งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 080
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายพิสิษฐ์    นารี
1. นางสาวพิจักขณา    บัญญัติวงศ์
2 3 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสิรินภา    สุขสำราญ
1. นายนนทกร    จันทร์พวง
3 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงฟ้าใส ซีเอน่า    นัทธิดา มูลเลอร์
1. นางสาวสุรรัตน์    กาละปัด
4 7 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    แสงฤทธิ์
1. นางพรพรหม    กองศรี
5 9 โรงเรียนบ้านห้วยหวด สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    ทรงเล็กสิงห์
1. นางสาวพรรณิภา    งอยแพง
6 10 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    กฤษทอน
1. นางเสมียน    สารฤทธิ์
7 11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    พนดี
1. นางสาวสุพรรษา    อาบทอง
8 13 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายณัฐพงศ์    รสหอม
1. นางสาวบุศรา    บุญทศ
9 14 โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายพรเทพ    แสงอนงค์
1. นางสุรีพร    โพธิสิงห์
10 15 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายจิระศักดิ์    รักษาเคน
1. นายสิทธิพงษ์    ยอดบุญ
11 16 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงศศิธร    เหลาลุมพุก
1. นางนิภาพรรณ    จอมทอง
12 17 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์    แสนพันนา
1. นางขนิษฐา    ศรีสันต์
13 18 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงธัญจิรา    ทางาม
1. นางสาวศุภาวรรณ    พาลแก้ว
14 19 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงศิริภัทรณิภา    ทุลาด
1. นางอรอนงค์    บุญสุข
15 20 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณิชกานต์    วิลาชัย
1. นางจิตติมา    อินทะปัญญา
16 24 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงปริญรัตน์    มวลพรหม
1. นางภัทรียา    มีโค
17 25 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกรวีย์    คำลา
1. นางกาญจนา    วิชานนท์
18 28 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริกานต์    ไชยรัตน์
1. นางสมจิตร    นามวงศ์
19 29 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายศุภโชค    ชะรากลาง
1. นางอุไรพร    ศรีหาบุญทัน
20 30 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายวัฒนา    แสงสี
1. นายแสงอุทัย    คุ้มแวง
21 32 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงณัฐพร    ลอมไธสง
1. นางพรรณี    สิทธิมาตร
22 33 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายธีรพงษ์    ศรีเสนชุย
1. นางวิลาสินี    โพธิ์งาม
23 34 โรงเรียนบ้านบุฤาษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สกุลทอง
1. นางพรไพลิน    รัตนอมรชัยกุล
24 36 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงพรปวีณ์    พลแสน
1. นางไพ    โพธิบุตร
25 37 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    รัตนวัน
1. นางสุดารัตน์    คำโสภา
26 38 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 1. นางสาวบุญรอด    สิมมา
1. นางจุฬาลักษณ์    แน่จริง
27 39 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    หอมหวล
1. นายวลัญช์    จิตต์บรรเทิง
28 41 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    นาดอนดู่
1. นางนิ่ม    แสนบุญเรือง
29 42 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    หล้าสิงห์
1. นางสาวณัฐพร    กอแก้ว
30 43 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    เคระนัน
1. นางสาวสุดธิดา    พรมแพง
31 45 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    เบาะโหล่
1. นางจริยา    คมสัน
32 46 โรงเรียนบ้านดงสว่าง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายชนานนท์    เย็นยิ้ม
1. นายเวียงชัย    เจริญไชย
33 49 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    มาเป้า
1. นายสิทธิพงษ์    เพียรมี
34 52 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายอาจณรงค์    โฮมวงค์
1. นางวราพร    นรบัติ
35 53 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เชื่อมมะรัง
1. นางอมรรัตน์    มีชำนาญ
36 58 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายนัทธพงศ์    ชาวชาติ
1. นางสาวณัชชา    พรมงาม
37 60 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายชาย    บุญหนุน
1. นางจิราภรณ์    ยอดคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................