งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 085
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวกนกพร    ละตา
2. นางสาวนริศรา    สีหา
3. นางสาวมณีนุช    บุญยานาม
1. นางทัศวรรณ    นามคุณ
2. นายวงศกร    สาลาสุตา
2 2 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงมัลลิกา    ก้อนพิมาย
2. เด็กหญิงณัฐการ    บัวจะโปะ
3. เด็กหญิงสุนทรี    อินทร์พรมดัน
1. นางสาวพนอ    สวยปาน
2. นางสาวพยอม    ปลีกระโทก
3 3 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงเมทิณี    สี่เหลี่ยม
2. เด็กหญิงวิรันดา    สิมมา
3. เด็กหญิงลลนา    ปลาดรัมย์
1. นางธนิตา    แก่นสา
2. นางสาวสุชาดา    สิงห์โพนทัน
4 4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นายทศพร    บรรจง
2. นายธนพล    จันทะสอน
3. นางสาวจิราพร    รอบคอบ
1. นางพัชรภรณ์    สนสุรัตน์
2. นางสุนันทา    ไชยศิริ
5 5 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นางสาวจรัญญา    ดีสงคราม
2. นางสาววาลี    ป้องสี
3. เด็กหญิงสุภาวดี    พันธะมา
1. นางสำเนียง    สุกรรณ์
2. นางอ้อยใจ    เปรมปราบ
6 6 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายศุภวัฒน์    แสงเพชร
2. เด็กชายชนะชน    แสงเพชร
3. เด็กหญิงศิรินญา    เรืองแสน
1. นางภัทรวดี    วิไลพรหม
2. นายวิจิตร    วิไลพรหม
7 7 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงดาราธิป    ไม้สูงเนิน
2. เด็กชายสันติธร    ศรีชัยภูมิ
3. เด็กชายอาทิตย์    เหล็กเคลื่อน
1. นางพัฒนา    แทนคร
2. นายสุวสันต์    แทนคร
8 8 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ตันสิงห์
2. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี    บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงอรนุช    สมชาติ
1. นางสมปอง    ประทาน
2. นางสายสมร    เก๋งแก้ว
9 9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    วรสาร
2. นางสาวชมพูนุช    วงค์บาตร
3. นางสาวชลดา    งอยภูธร
1. นางพูลทรัพย์    โพธิ์สุ
2. นายเสริมพล    นาสูงชน
10 10 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงณัชชาณิษฐ์    กัญจนวราเมธค์
2. เด็กชายณัฐากาญจน์    กัญจนวราเมธค์
3. นางสาวชลธาร    โสรถาวร
1. นางสาวทัศนียาภรณ์    สืบสุนทร
2. นางสาวสุภาพร    พุ่มเพ็ชร
11 11 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ทองอินทร์
2. เด็กชายสมเกียรติ    เพียซ้าย
3. นางสาวกาญจนา    มากมี
1. นางสาวปรียาวัณ    เลี่ยมนางรอง
2. นางสาวสมสวย    แจ่มเรือน
12 12 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี    สีมูลา
2. เด็กหญิงสุรินดา    ธุหา
3. เด็กหญิงสุวิมล    วงศ์เมือง
1. นายสมเกียรติ    นอกกลาง
2. นางสาวอาทิตยา    เห็มภิระ
13 13 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณิสา    บุญสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    แก้วมงคล
3. เด็กหญิงพรสุดา    วงศางาม
1. นางสาวกัญญา    แก้วโพนงาม
2. นางสาวรัตติยา    พันยา
14 14 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงชลดา    อ้นอำไพ
2. เด็กชายจีระศักดิ์    เนื่องโคตะ
3. เด็กชายธนวัฒน์    นิลเนตร
1. นายกษมา    วรรณภูมิ
2. นางณัฏณภัทร    เนืองภา
15 15 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นางสาวอริญา    สีนอ
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ    หอมชื่น
3. เด็กหญิงภัทรภพ    สีละบัตร
1. นางสาวตรีคูณ    โพธิ์หล้า
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงมรุรี    มิตพะมา
2. เด็กหญิงสรัญญา    ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    อ้วนอินทร์
1. นางน้ำฝน    พงษ์ญาติ
2. นางหทัยทิพย์    ใบธรรม
17 17 โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นายพงศกร    บุญหนา
2. เด็กหญิงศศิธร    อินทร์ชัย
3. นางสาวสุพัตรา    ภูพานทอง
1. นายชัยนาถ    ส่งสุข
2. นางสาวพรรณทิพา    ติวทอง
18 18 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ศักดิ์ปิยะพันธ์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา    ทีอามาต
3. เด็กหญิงสุชาดา    ทุมมา
1. นางอุมารินทร์    แผงอ่อน
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายลิขิต    พรมเย็น
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ไชฮะนิจ
3. นางสาวชลธิฌา    ทนงใจ
1. นางสาวศิรินันท์    แสงทอง
2. นายสุริยเทพ    ภาเรือง
20 20 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 1. นางสาวพิชญากร    ศรีอุบล
2. นางสาวพัชริดา    สระบัว
3. นางสาวกนกวรรณ    ชะเอม
1. นางอารีย์ยา    สอนวงค์
21 22 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุทัตตา    จันทร์เมือง
2. เด็กหญิงณิชาปวีน์    เขมะรัง
3. เด็กชายอัครพนธ์    นวนประโคน
1. นางวันดี    กรุมรัมย์
2. นายสมหมาย    ฝอยศาลา
22 23 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายสราวุฒิ    นาคทรัพย์
2. เด็กชายบารมี    มะลีวงษ์
3. เด็กหญิงจารุมล    โพรงกลาง
1. นางสาวอุษา    พิพิธนากุล
23 24 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายณัฐธร    กันทอง
2. เด็กชายธนาวุฒิ    บัวกอ
3. เด็กหญิงอังคณา    บัวกอ
1. นางนิภาพร    ปุณประวัติ
2. นางสุภาพร    แก้วทอง
24 25 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิราวรรณ    จันวงษา
2. เด็กหญิงชนกานต์    บุดดีคง
3. นางสาวปิยดา    ปาปะไพ
1. นางรินทร์ดา    บานเย็น
2. นางอารีวงค์    เดาขุนทด
25 26 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายศักดินันท์    ภูแดนแถว
2. เด็กชายอัครฤทธิ์    พิจิตอาจ
3. เด็กชายรัชตะ    สมภาร
1. นางสาวศิโรรัตน์    ศรีสุนา
2. นางสาวอรัญญานนท์    บุญชิด
26 27 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพรปวีณ์    พวงระย้า
2. เด็กหญิงชนากานต์    บุญทา
3. เด็กหญิงปรายฟ้า    ทองสาย
1. นางสาวรัฐสิริ    ตรุณจันทร์
2. นางเพ็ญศรี    พิเดช
27 28 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. นางสาวจิรัฐติกาล    ปักปิ่น
2. นายธีรพล    พลเสนา
3. นายวิทยา    ภูเขียว
1. นางสาวนัฐติกา    สีแสด
2. นางไพจิตร    สิมสิงห์
28 29 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงอริสรา    นามกิง
2. เด็กหญิงสุดาวัลย์    ชูเกษม
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    บุญเหลือ
1. นายประหยัด    ถอยกระโทก
2. นางวรรณนิสา    ถอยกระโทก
29 30 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นายเกรียงศักดิ์    ก้อนจันทร์
2. นางสาวชุติมา    ไสวงาม
3. เด็กหญิงกมลฉัตร    กุลวงค์
1. นางสาวจันทวี    ว่องไว
2. นางสาวสุขฤทัย    พรหมรับ
30 31 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    วงเทเวท
2. เด็กหญิงอนงค์นภา    วงศ์หมากเห็บ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    หมอนวังเทียม
1. นางสาวพัชรียา    พิมพ์สิงห์
2. นางรัชฎาพร    สิงคิบุตร
31 32 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงอารยา    สัมฤทธิ์รินทร์
2. เด็กหญิงเสาวภา    คงเรืองราช
3. เด็กชายดนัยศักดิ์    เสียงบุญ
1. นายสันติมา    อรรคดี
2. นางสาวเบญจมาพร    ปะทักขินัง
32 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงปัญญาพร    คำแดง
2. เด็กหญิงอรวรรณ    แสงอ่อน
3. เด็กหญิงนภาพร    โยธากุล
1. นางสาวธัญชนก    ป้องนารา
2. นางสาวพัชรินทร์    วัฒนราช
33 34 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ    โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงเกษราพร    สุภิษะ
3. เด็กชายวิเชียร    เหลือดี
1. นางชุติมา    สุขพรม
2. นางณัฐธีรยา    ภูมิสูง
34 35 โรงเรียนอนุบาลสมนึก สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงพรบุญ    ถึงแสง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    สัตย์ศรี
3. เด็กชายฐาปนกรส์    ยศโยธินกุล
1. นางปภาวรินทร์    คงอุ่น
2. นางสาวอริศรา    ศิริ
35 36 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาดา    ชาสงวน
2. เด็กหญิงแพรวนภา    ลืออำนาจ
3. เด็กชายนพนันต์    วิณโรจน์
1. นางสาวชวัลลักษณ์    บุญเทียม
2. นางสาวสุพรรษา    ชัยบิน
36 37 โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงอมลณัฐ    ทองออน
2. เด็กหญิงพิมพ์พิไล    หวังสม
3. เด็กหญิงสาวินี    เรียงหา
1. นางจิราพร    พรหมทา
2. นายวิทยา    พรหมทา
37 38 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์    ทุมที
2. เด็กหญิงวรินธร    คำหาญ
3. เด็กหญิงกุลณัฐ    ลาลัย
1. นางสาวสุภัทสร    สุทนู
2. นางแสงเดือน    กัลยาเขียว
38 39 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวศิริรัตน์    ทานาฤทัย
2. นางสาวพิมพ์นิภา    แดงโสภา
3. เด็กชายชิณวัตร    บุดดี
1. นางสาวดารณี    ป้อมหิน
2. นางมัลลิกา    สีมั่น
39 40 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นางสาวประภาพร    ชอกลม
2. นายขจรยศ    เถื่อนฮ้าวลา
3. เด็กชายธีรวัฒน์    มีริแวง
1. นายทิม    มาระครอง
2. นายปฏิพัทธ์    แทบสี
40 41 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงมาริยา    อาจเจริญ
2. นางสาวมธุรส    พลรัตน์
3. นางสาวศุภาวรรณ    มหามาตย์
1. นางละมัย    ชาระมาตย์
41 42 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ปัดถาสาย
2. เด็กหญิงเจนจิรา    เฟือยคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    พรมบุญ
1. นายคำพอง    บังศรี
2. นางประทัศสี    แสนทวีสุข
42 43 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายทิชานนท์    ชัยจันทา
2. เด็กชายธีรชาติ    โทนหงษ์สา
3. เด็กหญิงพรวิไล    ไสกลาง
1. นางทองภาส    นครพรหม
2. นางอภิญญา    ซื่อตระกูลพานิชย์
43 44 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 1. นางสาวขวัญฤดี    จองลีพันธ์
2. นางสาวชนันญา    พรมหาคำ
3. นางสาวจินดารัตน์    งิ้วไชยราช
1. นางปริศนา    นงค์นุ่ม
2. นางเนาวรัตน์    มหาชัย
44 45 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุตาภัทร    ภูงามดี
2. เด็กชายรณกร    มาตรา
3. นางสาวนิฌา    นาจอมทอง
1. นางกาญจนา    สุภารี
2. นางพิพม์ลดา    หงวนไธสง
45 46 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 1. นายอาทิตย์    ศิริเสนากุล
2. นายไกรศักดิ์    ลุนทลา
3. นางสาวสุพิชญา    พวงพิลา
1. นายทักษิณ    ศรีหนองห้าง
2. นางพัสนีย์    ศรีหนองห้าง
46 47 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายระชานนท์    ทาศิริ
2. เด็กชายวีรวัฒน์    ทาดา
3. เด็กหญิงอินทิรา    เศรษฐานันท์
1. นายคำดี    สอนสียา
2. นายสิทธิพงศ์    ถามะณีศรี
47 48 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายวัฒนา    สีดาบุญมา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    องอาจ
3. เด็กหญิงพรไพลิน    ธรรมวิฐาน
1. นางวารีย์    หลอดแก้ว
2. นายอำนวย    โพธิ์ชัยเลิศ
48 49 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงศิริพิชญ์    กล้าจริง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ฤทธิรณ
3. เด็กหญิงฐิติมา    โลมกลาง
1. นางสาวธัญญธร    ครุฑสุวรรณ
2. นางสาวพาระนี    พรมตวง
49 50 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ขาวงาม
2. เด็กหญิงกัลยานี    แสนตรี
3. นางสาวพรรธษา    โนนทิง
1. นางสาวสุภาพร    บุญหลัง
2. นางอารีวรรณ    ศิลารัตน์
50 51 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงอฐิตา    จันทราไชย
2. เด็กหญิงอิสรา    ยะสีดา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    หนูจิตต์
1. นางรัตติยา    อำพันพิศุทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์    ศรีสุวอ
51 52 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวประทานพร    คนชม
2. เด็กหญิงพัชริสา    พรหมโท
3. เด็กหญิงพรสุดา    สิงห์อ่อน
1. นางวราภรณ์    พิมรินทร์
2. นางศิริมาตย์    โยธาวงค์
52 53 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงรุจิรา    คำพาอินทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    สิงห์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงอาริษา    แสงบำรุง
1. นางจุฬาลักษณ์    เปล่งศรี
2. นางทัศนียพร    ครูเกษตร
53 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงดวงชีวัน    แก้วเรียบ
2. เด็กหญิงศศิวิมล    จันทะคีรี
3. เด็กหญิงจารุมล    นันทะพรม
1. นางสาวจันทร์แรม    พรมทา
2. นางลำพึง    บุญสิน
54 55 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงนิธิดา    สมอหมอบ
2. เด็กหญิงรินลดา    ยอดสง่า
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    สุหญ้านาง
1. นายพงษ์พิทักษ์    แก้วมณี
2. นางสาวอรสา    บุญราช
55 56 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายวัชรพล    สุพร
2. เด็กชายณัฐกิตต์    เจริญสุข
3. เด็กชายนาวา    มามั่ง
1. นางสาวจันทร์    นาถมทอง
2. นายพงค์สุวรรณ    อุทัยเรือง
56 57 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    จันทะดี
2. เด็กหญิงจรรยพร    ผาทอง
3. เด็กหญิงณัฐพร    สูงสุมาลย์
1. นางนิตยา    พิมพ์โคตร
2. นางพิศพร    เจริญวัฒนศักดิ์
57 58 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 1. นายพงษ์ศิริ    ทะนงค์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    โสภา
3. นายนันทวัฒน์    อานนท์
1. นางจันทรรัตน์    สีหารัตน์
2. นายอำพล    พรสี่
58 59 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นางสาวจารุวรรณ    บุเหลา
2. นางสาวสุกัญญา    ศรีทาสร้อย
3. เด็กหญิงสินีนาฏ    ใสบัน
1. นางมะลิวัลย์    หาญชนะ
2. นายเจษฎา    นาทอง
59 60 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายคัมภีร์    ชินวงศ์
2. เด็กชายทศพล    สิมาจารย์
3. เด็กหญิงขวัญใจ    สุมารุ
1. นางนิทยาลัย    ทองภู
2. นางสาวรัตน์ดา    ทานกระโทก
60 61 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกิตติยาพร    ดวงเดช
2. นางสาวพิณญารัตน์    สีมา
3. เด็กชายวสิน    ทองเพชร
1. นางปวีณา    ศรีปราบหล่ม
2. นายเกษม    ศรีปราบหล่ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................