งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 084
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ขาวภูเขียว
1. นางสาวพัชราพร    มุงคุณแสน
2 2 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐชยา    เตชะวิทยานุสิทธิ์
1. นางสาวโสภา    วงค์วัง
3 3 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายพรชัย    รักพินิจ
1. นางอรวิภา    วัฒนะ
4 4 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายชาญณรงค์    มะณีชม
1. นางสุดา    กาศลุน
5 5 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายภัทรพล    แก้วพรม
1. นางพิกุล    ละมุล
6 6 โรงเรียนบ้านวังเวียง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงกิตติยาพร    แสนนังทน
1. นางนิรวัลย์    ปะมาคะเต
7 7 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงมะเขือเทศ    พาทิพย์
1. นางศิริพร    บุญญานุสนธิ์
8 8 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงมีนา    จันเพ็ชร
1. นางสาวประยงค์    สามาอาพัฒน์
9 9 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายมานพ    ทาสีภู
1. นางสุวรรณี    เกษมสานต์
10 10 โรงเรียนบ้านปวงตึก สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงภาวินี    ยืนยง
1. นางเอรวัณ    ทองสิน
11 11 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายอานนท์    จงแจ้งกลาง
1. นางกาญจนา    มอญใหม
12 12 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายธวัชชัย    แกล้มกล้า
1. นางสาวนารถลดา    หารคำหล้า
13 13 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เทาศิริ
1. นางสาวบุศรา    บุญทศ
14 14 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายเศรษฐา    เรืองทอง
1. นายนิมล    ลาภมูล
15 15 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    พาแกดำ
1. นางสุพัตรา    มุกดา
16 16 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายคมสัน    เยาวะสัย
1. นางคุณค่า    ยี่สารพัฒน์
17 17 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงไพรพรรณ    ภูแชมโชติ
1. นางสาวประไพรพร    สาวะรก
18 18 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงวรมินทร์    ครองประจิตร
1. นางขวัญพัฒน์    รตนอารีย์พร
19 19 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    สิงหธรรม
1. นางนภาภัช    แสนบุญเรือง
20 20 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงคณิตา    กุลสุทธิ์
1. นางสาวสุตา    กุลสุทธิ์
21 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสิรินทรา    วิเชียรโชติ
1. นางพิมกุลเพชร    เรืองพัทร์ธิกุล
22 22 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงชมพูนุช    เสมาวัตร
1. นางสาวชดาษา    พะนิรัมย์
23 23 โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงพรชนก    แก้วกุย
1. นางดวงตา    มุ่งเขตกลาง
24 24 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงไอรดา    แสนสุข
1. นางสาว ชุติมา    ดิษฐประสพ
25 25 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวชิรพล    มหาปะโพธิ์
1. นางอรอนงค์    บุญหล้า
26 26 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงวีระยา    โพธิ์ศรีศาสตร์
1. นางศศิวิมล    พิพัฒนเรือนชัย
27 27 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงธนัชชา    รักษาวงศ์
1. นางสาวอนัฐยาพร    โวสงค์
28 28 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพร    ทองสะอาด
1. นางอิสรานันท์    แก้วกนก
29 29 โรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา    เวียนสันเทียะ
1. นางสายวดี    โพธิ์สิงห์
30 30 โรงเรียนคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายสุรศักดิ์    ศรีษา
1. นางจินดา    กาวงษ์กลาง
31 31 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายอัครเดช    ดาบบัง
1. นางกาญจนากร    ภักดีปัญญา
32 32 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงธัญย่า    หยั่งบุญ
1. นางณัฐกฤตา    วุฒิพันธ์
33 33 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงภัณฒิรา    ศรีภูธร
1. นางรุจิรา    ลายเมฆ
34 34 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายกฤษณะ    แทนอินทร์
1. นางสาวพรวิมล    ปานทอง
35 35 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายสุทธิเดช    อุ่นตา
1. นางวิมลรตน์    วรรณอ่อน
36 36 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงปานทิพย์    ภาษี
1. นางไพ    โพธิบุตร
37 37 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายนันทรัตน์    อโนพันธ์
1. นางเยาวลักษณ์    บุญชิต
38 38 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายมั่นคง    สีกานิล
1. นางสาวจารุวรรณ    แก้วมณีชัย
39 39 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนิพาดา    อุตริ
1. นางอรวรรณ    พงศ์ภัทรพร
40 40 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายเกริกชัย    พลโยธา
1. นางเพียงใจ    แมดสถาน
41 41 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    สุระศร
1. นางชวนพิศ    สุขประเสริฐ
42 42 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ศรีชนะ
1. นางพิรุณรัตน์    ศรีคำ
43 43 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงอรุโณทัย    ตุละพิพาก
1. นางสุมาลี    โคตรลา
44 44 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ดงคำสี
1. นางวีรยา    ไชยวุฒิ
45 45 โรงเรียนเนินลาดวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวรนุช    เหล่ารัตน์
1. นางอารดิน    แก่นจันทร์
46 46 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงนิพากร    สุพรรณโมก
1. นางสินระเวศ    อุทโธ
47 47 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรปภา    อยู่กรุง
1. นางปิยมาภรณ์    ทองเพชร
48 48 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    แก้วมณี
1. นางจรัส    ขอสุข
49 49 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    ศรีไศล
1. นางสาวศิริภัทร์    แก่นแก้ว
50 50 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายวัฒนพงศ์    สิงห์วารีย์
1. นายสุวัฒน์    พลรักษา
51 51 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    คิดการ
1. นางวิไลลักษณ์    ศิริโสม
52 52 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายพาณุเดช    พลวาปี
1. นางสาวเข็มทอง    พลวาปี
53 53 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงอมิตา    ณรงค์สูงเนิน
1. นางสุกานดา    จันทวงษ์
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงพินสุทร    กันหาธรรม
1. นางพรพิลัย    บุตรพิมพ์
55 56 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    คำวิชิต
1. นางพรรณี    นามโยธา
56 57 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายราชันย์    วิสิทธิ์
1. นางสาวอรทัย    เพียศรี
57 58 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนภิสา    อิ่มเพ็ง
1. นางสาวบังอร    โพธิจันทร์
58 59 โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายรัชชานนท์    ประวันเน
1. นางสาวจินห์จุฑา    สมออ่อน
59 60 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายธนพล    วะดี
1. นางจิราภรณ์    ยอดคำ
60 61 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    ลำงาม
1. นางสาวชาลินี    สาริยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................