งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 008
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านนาดินดำ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงสุธินันท์    จิท้ายเส้ง
1. นางกาญจนันท์    ม่วงนนทศรี
2 2 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงปิยะนัดดา    บุญเคล้า
1. นางไพเราะ    ชุ่มกิ่ง
3 3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงณฎกร    สุขประเสริฐ
1. นางบัวทิพย์    ทิพย์อักษร
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายปุณยาวัฒน์    ยงไชยสงค์
1. นางอังคณา    เหลืองประเสริฐ
5 5 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทุมอนันต์
1. นางชบา    ผ่องสนาม
6 6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงอรทัย    ดวงบุบผา
1. นางปราณี    ศิลา
7 7 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมมาดา    บุญช่วย
1. นางสมจิต    ลุนสำโรง
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์    มาตรา
1. นางสุดาพร    สุธรรมวงศ์
9 9 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงชนาพร    อะนันตะ
1. นางกฤติกา    พองพรหม
10 10 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    กมลบูรณ์
1. นางอารีย์    กมลบูรณ์
11 11 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงวลัยวรรณ    งามผ่อง
1. นางสาวเกศรา    อุสาหะจิตต์
12 12 โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงอรกัญญา    มีผล
1. นางเบญจวรรณ    อาษากิจ
13 13 โรงเรียนบ้านอาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายสรศักดิ์    บัวจันทร์
1. นางจิระนันท์    โสพันธ์
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงปพิชญา    สมทรัพย์
1. นางอุไร    บุญก้านตง
15 15 โรงเรียนบ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงจริยา    มะริต
1. นางจีรนันท์    หารสุโพธิ์
16 16 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สาระสิทธิ์
1. นางอรทัย    สิงห์ชา
17 17 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจพร    สุระมณี
1. นางรัชนก    คำพระธิก
18 18 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    สวัสดิ์
1. นางพนิดา    จันทกาญจน์
19 19 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงรัตนวรรณ    มาโพธิ์
1. นางสาวนิยดา    ตรงกรณ์
20 20 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงนลินนิภา    ท้าวพรหม
1. นางนวกนก    โฉมลักษณ์
21 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงปาณวี    ชุนครบุรี
1. นางจำเรียง    บุญเผย
22 22 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    โททอง
1. นางสุเพียบ    ตันสกุล
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงศิวนาถ    พฤกษ์ศรีรัตน์
1. นางวงศ์เดือน    มีทรัพย์
24 24 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงปาลิตา    อิสามี
1. นายเวียง    ครองชัย
25 25 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอริสา    คำยอด
1. นางนวลจันทร์    พิมพ์สิม
26 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปรินทร์    ไพรพงษ์
1. นางวิรงรอง    ศรีพอ
27 27 โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนันทิชา    เหนือจำทิศ
1. นางสาวณัชสุดา    คำมุกชิก
28 28 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายอัครินทร์    ทองไม้
1. นางอัจจนา    หมัดแม่น
29 29 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์    เลิศล้ำ
1. นางวิภารัตน์    เจริญรัตน์
30 30 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสุชานันท์    สิทธิพรเจริญชัย
1. นางยุพาพักตร์    สะเดา
31 31 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงไอรดา    สิมลี
1. นางสาวสุภาพร    จันทะเฆ่
32 32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงพนิษา    โตแทนสมบัติ
1. นางสาวนภัสกรณ์    อาสา
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เรืองวีระยุทธ
1. นางสาวโชติกา    โพธิ์สัย
34 34 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงทิตยา    สุขจิตร
1. นางสาวสุพัตรา    ใจกล้า
35 35 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติยา    โอวเต็ง
1. นางแสงดาว    สุภารีย์
36 36 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงเพชรนำ้หนึ่ง    ปานเพชร
1. นางสุขใจ    แก้วใส
37 37 โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    อัตลัง
1. นายประดิษฐ    คล้ายสงคราม
38 38 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงพิกุล    เพ็ชรธรรมรงค์
1. นางอัมพร    อรรคสังข์
39 39 โรงเรียนบ้านคำแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐชา    นุชบุญเลิศ
1. นางจารุวรรณ    ทองประเสริฐ
40 40 โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายวรพัทธิ์    ทองเจริญ
1. นางสาววีรวรรณ    แสงจันทร์
41 41 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงอักษราภัค    ละเอียด
1. นางติตาพร    จันทะวงษ์
42 43 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ไทยศิลา
1. นางวราพร    ศิริสมพงษ์
43 44 โรงเรียนบ้านเสาวัด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงชนม์ชนก    ไชยตะวงค์
1. นายปราโมทย์    แก้วฝ่าย
44 45 โรงเรียนหนองบัวชุม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกชกร    ชัยศรี
1. นางลลิกานต์    พั่วพงษ์
45 46 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติยาพร    เกสียรพรมราช
1. นางพรพรรณ    ภูนาเหนือ
46 47 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงพิจิตรา    สอนสุภาพ
1. นางละมัย    สีแสง
47 48 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงชลมาศ    หลักทอง
1. นางสาวศุภมาส    ทิพย์สิงห์
48 49 โรงเรียนบ้านช่องยางชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    เสริมแสง
1. นางอัจฉรา    ชะตาถนอม
49 50 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงปวีณสุดา    โสหา
1. นางยุรี    สมพาน
50 51 โรงเรียนโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงอัจฉริยา    แซ่ตัง
1. นางอุลัยพร    ดงหงษ์
51 52 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอลิชา    มังโส
1. นางอาภา    บริกุล
52 53 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    อาบสุวรรณ์
1. นางบุญยิ่ง    งามจัตุรัส
53 54 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงพัทธมน    อินมา
1. นางกัลยา    ชัยพิลา
54 55 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงวีรญา    เกียรติศักดิ์ศิริ
1. นางพัชรี    ดีอินทร์
55 56 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    สุนทวงษ์
1. นางดวงพร    ศรีเสน่ห์
56 57 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงพาราพร    ปาละสาร
1. นางศุภณิชา    วุฒิชาติ
57 58 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธารารัตน์    พุ่มจันทร์
1. นางบุญน้อม    จันลุทิน
58 59 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงกมลชนก    จันทะวงษ์
1. นางประกาศ    พิมพิสาร
59 60 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงนิจรัตน์    สุดหอม
1. นางวันเพ็ญ    เณรเกิด
60 61 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนัชดาว    จันทาคูณ
1. นางสาววรารัตน์    ทองทิพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................