งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 094
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 1. นายธนวัฒน์    ชังโชติ
2. นายอนุวรรต    พรหมภักดิ์
3. นายอภิศักดิ์    อุ่นมา
1. นางปาริฉัตร    ผูกจิตร
2. นายรุ่งเรือง    ไชยจันหอม
2 2 โรงเรียนบ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายเจษฎา    มาเอดะ
2. เด็กชายสุรเดช    แสงสี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    บุญใจ
1. นางสาวมัตติกา    สุดโลก
2. นายวรายุทธ    บุญวงค์
3 3 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์    ปราบสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เดินเทืองรัมย์
3. เด็กหญิงสุธีมา    เสือไพรงาม
1. นางคนึงนิจ    บุราสิทธิ์
2. นายสมส่วน    ชิงรัมย์
4 4 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกุลสตรี    ภูผาแนน
2. เด็กหญิงคริสติน    ธรรมรังสี
3. นายชัยมงคล    แสนทวีสุข
1. นายสันติ    แก้วลอดหล้า
2. นางสาวสุภาพร    ชัยจันทา
5 5 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงวิยะดา    แก้วสระแสน
2. เด็กหญิงกฤษณา    ราชกิจมา
3. เด็กชายอัครวินท์    มลากรรณ์
1. นางสาวกรรณิกา    ผาสุข
2. นายวิทยา    ศรีสุลัย
6 6 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวนิตย์รดี    ภวัตพงศาไพศาล
2. นางสาวอภิญญา    สารีบุญ
3. นางสาวดารุณี    แสงเจริญ
1. นายธณัสกฤช    แสนบุญ
2. นายวัฒนพงษ์    เตรียมกรม
7 7 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงอรสา    ใจรักเรียน
2. เด็กหญิงสะไบทิพย์    ขุนสุนทร
3. เด็กชายอนุศาสตร์    ก้อนเงิน
1. นางสุพัตรา    สืบจากถิ่น
2. นางสุรีพร    ก้อนเงิน
8 8 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. นายอภิสิทธิ์    สมหา
2. นายชินวัตร์    ทองสะอาด
3. นางสาวอรชา    จันทร์หาญ
1. สิบเอกทวี    เบื้องบน
2. นายเชาวลิต    ทองเหลือง
9 9 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ดุพงษ์
2. เด็กหญิงประภัสสร    ศรีมุกดา
3. เด็กชายภูมินทร์    เจริญชัยสกุลคีรี
1. นายลิขสิทธิ์    ดาบพิมพ์ศรี
2. นายอภิสิทธิ์    นันททรัพย์
10 10 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงทิพรัตน์    สอนกอก
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    พรหมบุตร
3. เด็กหญิงอรทัย    ทองภาพ
1. นายชินาธิป    เกษมสุข
2. นางสาวพเยาว์    ยิ่งยงยุทธ
11 11 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายณัฐชาติ    ศักดิ์ภิรมย์
2. เด็กหญิงวิภา    ภานุเรศ
3. เด็กหญิงชนากานต์    วังโส
1. นางชุติมา    บญยิ่ง
2. นางสาวพิจิตรา    ถ้ำกลาง
12 12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงอนงค์รัตน์    พูนสดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    อุปเท่ห์
1. นายณพสิษฐ์    ตองติดรัมย์
2. นายธัญวิชญ์    ศรีสุข
13 13 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงอรัญญา    โคณบาล
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ปิติ
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์    ผิวทอง
1. นางสุรัดดา    ตอนศรี
2. นางสาวเสาวณีย์    สาใจ
14 14 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายชัยมงคล    สาไชยันต์
2. เด็กชายต่อตระกูล    ทุมสิทธิ์
3. เด็กชายณัฐกรณ์    ศรีลาชนพฤกษ์
1. นายบรรพต    หงษานาวา
2. นางศิรินทร์รัตน์    กุลพิพิธ
15 15 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายปฏิภาณ    เป้าป่าเถื่อน
2. เด็กชายพงศกร    ชินเชษฐ์
3. เด็กชายพุฒิพงศ์    ภูษี
1. นางจิราวรรณ    แกมขุนทด
2. นางชุลีรัตน์    เชื้อพันธุ์ลาน
16 16 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงวิยดา    สิงสาทร
2. เด็กหญิงชัญญา    ธุรี
3. เด็กหญิงจิตนา    คำยอด
1. นางพัชณี    ผลจิตร์
2. นางสาววนิดา    ไชยงาม
17 17 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นางสาวสุกัญญา    ขันหล้า
2. เด็กหญิงมัฑนา    วีระษร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ประดับศรี
1. นายธานี    ศรีวงศ์
2. นายธีระพัฒน์    พรมสมบัติ
18 18 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงอริศรา    วิลานันต์
2. เด็กชายวงศกร    พลาผล
3. เด็กหญิงจินตนา    คำวงค์
1. นางสาวปริญญา    พันธ์วิไล
2. นายพงศธร    ทันเต
19 19 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายสมบุญ    วรรคสังข์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี    นามเวช
3. เด็กหญิงเด็กหญิงมณีทิพย์    คำคูณเมือง
1. นางฐานันดร    สิงห์ธรรม
2. นายสาคร    วัฒราช
20 20 โรงเรียนบ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 1. นางสาวจิรภา    ขันทอง
2. นางสาวปิยะดา    หาศิริ
3. นางสาวสุดารัตน์    เพ็ญคำ
1. นายวุฒิพงษ์    เชื้อคมตา
2. นางอรพรรณ    เชื้อคมตา
21 21 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงภาวิดา    ตามครบุรี
2. เด็กหญิงณัฐภัทร    แสนปัดชา
3. เด็กหญิงอภิญญา    ประจัด
1. นางสาวประทุมทิพย์    ชอบป่ารัง
2. นางมณีรัตน์    เชื่อมกลาง
22 22 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายอานันต์    กะลีพัด
2. เด็กชายสิทธิชัย    ศิริรจน์
3. เด็กชายสุธี    พลทา
1. นางกาญจนา    ฉิมพลีพันธุ์
2. นายภควัตร    วิลามาตย์
23 23 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    เพชรอยู่
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์    มารมย์
3. เด็กชายบูรพา    โพธิ์กลาง
1. นางยิ่งกมล    กลั่นโคกสูง
2. นางยิ่งกมล    กลั่นโคกสูง
24 24 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงกาญจนา    อำพรัตน์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    พรมภักดิ์
3. เด็กหญิงพัชราพร    ลาวเมือง
1. นางสาววิลาวัลย์    แก้วฤทธิ์
2. นายเศรษฐ์สกล    คันศร
25 25 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสัจจา    แก้วอุดร
2. เด็กชายพลวัฒน์    มาโยธา
3. เด็กชายกิตติทัต    พรมพาน
1. นางปราณี    ปะมาคะมา
2. นางวรรณภา    แปนเมือง
26 26 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพิยดา    ทรงพินิจ
2. เด็กหญิงอรยา    กอบกำ
3. เด็กชายขวัญชัย    โตยันต์
1. นางกัญญภัทร์    ศรีสาร
2. นางสาวพรทิพา    ดอนหัวบ่อ
27 27 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นายจิรายุ    ซ่วมเชียง
2. นายพงษ์สิทธิ์    ศรีทะวงศ์
3. นางสาวอารียา    คนหลัก
1. นางสาวทัศนีย์ภรณ์    รัตนอ่อน
2. นายเริงเดช    สุทธิอาจ
28 28 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. นายยศจตุภัทร    แถวปัดถา
2. เด็กชายธีร์ธวัช    ไชยโกฏิ์
3. เด็กชายภัทรพงศ์    ภูริศรี
1. นางสาวจันทร์จิรา    จันทร์นวม
2. นางสมจิตร    สุขอ้วน
29 29 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายวรเชษฐ์    โปรดสันเทียะ
2. เด็กหญิงรัชนีกร    แทนกลาง
3. เด็กชายเขมทัศน์    ทองจุลกลาง
1. นายจันทรวัทน์    ศรีเพชร
2. นางสาวพนิดา    มุ่งยนต์กลาง
30 30 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นางสาวพัชราภรณ์    เพียยุระ
2. นางสาวชนิดา    ดวงศรี
3. เด็กชายไกรวิทย์    โพธิ์สุวรรณ
1. นางสาวสมหวัง    สินธุเทา
2. นางอภันตรี    ภูดวงดาษ
31 31 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    บัวลอย
2. เด็กหญิงญารินดา    แข่นจันทร์โส
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา    จันทร์เพ็ง
1. นางจรรยาภรณ์    อิสสระวงษ์
2. นางนฐพร    สังข์ทอง
32 32 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายธนวัฒน์    แสงเพชร
2. เด็กชายยุทธพิชัย    จันทร์สม
3. เด็กชายธนพล    มาตรวังแสง
1. นางรตณัน    ยางเครือ
2. นางสุกัญญา    หลวงวงษ์
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายอดิศร    จันทิเทศ
2. เด็กหญิงอนุสรา    เกษาพันธ์
3. เด็กหญิงวิยะดา    เกินเกริก
1. นางสาวพัชรินทร์    วัฒนราช
2. นางศิริอร    เขียวศิริ
34 34 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงภัคจิรา    เกษไธสง
2. เด็กหญิงอรณิชา    กระแสเทพ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    ขุนศิริ
1. นายอาดุลย์    ดวงราษี
2. นางเรณู    กระจายศรี
35 35 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    บัวบาน
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    ฤกษ์มา
3. เด็กหญิงโสภิดา    แสวงผล
1. นายจรัส    บูรณกิตติ
2. นางหทัยรัตน์    เคหาบาล
36 36 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายศรราม    คะพันธ์
2. เด็กชายภานุพงศ์    อินทะศรี
3. เด็กหญิงชนกานต์    ปานไธสงค์
1. นายพุฒิพงษ์    เลไพจิตร
2. นางอมรมาศ    เยียวรัมย์
37 37 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ขันสี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    แก้วลอย
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ    แก้วสะอาด
1. นายกิตติกร    สอนคำเสน
2. นางวาสนา    พิมพะธรรม
38 38 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงวันวิสา    เอี่ยมเนตร์
2. เด็กหญิงสุภัสสร    โคตรพรมศรี
3. เด็กหญิงจนิตตา    คำบัว
1. นางสาวกัญญาณัฐ    บุญมี
2. นางเสริมสวย    ค้าธัญญะ
39 39 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวทัตสรวง    บุตรราช
2. นางสาวยศวดี    ก้อนนาค
3. นางสาวณัฐฐินันท์    ชมชื่น
1. นายวิศิษย์    ใชญัน
2. นางอัญชิษฐา    วิชาพูล
40 40 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายภานุเดช    ทุมพร
2. เด็กหญิงอนัญญา    ประทุมจันดี
3. นางสาวจิระนันท์    อ่อนเพลีย
1. นางสมควร    บูรณสรรค์
2. นายสันติภาพ    ยศม้าว
41 41 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. นางสาวภัทรวดี    ทองยา
2. นางสาวจิกตา    ศิริ
3. นางสาวพันธิชา    สุภะภินิ
1. นายธน    นันพิลา
2. นายสมนึก    อัคนิจ
42 42 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงบุษบา    สิงห์แจ่ม
2. เด็กหญิงกชวรรณ    อำไพจิตร
3. เด็กชายปริญญา    บุญสาลี
1. นายบัญญัติ    กมุทชาติ
2. นายพิทัก    สาเวช
43 43 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายเดชฤทธิ์    วันจงคำ
2. เด็กหญิงคีตภัทร    สีดาเขียว
3. เด็กชายชัยประสิทธิ์    พงษาศิริพันธ์
1. นายณัฐสิทธิ์    แฝงทรัพย์
2. นางสุภาพร    แซงโคตร
44 44 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายณัฐยศ    แก้วสุทอ
2. เด็กชายกฤตนัย    มาตยาคุณ
3. เด็กชายจักรชัย    ทุมดี
1. นายทวิชชัย    ต้นภูบาล
2. นายพัฒน์พงษ์    คำชนะ
45 45 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายมนัส    แง่ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ภูผายาง
3. เด็กชายวัลลภ    ภูลงเขา
1. นางดัชนี    พันธไชย
2. นายบรรจง    สุดชาดี
46 46 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงสุมิตตรา    สีนาบุญ
2. เด็กหญิงณัฏฐิมา    ทูลธรรม
3. เด็กชายสรศักดิ์    มีศิริ
1. นางสาวเกตุมะณีย์    คำจันทร์
2. นายไชยวัษฐ์    ศรีสาคร
47 47 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายวีระยุทธ    พรมดี
2. เด็กหญิงเบญญาภา    สุดดาชู
3. เด็กหญิงเจนจิรา    มุ่งลือ
1. นายจรูญ    พยัคประโคน
48 49 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายภูษณวัฒน์    กำจร
2. เด็กชายสุชีพ    เขียวขำ
3. เด็กหญิงกัญญา    งามเลิศ
1. นางสาวณกานดา    มีพันธ์
2. นายสุุภวัชริล    แก้วมณี
49 50 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายนธิพงษ์    วงศ์กาล
2. นายธนันชัย    แก้วเกิดมี
3. นายกิตติศักดิ์    ลาโสภา
1. นายชัยบรรจง    โสกชาตรี
2. นางมนชลัส    โสกชาตรี
50 51 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายราชันย์    ธุระพันธุ์
2. เด็กชายเอกรินทร์    ภักดีสมัย
3. เด็กชายอดิเทพ    แสนโคตร
1. นายภาณุวงศกรณ์    จรัสแสง
2. นางสาวรัตนาพร    ดวงทำมา
51 52 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายธิติพร    ปัสเสนา
2. นางสาวปรียาวรรณ    สาระสา
3. นายอดิสรณ์    ลงคลัง
1. นางรัตนา    พึ่งสว่าง
2. นายสมพงษ์    นามพิสัย
52 54 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงเกตกนกพร    โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา    แสงพรหม
3. นางสาวอธัญญา    สีทะ
1. นายบุญนริศ    กมลรัตน์
2. นางพุทธชาด    กมลรัตน์
53 55 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายอรรถพล    บุญปัญญา
2. เด็กชายเนรมิต    โคธนู
3. นายโชคชัย    หาญทำ
1. นางจิราภรณ์    พรมสืบ
2. นางพิสมัย    ต่อติด
54 57 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 1. นางสาวพันมณี    ศรีภักดี
2. เด็กหญิงฎารุณี    สีสร้อยพร้าว
3. นางสาวจุฬารัตน์    แสงศร
1. นายศราวุธ    กาญจนสุขเมฆิน
2. นางอัมรา    มั่งมี
55 58 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 1. นางสาวบรรจง    สารคะณา
2. นางสาวนุชจริยา    วัฒนธรรม
3. นายฤทธิชัย    เสริฐศรี
1. นางกันยารัตน์    สุพรม
2. นางอนงค์    ดองโพธิ์
56 59 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุภาพ
2. เด็กหญิงรัชนีกร    ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุพิชฌา    ชุ่มบุญยัง
1. นางรัตน์ติยา    ปาลินทร
2. นางศุภรัตน์    มะลาหอม
57 60 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    อำไพพิศ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ศรีชัย
3. เด็กหญิงสุภาพร    เพียเพ็ง
1. นางนงลักษณ์    สำรวมจิต
2. นายมนตรี    สำรวมจิต
58 61 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 1. นางสาวพัชรินทร์    อินทรักษ์
2. นางสาวเมริน    กอเขียวหล้า
3. นายณัลฑวัฒน์    นวนสวาท
1. นางสาวรัชดาพร    ปานิเสน
2. นายอภิสิทธิ์    อรัญวาส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................