หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ...........................................................
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 213-214 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 215-216 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี ห้อง 821 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 221 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 222 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 223 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี ห้อง 822 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี ห้อง 823 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 224-225 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 231-232 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 233-234 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี ห้อง 831 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี ห้อง 832-833 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี ห้อง 834 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี ห้อง 841-842 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี ห้อง 843-844 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]