งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 090
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงณิชานันท์    วังคะฮาต
2. เด็กหญิงนุชจิรา    ฉาบเกษม
3. เด็กหญิงปิยธิดา    ราชแข็ง
1. นางสาววัชรี    สมวัน
2. นางเสาวนิตย์    ศิริภาษณ์
2 2 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงจีรนันท์    เดชสำโรง
2. เด็กหญิงพัชรพร    ณัฏฐานันท์
3. เด็กหญิงกมลพรรณ    โคตรจังหรีด
1. นางสาวจินตนา    โม้ทอง
2. นางสาวปริยาภรณ์    จงรักกลาง
3 3 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    นาคนวล
2. เด็กหญิงอังควิภา    เข็มประชา
3. เด็กหญิงพรพิมล    จันทรสกุล
1. นางลลิตา    คุรุกิจกำจร
2. นางสาวสุกัญญา    อาสานอก
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ทาบุดดา
2. เด็กหญิงวริศรา    ดื้อภูเขียว
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    สุภาพ
1. นายนิโรจน์    มะเสนา
2. นายอัชพล    ถาวรวรรณ์
5 5 โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงศศิกานต์    บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุชาดา    พรมก้านตรง
3. เด็กหญิงเพชรลดา    เกษเพชร
1. นายอรัญ    วรรณพฤกษ์
6 6 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงไพรวรรณ    วิลาศรี
2. เด็กหญิงอัจฉริยา    แก้วปัญญา
3. เด็กหญิงโชติรัตน์    มูลคา
1. นางสาวจิตดาพร    แสงกล้า
2. นางสาวจิตดาพร    แสงกล้า
7 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์    พงษ์ศิริ
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ    มีศักดิ์
3. เด็กหญิงสิริขจร    พงศ์ศิริ
1. นางจารุภา    สมณะ
2. นางจีรนันท์    ปุมพิมาย
8 8 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปฐมาวดี    ทองสลับ
2. เด็กหญิงธรรธิชา    บุญยืน
3. เด็กหญิงศศิวิมณ    อาจเอี่ยม
1. นางสาวจรูญลักษณ์    ศิริปี
2. นางสุภารัก    บุญยืน
9 9 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงปภาวินทร์    ไชยตะมาตย์
2. เด็กหญิงศิวนาถ    ทันอินทรอาจ
3. เด็กหญิงอทิตยา    กงสีมา
1. นางภัคสุดา    โสนาคู
2. นางระพีพรรณ    ทองพันธ์
10 10 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายกฤช    ม่วงศรี
2. เด็กชายปฐพี    ศรวิชัย
3. เด็กชายภูริภัชน์    จัดเรืองอนันต์
1. นางสาวนิตญา    ดาทอง
2. นางรัตยาภรณ์    สุรวงศ์ธนกุล
11 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงกิตติวรา    บุญจันทร์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    สุวรรณพันธุ์
3. เด็กหญิงธัญยมัย    ศรีพระนาม
1. นางจิราพร    วลสันเทียะ
2. นายบุญจันทร์    ศรีระทัต
12 12 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงพรรณวดี    สุขหนองบึง
2. เด็กหญิงสุภาพร    นิติกรณ์
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ปะพลัง
1. นางสาวนิรเนตร    นัดกล้า
2. นางรัญจวน    ฉัตรนันทภรณ์
13 13 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงศศิประภาพร    คำปัญญา
2. เด็กหญิงสิราวรรณ    ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐชยา    ตะเคียนจันทร์
1. นางสาวกัญญุมา    มุทุวงศ์
2. นางสาวพิศมัย    นามวิชัย
14 14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญาภัค    แซงกระโทก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ชาติบัญชากร
3. เด็กหญิงยมลภัทร    จีนภักดี
1. นางกาญจนาวัฒน์    ธีระเผ่าพงษ์
2. นางสาวจิราพร    นิลพันธ์
15 15 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงบุศรา    แสนหานะ
2. เด็กชายยุทธพงษ์    กุลมร
3. เด็กชายอนุสรณ์    ศรีมนตรี
1. นายธีรพงศ์    กงภูธร
2. นางสาวนัฐกัญญาพัชร    รักสุทธี
16 16 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงเขมิกา    โพธิ์ษา
2. เด็กหญิงสุธาสินี    ยืนยง
3. เด็กหญิงนิลปัทม์    ปาลาด
1. นางดัชนี    สอนรมย์
2. นางสาวศิริพร    ซายขาว
17 17 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงกีรตา    งามใจ
2. เด็กหญิงนรินทรา    เขียวกลม
3. เด็กหญิงอริสรา    นาเจิมพลอย
1. นางวัชรินภรณ์    บุญจันทร์
2. นางสาวอุดมลักษณ์    ประพงษ์
18 18 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงอลิชา    จันทวี
2. เด็กหญิงชลธิชา    สิมมา
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    รุ่งเรือง
1. นางณิชาภา    พลเดช
2. นางพูนทรัพย์    บุญเจือ
19 19 โรงเรียนบ้านลาดวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปิยธิดา    บุญรอง
2. เด็กหญิงกัลยา    สมเทพ
3. เด็กหญิงสุพรรษา    จำปาขาว
1. นางสาวจิราพัชร    มูลเมือง
2. นายพรรณเลิศ    มาลัย
20 20 โรงเรียนบ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    สียางนอก
2. เด็กหญิงชญาดา    ปัตพี
3. เด็กหญิงศุภากร    อ่อนสี
1. นายณรงค์เดช    ปุณขันธุ์
2. นางสาวนิลุบล    วาปี
21 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    จรัสพรโสภณ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ลีพงษ์
3. เด็กหญิงสุทธิตา    ลีพงษ์
1. นางสุพิน    ทมกระโทก
22 22 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงปาริษา    วิชัยรัมย์
2. เด็กหญิงชนกนันท์    เครือจันทร์
3. เด็กหญิงแพรวา    การะรัมย์
1. นางนันท์นภัส    อุสารัมย์
2. นางสาวสุภาพันธ์    ปิตานัง
23 23 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงสุกษมา    เสาร์สิงห์
2. เด็กชายชณะฑัญญู    สุยะนา
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    กองทุ่งมน
1. นางสาวพัชราภรณ์    ชมสุขประกิต
2. นางสาวรณิดา    คำพิทักษ์
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ตาบุดดา
2. เด็กหญิงลักษิกา    จิรรัชตาภรณ์
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    เนียมจันทร์
1. นางสาววิไลภรณ์    ผุยพรม
2. นางสาวิตรี    รังกระโทก
25 25 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรณิฎา    ปินะถา
2. เด็กหญิงรวินท์    หารศรีภูมิ
3. เด็กหญิงธนภรณ์    แพร่เมือง
1. นายนรินทร์พิภัทร    วงศ์วัฒนาวิจิตร
2. นางสาวศุภศิริ    ชิณวงศ์
26 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงจารวี    ศรีมงคล
2. เด็กหญิงทิวดี    พรหมหาลา
3. เด็กหญิงบุษญากรณ์    สุนทรรส
1. นางสาวเกศสุดา    มงคลศิลป์
2. นางเพ็ญศิริ    ภูมิสายดร
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงประภาศิริ    เหลืองงาม
2. เด็กหญิงสิรีธร    แก้วก่อง
3. เด็กหญิงปิ่นอนงค์    เวียนเป๊ะ
1. นางตะวัน    พุ่มชะบา
2. นางสาวเกศรินทร์    ภูมิศรีแก้ว
28 28 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาวดี    ไกรษี
2. เด็กหญิงศศิธรธีรา    เมตตามนุษย์
3. เด็กหญิงวริศวรรณ    เพชรเสนา
1. นางผ่องศรี    เมธาภัทรกุล
2. นางอักษราภัค    ศรีจันทร์
29 29 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงพิชญาภัค    รอดสันเทียะ
2. เด็กชายนารายณ์ลักษณ์    แซ่เตียว
3. เด็กหญิงชนันภรณ์    สินชัยยา
1. นายบุญเอนก    ประเสริฐ
2. นายเกียรติภูมิ    ท่วมกลาง
30 30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ    สุทธิ
2. เด็กหญิงศิรประภา    จันสด
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์    เนตรพุกกณะ
1. นางอัมรินทร์    ศรีทัพสกุลชาย
2. นางเดือนเต็ม    แพงไทย
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    ป้องแดง
2. เด็กหญิงวรันธร    คุณแสง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร    บุตรสามาลี
1. นางสาวสุมาลี    ชนะบุญ
2. นางแหวนใจ    ภู่เงิน
32 32 โรงเรียนบ้านละโว้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ใจงูเหลือม
2. เด็กหญิงปาลิดา    ถนอมพุดซา
3. เด็กหญิงจีรนันท์    ภูผาพันธ์
1. นางสาวสุกัญญา    นนตานอก
2. นางสาวไพลิน    กึนพันธ์
33 33 โรงเรียนบ้านไทยนิยม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    สาวันดี
2. เด็กหญิงดลยา    พิมเขตร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    หนูนิล
1. นางสาวนริศรา    ปลาเขียว
2. นางนุชนภา    แจ้งจำรัส
34 34 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงนุสรา    สุภนาม
2. เด็กหญิงสุรีพร    คงเกิด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บุตรงาม
1. นางสาวศศิธร    สมสวย
2. นายศักดา    แต้มทอง
35 35 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงกรรญารัตน์    ประทุมวัน
2. เด็กหญิงสุปรียาภรณ์    พิลาคำ
3. เด็กหญิงชญานิศ    ดวงศรี
1. นายบุญส่ง    จันทร
2. นางเทียมใจ    จันทร
36 36 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    อินริ
2. เด็กหญิงกนิษฐา    ผึ้งศรี
3. เด็กหญิงนันทนา    มานัส
1. นางสาวปรานอม    ดาเชิงเขา
2. นางสุดารัตน์    พลโลก
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายนพกร    อินทร์ตา
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์    บุตรบุราณ
3. เด็กหญิงธภาภัค    การะพันธ์
1. นางนคร    ศรีสุธัญญาวงศ์
2. นางลัดดาวัลย์    วันทา
38 38 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี    ขุนแก้ว
2. เด็กหญิงณัชชา    กุมลา
3. เด็กหญิงกัญญาภัค    มีศรี
1. นางขนิษฐา    เครื่องสาย
2. นางสุพัตรา    เจริญศรี
39 39 โรงเรียนบ้านฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะพร    นามพิมพ์
2. เด็กหญิงกัญญณัช    อุดมฤทธิ์
3. เด็กหญิงนลินทิพย์    แสงจันทร์
1. นางวัลลภา    พันธ์สุวรรณ
2. นายไชยา    ฉ่ำเมืองปักษ์
40 40 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงศิริประภา    อุปชัย
2. เด็กหญิงกวีลักษณ์    โคตรหลง
3. เด็กชายนนทนันท์    วงศ์ชายน้อย
1. นางนพรัตน์    ทาทาด
2. นางประภาพร    สุทธิบริบาล
41 41 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา    เศรษโฐ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ    สาติพา
3. เด็กหญิงศศิประภา    เสนน้ำเที่ยง
1. นางนัฏฐิกา    เรืองวงษ์งาม
2. นางสมพร    กัญญาคำ
42 42 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายนิติกร    บุตรจันทร์
2. เด็กหญิงดลอักษร    พรมเรือง
3. เด็กหญิงกนกมาศ    สุขโชค
1. นางสาวกันทร    วงค์คำ
2. นางนุชนภา    ทัพซ้าย
43 43 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงสุชาดา    วงศ์ษา
2. เด็กหญิงมิ่งกมล    แก้วมณี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    เสนานนท์
1. นางสาวชัญญานุช    ไร่สิงห์
2. นางลัชยา    ทัศนิยม
44 44 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายธนากร    บุญชาญ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์    โสมา
3. เด็กหญิงกันยารัตน์    บัวชุม
1. นายนพศูล    พุทธลา
2. นายเอกพันธ์    อรกุล
45 45 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    เหล่าต้น
2. เด็กหญิงน้ำค้าง    ภูยาฟ้า
3. เด็กหญิงนัทฐิยา    ทับสีแก้ว
1. นางสมปอง    อ่อนพรรณา
2. นายสิทธิพร    ประทีปทอง
46 46 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายภูตะวัน    แก้ววงศ์
2. เด็กหญิงภทรพรรณ    พิมพ์บรรณ
3. เด็กหญิงธีรพร    คำทิพย์
1. นางสาวกุลธิดา    แก้วพิมพา
2. นางสาวลภาขวัญ    เพ็งเวลุน
47 47 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    กชวงศกร
2. เด็กหญิงนัชชา    นามนาถ
3. เด็กหญิงนฤมล    นามสมดี
1. นางกัลยา    จิตนอก
2. นางสาวมณีรัตน์    ชัยภูมิ
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    รัตนวัน
2. เด็กหญิงศิรินธร    ภูคำ
3. เด็กหญิงอริสา    โพธิ์สาราช
1. นายอนุชา    เด่นดวง
2. นางโชติกาญจน์    เพชรผา
49 49 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงพชรพรรณ    เคหะฐาน
2. เด็กชายอัมรินทร์    เทียบปัด
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สมทรัพย์
1. นางสายใหม    พรมเก่า
2. นางสุภาพร    ปัญญาดี
50 50 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงสุธาริณี    ชาวเหนือ
2. เด็กหญิงบังอร    โพธิจาร
3. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์    พิมพะวงษ์
1. นางกรวรรณ    ศรีดาวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ    สมบึงกลาง
51 51 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงดวงกมล    พลทามูล
2. เด็กหญิงจิรารัตน์    ภัทรเมฆากุล
3. เด็กหญิงนารีรัตน์    ฝาสันเทียะ
1. นางจุฑารัตน์    ดวงเพ็ชรแสง
2. นางวิยะดา    ยิ่งนอก
52 52 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวิสสุตา    วิชาฤทธิ์
2. เด็กหญิงอชิรญา    ภูมิน้อย
3. เด็กหญิงศศิกานต์    พันสะวะนัด
1. นายณรงค์    โสภิณ
2. นางบานเย็น    โสภิณ
53 53 โรงเรียนรังงามวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายณัฐภูมิ    ท้าวจัตุรัส
2. เด็กชายชัยมนัส    แก้วนอก
3. เด็กหญิงกัญญานัฐ    ท้าวจัตุรัส
1. นางสาวนฤมล    โกสันเทียะ
2. นางสาวอัญชนา    มณีโชติ
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงกรกมล    ช้างงาเนียม
2. เด็กหญิงศุธิตรา    จันทะคีรี
3. เด็กหญิงธนพร    จีนเทียน
1. นางสาวจันทร์แรม    พรมทา
2. นางลำพึง    บุญสิน
55 55 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายพีรพงษ์    กำราบภัย
2. เด็กชายสิทธิกร    สีน้ำย้อม
3. เด็กหญิงพัชริน    ลีพรมมา
1. นายพัฒนสิทธิ์    วงษ์พรม
2. นายโกศล    เดชโนนสังข์
56 56 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงรัชพรรณ    บุตราช
2. เด็กหญิงกัญชลิกา    แสงไชยา
3. เด็กหญิงสุนิตา    มะโพธิ์ศรี
1. นายปฏิภาณ    นนทโส
2. นางเฟื่องลัดดา    แก้วกองศรี
57 57 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงจรัสศรี    ถิมมะนัด
2. เด็กชายทักษ์สิน    คลังกลาง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ชมพุฒ
1. นางปริญฎา    อุ่นวิเศษ
2. นางรินทร์ลภัส    ตั้งสมบัติสันติ
58 58 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสิริกานต์    ธารารมย์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี    ราชพลแสน
3. เด็กหญิงปวริศา    อนันต์เรือง
1. นางวีรวรรณ    สิงห์งาม
2. นางอินทิรา    ธารารมย์
59 59 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงนันทริยา    นาคแก้ว
2. เด็กหญิงชนิดา    สีลอด
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    พันธ์ทอง
1. นางพนิดา    บุษราคำ
2. นางสังวาลย์    บัวขวา
60 60 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงศรสวรรค์    ศิลาอ่อน
2. เด็กหญิงธนัชชา    ทัพโททับไทย
3. เด็กหญิงจิณณรัตน์    พิมพ์พันธ์
1. นางสาวพิณญาดา    บุตรกันหา
2. นางสุนันทา    บุญเรืองศรี
61 61 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงศิริกร    จันทร
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์    พุทธามาตย์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    มณีศรี
1. นางสาวชนิญญา    ลีนาราช
2. นายทินกร    จันทะผล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................