รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เลย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สำโรง
2. เด็กหญิงสุนิสา  กองสมบัติ
3. เด็กชายโยธิน  อินทอง
 
1. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
2. นางสาวปลายมาส  ก้อนคำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงนฤตย์วรรณ   จิตใจฉ่ำ
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นางสาวณัฐชา  อ้วนสิงห์
2. นายปฎิภาณ  โอนแก้ว
 
1. นายภาณุพันธุ์  จันทรา
2. นางสาวอุเทือง  จำรูญศิริ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 1. เด็กชายปภังกร  สุริยะ
2. เด็กชายรัตนพล  คำแก้ว
 
1. นางสาวดวงดาว  ส้านสิงห์
2. นางสุกัญญา  มีด้วง
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำวัน
2. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีแก้ว
3. เด็กชายเอกวัฒน์  สุทาผา
 
1. นางนิตยา  แก้วยาศรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ฮาดนิล
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กชายรัฐกิจ  ลุนะหา
2. เด็กชายศราวุธ  กำกูด
 
1. นายธนู  บุญตอม
2. นางวิชชุลดา  ปาระแก้ว
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  แก้วสีฟอง
2. เด็กหญิงอภัยพร  ก้อมมณี
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีทน
 
1. นายราชวัตร  สายา
2. นางรัตนาภรณ์  สมัตถะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรียนร่วมชุมชนบ้านปากชม-คกไผ่ 1. เด็กหญิงวิยะดา  จันทะบุญมา
 
1. นางพัชนี  ปราบพาล