งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 099
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายอนุชิต    เขียวทิพย์
2. เด็กชายนนทวัฒน์    อินทรีย์
1. นางสาวฉลวย    สุวรรณพรรค
2 2 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายวัชรพงษ์    งามแสง
2. เด็กหญิงหรรษา    ออมสิน
1. นายพิสิษฐ์    จันทรานนท์
3 3 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงหทัยชนก    เอการัมย์
2. เด็กหญิงสุนิสา    เนียมคชบาล
1. นางมิ่งมณี    ยังสุขเกษม
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐพร    เซ่งอั้น
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    ทองดี
1. นางอุรารัตน์    ศรียุทธ
5 5 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    ทิพบุญชู
2. เด็กชายธนากร    ประเชิญเชื้อ
1. นายธีรวุฒิ    พลวี
6 6 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายนิจภัทร์    เทศารินทร์
2. เด็กชายพิพัฒน์    ละอองศรี
1. นายถวัลย์    เทศารินทร์
7 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายณฐรัตน์    แตงพรม
2. เด็กชายนิทัศน์    ทองสุข
1. นายพรชัย    มีทอง
8 8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายกฤตเมธ    รุ่งเรือง
2. เด็กชายพีรภัทร    ฉันทานุมัติ
1. นางชวนพิศ    แสงสวย
9 9 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    พรหมพิทักษ์
2. เด็กชายภูริทัต    สุขสอาด
1. นายกำพล    ทองพันธ์
10 10 โรงเรียนบ้านตาลวก สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายภูรินทร์    ชัยศรีษะ
2. เด็กหญิงวรนุช    แสกระโทก
1. นายสุชาติ    สุขสบาย
11 11 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายอภินันท์    เจ๊กจันทึก
2. เด็กชายศิวัช    ชัยกลาง
1. นายนิกร    ธานีวรรณ
12 12 โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ศรีเวียง
2. เด็กหญิงลลิตา    ยอดพันธ์
1. นายทินกร    จ่าภา
13 13 โรงเรียนบ้านหนองกาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุทธิสาร
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์    อายุวงค์
1. นางนันทวัน    แพงมา
14 14 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายธนากร    มหาบุตร
2. เด็กชายวราวุธ    ชารีผาย
1. นางเรณู    ประดิษฐบุญ
15 15 โรงเรียนบ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงพิยดา    พุดบัวดง
2. เด็กชายนรินทร์    พูนแสวงทรัพย์
1. นางสาวกาญจนพรรณ    ดวงสุพรรณ
16 16 โรงเรียนบ้านนาแสง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    บุญวัน
2. เด็กหญิงสิริณวัฒน์    หล้าเพ็งศีล
1. นางสาวอริศรา    อรกุล
17 17 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายเขษมศักดิ์    โคแข็ง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ประดับวงศ์
1. นายนคร    ท้าวเพชร
18 18 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายสาธร    ดวงคำ
2. เด็กหญิงวรรนิภา    นนท์ศิริ
1. นายนภวัต    จันทะนา
19 19 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายสรายุธทธ    ครองบุญ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    พลแสน
1. นางสาวลำพูน    บัวใหญ่
20 20 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายนันทปรีชา    คำพิลา
2. เด็กชายอนุวัฒน์    จำเนียร
1. นางปนัดดา    โภคสวัสดิ์
21 21 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    บังกระโทก
2. เด็กชายภูริพันธ์    พงษ์ใหม่
1. นางอาพา    ตวยกระโทก
22 22 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงชลิตา    เสประโคน
2. เด็กหญิงพนิดา    รองสาลี
1. นายสุเรศ    ภูมิประโคน
23 23 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายพัสกร    อู่กาญจนกิตติ
2. เด็กชายณัฐพัชร์    พัฒนพีระเดช
1. นางชูศรี    ชาญชัย
24 24 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิง จิราลักษณ์    เกิดกุล
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    ทองอิน
1. นายสำเริง    สอนพูด
25 25 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธัธชัย    ทองตาม
2. เด็กชายสุรชัย    ปิติทาโน
1. นางวิไล    ภูทอง
26 26 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปาฏลี    เหี้ยมเหิม
2. เด็กหญิงศิรดา    นาสินเพิ่ม
1. นางสาวพิสมัย    ปาปะกาย
27 27 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายธีรพงษ์    กองคำ
2. เด็กชายยุทธพงษ์    รินทา
1. นายชิษณุพงษ์    กล้าขยัน
28 28 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    จันเทพา
2. เด็กชายกมลทรรศน์    วงษ์ทอง
1. นายพิทักษ์    บุญมา
29 29 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายธัชชัย    เรืองเดช
2. เด็กชายศุภชัย    เอ็มประโคน
1. นายสัญญา    กันจินะ
30 30 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์    มุสิกะพันธ์
2. เด็กหญิงมัชรินทร์    ศรีสังข์
1. นายกำธร    ชาติดวงผจญ
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายนิจิพนธ์    หิรัญนุเคราะห์
2. เด็กชายพศวีร์    ผองแก้ว
1. นายพรชัย    บุญยืน
32 32 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายวันชนะ    แพนดี
2. เด็กหญิงธัญฑิรา    มามาก
1. นางนราทิพย์    ใยระย้า
33 33 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงปริญญา    แหลมเพชรชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ภักดีก้านตรง
1. นางสาวรัชนี    ศิริจันทร์
34 34 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงจิณัฐตา    สงวนศรี
1. นางกุลรภัสสร์    สุขเสริมศาล
35 35 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายกนกพล    พากเพียร
2. เด็กชายภัทรพล    สุทธิวงศ์
1. นางรุ่งศรี    โมระดา
36 36 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงแพรววนิต    กลัดทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา    เจริญขันธ์
1. นางศิริพร    เชื้อวังคำ
37 37 โรงเรียนบ้านมะฟัก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    นิยม
2. เด็กชายธนาคิม    บุรณะ
1. นางชัญญา    พรมมะลิ
38 38 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    อักษร
2. เด็กหญิงน้ำมนต์    สิงห์โต
1. นายสุริย์วัส    บุญสิริเกียรติ
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอภิรักษ์    โจระสา
2. เด็กชายศรัทธา    นามจันทร์
1. นางสาววรรณงาม    มาระครอง
40 40 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพิจิตรา    เดชอาญา
2. เด็กหญิงมลนิภา    มะลิสัน
1. นายสุภมิตร    กุลวงค์
41 41 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายพงศธร    คำบุดดี
2. เด็กหญิงพรนิดา    โพธิ์พยัคฆ์
1. นางสาวนิตยา    ตองติดรัมย์
42 42 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสิรินทรา    วงมาลี
2. เด็กหญิงจินตนา    วงมาลี
1. นางสายทอง    กัญญาพันธ์
43 43 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    วิเศษสวัสดิ์
2. เด็กชายคิรากร    คำเครือ
1. นางดรุณี    ศรีบุรินทร์
44 44 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายทัพไท    วงค์วันดี
2. เด็กหญิงภัทรสุดา    พิมทอง
1. นายเอนก    ทอนฮามแก้ว
45 45 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายกวี    ภูผากา
2. เด็กชายพรชัย    แพงสาย
1. นางดัชนี    พันธไชย
46 46 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายกิติราษฎร์    สะหะไชย
2. เด็กชายนริติภัทร    ไชยเชษฐ์
1. นางสาววัลย์วิภา    บุบผา
47 47 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    ภูถาดลาย
2. เด็กชายไตรเทพ    ศรีฟักแตง
1. นางรุ่งทิวา    เสาร์สูงเนิน
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิรุณ    โสรถาวร
2. เด็กชายจิตติพัฒน์    ศรีวะรมย์
1. นางเบญญาภา    บึงเจริญ
49 49 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงธนพร    พิมพิสาร
2. เด็กชายนวพล    ตลับทอง
1. นางจันทร์หอม    บุญคืน
50 50 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายธนภัทร    ไกยะวินิจ
2. เด็กชายเจษฎา    น้อยสุข
1. นายเชิดชัย    กมลเลิศ
51 51 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงณัชชานัน    ดีนวล
2. เด็กหญิงวรรณษา    สลับศรี
1. นายไพโรจน์    เดชโนนสังข์
52 52 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายอนุพงษ์    ตางจงราช
2. เด็กชายธีรเดช    สุดเต้
1. นายสุรเดช    ศรีวิชา
53 53 โรงเรียนซับถาวรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงศศินา    ยืนจัตุรัส
2. เด็กชายรุ่งโรจน์    เจิมสันเทียะ
1. นางสาวจตุพร    ชาขุนทด
54 54 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงปาริชาติ    สมศรี
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    วิจิตรปัญญา
1. นายรุ่งนิรัญ    ทองปั้น
55 55 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงจตุรพร    กะริยะ
2. เด็กหญิงชุติมา    สิงห์สถิต
1. นายดวงดี    ภารา
56 56 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายปารเมศ    เที่ยงพาที
2. เด็กหญิงจิรวรรณ    พรหมพิทักษ์
1. นายพรชัย    วรรณเดช
57 57 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงภคพร    ราชภักดี
2. เด็กหญิงจิรัชญา    โยธิกุล
1. นายวัชระ    ฤกษ์พิมพ์พงษ์
58 58 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงเมษนี    ยังดี
2. เด็กหญิงมะลิษา    แสนคุ้ม
1. นายสิทธิราช    ชื่นชม
59 59 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงแพรวา    สุจริต
2. เด็กหญิงภัคจิรา    ประชมภู
1. นางแพรววนิด    นาชิต
60 60 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายอนาวิน    สุราวุธ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    พินิจกิจ
1. นางสุทธิวรรณ    รักสัตย์
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวิทวัส    ป่าแฝก
2. เด็กชายยศกร    บุญสอน
1. นายพรเทพ    รัตนติสร้อย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................