งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 097
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 3 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    ควินรัมย์
1. นางกนกกาญจน์    ศรีตะวัน
2 7 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ยศรุ่งเรือง
1. นางสาวสุนีรัตน์    เดชขุนทด
3 10 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงมัทณี    ประคตสคนธ์
1. นางสาววิยะดา    แก้วกอง
4 11 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายจิรวัตร์    ลิ้นทอง
1. นางปิยรัฐ    คลีมานะกิจ
5 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายปิ่นเพชร    เพ่งพิศ
1. นางทัศนีวรรณ    จำนงกิจ
6 16 โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายชนะชัย    แสนตั้งใจ
1. นายสุทธิโรจน์    เสนีย์วงศ์
7 18 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสุนันทา    นามนาค
1. นางสาวจริญญา    ทันเต
8 20 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายวุฒิสิทธิ์    คำภา
1. นางเพชรรัตน์    แดนดี
9 22 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงปพิชญา    บาตรโพธิ์
1. นางสารภี    เทียมศักดิ์
10 23 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายมงคล    พิพัฒธ์
1. นางสุมาลี    วิศนุนาถนคร
11 24 โรงเรียนบ้านกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงสุนิสา    พิญญาณ
1. นางสาววิลาวัณย์    ดับโศก
12 28 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายอิทธิพล    สิงห์ซอม
1. นางสาวจีรัฏติกรณ์    คนขยัน
13 30 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายจิรายุทธ    สุวรรณหาร
1. นางวัชราภรณ์    กิจรุ่งสุวรรณ
14 34 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณา    ชฎาทอง
1. นางสาวอัษฎาพร    ลาสนาม
15 36 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายภาณุสรณ์    โทรัตน์
1. นางวิไลวรรณ    สิงหันต์
16 37 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    บุญมาก
1. นางสาวรัชนีกร    หงษ์ทอง
17 38 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงธนพร    พรหมดี
1. นางสาวรัชฎาภรณ์    พ่อบุตรดี
18 39 โรงเรียนบ้านกระเตียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชลดา    เงาโงน
1. นางพิมพ์ฐณิชา    ลีลาศสง่างาม
19 41 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงทัศยา    บุสันเทียะ
1. นางมะลิวัลย์    กันยารัตน์
20 43 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา    กัปโก
1. นางสุบิล    สุมะลิ
21 44 โรงเรียนบ้านนาฮี สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงทัศนีย์    สุชัยสิทธิ์
1. นางมณฑิชา    ทมถา
22 45 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    อาจวิชัย
1. นางเพียงนุช    มูลสาร
23 46 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายอนุรักษ์    จันทะนพ
1. นางวิภาดา    ดวงผุย
24 47 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายปัญญาพัฒน์    โทแหล่ง
1. นางจุรีพร    พุทธจง
25 49 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์    สานุสันต์
1. นางอุษาวลี    แก่นจักร
26 52 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    แก่นโกมล
1. นางวัชรินทร์    หงษาคำ
27 56 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงจิรภัทร    ปรียานนท์
1. นางทองใส    โยธะคง
28 58 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายปิยะวุฒ    มิลภัยสง
1. นายเสฏฐวุฒิ    ภิรมย์
29 59 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายธนดล    ทาป้อง
1. นางสาวธัญชนก    หางลาสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................