโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายบรรจง รินไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ อ้นสันเทียะครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายชินุชา น้อยวิเศษครู โรงเรียนซับปลากั้งกรรมการ
4. นายพงศธร หวังกลุ่มกลางครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางวรรณพร ต่อสกุลครู โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายบรรจง รินไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ อ้นสันเทียะครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายชิษณุชา น้อยวิเศษครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
4. นายพงศธร หวังกลุ่มกลางครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎ์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางวรรณพร ต่อสกุลครู โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ ยอดวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์กรรมการ
2. นางสุปราณี นครศรีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา19(บ้านคำน้อย)กรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ เค้าโนนกอกครูโรงเรียนอนุบาลเรืองชาญกรรมการ
4. นางสุมนา ศรีโฉมครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตรครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
6. นายเชิดศักดิ์ ยืนชีวิตครูโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองกรรมการ
7. นางชูศรี ฐานมั่นครู โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดงกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ ม่วงเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้กรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ เขียวเขว้าืครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
3. นายวิมล โจไธสงครูโรงเรียนบ้านโนนตาดกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายถนอมจิต อินทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
2. นายศิริชัย สุทธิกุลสมบัติครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
3. นายอดิเทพ เรืองชาญผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเรืองชาญกรรมการ
4. นางดวงพร ไตรเสนีย์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนกรรมการ
5. นางกุลยา ยืนชีวิตครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้ากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายศศิศ ศิริพรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
2. นางไข่มุก เดชาวาสน์ฐนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ชย.๑กรรมการ
3. นางบานเย็น ฐานมั่นครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชย.๑กรรมการ
5. นางจันทร์หอม เบ้าลีนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชย.๑กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายศศิศ ศิริพรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
2. นางไข่มุก เดชาวาสน์ฐนนท์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ชย.1กรรมการ
3. นางบานเย็น ฐานมั่นครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชย.1กรรมการ
5. นางสาววรรวิลาศ เจนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนหลุบเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตรครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายไกรสิทธิ เนียงสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
2. นางนันทวรรณ แววประทีปครู โรงเรียนบ้านชีลองเหนือกรรมการ
3. นางดาราวารณ โทศรีครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกองซุน ผลกองครู โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ หาญสมัครครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นางมาลี ระวังกิ่งครู โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ แซ่เตียครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ยิ้มฟุ้งเฟื่องครู โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยากรรมการ
3. นางทองรื่น ไตรเสนีย์โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ บุตรโตโรงเรียนบ้านคลองไผ่งามกรรมการ
5. นางนวลกนก สวงโทโรงเรียนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนวลกนก สวงโทครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นางอมรรัตน์ แซ่เตียครู โรงเรียยอนุบาลค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
3. นางทองรื่น ไตรเสนีย์ครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ บุตรโภโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา ยิ้มฟุ้งเฟื่องโรงเรียนกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสุพัฒน์ บุญกุลครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
2. นางดวงดาว ระยับศรีครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวพรทิพา ดีบ้านโสกโรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
4. นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสยาม จูมนาฝายโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ ถิตย์อำไพโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
3. นายปลาย งามจิตรโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ หาญวิทชาชัยโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางชาติชาย พงษ์จำนงค์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
2. นายธนะศักดิ์ วรสารครูโรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สิงห์ชัยครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายสมบัติ เงาชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
2. นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายอภิเดช นิยมนาพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
2. นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นายอภิเดช นิยมนาพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายศิวะพันธุ์ ยันตะคุครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ช่างปลูกครู โรงเรียนบ้านวังกำแพงกรรมการ
3. นายพิภัช พรมอ้นครู โรงเรียนบ้าานโนนตูมกรรมการ
4. นางชนัญญา พรหมฝายครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชรครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอุไร ช่างปลูกครู โรงเรียนบ้านวังกำแพงกรรมการ
2. นางชนัญญา พรหมฝายครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายพิภัช พรมอ้นครู โรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
4. นายศิวะพันธุ์ ยันตะคูครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชรครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วัลย์ ม่ีทองครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นายพิทักษ์ พรหมรินทร์ครู โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่ากรรมการ
3. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
4. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นายสุธากรณ์ ชาติเสนาครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชูชื่นครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่นครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
3. นายศราวุธ หมู่โยธาครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวศิวพร คิดนอกครู โรงเรียนบ้านลาดผักหนามกรรมการ
2. นางกาญจนา ชนะพาลโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
3. นางพิชญานี กาหลงครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นายบุญส่ง คณะยอดโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ชนะพาลโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
2. นายบุญส่ง คณะยอดโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
3. นางสาวศิวาพร คิดนอกครู โรงเรียนบ้านลาดผักหนามกรรมการ
4. นางสาวพิชญานี กาหลงครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระ แมนสถิตย์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นายพิภัช พรมอ้นครู โรงเรียนบ้านโนนตูมกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ช่างปลูกครู โรงเรียนบ้านวังกำแพงกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นางชนัญญา พรหมฝายครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นายจาตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
5. นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
6. นางสาวดรุณี โสมาบุตรครู โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนากรรมการ
7. นายจตุพล มานะสุวรรณศรีครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
8. นายประวิน ทัศบุตรครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
9. นายสุทธิพร เมืองโคตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นางชนัญญา พรหมฝายครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นางอรวรรณ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
5. นายจาตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
6. นางสาวดรุณี โสมาบุตรครู โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนากรรมการ
7. นายจตุพล มานะสุวรรณศรีครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
8. นายประวิน ทัศบุตรครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
9. นายสุทธิพร เมืองโคตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นางชนัญญา พรหมฝายครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
5. นางอรวรรณ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
6. นางสาวดรุณี โสมาบุตรครู โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนากรรมการ
7. นายจตุพล มานะสุวรรณศรีครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
8. นายประวิน ทัศบุตรครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
9. นายสุทธิพร เมืองโคตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นางชนัญญา พรหมฝายครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นายจาตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
5. นางอรวรรณ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
6. นางสาวดรุณี โสมาบุตรครู โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนากรรมการ
7. นายจตุพล มานะสุวรรณศรีครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
8. นายประวิน ทัศบุตรครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
9. นายสุทธิพร เมืองโคตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสถิต คลาดโรคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
2. นายบรรพต ผุยแสงพันธุ์โรงเรียนบ้านฝายกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ สถิตย์ชัยโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางนารี ต่อสกุลโรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ การประกอบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายบุญเสริม ผลพูนโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นางสำอาง ศิริมนตรีโรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯกรรมการ
4. นายเรืองศิริศักดิ์ โสบ้านบัวโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายสมพงษ์ พลศักดิ์ซ้ายโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสถิต ศรีอาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
2. นายบันจง ขำชัยภูมิโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
3. นายสวงค์ ประสานศักดิ์โรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
4. นายสุขุม วงศ์สิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสถิต ศรีอาจโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
2. นายบันจง ขำชัยภูมิโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
3. นายนิพล คูณจันทร์ทึกโรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
4. นายสวงค์ ประสานศักดิ์โรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
5. นายสุขุม วงศ์สิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา นาสัมกบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่องกรรมการ
2. นางราณี อินาวังโรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางนพรัตน์ แตงเงินโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
4. นางศศิธร สมน้อยครู โรงเรียนบ้านวังกำแพงกรรมการ
5. นางสาวทองดา จี้เพชรครู โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากรกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา นาส้มกบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่องกรรมการ
2. นางราณี อินาวัง ครู โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางศรีดารา วาลมนตรีครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
4. นางนพรัตน์ แตงเงินครู โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
5. นางสาวทองดา จี้เพชรครู โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากรกรรมการ
6. นางศศิธร สมน้อยครู โรงเรียนบ้านวังกำแพงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี ประกอบนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเงาะกรรมการ
2. นางจุฑามาศ พรมศาสตร์โรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
3. นางทองเพชร น้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
4. นางบุษกร สันถวชาติโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1กรรมการ
5. นางวรรณวีร์ ภมรภูริวิรุฬห์โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
2. นายชัชวาล เปลี่ยนผึ้งครูโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ คเชนทร์วัฒนกุลครูโรงเรียนบ้านสัมพันธ์กรรมการ
4. นางราตรี วิวัฒนศิริครูโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายภานุพงษ์ บุญเพลิงผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
2. นายเผ่า ทะนารีครู โรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาววิภาพร แสงโทโพครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
4. นางศรีประภา หิรัญชาติครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นางมณฑาทิพย์ โคตรภูธรครุ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
6. นายสุวัช เปล่งหนองแซงครุ โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
7. นางนภาพร กุลเมืองน้อยครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก ฯกรรมการ
8. นายเมธี หุมสินครู โรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายภานุพงษ์ บุญเพลิงผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
2. นายเผ่า ทะนารีครู โรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาววิภาพร แสงโทโพครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
4. นางศรีประภา หิรัญชาติครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นางมณฑาทิพย์ โคตรภูธรครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
6. นายสุวัช เปล่งหนองแซงครุ โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
7. นางนภาพร กุลจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก ฯกรรมการ
8. นายเมธี หุมสินครู โรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมลักษณ์ ศิลปะสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโจดกรรมการ
2. นางสุดาพร จอกทองโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางอนงค์ คลังสมบัติโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นางกษมาวดี วิวัฒน์เงินโรงเรียนบ้านลาดใต้กรรมการ
5. นางเอมอร สันเทพโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางศศิธร สมน้อยโรงเรียนบ้านวังกำแพงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกษมาวดี วิวัฒน์เงินครู โรงเรียนบ้านลาดใต้กรรมการ
2. นางสุดาพร จอกทองโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางอนงค์ คลังสมบัติโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นางศศิธร สมน้อยโรงเรียนบ้านวังกำแพงกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวาสนา สิงห์พรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใต้กรรมการ
2. นางปาริชาติ มิทธิศรโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นางประภา งวดชัยโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรงกรรมการ
4. นางกัลย์กุลยา แววสระปวเสศครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ทองใหญ่โรงเรียนบ้านเจาเหนือกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ มิทธิศรโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นางประภา งวดชัยโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรงกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ทองใหญ่โรงเรียนบ้านเจาเหนือกรรมการ
4. นางวาสนา สิงห์พรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใต้กรรมการ
5. นางกัลย์กุลยา แววสระปวเรศครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวนภัสกร แสนชั่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้วพัฒนากรรมการ
2. นางสมจิตร ศิริชาติครูโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรงกรรมการ
3. นางสุดสวาท จันทรมหาครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
4. นางสุพิน ใจสบายครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการ
5. นางสาวบัวแก้ว คุ้มคงครูโรงเรียนบ้านเจาเหนือกรรมการ
6. นางปรียาพัทส์ พงษ์ธัชณัชคุณครูโรงเรียนสามแยกดงสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัสกร แสนชั่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้วพัฒนากรรมการ
2. นางสมจิตร ศิริชาติครูโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรงกรรมการ
3. นางสุดสวาท จันทรมหาครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
4. นางสุพิน ใจสบายครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการ
5. นางสาวบัวแก้ว คุ้มคงครูโรงเรียนบ้านเจาเหนือกรรมการ
6. นางปรียาพัทส์ พงษ์ธัชณัชคุณครูโรงเรียนสามแยกดงสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวรรวิลาศ เจนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
2. นายด้าว คลังชำนาญครู โรงเรียนบ้านห้วยคนทากรรมการ
3. นางอารมณ์วัลย์ นาคคำครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการ
4. นางทัศนีย์ โคบุตรีครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
5. นางชไมพร ประไพเพชรครูโรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
6. นางศิริรัตน์ ไชยหลากครู โรงเรียนบ้านวังปลาฝากรรมการ
7. นางสมพร จันทร์ช่วยครูโรงเรียนโคกสูงราษฎร์สามัคคีกรรมการ
8. นางอุบลรัตน์ ชิดชัยภูมิครูโรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวรรวิลาศ เจนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
2. นางชไมพร ประไพเพชรครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
3. นางอารมณ์วัลย์ นาคคำครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการ
4. นางทัศนีย์ โคบุตรีครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ไชยหลากครู โรงเรียนบ้านวังปลาฝากรรมการ
6. นายด้าว คลังชำนาญครู โรงเรียนบ้านห้วยคนทากรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวันเพ็ญ เหล่าฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นางรุจิพรรณ ยวงสุวรรณครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ทิพย์วงศาครู โรงเรียนบ้านเจาทองกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี เปล่งหนองแซงครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
5. นางสาวสมร แอ้นชัยภูมิครู โรงเรียนหนองสระสำราษฎร์กรรมการ
6. นางมนทราธิป อินทร์ก่ำครู โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวาสนา ศรีนะราครู โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
2. นางอนงนาฏ สุขนาแซงครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
3. นางดาลัด พันธ์เนียนครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางนิรมล แสงเหลาครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
5. นางดวงกมล กิตินันทน์ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
6. นางกมลทิพย์ กาลามครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาวกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางลิลลา ไตรเสนีย์ครู โรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
2. นางลักษณา ตั้งใจครู โรงเรียนบ้านหนองาแซงกรรมการ
3. นายบรรจบ เชื้อทองครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ทรัพย์จิตครู โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลศิลป์)กรรมการ
2. นางแสงอรุณ ดวงเงินครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
3. นางศุภรัตน์ พรมอ้มครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลิลลา ไตรเสนีย์ครู โรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
2. นางลักษณา ตั้งใจครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงกรรมการ
3. นายบรรจบ เชื้อทองครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ทรัพย์จิตครู โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลศิลป์)กรรมการ
2. นางแสงอรุณ ดวงเงินครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
3. นางศุภรัตน์ พรมอ้มครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางลิลลา ไตรเสนีย์ครู โรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
2. นางลักษณา ตั้งใจครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงกรรมการ
3. นายบรรจบ เชื้อทองครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ทรัพย์จิตครู โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลศิลป์)กรรมการ
2. นางแสงอรุณ ดวงเงินครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
3. นางศราวุฒิ พรมอ้มครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลิลลา ไตรเสนีย์ครู โรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
2. นางลักษณา ตั้งใจครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงกรรมการ
3. นายบรรจบ เชื้อทองครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลิลลา ไตรเสนีย์ครู โรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
2. นางลักษณา ตั้งใจครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงกรรมการ
3. นายบรรจบ เชื้อทองครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางลิลลา ไตรเสนีย์ครู โรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
2. นางลักษณา ตั้งใจครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงกรรมการ
3. นายบรรจบ เชื้อทองครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ทรัพย์จิตครู โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลศิลป์)กรรมการ
2. นางแสงอรุณ ดวงเงินครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
3. นางศุภรัตน์ พรมอ้มครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางทิฑัมพร ภูมิฐานครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองกรรมการ
2. นางปาริชาต แก้วกันยาครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19กรรมการ
3. นางพรสมัย กุมจันทึกครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางทิฑัมพร ภูมิสถานครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองกรรมการ
2. นางปาริชาต แก้วกันยาครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19กรรมการ
3. นางพรสมัย กุมจันทึกครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัฒน์ชานนท์ ชัยภูมิธนโชคครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางแสงอรุณ ดวงเงินครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
3. นางนิศารัศมิ์ ชัยภูมิธนโชคครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวัฒน์ชานนท์ ชัยภูมิธนโชคครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางแสงอรุณ ดวงเงินครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
3. นางนิศารัศมิ์ ชัยภูมิธนโชคครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทรา ชนะหาญครู โรงเรียนบ้านซับพระไวย์กรรมการ
2. นางอุมุทพร จันทรอดครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
3. นางสุรัตน์ ถิ่นชีลองครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทองจันทร์ นามตะครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
2. นางอุบล สิงห์อำพลครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพลกรรมการ
3. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19กรรมการ
4. นางปาริชาติ แก้วกันยาครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙(บ้านคำน้อย)กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายณรงค์เดช ทวีชาติโรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
2. นางวรรณรัตน์ วงษ์อนันต์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางวรารภรณ์ คำหงษาโรงเรียนชุมชุนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ รวืยะวงศ์โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านจอก กรรมการ
5. นางเฉลียว ป้องขันธ์โรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
6. นางสุวนีย์ สิทธิบุตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์เดช ทวีชาติผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัตน์ วงษ์อนันต์ครูู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางพรทิพย์ รวิยะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยาการ)กรรมการ
4. นางเฉลียว ป้องขันธ์ครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
5. นางสุวนีย์ สิทธิบุตรครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธวัช แพงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางอรทัย คนขยันครูโรงเรียนชีลองเหนือกรรมการ
5. นางสาวปรัศนีย์ เพิ่มไกรศรีครูโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
6. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธวัช แพงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครโรงเรียนไตรราฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายเสงี่ยม หินเมืองเก่าครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นางอรทัย คนขยันครูโรงเรียนชีลองเหนือกรรมการ
6. นางสาวปรัศนี เพิ่มไกรศรีครูโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
7. นางวรรณี บัวเข็มครูโรงเรียนบ้านโนนเหม่ากรรมการ
8. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธวัช แพงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางอรทัย คนขยันครูโรงเรียนชีลองเหนือกรรมการ
5. นางสาวปรัศนีย์ เพิ่มไกรศรีครูโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
6. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธวัช แพงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางอรทัย คนขยันครูโรงเรียนชีลองเหนือกรรมการ
5. นางสาวปรัศนีย์ เพิ่มไกรศรีครูโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
6. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธวัช แพงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางอรทัย คนขยันครูโรงเรียนชีลองเหนือกรรมการ
5. นางปรัศนีย์ เพิ่มไกรศรีครูโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
6. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธวัช แพงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางอรทัย คนขยันครูโรงเรียนชีลองเหนือกรรมการ
5. นางสาวปรัศนีย์ เพิ่มไกรศรีครูโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
6. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัช แพงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางอรทัย คนขยันครูโรงเรียนชีลองเหนือกรรมการ
5. นางสาวปรัศนีย์ เพิ่มไกรศรีครูโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
6. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธวัช แพงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางอรทัย คนขยันครูโรงเรียนชีลองเหนือกรรมการ
5. นางสาวปรัศนีย์ เพิ่มไกรศรีครูโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
6. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธวัช แพงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางอรทัย คนขยันครูโรงเรียนชีลองเหนือกรรมการ
5. นางสาวปรัศนีย์ เพิ่มไกรศรีครูโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
6. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธวัช แพงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ คำจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายเสงี่ยม หินเมืองเก่าครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นางอรทัย คนขยันครูโรงเรียนชีลองเหนือกรรมการ
6. นางสาวปรัศนี เพิ่มไกรศรีครูโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
7. นางวรรณี บัวเข็มครูโรงเรียนบ้านโนนเหม่ากรรมการ
8. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสวย ชาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อกรรมการ
2. นายศุภชัย นารีรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีศักดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯกรรมการ
4. นางมนฤดี นวลอ่อนครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสวย ชาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อกรรมการ
2. นายศุภชัย นารีรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีศักดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯกรรมการ
4. นางมนฤดี นวลอ่อนครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสวย ชาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อกรรมการ
2. นายศุภชัย นารีรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีศักดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯกรรมการ
4. นางมนฤดี นวลอ่อนครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสวย ชาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อกรรมการ
2. นายศุภชัย นารีรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีศักดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯกรรมการ
4. นางมนฤดี นวลอ่อนครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสวย ชาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อกรรมการ
2. นายศุภชัย นารีรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีศักดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯกรรมการ
4. นางมนฤดี นวลอ่อนครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสวย ชาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อกรรมการ
2. นายศุภชัย นารีรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีศักดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯกรรมการ
4. นางมนฤดี นวลอ่อนครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฉัตรกุล พรมอ้นผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองกลางประธานกรรมการ
2. นางจิระพร ชนะหาญครู โรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ชาดงครู โรงเรียนสุทรวัฒนากรรมการ
4. นางอารีย์ลักษณ์ ยอดสง่าครู โรงเรียนบ้านกุดหูลิงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์ วงษ์พุฒครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพลกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละมุล ตอพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
2. นางสุพัตรา สืบจากถิ่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคันหักประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางจิรณัฏฐ์ พิเศษชีพครู โรงเรียนบ้านห้วยผักหวานกรรมการ
4. นางบุปผา ใจเกษมครู โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นางสายตา ขจรภพครู โรงเรียนบ้านเจาทองกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดา แก้ววิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
2. นางระกี สุวรรณพิมลครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ กำลังเหลือครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทยฯกรรมการ
4. นายบุญชู คำพวงครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวชัญญา ยวงทองครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
6. นางสิริพันธุ์ สาศรีเมืองครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ไตรสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
2. นายไพรัตน์ เกียรติศักดิ์ศิริครู โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยากรรมการ
3. นางอนงค์ เชื้อเจริญครู โรงเรียนบ้านวังปลาฝากรรมการ
4. นางลำใย โสมีชัยครู โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียงกรรมการ
5. นายประยุทธ สุยหล้าพนักงานราชการโรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
6. นางศุภัทรชลิตา หุมสินครู โรงเรียนบ้านเจาทองกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมาริสา มอไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นายวิทยา เสนาไทยครู โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากรกรรมการ
3. นางเหรียญทอง เคลือบคณโฑครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายฉลอง ฤทธิ์์กำลังครู โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
5. นางกฤษฎา บุญเงินครู โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่กรรมการ
6. นายวรพล เหล่าฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียงกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดา แก้ววิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
2. นางระกี สุวรรณพิมลครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ กำลังเหลือครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทยฯกรรมการ
4. นายบุญชู คำพวงครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสิริพันธุ์ สาศรีเมืองครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
6. นางสาวชัญญา ยวงทองครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจูนา บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษากรรมการ
2. นายชูพงศ์ อยู่ภักดีโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจูนา บุญพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษากรรมการ
2. นายชูพงศ์ อยู่ภักดีครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ แสงอรุณครู โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
4. นางสาวศิริขวัญ สิงห์เมืองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19กรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ ชำนาญโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นางสาวประภััสสร เคนพรมโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจูนา บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษากรรมการ
2. นายชูพงศ์ อยู่ภักดีโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภานุพงษ์ บุญเพลิง ผู้อำนวยกรโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ กรรมการ
2. นายเผ่า ทะนารี โรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาววิภาพร แสงโทโพ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า กรรมการ
4. นายสุวัช เปล่งหนองแซง โรงเรียนบ้านวังโพน กรรมการ
5. นางมณฑาทิพย์ โคตรภูธรโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ กรรมการ
6. นางศรีประภา หิรัญชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ กรรมการ
7. นางนภาพร กุลจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) กรรมการ
8. นายเมธี หุมสิน โรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนายภานุพงษ์ บุญเพลิงผู้อำนวยกรโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
2. นายเผ่า ทะนารีครู โรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาววิภาพร แสงโทโพครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
4. นายสุวัช เปล่งหนองแซงครู โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
5. นางมณฑาทิพย์ โคตรภูธรครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
6. นางศรีประภา หิรัญชาติครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
7. นางนภาพร กุลจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
8. นายเมธี หุมสินครู โรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายประพจน์ อุทัยอ้มโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นายลีลวัฒน์ ชมภูฟื้นโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดนกรรมการ
3. นายประมวล สุทธิสนโรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการ
4. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุมนตรี ดีชัยโรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ อาจประจัญโรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)กรรมการ
7. นายขุนศักดิ์ โตนชัยภูมิโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายประพจน์ อุทัยอ้มโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นายลีลวัฒน์ ชมภูฟื้นโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดนกรรมการ
3. นายประมวล สุทธิสนโรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการ
4. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุมนตรี ดีชัยโรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ อาจประจัญโรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)กรรมการ
7. นายขุนศักดิ์ โตนชัยภูมิโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายประพจน์ อุทัยอ้มโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นายลีลวัฒน์ ชมภูฟื้นโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดนกรรมการ
3. นายประมวล สุทธิสนโรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการ
4. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุมนตรี ดีชัยโรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ อาจประจัญโรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)กรรมการ
7. นายขุนศักดิ์ โตนชัยภูมิโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายประพจน์ อุทัยอ้มโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นายลีลวัฒน์ ชมภูฟื้นโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดนกรรมการ
3. นายประมวล สุทธิสนโรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการ
4. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุมนตรี ดีชัยโรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ อาจประจัญโรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)กรรมการ
7. นายขุนศักดิ์ โตนชัยภูมิโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายประพจน์ อุทัยอ้มโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นายลีลวัฒน์ ชมภูฟื้นโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดนกรรมการ
3. นายประมวล สุทธิสนโรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการ
4. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุมนตรี ดีชัยโรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ อาจประจัญโรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)กรรมการ
7. นายขุนศักดิ์ โตนชัยภูมิโรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]