งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 093
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายภาสกร    บุดดาคำ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    หีบแก้ว
3. เด็กชายรัฐภูมิ    ศรีทอง
1. นางลำพูน    สุวรรณศรี
2. นางศิวนาถ    คุณาธิป
2 2 โรงเรียนบ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ก้อนใส
2. เด็กหญิงพิมพ์สุดา    ก้อนใส
3. เด็กหญิงสิริวิมล    งาสระน้อย
1. นางสาวมัตติกา    สุดโลก
2. นายวรายุทธ    บุญวงค์
3 3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร    ใหม่กันทะ
2. เด็กหญิงลลิตวดี    ผลเจริญ
3. เด็กหญิงธนพรรณ    เสรีส่งแสง
1. นางนภาพร    บัตรประโคน
2. นางสาวภัทรานิษฐ์    บุญสุด
4 4 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงนิชาดา    ทองแกม
2. เด็กหญิงวิชิตา    พันชัย
3. เด็กหญิงชนิษฐา    บุญยียวน
1. นางศิริรัตน์    เปปะตัง
2. นายเพ็ชรรัตน์    ไพศาล
5 5 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายธิติ    สุริวาล
2. เด็กหญิงประกายดาว    เก่งเกษม
3. เด็กหญิงวิรัญชนา    จัตวาภักดี
1. นางสาวกฤษณา    พันศรี
2. นางสาวเพ็ญสิตางศุ์    เผ่าแสนเมือง
6 6 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    อันทรบุตร
2. เด็กชายยศพล    หรัญรัตน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สายทอง
1. นางวิไลลักษณ์    ศรีแก้ว
7 7 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริพร    หารกำลัง
2. เด็กหญิงสุภาวดี    กอฟัก
3. เด็กหญิงศศิธร    วงศ์แก้ว
1. นางสาวจิรารัตน์    คงโนนกอก
2. นายไพรัตน์    วันสันเทียะ
8 8 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายธีรวัฒน์    จันทร์มา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา    ทองอ่อน
3. เด็กหญิงวรัญญา    กิ่งจันทร์
1. นายสวัสดิ์    สมหวัง
2. นางสาวสุณี    กองสุข
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายกฤติน    กมลสินธุ์
2. เด็กหญิงสุวิสาข์    สารวัน
3. เด็กชายสุภธิษณ์    ศรีชาติ
1. นางขนิษฐา    กุลกานนท์
2. นางปาริชาติ    พองพรหม
10 10 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เดชฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา    คงเงิน
3. เด็กชายพิพัฒน์    วงศ์เจริญ
1. นายเจษฎา    สามใจ
2. นางสาวเบญจมาศ    วงศ์เจริญ
11 11 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายคุณากร    พูท้วม
2. เด็กหญิงอริสา    สีคันทา
3. เด็กหญิงวิพากร    ลักภูกลาง
1. นางชุติมา    บุญยิ่ง
2. นายมงคลกรณ์    ธนาธิปัตย์สกุล
12 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชฏาชัย
2. เด็กชายภาณุพงษ์    โศกหอม
3. เด็กชายนิติภูมิ    จะโรรัมย์
1. นางรวีวรรณ    ศรีประดู่
2. นางสาวศิริพร    พูนสวัสดิ์
13 13 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    หอมจันทร์
2. เด็กหญิงจรรธพร    สิมมา
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์    ตอนศรี
1. นางสาวสาริกา    บัวงาม
2. นางสุรัดดา    ตอนศรี
14 14 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์    โทนหงส์สา
2. เด็กชายดุลญาฤทธิ์    มาเจริญ
3. เด็กหญิงทักษอร    ผากาเกตุ
1. นายปัญญา    ชัยหงส์ษา
2. นางสาวสุภาดี    หงส์ชารี
15 15 โรงเรียนจินดาอารมณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงพิรยา    จันทร์คำ
2. เด็กชายธนากร    กองแสน
3. เด็กชายอภิวัฒน์    ขอทับกลาง
1. นายภณวรกฤษ    ไชยสอน
2. นายสมบัติ    พันธ์โพธิ์คา
16 16 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงนุสรา    สารธิราช
2. เด็กหญิงชนิตา    สเพียรไพร
3. เด็กหญิงธัญกร    นามสอน
1. นางสาวกนกวรรณ    ดอนกวนเจ้า
2. นางสาวณฐภรรท    ระวิชัย
17 17 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัชตรา    บุดดา
2. เด็กหญิงอรณิชา    ร่องบอน
3. เด็กชายเดชฤทธิ์    สีหาราช
1. นางขณิฐตา    สิงหาปัด
2. นายสัพพัญญู    ศิริภา
18 18 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงกิรติ    พร้อมสุข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คงวุฒิ
3. เด็กหญิงณัฏฐกานต์    สรสาร
1. นางสาวบุณฑริกา    วิโรจน์อุไรเรือง
2. นางพูนทรัพย์    บุญเจือ
19 19 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายอดิศักดิ์    นนทะวงษ์
2. เด็กหญิงวิญาภา    ทนสู้
3. เด็กหญิงรินดา    ทะสีมา
1. นายลิขิต    กาลีพล
2. นางสาวสุมาลิน    ฝางคำ
20 20 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์    ม่วงดี
2. เด็กหญิงน้องอนงค์    โคชขึง
3. เด็กหญิงอนิสา    โพธิ์ไทร
1. นางสาวนิตยา    พิมพ์ทอง
2. นางหนูรัก    ไตรยศ
21 21 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงทิพรัตน์    นิลพงษ์
2. เด็กหญิงณฐพร    สร้อยมาลัย
3. เด็กชายนริศ    บีพิมาย
1. นางสาวสุกัญญา    ศรีสันต์
2. นางอาพา    ตวยกระโทก
22 22 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายชินโชติ    ผลบุญ
2. เด็กหญิงรสิตรา    นามชัย
3. เด็กหญิงพิชญาภา    หงษ์ทอง
1. นางกาญจนา    ฉิมพลีพันธุ์
2. นายภควตร    วิลามาต
23 23 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายณัฐภัทร    กระแสโสม
2. เด็กหญิงกนกอร    วรรณศรี
3. เด็กชายภูริ    จรรยาเจริญ
1. นางวิไลรัตน์    นาควิเชียร
2. นางอุทัยวรรณ    ศรีนาดี
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงธรัญญาณ์    สีดำ
2. เด็กหญิงจิรนันท์    กลมพันธ์
3. เด็กหญิงสัตตบงกช    รักพรม
1. นางสุพัตรา    จันทะวงษ์
2. นายโชติก์ธนินธรณ์    นาคาธร
25 25 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวัชรากร    ดงขันตี
2. เด็กชายเสกสรร    แสงโทโพ
3. เด็กหญิงวริศรา    แก้วกุ่ม
1. นายณัฐพงษ์    รามสีดา
2. ส.ต.ต.ประยูร    ขูรีรัง
26 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ภูเนตร
2. เด็กหญิงกฤษณา    นามเสถียร
3. เด็กหญิงอธิษฐาน    วระโคตร
1. นางพิสมัย    พูลเจริญ
2. นางเพลินพิศ    ตาลประดิษฐ์
27 27 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเกสรา    อ่อนมิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐกรณ์    ปัจมวงศ์จริยา
3. เด็กหญิงนีราภา    โมลา
1. นางประมวล    ใคร่นุ่นกา
2. นางสาวอรรถยา    โกกิลานันท์
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายนภัสกรณ์    นวลสาย
2. เด็กชายวชิรวิชญ์    ทีมา
3. เด็กชายแสนปิติ    วงศ์ละคร
1. นางกันยารัตน์    ภูมิภักดี
2. นางเสาวลักษณ์    บรรเทิงสุข
29 29 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายไชยกร    หัดขุนทด
2. เด็กชายเตชสิทธิ์    ตระการวณิชยกุล
3. เด็กหญิงภัทราวดี    ไชยกิจ
1. นายสมบัติ    มะเดื่อชุมพร
2. นายสัญญา    กันจินะ
30 30 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายธนพนธ์    พิตอน
2. เด็กหญิงณัฐกมล    วรดี
3. เด็กหญิงกัญยาณี    กองแสง
1. นายกำธร    ชาติดวงผจญ
2. นางสาวจิรารัตน์    มุสิกะพันธ์
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายพชรกร    สวัสดี
2. เด็กหญิงนฤมล    อุตเสนา
3. เด็กหญิงนวรัตน์    เสียสี
1. นางกนกพร    สิริกมลา
2. นางรสสุคนธ์    จำเริญสม
32 32 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายสรลิช    บุญเสริม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แต้มพิมาย
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    ศรีทอง
1. นางสาวสุภาดา    เนื่องบุรีรัมย์
2. นางสาวอุษาวดี    ใจตรง
33 33 โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงปารีณา    อันทะเกษ
2. เด็กชายธนาการ    ลาสา
3. เด็กหญิงเปมธีรา    บุญสาร
1. นางนุชนภา    แจ้งจำรัส
2. นางสมปอง    อุ่นทะยา
34 34 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    อุตมะ
2. เด็กหญิงพิญดา    หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงศิริวิมล    นาถาดทอง
1. นางสาวกมลชนก    พันธมาศ
2. นายประมุข    อาจภักดี
35 35 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนรี    หมุนสุข
2. เด็กหญิงเกณิกา    นำพา
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    ธาระพันธ์
1. นางปภาวรินทร์    องอาจ
2. นางมุกดา    ศรีธาตุ
36 36 โรงเรียนบ้านม่วงชี สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงธิญาดา    ดวงใจ
2. เด็กหญิงอรสา    พวงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุมิตรา    ขาวสนิท
1. นางสาววิจิตรา    สีทา
2. นายสมยศ    อภัยโส
37 37 โรงเรียนบ้านมะฟัก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    นิยม
2. เด็กชายธนานันท์    ผาสุข
3. เด็กชายจิรัชเมธ    บุทศรี
1. นางชัญญา    พรมมะลิ
2. นายสมศักดิ์    กตะศิลา
38 38 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงรัตติยา    ใจช่วง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู    สุทธิสาร
3. เด็กหญิงวรัญญา    โสมดา
1. นางสาวจิราภรณ์    แสงสุวรรณ
2. นางฉัตรวรีย์    บุญสิริเกียรติ
39 39 โรงเรียนบ้านพะลอง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายบัญชา    ยุวบุตร
2. เด็กชายพีรพล    สร้อยสาวะ
3. เด็กหญิงพิมพ์ใจ    ไตรงาม
1. นายพรชัย    เกษร
2. นางวันเพ็ญ    เกษร
40 40 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปภัสสรณ์    เทพจันทร์
2. เด็กชายพีรพล    โพธิ์นาง
3. เด็กชายมุธิตา    ไตรเทโพธิ์
1. นางสาวธิดารัตน์    ขาวดี
2. นายประภาส    ซาเมืองศรี
41 41 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงจริยา    แสงทวีป
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    จันทะวงษ์
3. เด็กหญิงปานรพี    แสงแสน
1. นางอำมร    ไทยโสภา
2. นายโกศล    พานนงค์
42 42 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายจิรายุ    สำพล
2. เด็กชายภานุมาศ    ศรีสุธรรม
3. เด็กชายดนัยนัฐ    สุตนนท์
1. นายวิชิต    หินกล้า
2. นางสายทอง    กัญญาพันธ์
43 43 โรงเรียนบ้านผาขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงปวรรัตน์    วิชาราช
2. เด็กหญิงนิธินาถ    แพงไทย
3. เด็กหญิงวารี    เลิกนอก
1. นางกิติยวดี    คำชมภู
2. นางรัชต์รวีย์    คำโสภา
44 44 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายบวรภัค    ทิพม้อม
2. เด็กหญิงภัทรระพี    ทอนฮามแก้ว
3. เด็กหญิงภักชาวีร์    ใจขาน
1. นางนติยา    งิ้วไชยราช
2. นางหทัยทิพย์    ทอนฮามแก้ว
45 45 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุชิตา    บุดสาวิเศษ
2. เด็กชายกิตติชนม์    ทักษิณ
3. เด็กหญิงกุลธิดา    ศรีวิชา
1. นายประสงค์    สกุลซ้ง
2. นางผ่องศรี    ภูช่างทอง
46 46 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    กาสินพิลา
2. เด็กหญิงพัชรพร    สัพโส
3. เด็กหญิงจิรภัทร์    สิงห์ปั่น
1. นางสาวระพีพรรณ    อุปถานา
2. นางอนัญญา    แสนวิลัย
47 47 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภา    แนวทอง
2. เด็กหญิงหทัยพันธ์    เสนมา
3. เด็กหญิงอธิชา    ศรีจันโท
1. นายจิรานุวัฒน์    ดรพล
2. นางวรรณา    ลีแวง
48 48 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายเกษมศักดิ์    พรหมจารีย์
2. เด็กชายกฤษณะ    สินธุประเสริฐ
3. เด็กชายปราชญ์วิรุฬห์    ประสานสืบ
1. นางสาวนันท์นภัส    วงษ์ทวี
2. นางสาวรัตนาภรณ์    กลางมะณี
49 49 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐา    หอมหวล
2. เด็กหญิงสุธาสินี    สายทะเล
3. เด็กหญิงปารณีย์    อินทร์สำราญ
1. นายพุทธิรักษ์    จิตหาญ
2. นางสาววารุณี    ศิริ
50 50 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงสุวรรณารี    สิงหาเทพ
2. เด็กหญิงอาริสา    อ่อนอินทร์
3. เด็กหญิงวริศรา    รัตนวงษ์
1. นางชนกนาถ    ชื่่นมณี
2. นางเอื้อมพร    สามาลา
51 51 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงญาณภัทร    พีเกาะ
2. เด็กหญิงยุพาดา    ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงทิฆัมพร    แทงตลาด
1. นางจุฑารัตน์    ดวงเพ็ชรแสง
2. นางวิยะดา    ยิ่งนอก
52 52 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจิตรลดา เกื้อกูล    ตะกรุดวัด
2. เด็กหญิงวิศัลยา    ชุติมาโชติ
3. เด็กชายธรรมนูญ    โคตะคำ
1. นายณรงค์    โสภิณ
2. นางบานเย็น    โสภิณ
53 53 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงหรรษา    เผือกนิสัย
2. เด็กหญิงพรพรรณ    ผลช่วย
3. เด็กหญิงกัณธิมา    ต้อยจัตุรัส
1. นายพงศ์ธาดา    ประภาสโนบล
2. นางเบญจรัตน์    ประภาสโนบล
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายภูบดินทร์    บุญอาจ
2. เด็กหญิงพิยดา    บุญอาจ
3. เด็กหญิงนลินทิพย์    ชานุวัตร
1. นางสาวจันทร์แรม    พรมทา
2. นางลำพึง    บุญสิน
55 55 โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงเปรมกมล    แสนป้อ
2. เด็กหญิงกนิษฐา    ศรีวรรณะ
3. เด็กหญิงจีรวรรณ    ปานทอง
1. นางรุจี    ผักบัวเงิน
2. นางศิริพร    พันธ์ใย
56 56 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายวัชรากร    ลี่
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ไชยสงค์
3. เด็กหญิงญาณัจฉรา    บุญทิพย์
1. นางสาวทิวาวรรณ    อันแสน
2. นางสาววิยะดา    สีชมแสง
57 57 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    โครตธาดา
2. เด็กชายโอภากรณ์    สีดา
3. เด็กหญิงพลอยทิพย์    มะณี
1. นายชยพล    โฆษิต
2. นางเขมมิกา    ไชยแสง
58 58 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายวิศวะ    เทียมไธสงค์
2. เด็กชายจีรศักดิ์    ฝ่ายบุตร
3. เด็กหญิงปนัดดา    ชาวลำเนา
1. นายสิทธิราช    ชื่นชม
59 59 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายกมลภพ    ศรีลำดวน
2. เด็กหญิงศศิธร    ไชยสระแก้ว
3. เด็กหญิงวิรัญชนา    สิงห์กุล
1. นางสาวศรีสุดา    สีชุม
2. นางศรุตยา    ดรสีเนตร
60 60 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงนิตยา    สุวันทา
2. เด็กหญิงวรรณพร    พิศพงพันธ์
3. เด็กชายกฤษดา    ยอดเยี่ยมแกร
1. นางสาวพิณญาดา    บุตรกันหา
2. นายวุฒิชัย    ศรีโยธา
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงญาราภรณ์    โฑษวัฒนกุล
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    จินตนานันท์
3. เด็กชายอธิพัชร์    กิตเสน
1. นายพรเทพ    รัตนติสร้อย
2. นางศรีสุดา    พลศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................