งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 081
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงอารีญา    ศิริ
1. นายพงษ์พัฒน์    ปัตฐภี
2 2 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    แอบกลาง
1. นางลันดอน    แทนไธสง
3 4 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายกนกศักดิ์    พงษ์สระพัง
1. นางณฐิกา    มังคละแสน
4 5 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายชนกันต์    งามสนิท
1. นางไรทอง    นาพรม
5 6 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวศลิษา    สาดทอง
1. นางกานต์ทิตา    ปัตถาทุม
6 7 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณา    งานประเสริญ
1. นางสิริพันธุ์    สาศรีเมือง
7 8 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเกตวดี    พูลเพิ่ม
1. นายสัมฤทธิ์    บุญเฉลียว
8 10 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายสถาพร    จันทร์สมุทร
1. นายสมเกียรติ    วงษ์ปลั่ง
9 11 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    มาคำ
1. นางสุวณี    นนท์เรืองฤทธิ์
10 12 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงศุธามาศ    สมพงษ์ผึ้ง
1. นางกมลวรรณ    เพชรกล้า
11 13 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายจักรพันธ์    มะยม
1. นางเชิญพร    โนนน้อย
12 14 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์    เฉวียงหงส์
1. นางสมมาตร์    บุญเหลี่ยม
13 16 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายธีรดนย์    สังฆวัตร
1. นางณัฐพร    วัณณกุล
14 17 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายอภีรีย์    คำอ้อ
1. นางสาวธัญญรัตน์    พลเยี่ยม
15 18 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงกานดา    ศิลาไชย
1. นางขวัญพัฒน์    รตนอารีย์พร
16 19 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายชาญชัย    โทจันทร์
1. นางสาวสิมมะลี    พิมพกรรณ์
17 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายภคิน    ไชยเพชร
1. นางอรอุมา    คำมุงคุณ
18 21 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายอาทิตย์    เนื่องนา
1. นางขวัญจิตร    ป้องนาน
19 24 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายก้องฟ้า    สีกะพา
1. นางรัชดาวัลย์    อุปลาบัติรัชต์ธร
20 25 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ทับสงเคราะห์
1. นางสาวอภิรัชพร    ทิ้งแสน
21 26 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. นางสาวงามตา    แหยมสนาม
1. นางสุพิชฌาย์    บัวศรี
22 27 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีสมุท
1. นางสาวสุริตา    ศรีศักดิ์ดี
23 28 โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    นนใส
1. นางเสาวคนธ์    ทองสุข
24 29 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายพงศภัค    งามกลาง
1. นางทรงพร    โลสันเทียะ
25 30 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    สีกาลี
1. นางอรุณ    เชื้อสีดา
26 31 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงวิชุดา    พรมมา
1. นางขจร    กองทุน
27 32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงปอทิพย์    ชูจันทร์
1. นางสุรีรัตน์    สถิตย์พงษ์
28 34 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายประสิทธิ์    ยุงประโคน
1. นางรุ่งนภา    ขอพรกลาง
29 35 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายจักรพร    เนินทราย
1. นางสาวอุนนดา    สมสอาด
30 36 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงรจนา    แก้วห้วยพระ
1. นางไพ    โพธิบุตร
31 37 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงประภาวดี    งามศิริ
1. นางฐานิกา    พรหมทา
32 39 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสุริยา    วริสาน
1. นางสาวดอกจันทร์    ยาตรา
33 40 โรงเรียนบ้านปอพาน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ทาคูบอน
1. นางสาวจันทร์ไทย    ไชยะตา
34 41 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะพร    สุวรรณบูลย์
1. นางสุธิสา    ชะมารัมย์
35 43 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ชื่นเมือง
1. นางกอบกุล    ยอดแก้ว
36 45 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายธนพล    แถวลีลา
1. นายมงคล    ภูแล่นคู่
37 46 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงบุญรอด    มะโนรักษ์
1. นางสินระเวศ    อุทโธ
38 47 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงนภัส    ใจกล้า
1. นางสุชารัตน์    แก้วอุดร
39 48 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์    เป็งโท
1. นางสาวนัยนา    เสียงอ่อน
40 49 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงทิพย์นิภา    จำปาทอง
1. นางอุษนี    สิบรัมย์
41 50 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายวีระพล    กาสำโรง
1. นางสาวจิราภรณ์    กุหลาบหอม
42 51 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา    สุโพธิ์
1. นางสมพร    พิบูลย์รุ่งเรือง
43 52 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายจักรพงษ์    วรรณพัฒน์
1. นางจงกล    อุดชาชน
44 53 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงปวีณา    วิไชย
1. นางปิยะนุช    ลาภประเสริฐ
45 55 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงอรอุมา    ล่ำแสง
1. นางนงเยาว์    ขันทะสีมา
46 57 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงกวิสรา    วันใส
1. นางวรินทร    สอนใหม่
47 58 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายนภดล    หมอกวงศ์
1. นางวาสนา    ชวนชม
48 59 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายกฤษดา    มะนะกูล
1. นางสุมาลี    จอดนอก
49 60 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายนนทการ    วิรัตน์
1. นางจิราภรณ์    ยอดคำ
50 61 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายศุภณัฐ    ภูธาตุทิพย์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเครือฟ้า    มัทนาพฤกษ์จรัส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................