งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 095
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงธนกุล    วัลลศิริ
2. เด็กหญิงศุภิสรา    ุบุตรโยจันโท
3. เด็กหญิงสุธิมนต์    ลครพล
1. นางสาวชยาภา    ทันดา
2. นางสุภาพร    ยศปัญญา
2 2 โรงเรียนวัดทุ่งจาน สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    สายติ่ง
2. เด็กหญิงศิริมนต์    เดชสำโรง
3. เด็กหญิงอัจฉรา    ดอนสระน้อย
1. นายมารุต    ฉายจรรยา
2. นางอรทัย    ธงภักดิ์
3 3 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    ศิริสุข
2. เด็กหญิงน้ำเพชร    เสนาคำ
3. เด็กหญิงปารวีย์    วิริยะธนะเจริญกิจ
1. นางสาวสุมาลา    รังกลาง
2. นางอนงค์นาฏ    เถระวัน
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    สำแดงไชย
2. เด็กหญิงภควดี    กองมณี
3. เด็กหญิงอภิรมณ    ทิพเนตร
1. นางสาวจริญยา    พั้วมณี
2. นางทิวาพร    แสงวิจิตร
5 5 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    นองนุช
2. เด็กหญิงครรธรส    สนิทนวล
3. เด็กหญิงพรรณภา    บุบผาสังข์
1. นายสุริศักดิ์    อินทร์ผิว
2. นางสาวอริษา    เกษร
6 6 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    วงษ์สว่าง
2. เด็กหญิงณัฐรญญา    ชิณโสม
3. เด็กชายกฤต    สิงหศิริ
1. นางสาวสิรินาถ    หาญสินธ์
7 7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    เนาวะเศษ
2. เด็กหญิงครองขวัญ    ธเนศเศรษฐ์
3. เด็กหญิงศิวารัตน์    จงกล
1. นายชิษณุพงศ์    ทาบัว
2. นางสาววิไลวรรณ    วิเศษภักดี
8 8 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    สมจันทร์
2. เด็กชายปภังกร    สำราญรื่น
3. เด็กหญิงสุภนิดา    เดชคำภู
1. นางสาวฟาริดา    โหราศาสตร์
2. นายฤทธิเกียรติ    พลราชม
9 9 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    แสนภูวา
2. เด็กหญิงสาวิภา    เจินเทินบุญ
3. เด็กหญิงยุพิน    พรมคำ
1. นางสาวนิภาภรณ์    พูลสวัสดิ์
2. นางอรษา    แสงอ่อน
10 10 โรงเรียนบ้านรุน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงอภิญญา    ปัตถา
2. เด็กหญิงนิภา    ชุมพล
3. เด็กหญิงมุนิล    ลาภครองธรรม
1. นางสาวจิราภรณ์    การบรรจง
2. นางสาวพรธิดา    สดับสาร
11 11 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงอารียา    อิ่มจันทึก
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา    เผินสูงเนิน
3. เด็กหญิงกิตติญา    ทารินทา
1. นางสาวธันยพร    มณีอินทร์
2. นางสาวเสาวนีย์    ทรายจังหรีด
12 12 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงธนัญญา    มุ่งร่วมกลาง
2. เด็กหญิงภคพร    คำตา
3. เด็กหญิงจิรธิดา    สินประเสริฐ
1. นางสาววรัฎฐา    จงปัตนา
2. นางสาวโสภิดา    โพธิขำ
13 13 โรงเรียนบ้านสนาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงสิราวรรณ    คำเสียง
2. เด็กหญิงจิตติมา    อสิพงษ์
3. เด็กหญิงณัฐชยา    คำเสียง
1. นางศิรินทิพย์    โสภากุล
2. นางสาวอรทัย    จันเรือง
14 14 โรงเรียนบ้านโสกเชือก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    บุญมาวงษา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    พลสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรทิพย์    บุญสาร
1. นางชมภู่    ภาระพงษ์
2. นางสาวสุภาวดี    คำภาทู
15 15 โรงเรียนบ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงศสิรินทร์    บุญชำนาญ
2. เด็กหญิงชลิดา    เพชรเวียง
3. เด็กหญิงศศิธร    สุระภา
1. นางรัชฎาภรณ์    น้อยผล
2. นายอาทิตย์    กลั่นกสิกรณ์
16 16 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงดวงสมร    แก้วสมบัติ
2. เด็กหญิงปราณี    ธรรมราช
3. เด็กหญิงสุธาสินี    สุทธิประภา
1. นางสาวณัฐนท    ผดุงศรี
2. นางสาวสกาวเดือน    สร้อยทอง
17 17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงญานิศา    ศรีดำรงค์
2. เด็กหญิงนภัสพร    มะเสนา
3. เด็กหญิงชัญญนิษฐ์    ทัศดรกุลพัฒน์
1. นางศุภวรรณ    ยศราวาส
2. นางสุทธิยา    สุวรรณ
18 18 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงจินตนา    ผลรักษ์
2. เด็กหญิงศิรินธิยา    ชะนาเทศ
3. เด็กหญิงผกามาศ    พวงประกา
1. นายบุญจันทร์    วงศ์สูง
2. นางสุภาพร    วงศ์สูง
19 19 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพิราภรณ์    คำเนาว์
2. เด็กชายธนกุล    สีดาอ่อน
3. เด็กหญิงปลายฝน    วงศ์บุญ
1. นายภูธร    ทาบุดดา
2. นางเพ็ญศรี    รองแก้ว
20 20 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ต้นยวด
2. เด็กหญิงวรางคนาง    รูปดี
3. เด็กหญิงณัฏฐา    โสมนัสนานนท์
1. นางนัยนา    ยืนยั่ง
2. นางสาวอาภัสสร    กลางประพันธ์
21 21 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายทศพร    ประมูลจันทร์
2. เด็กชายศุภมงคล    คงประพันธ์
3. เด็กหญิงนันทวรรณ    ผ่านกลาง
1. นายธวัชชัย    พิทักษ์สกุลรัตน์
2. นางสาวสุภาวดี    ประเสริฐ
22 22 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ศาลางาม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ดีชัยรัมย์
3. เด็กหญิงธิญานันท์    สุพรรณดี
1. นางสาวพรทิพย์    ไขรัมย์
2. นางสาวเกศมณี    ทาประโคน
23 23 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์งาม    มาไทยทองหลาง
2. เด็กหญิงฐิตาภา    มหาสมุทร
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์    สังเกตุ
1. นางกฤษดา    ป้อมทอง
2. นางพรพิมล    จ้อยอินทร์
24 24 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายยุวศักดิ์    เสนไสย์
2. เด็กหญิงฐิติยา    สมพงษ์
3. เด็กหญิงวิริยดา    ยอดยศ
1. นางสาวกษิรา    สุขโรจนภูวดล
2. นางสาวจิตรพร    สมสร้าง
25 25 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนิตยา    โยธาจันทร์
2. เด็กหญิงเจติยา    เวียงบาล
3. เด็กหญิงวรัญญา    กัตโร
1. นางสาวนิตยา    ปัตตายะโส
2. นางแสงเดือน    อันทะลัย
26 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเอ็ลรี่    ขาวทองหลาง
2. เด็กหญิงฌาลิศา    วงษ์คำ
3. เด็กหญิงพิชญาวี    เถื่อนศร
1. นางเพ็ญศิริ    ภูมิสายดร
2. นางเสาวลักษณ์    เชาว์น้อย
27 27 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงตวิษา    ธีระศิลป์
2. เด็กหญิงจิราพร    ศิลาขวา
3. เด็กชายระพีธาดา    วงศ์คุลี
1. นางณฐกร    แก้วปัญญา
2. นางอัจฉราพร    มาตย์นอก
28 28 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ    ฤาชัย
2. เด็กหญิงกัลยกร    จันทร์หอม
3. เด็กหญิงกนกนิภา    วงค์สง่า
1. นางธิดารัตน์    มีปิด
2. นางสาวอพาภรณ์    สมานไชย
29 29 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงภารดี    บำรุงศิลป์
2. เด็กหญิงนัทชา    สายบุญเกิด
3. เด็กหญิงจุตินันท์    พุฒบุรี
1. นางสาวกิตติวรรณ    ขาวสุข
2. นางศรัลย์รัตน์    บุญเจริญชัย
30 30 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงศศิพร    พงศ์ศิริวัฒนกุล
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    แก้วนามอม
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์    อันโยธา
1. นางตวงพร    แฝงเมืองคุก
2. นางรุ้งลาวัลย์    สีหะบัณฑิต
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    รุ่งเรือง
2. เด็กชายธีรภัทร    อัดโดดดร
3. เด็กหญิงปภาวรินท์    ติยะโคตร
1. นางถนอมขวัญ    รัญดร
2. นางสาวพูนพิจิต    ตาปนานนท์
32 32 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    ใจช่วง
2. เด็กหญิงศศลักษณ์    ศรีอุดม
3. เด็กหญิงปฏิมาพร    เอี่ยมนอก
1. นางอุไร    ศิริหล่อ
2. นางเกษกนก    สีระสูงเนิน
33 33 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงทิพย์ธาดา    กาสุม
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ภูมี
3. เด็กหญิงพัชราภา    สาริยา
1. นายธงชัย    ป้านภูมิ
2. นางสุภารัตน์    สาริยา
34 34 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายวริศ    ไหมทอง
2. เด็กหญิงอนันตญา    นพพิบูลย์
3. เด็กหญิงธนัชพร    บุญมาก
1. นางสาวกมลรัตน์    ดัชถุยาวัตร
2. นางศรีจันทร์    ดัชถุยาวัตร
35 35 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงสศิกานต์    ดอกไม้
2. เด็กหญิงณิชญาภา    วงค์อนันต์
3. เด็กหญิงพรพรรณ    สีมาเมือง
1. นายจันทรานนท์    ไตรยสุทธิ์
2. นายอธิภัทร    เจริญบุตร
36 36 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐฐางาม    อินทรักษ์
2. เด็กหญิงมนัสสิรี    เครือเพชรกุล
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ธงไพร
1. นางคนึงนิต    บุพศิริ
2. นางจุฑามาศ    ด้วงติลี
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะนุช    สุทธิปรีชานันท์
2. เด็กหญิงวิชญาดา    ขันอาษา
3. เด็กหญิงทรรศวรรณ    ตลบหอม
1. นางประภาภรณ์    ไพบูลย์มั่นคง
2. นางสาวรัตติยา    รัตนอุดม
38 38 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชา    นามประภากร
2. เด็กหญิงฐาปะนีย์    วิวัฒน์ปรีชานนท์
3. เด็กหญิงขวัญข้าว    นนเลาพล
1. นางสาวชนนิกานต์    บุญแข็ง
2. นางสิริวรรณ    โอฆะพนม
39 39 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรณษา    การัตน์
2. เด็กหญิงณัฐชยา    สีทา
3. เด็กหญิงวิภาดา    สืบสาว
1. นางมลิวรรณ    ใชญัน
2. นายวิศิษย์    ใชญัน
40 40 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญา    จันทา
2. เด็กหญิงพิชญาลักษณ์    มุงคุณ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา    โคตรวงษ์
1. นางพรชิตรา    ลักษณะจันทร์
2. สิบเอกสธิตย์ภิเดช    ชมภูนุช
41 41 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงศจิษฐา    เชียงศรี
2. เด็กหญิงอินทิรา    คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐริกา    กาญจนศร
1. นางจิรภิญญา    คำแปล
2. นางนิตยา    ศรีเที่ยง
42 42 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายรชต    มาดาสิทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    เดชบุญ
3. เด็กหญิงวริศรา    สมอาจ
1. นางสาวกันทร    วงค์คำ
2. นางวาสนา    เงินยวด
43 43 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงวิรดา    ธรรมะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน    นาคน้อย
3. เด็กหญิงปาณิกา    พิชัย
1. นายนพชาติ    วรวัตร
2. นางสาวปรัชญา    บัวจันลา
44 44 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เกษสมจิต
2. เด็กหญิงกุลสตรี    บุดดีคำ
3. เด็กหญิงอโรชา    แก้วคุณเลิศ
1. นางประภัสสร    แจ้งโห
2. นางศิริพันธ์    ศรีเทพ
45 45 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอิงอร    ภูผาพลอย
2. เด็กหญิงวรกาญจน์    สิงหมาตย์
3. เด็กหญิงจิรัชญา    เหล็กชัย
1. นางกวินธิดา    พิมพะสาลี
2. นางสาวจริยา    สิมมา
46 46 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงจิรัฐิพร    เสกงาม
2. เด็กหญิงพรนภา    ไชยตมาตย์
3. เด็กหญิงปทุมมาศ    แพงดวงแก้ว
1. นางพรเพชร    ไชยศรี
2. นางสาวสินีนาฏ    ศรีสุทัศน์
47 47 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงสุธารัตน์    พิมใจ
2. เด็กหญิงศลิษา    สุโกสิ
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์    เจริญครบุรี
1. นายวีระ    โคตรธรรม
2. นางสาวศิริธร    สร่างโศก
48 48 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงเฟื่องลดา    ไชยชนะ
2. เด็กหญิงวริศรา    สาเสนา
3. เด็กชายจักพงษ์    ชูรัตน์
1. นายอุดร    ผ่องแผ้ว
2. นางสาวเย็นฤดี    ศรีละโคตร
49 49 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงกันต์กมล    สานันท์
2. เด็กหญิงจิรัชญา    บุญพันจันที
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    วันลักษณ์
1. นางนฤมนต์    คงนุรัตน์
2. นางสาวอัษฎาภรณ์    มีกุล
50 50 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายสมศักดิ์    ทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงณัฐพร    ศรีเชียงสา
3. เด็กหญิงยุภาพร    ต้นกันยา
1. นางสาวพรอนงค์    ศรีบุญเรือง
2. นายวิระพงษ์    ศรีบุญเรือง
51 51 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ฉิมนอก
2. เด็กหญิงเมรดาภา    เรียงใหม่
3. เด็กหญิงวรฤทัย    หวังเย็นกลาง
1. นางพนัชกร    ระวังชาติ
2. นางสุกัญญา    ทองสวัสดิ์
52 52 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายพีระพล    สิ่งผือ
2. เด็กชายสหรัตน์    หอมดวง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสนสะอาด
1. นายจีระเดช    หมั่นเก็บ
2. นายเลิงพงษ์    คำบุดดา
53 53 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงศศิวิมล    พิลึก
2. เด็กหญิงประภัสสร    โวหาร
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร    จารนัย
1. นางทัศนา    รติธรรมกุล
2. นางอุษา    คำศรี
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงอุษา    จันทะคีรี
2. เด็กหญิงธัญฑิตา    จันทศรี
3. เด็กหญิงธาริกา    จันทวงศ์
1. นางลำพึง    ุบุญสิน
2. นางสาวโสรยา    ผิลาอ่อน
55 55 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    เลี่ยวไพโรจน์
2. เด็กหญิงธนัชพร    ลูกชัยภูมิ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    เลี่ยวไพโรจน์
1. นางอรัญญา    ประสารกลาง
2. นางเยาวลักษณ์    ทองวรรณ
56 56 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงพรอธิปไตย    วีระการณ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    โพธิ์สูง
3. เด็กหญิงสุดาภัทร    มงคลอินทร์
1. นางพรพัฒนา    สวาทพงษ์
2. นางวิจิตราภรณ์    เพ็ชรกอง
57 57 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงอลิสา    หานัด
2. เด็กหญิงจีระนันท์    ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงปภัสสร    นาคเสน
1. นางสาวมาลาตี    ขันตี
2. นางสาวอโนชา    นามกอง
58 58 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงมัลลิกา    สารคะณา
2. เด็กหญิงพัชริดา    ชารีหอม
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ทองห่อ
1. นางจารุวรรณ    มีศรี
2. นายศุภกร    สายสุด
59 59 โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงโสรญา    ศาลางาม
2. เด็กหญิงนิรชา    แพงวงษ์
3. เด็กชายภูริทัต    บุญนาค
1. นางสาวณัฐปภัสร์    มังคละสินธุ์
2. นางสาวรัชนีกร    ยิ่งชนะ
60 60 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงจุฬาพร    บุญญา
2. เด็กหญิงกวิสรา    โสมะณี
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล    ดีมาก
1. นางนลินทิพย์    ธราดลพิทักษ์
2. นางสาวนุชจรินทร์    ธรรมทวี
61 61 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายปัญญากร    ชุ่มนาเสียว
2. เด็กชายอนุวัฒน์    สีหไตร
3. เด็กหญิงธันยพร    ชัยดำรงณ์
1. นางสาวจันทรา    สุนา
2. นายอภิเดช    ธิตะปัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................