งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 086
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงอธิชา    วิไลลักษณ์
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์    โยวะ
3. เด็กหญิงนราภรณ์    สาลาสุตา
1. นางสาวขนิษฐา    อินทะศรี
2. นางสาววัชรี    สมวัน
2 2 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    บุญค้ำ
2. เด็กหญิงลภัสรดา    แย้มสุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงธัญจิรานนท์    คนรู้
1. นางสาวพรวรรณา    ขอมกระโทก
2. นางสาวสุกัญญา    น้อยศรี
3 3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายวรัท    สิริประภากร
2. เด็กหญิงรุจิรดา    บูชารัมย์
3. เด็กหญิงวรรษมน    โล่วรพงศ์
1. นางสาวธัญจิรา    ทองเรือง
2. นางสาวสุภารัตน์    เหลืองรัตนวิมล
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายพิทักษ์พลไกร    มะเสนา
2. เด็กหญิงสริยา    สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจินตนาภา    อั้วชนะ
1. นายนิโรจน์    มะเสนา
2. นางสาวบุญถม    โคตรชาดา
5 5 โรงเรียนบ้านท่าสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สารวัตร
2. เด็กหญิงศิริประภา    ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายพุทธรัก    กลิ่นจำปา
1. นายภัทรพงศ์    ศรีดวงโชติ
6 6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงขวัญชนก    ใจกลาง
2. เด็กหญิงกันตา    นาทองบ่อ
3. เด็กหญิงสุนันทา    สีดามน
1. นางปิยาภรณ์    นาทองบ่อ
2. นางรวิวรรณ    แสนเมืองชิน
7 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายชวกร    พงษ์พันธุ์สง่า
2. เด็กหญิงแพรริสา    บำเหน็จพันธุ์
3. เด็กหญิงบุณฑริก    คำด้วง
1. นายธัชวุฒิ    กงประโคน
2. นางสาวพรทิพย์    พลธรรม
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายยศวัฒน์    เรืองฐานุศักดิ์
2. เด็กชายชวิศ    พันธ์นิกุล
3. เด็กหญิงสุพิชญา    อุตส่าห์
1. นางสาวอรศรี    ดวงรัตน์
2. นางเทพี    วรรณวงศ์
9 9 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายภูมิรพี    ทองพันธ์
2. เด็กหญิงเนตรอัปสร    เบญจคุ้มครอง
3. เด็กหญิงสุชานาถ    ทองประดิษฐ์
1. นางระพีพรรณ    ทองพันธ์
2. นางสุพัตรา    สุริยะศรี
10 10 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ถมปัทม์
2. เด็กหญิงชมพูนุท    เนียมหอม
3. เด็กหญิงบุษยา    นิลดา
1. นางขวัญตา    พิศเพ็ง
2. นายวิโชค    พิศเพ็ง
11 11 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์    สอนนอก
2. เด็กหญิงอรไพลิน    บุตรจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงบุรัสกร    พอกพูน
1. นางสุกฤตา    จังพนาสิน
2. นางสุภัทรา    ศรีสมบัติ
12 12 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายพีรพล    ลักษร
2. เด็กหญิงกนกพร    บำรุง
3. เด็กหญิงณัฐวิชญา    จันทรัศมี
1. นางรัญจวน    ฉัตรนันทภรณ์
2. นายวันชัย    ฉัตรนันทภรณ์
13 13 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายธามนิธิศ    สว่างเพราะ
2. เด็กชายคเชนทร์    ไชยสุข
3. เด็กชายคฑาวุธ    ทำดี
1. ว่าที่ร้อยโทพรเกษม    สายสิน
2. นายไพโรจน์    วิรุณพันธ์
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณลดา    อมรมรกต
2. เด็กชายธีรวัฒน์    จุลรัตน์
3. เด็กหญิงปิญชาน์    ศรีจำนงค์
1. นางปฐมาพร    แก้วตั้งขึ้น
2. นางเพ็ญศรี    พาหะนิชย์
15 15 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    เสนาพร
2. เด็กหญิงปริยาภรณ์    คชเขื่อน
3. เด็กชายกิตติกุล    มุลมาตย์
1. นางวัฒนา    วันท่าค้อ
2. นายสถิตย์    โสภวัฒนกุล
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงนิชนันท์    ใบธรรม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชา    อุดหนุน
3. เด็กชายสรวิศ    หารธงชัย
1. นางน้ำฝน    พงษ์ญาติ
2. นางหทัยทิพย์    ใบธรรม
17 17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายอชิตะพันธุ์    สุทธิวรรณา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    จันทร์ดำ
3. เด็กหญิงศุภิสรา    วรจิตร
1. นางสุทธิยา    สุวรรณ
2. นางสุนันทา    จันทะคุณ
18 18 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงณหทัย    ทองนาค
2. เด็กชายณัฐดนัย    เกียรติอรุณ
3. เด็กชายตฤษนันท์    ฐิตินันทน์สกุล
1. นางลินดา    สุธรรมมา
2. นางศิริลักษณ์    ประทุมมา
19 19 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงจิดาภา    โลแก้ว
2. เด็กหญิงจิตติกานต์    เย็นแย้ม
3. เด็กหญิงศศิรดา    ชาววัง
1. นางกรรณิกา    แท่นคำ
2. นายธง    คณะคุณ
20 20 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ    คำภีระ
2. เด็กหญิงภาณิชา    วุฒิจำนงค์
3. เด็กหญิงนิยนันท์    เรืองรองวรรษ
1. นางจุฬาพร    ศิริสิทธิ์
2. นายวัชรากร    คงกันกง
21 21 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงจันจิรา    มูลหา
2. เด็กหญิงมณฑิตา    ทุมมี
3. เด็กหญิงปริญากร    ปัตตาโพธิ์
1. นางสาวชวัลนุช    ลาภรัมย์
2. นางสาวสมคิด    ชะม้ายกลาง
22 22 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายปรานต์    ศรีสุข
2. เด็กหญิงณัฐนรี    ศรีสุข
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ลาภไธสง
1. นางพรรณี    หวังสุขกลาง
2. นางอารี    สิทธิศักดิ์
23 23 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงธัญรัศม์    อโณทัยไพบูลย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    รัตนพงษ์วณิช
3. เด็กหญิงสิริรัชฎา    เขียวสนาม
1. นางพรชนก    ระดาไสย์
2. นายอานนท์    พันธ์สนิท
24 24 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    คำพิราช
2. เด็กชายปราณประวีร์    สมรัตน์
3. เด็กชายธีรปกร    แก้วเจริญ
1. นางสาวนัฎฐิกา    แขมคำ
2. นางสาวสมัย    สะใบ
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษฏิ์ฑีฆะชนม์    ศรีโยวงค์
2. เด็กชายวงศกร    คุณแก้ว
3. เด็กหญิงธนัชพร    บัวรัตน์
1. นางสุนิกุล    พลกุล
2. นางเยาวรัตน์    ชินภักดี
26 26 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายพร้อมพัฒน์    ผลรักษา
2. เด็กชายพงศ์สุภัค    สุภัควนิช
3. เด็กหญิงพีมพิชญา    ปทุมวัน
1. นางสาววิภารัตน์    สว่างศรีกุลพร
2. นางวิไล    พุทธนาวงศ์
27 27 โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณภัทรธมนต์    พิเศษกุล
2. เด็กหญิงกัญจนพร    วงษ์ศรีวอ
3. เด็กหญิงณัชชา    หอบรรลือกิจ
1. นางสุจิตรา    เคนสีลา
2. นางสาวสุภัทรา    เอื้อพิริยะกุล
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายนรวีร์    วงค์ละคร
2. เด็กชายขจรศักดิ์    ดาวเรือง
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    จุลพล
1. นางมณี    โอชารส
2. นางสำเภา    บุญสมศรี
29 29 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ทองมาก
2. เด็กหญิงนันทิตา    ภาคใจ
3. เด็กหญิงสุพิชา    แหขุนทด
1. นางสาวธิดาการณ์    ใจเป็ง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนุช    อบอุ่น
30 30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายกำกับ    กีรติศิวกุล
2. เด็กหญิงชมพูนุช    ศิริรจน์
3. เด็กหญิงรสิตา    ทรัพย์สงวนชัย
1. นางปนัดดา    เจริญศรี
2. นางรติยาพร    นาสมบูรณ์
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงอภิสรา    คำเชียง
2. เด็กชายบุริศร์    คะสีทอง
3. เด็กชายกีรติ    แก้วโนนตุ่น
1. นางปุณรวิภา    แก้วสีหาบุตร
2. นางวานิตย์    นามศิริ
32 32 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายสรัล    นันทศักดิ์ภิญโญ
2. เด็กชายกันตภณ    รักกุศล
3. เด็กชายธนภัทร์    ยนต์สถิตย์กุล
1. นางสมหมาย    โฉสูงเนิน
2. นางสุกุมาร    รักษ์มณี
33 33 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายศิริพงษ์    ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา    วิชัยยา
3. เด็กหญิงกมลรัตน์    แสงจันทร์
1. นางสาวทรรศยา    ดวงชาคำ
2. นางวิไลวรรณ    รัตนศรี
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงพรชนก    ทรัพย์สิน
2. เด็กชายจิรภาส    เตียวเจริญโสภา
3. เด็กชายสาริษฐ์    สุระสังข์
1. นางดารุณี    ประพันธ์
2. นางศิริกานต์    รุ่งเรือง
35 35 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชูรัตน์
2. เด็กหญิงอภิชญา    ทองน้อย
3. เด็กหญิงพริมาพร    ลครชัย
1. นายบุญส่ง    จันทร
2. นางเทียมใจ    จันทร
36 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงทรงภรณ์    ภูประทาน
2. เด็กหญิงศุภากร    เจริญกัลยากร
3. เด็กชายปริภัทร    แสนคำ
1. นางยุพิน    วโรรส
2. นางสมหวัง    มาตย์เมือง
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายอภิชา    หล้าคำ
2. เด็กชายวิทวัส    แซ่เฮง
3. เด็กชายนฤเบศวร์    อมรโรจน์วรวุฒิ
1. นางนคร    ศรีสุธัญญาวงศ์
2. นางประภาภรณ์    ไพบูลย์มั่นคง
38 38 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงวิชญาพร    สุนนท์ชัย
2. เด็กหญิงกรเกศ    จิรัปปภา
3. เด็กหญิงยุพาภรณ์    อุดมมาลี
1. นางศรีมลฑา    ไชยยงค์
2. นางศิมาพร    จันทร์แดง
39 39 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพร    พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงกานต์สิริ    สมคิด
3. เด็กหญิงธันยพร    แก้วโท
1. นางสาวภัทราภรณ์    สาเกตุ
2. นางสุจิตรา    ต้นวงค์
40 40 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสุพิชญา    จรัสจินดาเนตร
2. เด็กหญิงญาดา    พรมสอน
3. เด็กหญิงมนัญชยา    ไชยแก้ว
1. ว่าที่พันตรีชวรวย    หลงมีวงศ์
2. นางฐิติยาภรณ์    วิเศษโวหาร
41 41 โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายวรเทพ    นุ่นไทย
2. เด็กชายกานตโชติก์    สุขหนองหว้า
3. เด็กหญิงพัชนินทร์    เชิงหอม
1. นางกิ่งแก้ว    บุญศรี
2. นางสาวสุปราณี    ลำใย
42 42 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงชลิตา    ทางาม
2. เด็กหญิงสุพรรษา    นามมะห่อ
3. เด็กหญิงเพลินจิตร์    สินธุประสิทธิ์
1. นางสาวจรัสศรี    สุวรรณะ
2. นางสาวเบญชญา    คุณละทิ
43 43 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายชัยภัทร    โถชารี
2. เด็กชายนิธิพงศ์    แนววิลัย
3. เด็กหญิงพิชญาภา    แก้วสมจันทร์
1. นางปิติภรณ์    ตุลาพิทักษ์
2. นางพิมพ์สุภา    เจียงภูเขียว
44 44 โรงเรียนบ้านคำเจริญ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงจินตนา    พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพิศา    ชรารัตน์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    พระนนท์
1. นายราเมนทร์    สมใจ
2. นางอนงค์    วรสาร
45 45 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา    มะโนศิลป์
2. เด็กหญิงวิภาริณี    ฉวีแปลง
3. เด็กหญิงพรนภัส    พานิชพันธุ์
1. นางสาวธัญชนก    ผสมศรี
2. นางสาวสุวิมล    แก่นภักดี
46 46 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงรมิดา    คุณพระเมือง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีนา
3. เด็กชายสุรสิษฐ์    ศิริวิวัฒนากุล
1. นางตุลยา    เต็งวัฒนโชติ
47 47 โรงเรียนบ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายทักษ์    บัวศรี
2. เด็กชายภัทรพงศ์    สุธรรมมา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    กลิ่นจันทร์
1. นางสาววิชชุณี    โทมนตรี
2. นางศิริพันธ์    บำรุง
48 48 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายกิติเชษฐ์    คำนึง
2. เด็กหญิงยิ่งรัก    ประสานพันธ์
3. เด็กหญิงชลธิชา    แสงกล้า
1. นางณัฐชยา    ชุมศรี
2. นายสนั่น    เบ้าทอง
49 49 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    สนใจ
2. เด็กหญิงพรรณิดา    กระแสโท
3. เด็กหญิงวิภาดา    เหมาะดี
1. นางบัวสัน    แก้วหนองฮี
2. นางรัตนาภรณ์    กระแสจันทร์
50 50 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายวัชชิระ    นามวงษา
2. เด็กหญิงณัฐธิชา    รสหอม
3. เด็กหญิงภัทรนันท์    โนนทิง
1. นางรัตนาวดี    อดทน
2. นายเถาวัลย์    ขุนสอน
51 51 โรงเรียนบ้านหินแห่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายธนกฤต    หรี่ไธสง
2. เด็กชายพรพรหมมินทร์    ชินสีนวน
3. เด็กหญิงอัจจิมา    จันทะนุย
1. นางยุพิน    เจริญ
2. นายไพโรจน์    คำจันทร์
52 52 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายสุริยกมล    ทัดมาลา
2. เด็กชายจิราวัตร    พวกขุนทศ
3. เด็กหญิงกรกมล    ศรีแสงจันทร์
1. นางกัญญารัตน์    สุริอาจ
2. นางศรัญญา    โจทา
53 53 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงมาริสา    ดีน้อย
2. เด็กหญิงเอมิสา    กลัดปรี
3. เด็กชายณัฐพล    บุญมีเขว้า
1. นางบำเพ็ญ    โม่งใส
54 54 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายวิชญ์พล    สุขผล
2. เด็กชายธีรธัช    ทองปั้น
3. เด็กหญิงอิงลดา    ทองหาว
1. นางสายรุ้ง    สุขผล
55 55 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงชนกนันท์    น้อยปัญญา
2. เด็กหญิงกชพร    หาเมืองกลาง
3. เด็กหญิงธารารัตน์    เขื่องสถุง
1. นางศิริรัตน์    กองจันทร์
2. นางสุนทรา    ทวีชีพ
56 56 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายสฤษธิชัย    ทองบัวบาน
2. เด็กหญิงเนตรนิสา    งาสีแดง
3. เด็กชายตรีวิทย์    ตราเงิน
1. นางวิจิตราภรณ์    เพ็ชรกอง
2. นางศรีประไพ    กุลสุทธิ์
57 57 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    อ่อนโพทา
2. เด็กชายพีรพัฒน์    อายุนันท์
3. เด็กหญิงจันทิมา    ผิวละออ
1. นางนภัทร    สาครเจริญ
2. นายอรรถพล    มาตย์สุริย์
58 58 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา    ปริปุรณะ
2. เด็กชายถิรวิทย์    จันทะพา
3. เด็กชายปิยพัทธ์    ทองโส
1. นางบังอร    กาญจนาภา
2. นางสาวอรุณี    อนุพรรณสว่าง
59 59 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงชลกานต์    สมอฝาก
2. เด็กชายนิธิกร    พลแสน
3. เด็กชายปัณณวิชญ์    หวานแท้
1. นางสาวพยอม    ศิลาโคตร
2. นางสาวแพรววนิด    นาชิต
60 60 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายเดชา    เพชรศรี
2. เด็กชายรัญชน์    จันทร์ณภัทร
3. เด็กหญิงลลิดา    ตึดพันธ์พงษ์
1. นางดรุณี    ศรีจันทร์
2. นางสาวสมมาตร    บุญราก
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวริสรา    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงชลนิภา    ศศิวิลาสกร
3. เด็กหญิงปาณิศา    ปานิเสน
1. นางจิตติมา    จิตตะเสน
2. นางสาวพัชรี    คำแพงศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................