งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 098
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    จำปาศักดิ์
1. นางอุไรวรรณ    ดอนมงคล
2 4 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงเพียงทิพย์    สุดษาน
1. นางสมควร    น้อยเสนา
3 5 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงรวีนัส    พรมบุญเรือง
1. นางสาวสำราญ    มะณีโสม
4 7 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายนันทณัฐ    ดิเรกโภค
1. นายสิทธิภาพ    มาตรไตร
5 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายภาณุพงษ์    พลภูงา
1. นางกฤษณา    เกษแก้ว
6 9 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายมินธาดา    โชคถิรโภคิน
1. นางสาวระพีพรรณ    พิมพิสาร
7 10 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงพรรณพร    แก้วทอง
1. นางกรรณิกา    สาโยธา
8 11 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงจินตนา    บุญนคร
1. นางสาวเพื่อนขวัญ    วันนา
9 17 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    แหล้พรม
1. นางอาทิตยา    ซ้อนหา
10 18 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายอดิศร    จอมใจทิปิ
1. นางณัฐพรธัญชนก    วรรณวัตร
11 19 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกาหลง    กอคูณ
1. นางพุทธา    แสนลา
12 22 โรงเรียนบ้านบ่อดิน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายธีรโชติ    ศิละชัย
1. นางกาญจนา    โพธิขำ
13 23 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวีนัสนันท์    ถาจอหอ
1. นางงามนิตย์    คำกอง
14 24 โรงเรียนบ้านจองกอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงปนัดดา    จันทชัย
1. นางนิภาวรรณ    มีวงศ์
15 26 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายพีรพล    สุรีย์
1. นางนงนุช    เขียวไกร
16 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายอัครนนท์    สุขเสริม
1. นายนิติพัฒน์    พิพัฒน์ภัทรกุล
17 29 โรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงนวลอนงค์    เชยโพธิ์
1. นางวัชรินทร์    แผลงกระโทก
18 30 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายธินกรณ์    มูลหอม
1. นางวรรณพร    โสมนัส
19 32 โรงเรียนบ้านยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายภุชงค์    โครงค์
1. นางรัตนมณี    มะลาม
20 37 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสุวนันท์    มูลหอม
1. นางกนกกาญจน์    รัตนะเวฬุุ
21 41 โรงเรียนบ้านจานใต้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายนิติวัฒน์    บูญเล็ก
1. นางจงกล    สุขพืช
22 43 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายสมภพ    สุวรรณสิงห์
1. นางแสงจันทร์    วรรณพันธ์
23 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายกฤษณพร    สุทธิพนา
1. นางอภิญญา    เมืองแสน
24 46 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงอมร    อุสาพรหม
1. นางธิวรินทร์    วจีสิงห์
25 47 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายกิติศักดิ์    นามวงษ์
1. นายเรืองศักดิ์    สุวรรณ์
26 48 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายศุภกร    เกตุบุญเรือง
1. นางสุพรรณี    ธงชัย
27 49 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายสิทธิเดช    ทองสุข
1. นางสาวศรีประไพ    ถ่อแก้ว
28 50 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงพิมชนก    โสภามาตย์
1. นางศิริ    เหล่าโคตร
29 51 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายสิรวิชญ์    จำชาติ
1. นายสมบัติ    สาโส
30 53 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายนนทวัฒน์    ศรีภุมมา
1. นางปิยะนุช    ลาภประเสริฐ
31 54 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงสุจิตรตา    ฤทธิศักดิ์
1. นางสาววิมลรัตน์    ริจนา
32 56 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงชฎาพร    บุญเรือง
1. นายพิรุฬ    วรรณขันธ์
33 59 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายคมกริช    ทะกาเรนะ
1. นางปราณี    ดวงจิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................